Hoppa till huvudmenyn Hoppa till innehåll

Föreningsbidrag för inkludering av människor med funktionsvariationer

Kontaktinformation

Säters kommun

Telefon: 0225-55000

Besöksadress: Rådhuset, Säter

Ställ en fråga

Tack för ditt meddelande.

Jämställdhet, jämlikhet och delaktighet

Kommunstyrelsen har anslagit 55 000 kronor i föreningsbidrag  för att utveckla verksamheter som kan inkludera människor med psykiska eller fysiska funktionsvariationer.
Föreningar med verksamhet i Säters kommun kan ansöka om bidraget.
Ansök på webben eller via pappersblankett. Lämna in ansökan senast 4 november.
Samarbeten mellan föreningar välkomnas.
Det särskilda bidraget är ett komplement till det ordinarie föreningsbidraget.
Kommunstyrelsen beslutar om vilka som får bidrag den 27 november 2018. Utbetalningarna sker direkt efter beslutet.
Bidraget redovisas senast 3 månader efter avslutad projektperiod.
Föreningar som inte kan redovisa att medlen använts enligt ansökan, eller motivera avvikelsen, riskerar att bli återbetalningsskyldiga.

Vill ni som förening:

Bli mer tillgängliga för personer med funktionsvariationer.

Vad ni kan söka bidrag för:

Stöd för att anpassa verksamheten till nya medlemmar.
Ledare
Utbildning av ledare.
Utbildningsmaterial.
Förbrukningsmaterial
Bidrag till hyra av lokal eller viss utrustning.

Riktlinjer för föreningsbidrag:
A. Föreningens verksamhet skall bedrivas med vedertagna, demokratiska metoder.
B. Föreningen skall vara öppen för var och en som önskar medlemskap och som acceptera föreningens mål och verksamhet.
C. Föreningen skall bedriva en verksamhet som främjar en sund fysisk och psykisk utveckling hos medlemmarna och som stärker respekten för människovärdet.
D. Verksamheten får inte ha inslag av köns- eller rasdiskriminering
E. Föreningen åtar sig att med kraft motverka all eventuell användning av otillåtna prestationshöjande medel.
F. I de fall en förening bedriver verksamhet i flera kommuner, får föreningen i bidragshänseende endast tillgodoräkna sig bidrag för de medlemmar som är bosatta i Säters kommun. Vidare får endast aktiviteter som bedrivs inom Säters kommun räknas som underlag i den kommunala bidragsansökan.

Hur ni ansöker:
Fyll i ansökan via webbformuläret här nedan eller PDF-filen som finns bifogad längst ner på sidan. PDF-filen kan ni fylla i för hand eller digitalt. Skicka ansökan till kommun@sater.se eller Säters kommun, Box 300, 783 27 Säter.
Senast 4 november vill vi ha er ansökan.

Ansökan om inkluderande föreningsbidrag

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Ge en beskrivning av projektet/evenemanget, dess syfte, mål och vilken målgrupp ni vänder er till. 
 • Önskar ni hjälp med att starta en förening, formulera en ansökan eller få kontakt med fadderförening/samarbetsförening? Beskriv vad ni behöver hjälp med. 
 • Hur följer ni upp och utvärderar projektet/evenemanget. 
 • Bifoga budget. 
 •  
 •  
 •  

Information om personuppgiftsbehandling

Kommunstyrelsen i Säters kommun (organisationsnummer: 212000-2247) behandlar dina personuppgifter i syfte att administrera bidragsansökan. Behandling av dina personuppgifter är en förutsättning för att kunna handlägga bidragsansökan.
Vi registrerar de uppgifter som du lämnar i blanketten/formuläret.
Dina personuppgifter behandlas så länge vi har behov av att handlägga ditt ärende. Personuppgifterna sparas eller gallras enligt en av kommunstyrelsen beslutad dokumenthanteringsplan.
Kommunstyrelsen har giltiga avtal (personuppgiftsbiträdesavtal) med de företag som leverera datasystem som används för att hantera dina personuppgifter.
Du har rätt att få besked om vilka personuppgifter om dig som kommunstyrelsen behandlar. Kontakta i så fall kommunstyrelsen och begär informationen.
Om du anser att vi behandlat dina personuppgifter felaktigt kan du begära rättelse.

Du kontaktar kommunstyrelsen enligt nedan:
Säters kommun
Kommunstyrelsen
Box 300, 783 27 Säter
Tfn 0225-55 000
E-post: kommun@sater.se

Kommunstyrelsen dataskyddsombud:
Säters kommun
Att: Dataskyddsombud
Box 300
783 27 Säter
Tfn 0225-55 000
E-post: dataskyddsombud@sater.se

Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen (https://www.datainspektionen.se/).

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of www.sater.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.
Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close