Kulturmiljöprogram i Säters kommun

Kontaktinformation

Karin Hästö
Kultursekreterare
Telefon: 0225-55189
Besöksadress: Säters bibliotek, Skolgränd 6, 783 30 Säter


Tack för ditt meddelande.

Kulturmiljöerna har formats av oss människor under lång tid. De berättar om platsens historia och kan vara allt från en enskild plats, en byggnad eller ett helt landskap. Kulturmiljöerna ramar in och ger kontinuitet i vardagen och speglar människans plats i tid och rum.

Ansvaret för att skydda och vårda våra värdefulla kulturmiljöer delas av alla, såväl av enskilda som av myndigheter.

Regering och riksdag har utformat de nationella kulturmiljömålen (Riksantikvarieämbetet 2014-01-01)

Enligt de nationella kulturmiljömålen ska det statliga kulturmiljöarbetet främja:

  • Ett hållbart samhälle med en mångfald av kulturmiljöer som bevaras, används och utvecklas.
  • Människors delaktighet i kulturmiljöarbetet och möjlighet att förstå och ta ansvar för kulturmiljön.
  • Ett inkluderande samhälle med kulturmiljön som gemensam källa till kunskap, bildning och upplevelser.
  • En helhetssyn på förvaltningen av landskapet som innebär att kulturmiljön tas till vara i samhällsutvecklingen.

Ärendet i kommunfullmäktige

I april 2024 kommer Kommunfullmäktige i Säters kommun att behandla ärendet om ett nytt kulturmiljöprogram. Kulturmiljöprogrammet är ett strategiskt dokument som visar hur kommunen ska bevara, använda och utveckla kulturmiljöerna. Som stöd för att tillämpa strategin kommer det att finnas ett kunskapsunderlag i form av en webbplats. Webbplatsen är under uppbyggnad, men du kan redan nu kika in och ta del av vår spännande historia och vårt kulturarv. Du kan också hitta tips om vad som är bra att tänka på om du t ex vill bygga om ditt hus.

Hitta till kulturmiljöwebben

Här kommer du till kulturmiljöwebben

Gammal karta över Säters innerstad

Kontaktpersoner

Anette Kotilainen, Kulturchef  och Karin G Hästö, Kultursekreterare, Kulturenheten Säters kommun

Här kan du lämna frågor eller synpunkter på inventeringen eller dela med dig av en berättelse.

Kulturmiljöprogrammet e-tjänst