Energiförsörjning

Kontaktinformation

Telefon växel (rådgivare som servar Säters invånare finns i Avesta): 0226 – 64 50 00 (fråga efter energi- och klimatrådgivning)


Tack för ditt meddelande.

Det gör Säters kommun för att möta utvecklingen med ökande elpriser och oron för elbrist och det kan du som Säterbo göra

Det finns en oro kring att elen inte ska räcka till när den behövs som mest, och läget i omvärlden påverkar energipriserna i Europa.

Såväl tillgång till el som elpriserna är viktiga för att verksamhet ska kunna bedrivas. För att hålla nere priserna behöver vi alla minska den totala förbrukningen, men också förbruka el på rätt tider på dygnet. På så sätt minskar risken både för att vi får elbrist och för att kraftiga prisökningar.

Så arbetar Säters kommun med frågan

Säters kommun arbetar sedan tidigare med olika former av energieffektiviseringar, bland annat i form av större investeringar som till exempel utbyte av gatubelysning till LED-belysning och  energibesparingsåtgärder i fastigheter. Det arbetet fortsätter i enlighet med de planer som finns inom området.

Elen i stadens verksamheter fyller funktioner för en trygg och väl fungerande vardag för alla som bor, vistas och verkar i Säters kommun. Den möjliggör ett gott inomhusklimat, trygghetsskapande belysning och mycket mer.

Säters kommun följer utvecklingen och planerar åtgärder

Säters kommun följer expertmyndigheternas analyser och bedömning av läget på energimarknaderna och hur det påverkar på energisystemen. Risken för kortsiktig elbrist har ökat, men från en mycket liten risk. Som en del i arbetet med kommunens beredskap har kommunen en prioritetsordning för samhällsviktig verksamhet.  Denna prioritetsordning kallas Styrel, och är en nationell planeringsprocess för att samhället ska kunna prioritera elförsörjning för samhällsviktiga verksamheter – även sådan verksamhet som bedrivs av privata aktörer.

Säters kommun arbetar även förebyggande genom att ta fram en plan för kortsiktiga åtgärder som ska bidra till att minska elanvändningen i de kommunala verksamheterna.

I de olika verksamheterna finns också kontinuitetsplaner för hur verksamheten ska kunna fortsätta även vid tillfälligt och långvariga avbrott i elförsörjningen.