Koldioxidbudget 2020-2040

Kontaktinformation

Säters kommun

Telefon: 0225-55000

Besöksadress: Rådhuset, Säter


Tack för ditt meddelande.

Säters fyra största energirelaterade utsläpp kommer från inrikes transporter (27 ktCO2), utrikes transporter (23 ktCO2), arbetsmaskiner (5,5 ktCO2) och egen uppvärmning
(1,2 ktCO2).
Eftersom kommunen som organisation endast har direkt rådighet över en liten del av utsläppen behöver modeller för samverkan mellan näringsliv, privatpersoner, föreningar och det offentliga ytterligare utvecklas och stärkas, liksom regional och nationell samverkan.

Vid framtagande av en kommunal koldioxidbudget behövs förenklat fyra avgränsningar göras:
1) Vilka typer av utsläpp ska tas med – alla växthusgaser, blir då en klimatbudget, eller endast koldioxid?
2) Vilka utsläpp ska räknas – de som släpps ut inom kommunen, så kallade territoriella utsläpp, eller de som släpps ut som en effekt av konsumtion av varor och tjänster eller ekonomisk aktivitet i kommunen, så kallade konsumtionsbaserade utsläpp?8
3) Hur fördelas det begränsade utsläppsutrymmet mellan territorier på olika nivåer i samhället, hela vägen från global till kommunal nivå?
4) Hur fördelas den beskärda delen av utsläppsutrymmet över tid?

Säters budget är en territoriell koldioxidbudget med tillägg för utsläpp från internationella transporter inkl. internationellt flyg där höghöjdseffekten av utsläppen även inkluderas. Utsläppen som redovisas i rapporten, och som ligger till grund för beräkningen av budgeterna, kommer alla, med undantag från internationella
flyg, från Nationella emissionsdatabasen (RUS). För uppdelning av Sveriges totala budget till kommunnivå har metoden suveränitetsprincipen (grandfathering) använts.

Säters utsläpp

2016 uppgick Säters utsläpp till 58 ktCO2-ekv. Säters historiska utsläpp har sedan 2000 minskat trots en något uppåtgående trend 2015 och 2016, framförallt beroende
på ökat flygande. Utsläppen för åren 2017-2019 består av prognostiserade utsläpp och är svagt ökande på grund av trenden med ökande flygrelaterade utsläpp. Utsläpp år 2020 och framåt följer en årlig utläppsminskningstakt på 16,4 % för att Säter ska hålla sig inom sin totala koldioxidbudget.