Fritidsutskottet 2020-10-20

Kontaktinformation

Säters kommun

Telefon: 0225-55000

Besöksadress: Rådhuset, Åsgränd 2, Säter


Tack för ditt meddelande.

Fritidsutskottet 2020-10-20

Plats och tid:
Kommunstyrelsens sammanträdesrum, 13.00-15.30

Beslutande
Mats Nilsson, (S) ordförande
Hans Johansson (C) vice ordförande

Tjänstemän
Margareta Jakobsson, sekreterare
Marita Skog, kommundirektör
Malin Lilja Altörn, fritidschef
Catherine Hellgren, ekonomichef, § 37
Jenny Sköld, ungdomskonsulent, § 38
Ove Hedin, föreståndare Skönvikshallen, § 39

Utses att justera
Hans Johansson

Paragrafer
§§ 36-43

Underskrifter
Sekreterare Margareta Jakobsson
Ordförande Mats Nilsson
Justerande Hans Johansson

Datum för anslag 2020-10-27

Datum för när anslag tas bort 2020-11-18

Förvaringsplats för protokollet Kommunstyrelsesektorn

Fu § 36

Rapport Fritidsbanken

Beslut
Fritidsutskottet tackar för informationen och lägger den till handlingarna.

______

Ärendebeskrivning
Fritidsbanken har utökat öppettiderna. Nu är det öppet 4 dagar i veckan, måndag till onsdag kl.
13-18 och torsdag 10-14. Marknadsföringen ska utökas.

Fu § 37

Rapport ekonomi – fritidsenheten per 30 september

Beslut
Fritidsutskottet beslutar lägga september månads budgetuppföljning till handlingarna

______

Ärendebeskrivning
Rapport om fritidsenhetens ekonomi per 30 september.

Vid en jämn fördelning över året skulle 9/12 eller cirka 75 procent av årets budget varit förbru-kade.

Fritidsenheten har förbrukat 75 procent av årsbudgeten vilket ligger på den förväntade förbruk-ningen för de nio första månaderna. Differensen mellan ackumulerat utfall och ackumulerad budget är +0,0 mkr. Prognos sista december beräknas till ± 0 mkr.

Fritidskontoret: Utfall för perioden är 69 procent av årets budget. Kostnader för feriearbetare har utbetalats.

Föreningsbidrag: Utfall för perioden är 80 procent av årets budget. Bidrag utbetalda i förskott.

Skönvikshallen: Utfallet för perioden är 76 procent av årets budget. Intäkter är lägre för gymmet pga Corona samt höjda elkostnader för varmvattenbassängen.

Fritidsverksamhet: Utfall för perioden är 69 procent av årets budget.

Ungdomens hus: Utfall för perioden är 82 procent av årets budget.

Fu § 38 Diarienummer: KS2019/0468

Redovisning och utvärdering feriearbete 2020

Beslut
Fritidsutskottet tackar för informationen och lägger den till handlingarna.

__________

Ärendebeskrivning
Utvärdering från 101 ungdomar som sommarjobbat i Säters kommun 2020 samt synpunkter från handledare.

Utvärderingen omfattade följande frågeställningar:
• Var har du sommarjobbat någonstans?
• Upplevde du att du fick tillräckligt med information inför ditt sommarjobb?
• Upplevde du att du hade tillräckliga kunskaper för att vara trygg i rollen som sommar-jobbare?
• Fick du information om arbetsmiljö och eventuella risker i dina arbetsuppgifter från din handledare?
• Har du haft arbetsuppgifter/något att göra under hela arbetsperioden?
• Att ha sommarjobbat på Säters kommun har varit en positiv upplevelse
• Mitt sommarjobb i Säters kommun har varit lärorikt och givande
• Jag har fått en positiv bild av Säters kommun som framtida arbetsgivare
• Jag skulle rekommendera andra att sommarjobba i Säters kommun
• Om du fick möjlighet att jobba i Säters kommun även nästa sommar, skulle du då tacka ja?
• Öppna svar från ungdomarna
• Övrigt
• Synpunkter från handledare

Fu § 39

Verksamhetsutveckling i Skönvikshallen

Beslut
Fritidsutskottet tackar för informationen och lägger den till handlingarna.

______

Ärendebeskrivning
Föreståndare för Skönvikshallen informerar om Skönvikshallens verksamhetsutveckling de sen-aste åren och redovisning av aktiviteter. Skönvikshallen erbjuder bad, vattengympa, styrketräning, bastubad och café. Ett taggsystem har införts.

Information om varmvattenbassängens status.

Au § 40 Diarienummer: KS2020/0389

Ansökan om bidrag från Säterbygdens ridklubb

Beslut
Fritidsutskottet beslutar bevilja Säterbygdens ridklubb ett verksamhetsbidrag 2020 med 100 000 kronor.

________

Ärendebeskrivning
Säterbygdens ridklubb ansöker i en skrivelse till kommunen om ett extra bidrag på 200 000 kr till att köpa in nya hästar.

De beskriver att de är i behov av att kunna köpa in 1-2 hästar per år i snitt. Ridklubben har dock ingen egen likviditet till detta.
De beskriver att de under 2019 gjort ett jättejobb med att få in fler ridande och att se till att fylla de ridgrupper de har.

De har förlorat en häst i kolik under året och i förra veckan fick de besked om att ännu en häst av hälsoskäl får somna in.

Det betyder att de befinner sig i ett känsligt läge med två tomma boxar och fulla ridgrupper. Om de får en skadad häst så kommer de inte ha hästar så det räcker till alla ridande och det kommer att bli slitsamt för de ridskolehästar som varje dag tar hand om barn- och ungdomar och även personal.

Bakgrund
Ridklubben har 2018 fått ett hästbidrag för att öka antalet ridtimmar.
Beslutet säger att Samhällsbyggnadsnämnden uppdrar förvaltningen att stödja Ridklubben med hästbidrag á 250 Tkr för 2018. Utanordningar av bidrag skall följas upp så att antalet ridtimmar ökar i takt med att nya hästar implementeras.
Ridklubben kontaktade Säters kommun med begäran om extra stöd för att kunna skapa en lång-siktig hållbar föreningsekonomi. Ridklubben har på uppdrag av förvaltningen tagit fram en likvi-ditetsplan som visar på olika scenarier sett till flerårig ekonomi. Det scenario som visar på en positiv likviditet baseras på att ridklubben får ett hästbidrag för att öka antalet möjliga ridtimmar.

Konsekvensbeskrivning
Om vi ger bidrag till hästar så kan det innebära att vi behöver ge bidrag till andra föreningar uti-från att det ska vara jämlikt. Det skulle innebära att hundklubben kan ansöka om bidrag till hun-dar, ishockeyföreningen till inköp av ishockeyklubbor osv.

Beslutsunderlag
Inkommen skrivelse 2020-10-06

Au § 41 Diarienummer: KS2019/0461

Nyttjanderättsavtal och driftsavtal med Säters IF fotboll

Beslut
Fritidsutskottet tackar för informationen och lägger den till handlingarna.

______

Bakgrund och ärendebeskrivning
Information om nyttjanderättsavtal/driftsavtal med Säters IF fotboll. Avtalet är 2020-09-30 upp-sagt och avslutas 2021-03-31.

Fu §42 Diarienummer: KS2020/0286

Skatepark i Säter – möjliga platser

Beslut
Fritidsutskottet beslutar uppdra till kommundirektören utreda möjligheten av ett markupplåtande på 15 år inom detaljplanen för idrottsområdet Gruvplan.

__________

Ärendebeskrivning
Fritidsutskottet beslutade 2020-09-15 utreda möjliga platser för uppförande av en skatepark i Säter.
Studiebesök i Avesta för att se hur en skatepark kan komma att se ut har gjorts.

Fu § 43

Vaktmästare på helger i Säters ishall

Beslut
Fritidsutskottet tackar för informationen och lägger den till handlingarna.

__________

Ärendebeskrivning
Föreningar har tidigare skött vaktmästarsysslorna på helger i ishallen. Föreningarna har meddelat att de inte är villiga att sköta sysslorna i framtiden. Fritidsenheten har nu anställt två personer för att sköta vaktmästarsysslorna under helger i Säters ishall.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Ge oss feedback så att vi kan göra vår information bättre.
Här kan du läsa mer om hur vi behandlar dina personuppgifter