Kulturmiljöprogram i Säters kommun

Kontaktinformation

Karin Hästö
Kultursekreterare
Telefon: 0225-55189
Besöksadress: Säters bibliotek, Skolgränd 6, 783 30 Säter


Tack för ditt meddelande.

Gammal karta över Säters innerstad

Kulturmiljöerna har formats av oss människor under lång tid. De berättar om platsens historia och kan vara allt från en enskild plats, en byggnad eller ett helt landskap. Kulturmiljöerna ramar in och ger kontinuitet i vardagen och speglar människans plats i tid och rum.

Ansvaret för att skydda och vårda våra värdefulla kulturmiljöer delas av alla, såväl av enskilda som av myndigheter.

Regering och riksdag har utformat de nationella kulturmiljömålen (Riksantikvarieämbetet 2014-01-01)

För ett hållbart samhälle med en mångfald av kulturmiljöer som bevaras, används och utvecklas. Där människor är delaktiga i kulturmiljöarbetet och har möjlighet att förstå och ta ansvar för kulturmiljön. Ett inkluderande samhälle med kulturmiljön som gemensam källa till kunskap, bildning och upplevelser. En helhetssyn på förvaltningen av landskapet som innebär att kulturmiljön tas till vara i samhällsutvecklingen.

En kartläggning av kulturmiljöerna pågår nu inom Säters kommun, och kommer att sammanställas i ett strategiskt kulturmiljöprogram. Det kunskapsunderlag som funnits tidigare har beskrivit byggnader och miljöer, men saknat konkreta prioriteringar och tydliga värderingar av vad som är värdefullt i ett område eller hos en byggnad. Ett strategiskt kulturmiljöprogram synliggör resurser, och möjliggör utveckling för attraktivt boende, samt besöksnäringen i samklang med de äldre kulturmiljöerna.

Det nya övergripande kunskapsunderlaget skapas för att underlätta, effektivisera och kvalitetssäkra kommunens fysiska planering – översiktsplanering, detaljplanering och bygglovsgivning. Det kommer att gå snabbare och vara lättare att få fram en detaljplan eller ett bygglov när bedömningsunderlag redan finns att tillgå.

När en fastighetsägare planerar att renovera sitt hus finns här information om hur man kan bygga. Det finns även råd vad det gäller val av fönster, färg och förslag på hur man kan vårda husen för att behålla värdet. Även fakta om byggnadsstil, gårdsform, placering på tomten och i landskapet bidrar till helhetsbilden.

Uppdraget

Kulturenheten driver projektet i tät samverkan med samhällsbyggnadssektorn och Länsstyrelsens kulturmiljöenhet på uppdrag av kommunstyrelsen. Det finns en politiskt ansvarig styrgrupp med representanter från KsAu och Kulturnämnden. Projektet finansieras av Säters kommun och Länsstyrelsens kulturmiljöenhet.

I november 2021 anlitades arkitektfirman WSP för uppdraget att sammanställa Säters kulturmiljöprogram under åren 2021 – 2023.  Det befintliga bebyggelsetrycket avgör prioriteringsordningen av inventeringen i de olika kommundelarna.

Etapp 1 november 2021-februari 2022 : Säters stad och Skönviks sjukhusområde. Bispberg.

Etapp 2 mars – juli 2022 : Silvberg.

Etapp 3 augusti – december  2022 : Stora Skedvi.

Etapp 4 januari – maj  2023 :  Gustafs

I områden av större kulturhistoriskt intresse genomförs heltäckande inventering men till exempel i bostadsområden med bebyggelse med snarlik karaktär utformas endast generella beskrivningar och rekommendationer.

Projektplanering

Den beredande arbetsgruppen för projektet består av Anette Kotilainen (projektledare) och Karin G Hästö från Kulturenheten, Emma Sillanpää, Stefan Spånberg och Mikael Spjut från Samhällsbyggnadsenheten, samt Olle Lind från Länsstyrelsens kulturmiljöenhet.

Kontinuerliga samrådsmöten genomförs där WSPs konsultgrupp redovisar och stämmer av inventeringarna med projektgruppen.

En digital medborgardialog erbjuds i form av en e-tjänst där synpunkter på inventeringen kan lämnas. Den som vill är välkommen att dela med sig av berättelser om sin gård eller om en plats, som då kan markeras ut på en karta.  Detta möjliggör mottagande av det immateriella kulturarvet som kan vara relevant att belysa i ett kulturmiljöprogram.

Efter etapp 4 kommer en dialog- och samrådsprocess att genomföras för att förankra kulturmiljöprogrammet hos både politiker, tjänstemän och allmänheten. I denna process finns möjlig­het att identifiera behov av kompletteringar, exempelvis av miljöer som tidigare förbisetts eller övervärderats.

Kulturmiljöwebb

Allt material kommer att sammanställas på Säters kommuns kulturmiljöwebb, som lätt kan nås av fastighetsägare, kommunens handläggare, exploatörer eller personer som är intresserade av lokalhistoria. Den innehåller i huvudsak kartor med områdesbeskrivningar och byggnadsinventeringar. Där går det att läsa om de vanligaste karaktärsdragen för ett område, till exempel placering på tomten, utformning, stilar, material och färger. Utöver detta finns det informationsflikar om varsamhet, arkitekturstilar, byggnadsvård och hänvisningar till annan information som kan gagna den lovsökande.

Kontaktpersoner:

Anette Kotilainen, Kulturchef  och Karin G Hästö, Kultursekreterare, Kulturenheten Säters kommun

Här kan du lämna frågor eller synpunkter på inventeringen eller dela med dig av en berättelse.

Kulturmiljöprogrammet e-tjänst