Luftkvalitet

Kontaktinformation

Säters kommun

Telefon: 0225-55000

Besöksadress: Rådhuset, Säter


Tack för ditt meddelande.

Luftkvalitet i Säters kommun

Säters kommun har generellt en bra luftkvalitet. Förutom rent geografiska förhållanden är förklaringen till detta en förhållandevis låg trafikintensitet, få större industrier med påverkan på luftmiljön, samt jämförelsevis liten andel vedeldning eller liknande i de mer tätbebyggda områdena.

Alla kommuner har ett ansvar att kontrollera luftkvaliteten, samt redovisa vissa ämnens förekomst och variation över tiden till Naturvårdsverket. I Dalarna sker detta genom ett så kallat samverkansområde som leds och organiseras av Dalarnas Luftvårdsförbund (en förening för samarbete om luftvårdsfrågor, där alla Dalarnas kommuner samt ett antal företag och andra organisationer är medlemmar). Följande ämnen omfattas av kommunernas kontrollskyldighet:

Arsenik (As)                          Kolmonoxid (CO)

Bens(a)pyren (B(a)P)              Kvävedioxid (NO2)

Bensen (C6H6)                       Nickel (Ni)

Bly (Pb)                                Partiklar (PM10 och PM 2,5)

Kadmium (Cd)                       Svaveldioxid (SO2)

I Säter sker detta huvudsakligen genom modellberäkningar i de gaturum som bedömts vara mest belastade. Detta innebär att man utifrån trafikmätningar m.m. kan få en bättre bild av hur föroreningshalterna varierar än vad man skulle kunna få av en tillfällig mätning. Att modellens beräkningar blir korrekta kontrolleras sedan genom mätningar under längre tid i de kommuner som har större luftkvalitetsproblem.

För de aktuella ämnena sker en kontroll av om halterna riskerar att överskrida de så kallade miljökvalitetsnormerna (MKN) Dessa är ett juridiskt styrmedel i Miljöbalken som ska återspegla den lägsta godtagbara miljökvaliteten. Utöver dessa används också ett par andra nivåer kallade övre utvärderingströskel (ÖUT) respektive nedre utvärderingströskel (NUT) som en form av mellanstationer i kontrollen av hur halterna förhåller sig till miljökvalitetsnormerna.

Hur ser det ut i Säters kommun?

Den sammanfattande bedömningen för Säters kommun blir att samtliga bedömda ämnen har halter som ligger under såväl miljökvalitetsnormen som de övre respektive nedre utvärderingströsklarna. En fördjupad redovisning av samverkansområdets arbete med modellberäkningar och mätningar finns i Rapportering av modellberäkning och objektiv skattning av luftkvalitet år 2020”.

Även om luften i kommunen är förhållandevis bra, har vi alla ett ansvar för vår gemensamma miljö. Vid sidan av direkta hälso- och miljöeffekter har luftföroreningar också inverkan på områden som växtskador, korrosion, övergödning, försurning och klimatförändringar. Exempelvis personer med astma, andra lung-/luftrörssjukdomar samt hjärt- och kärlsjukdomar kan också påverkas av betydligt lägre halter än resten av befolkningen. Mycket är också fortfarande okänt kring hur luftföroreningar samverkar med andra miljö- och hälsofaktorer vid exempelvis barns utveckling.

Hur kan jag bidra till förbättrad luftkvalitet?

 • Minska onödiga bilresor!
  För lite kortare turer kanske en promenad eller cykeltur kan vara ett alternativ? Annars kanske du kan åka kollektivt eller samåka?
 • Tänk på hur du kör!
  Det går att påverka bränsleförbrukningen mycket genom att exempelvis köra lugnt och planerat, undvika tomgångskörning, använda motorvärmare ända upp till +10°, ha rätt lufttryck i däcken och tänka på energimärkning när det är dags att byta däck.
 • Tänk på hur du eldar!
  Ved är i sig ett kretsloppsanpassat bränsle. Däremot kan många farliga hälsopåverkande ämnen bildas vid ofullständig förbränning. Att använda torr ved och ha god lufttillförsel är därför viktigt. Frestas inte att strypa draget för mycket för att få brasan att vara längre, utan fundera hellre på att installera en ackumulatortank.
 • Handla lokalt!
  Många varor transporteras onödigt långt. Att försöka handla så lokalt producerade produkter som möjligt innebär ofta att transportbehovet minskar. I det ligger också att de varor som för tillfället är i säsong här hemma är transportsnåla och lämpliga vardagsval.
 • Använd alternativ till tändvätska!
  Grillning med tändvätska innebär att rätt stora mängder lösningsmedel avdunstar till atmosfären. Tänk därför på att begränsa mängden till det som eventuellt behövs just för att tända – inte för att elda. Idag finns också många miljöanpassade alternativ som exempelvis elvärmare och tändpapper.

Mer information