Projekt språk, läs- och skrivutveckling

Kontaktinformation

Säters kommun

Telefon: 0225-551 99

Besöksadress: Rådhuset, Säter


Tack för ditt meddelande.

Elisabeth ”Lisa” Wikholm Brask är  sedan 2018 projektanställd som Språk, läs och skrivutvecklare inom förskolan. Elisabet är förskollärare och har arbetat på förskola i ca 30 år.

Uppdrag

Syftet med uppdraget är att öka intresse, nyfikenhet och framsteg hos barnen/eleverna inom språk, läs och skrivutvecklingen. Förskolans undervisning spelar en mycket viktig roll för den tidiga läs- och skrivutvecklingen och för att barnen senare ska kunna tillgodogöra sig skolans undervisning. Språkutveckling är ett av de viktigaste områdena i förskolans uppdrag.

Arbete tillsammans med förskolans pedagoger

Tillsammans med förskolans personal arbetar Lisa med att  utveckla den språkliga medvetenheten i förskolan, bland annat genom att

 • inspirera och medvetandegöra vikten av högläsning.
 • skapa och förmedla språkutvecklande material.
 • vara behjälplig i arbetet med TRAS (tidig registrering av språkutveckling)
 • vara inspiratör till språklekar i barngrupper och i samråd med pedagoger.
 • i samverkan med Skådebanan och biblioteket startat och driver projektet Äldre läser för allas barnbarn.
 • förmedla relevant forskning till pedagoger.
 • informerar på föräldramöten vikten av högläsning.
 • samarbeta med biblioteket.

  ”Ett barn som läser eller blir läst för kan ca 50 000 – 70 000 ord när det är 17 år. Ett barn som inte läser eller blir läst för kan ca 15 000 – 17 000.”

  (från Mats Myrbergs forskning. Mats är professor emeritus i specialpedagogik. Vill du veta mer, ta gärna del av programmet Jättemånga ord är jättebra på UR play. https://urplay.se/program/199122-didaktorn-jattemanga-ord-ar-jattebra)


Äldre läser för allas barnbarn

Syftet med projektet är att öka läsförståelsen hos barn genom sagoläsning och tid för samtal. Men syftet är också att skapa möten mellan generationer, många barn träffar idag inte många äldre personer.

Målet är att en äldre person kommer och läser sagor för ett fåtal barn en gång/veckan eller var 14:e dag och blir som en morfar/farmor på förskolan. Sagoläsaren ska inte läsa för fler än 2 – 4 barn, då det ska finnas tid för det goda samtalet.

Förskolans läroplan

Från Läroplan för förskolan, Lpfö 18 kap 2.2:

Mål

Förskolan ska ge förutsättningar för varje barn att utveckla

 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
 • fantasi och föreställningsförmåga
 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
 • intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,
 • sin kulturella identitet samt kunskap om och intresse för olika kulturer och förståelse för värdet av att leva i ett samhälle präglat av mångfald samt intresse för det lokala kulturlivet,
 • både det svenska språket och det egna nationella minoritetsspråket, om barnet tillhör en nationell minoritet,
 • både det svenska språket och sitt modersmål, om barnet har ett annat modersmål än svenska,
 • svenskt teckenspråk, om barnet har hörselnedsättning, är dövt eller av andra skäl har behov av teckenspråk.