Lantbruk

Kontaktinformation

Miljöinspektör, samhällsbyggnadsförvaltningen

Telefon: 0225-55000 (växel)


Tack för ditt meddelande.

Miljö- och byggnämnden kontrollerar lantbrukens miljöpåverkan. Verksamheten på ett lantbruk regleras av en mängd regler. Syftet med reglerna är att bevara djurens hälsa, öka livsmedelssäkerheten och minska jordbrukets negativa miljöpåverkan. Exempel på områden som kommunen har tillsyn över är gödselhantering, hantering av kemiska produkter, cisterner och avfall.

Även störningar till omkringboende kan uppkomma i form av buller, lukt, flugor, trafik med mera. Den som upplever störningarna bör i första hand försöka att prata med verksamhetsutövaren. Leder det inte till någon förbättring kontaktas miljö- och byggenheten.

Lantbruken ska bedriva egenkontroll vilket innebär att de löpande ska planera och kontrollera sin verksamhet. Kontrollen bör dokumenteras och sparas i fem år.

Gödsel

Hur du hanterar gödsel

Grundläggande för all gödselhantering är att den ska lagras och spridas på ett miljö- och resursvänligt sätt som minimerar risk för näringsläckage.

Lagring av stallgödsel

Lagring ska ske i täta utrymmen så att inte yt- eller grundvatten förorenas. Urin- och flytgödselbrunnar ska ha täckning samt påfyllning underifrån.

Spridning av gödsel

Det är viktigt med en balans mellan antal djur i förhållande till spridningsareal. Jordbruksverkets föreskrifter reglerar bland annat under vilka perioder på året gödseln får spridas, på vilka marker, samt i vissa fall krav på att gödseln ska myllas ned efter spridningen.

Kemiska bekämpningsmedel

Det finns särskilda regler hur du ska hantera bekämpningsmedel. Du får exempelvis bara använda bekämpningsmedel som är godkända av Kemikalieinspektionen. Mer information om godkända bekämpningsmedel och vilka krav som gäller för spridning och annan hantering finns hos Kemikalieinspektionen.

För att sprida bekämpningsmedel inom skyddsområde för vattentäkt ska tillstånd sökas hos miljö- och byggnämnden.

En avgift kommer att tas ut för handläggningen av ansökan/anmälan. Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalken är fastställd av kommunfullmäktige.