Kartor, adresser och lantmäterifrågor

Kontaktinformation

Stefan Spånberg

Karttekniker, samhällsbyggnadsförvaltningen

Telefon: 0225-55147


Tack för ditt meddelande.

Adresser och lägenheter

Alla bostäder eller verksamheter ska ha en belägenhetsadress. Kommunen ansvarar för att ajourföra det adressregister som Lantmäteriet tillhandahåller. I lägenhetsregistret beskrivs var i ett flerbostadshus som en lägenhet är placerad. Även detta register ajourhålls av kommunen. Det är fastighetsägarnas ansvar att meddela till kommunen ändringar i lägenhetsbestånd och när det behövs nya lägenhetsnummer.

Kartor

Samhällsbyggnadsförvaltningens kart- och GIS-funktion ansvarar för kommunens kartor. All karthantering sker digitalt och utskrifter av kartor görs från vår kartdatabas. Vi tar fram kartor för alla typer av projekt och nybyggnationer inom kommunen men även för andra ändamål. Vi har också tillgång till ett stort arkiv med historiska kartor i form av papperskartor. Vissa kartor som till exempelvis enklare tomtkartor i pappers- eller PDF-format kan vi skriva ut utan kostnad men för mer avancerade/specialbeställda kartor tar vi ut en avgift enligt taxa.

Lantmäteri- och fastighetsfrågor

Har du frågor angående din fastighet? Vi kan svara på enklare typer av frågor på kommunen, som exempelvis vilken mark som ägs av vem eller ungefär var någonstans tomtgränser går.

Lantmäteriet är ansvarig myndighet för fastighetsbildningsfrågor. Med hjälp av lantmäteriförrättning kan fastighetsindelningen förändras vid exempelvis köp av mark, avstyckning av tomter, sammanläggning av fastigheter eller bildande av rättigheter, servitut och gemensamhetsanläggningar, samt utmärkning av gränser. Den som har frågor angående detta hänvisas direkt till Lantmäteriet.

Mätningar

Kommunen utför inte mättjänster åt externa. För exempelvis gränsutvisning rekommenderas att ni kontaktar ett företag specialiserat på att leverera mättjänster. Utstakningstjänster för nybyggnad tillhandahålls inte av kommunen utan för detta, kontakta ett företag som har mätteknisk kompetens. Vi kan dock emellertid bistå med rådgivning hur ni ska gå tillväga för att exempelvis hitta era tomtgränser och ta fram tomtkartor och koordinater om dessa finns tillgängliga.