ሓድሽኣመለኻኽታምብጽጻሕናብቤ/ት

Kontaktinformation

Barn- och utbildningssektorn

Telefon: 0225-550 00

Besöksadress: Rådhuset, Säter

Sektorchef
Stefan Forsmark
0225-552 01

Biträdande sektorchef
Sandra Pettersson
0225-551 78

Nämndsekreterare
Mai Andersson
0225-552 00

 

 


Tack för ditt meddelande.

ኣብጽድያነቶምኣብመሰረታዊቤትትምህርቲ(ካብ1ይክሳብ9ይ) ዝኸዱተምሃሮምብጽጻሕናብቤትትምህርቲ/ናይኣውቶቡስካርድብዝምልከትሓድሽኣመለኻኽታክተኣታተውእዩ።እታሞግዚትኣብዌብሳይትናይ’ቲንኡስ-ዞባኣብዘሎኢንተርነታዊኣገልግሎትኤ-መንነት(ኤሌጊቲማሹን) ተጠቂማብምእታውተመልክት።ኤ-መንነትእንተዘይብላኣብ’ቲናታባንክከይዳተውጽእ።እዚነቶምድሮ(ኣብ’ዚእዋን’ዚ) ናይኣውቶቡስካርድወይመበጻጽሒቤ/ትዘለዎምቈልዑእውንይምልከትእዩ።

እዚሓድሽኣመለኻኽታነቶምኣብፍሉይቤትትምህርቲዝኸዱ(ሰርስኮላ) ወይኣብ2ይደረጃቤ/ትዝመሃሩኣይምልከቶምንእዩ።

ኲለንኣብዞባዳላርናዝርከባንኡሳንዞባታትናይኣውቶቡስካርድንምብጽጻሕናብቤ/ትብዝምልከትዕዮታተንኣድማዒንኽኸውንምስዳላትራፊክሓቢረንክሰርሓካብዝጅምራድሮነዊሕግዜገይሩ’ዩ።

ገለካብ’ቶምዕላማታትናይ’ዞምሓደስቲለውጥታት፡ዝሓሸመደባትኣውቶቡስብምውጻእኣብልዕሊከባቢዝህሉሃሳዪጽልዋንምቕናስንወጻኢታትገንዘብንምቚጣብን’ዩ።

ከመይገይርኪከምተመልክቲዝብልሓበሬታእቲምምልካትቅድሚምጅማሩኣቐዲሙክወሃበኪእዩ።ካብሕጂጀሚሩሕቶታትምስዝህልወኪነታኣካያዲትጒዳያትምብጽጻሕቤ/ትብኢሜልገይርኪተወከስያ።skolskjuts@sater.se

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Ge oss feedback så att vi kan göra vår information bättre.
Här kan du läsa mer om hur vi behandlar dina personuppgifter