Kommunstyrelsen 2020-10-06

Kontaktinformation

Säters kommun

Telefon: 0225-55000

Besöksadress: Rådhuset, Åsgränd 2, Säter


Tack för ditt meddelande.

Kommunstyrelsen 2020-10-06

Plats och tid:
Fullmäktigesalen kl. 08.15-12.10

Beslutande
Mats Nilsson, (S) ordförande
Hans Johansson, ( C) vice ordförande
Caroline Willfox, (M) andre vice ordförande (M)
Annika Karlsson (S)
Magnus Gabrielsson (MP) ersättare för Hassan Jafari (S)
Kristoffer Olerås ( C) ersättare för Karin Frejd (C )
Sune Hemmingsson ( C)
Roger Siljeholm (M)
Göran Johansson (V)
Daniel Ericgörs (KD)
Roger Carlsson (SD)

Tjänstemän
Margareta Jakobsson, sekreterare
Marita Skog, kommundirektör
Malin Karhu Birgersson, sektorchef kommunstyrelsesektorn, §§ 145-147
Catherine Hellgren, ekonomichef, § 138-141
Malin Lilja Altörn, fritidschef § 142-143
Sara Sissala, fritidssamordnare, § 142-143
Tony Flink, IT-strateg, § 144

Utses att justera
Roger Carlsson

Paragrafer
§§ 138-155

Underskrifter
Sekreterare Margareta Jakobsson
Ordförande Mats Nilsson
Justerande Roger Carlsson

Datum för anslag 2020-10-08

Datum för när anslag tas bort 2020-10-30

Förvaringsplats för protokollet Kommunstyrelsesektorn

Ks § 138 Diarienummer: KS2020/0365

Delårsrapport 2020

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar överlämna delårsrapporten för 2020 till kommunfullmäktige för fast-ställande.

__________

Ärendebeskrivning
Enligt Lagen om kommunal redovisning kap.13, ska kommuner minst en gång under räken-skapsåret upprätta en särskild redovisning, delårsrapport. Delårsrapporten skall innehålla en översiktlig redogörelse för utvecklingen av kommunens verksamhet och resultat sedan föregå-ende räkenskapsårs utgång. Delårsrapporten avser i Säters kommun perioden januari till augusti.

Ks § 139 Diarienummer: KS2020/0189

Budgetuppföljning per 31 augusti

Beslut
Kommunstyrelsens beslutar lägga augusti månads budgetuppföljning till handlingarna.

__________

Kommentarer till budgetuppföljning per augusti 2020

Resultat
Resultatet för år 2020 prognostiseras vid detta uppföljningstillfälle till 9,1 mkr, vilket är 7,5 mkr bättre än budget på 1,6 mkr. Ett justerat resultat där avkastning och tillskott från pensions-förvaltningen, samt VA-enhetens resultat av- och tillräknas visar ett överskott på + 20,5 mkr (budget + 11,5 mkr).

Verksamheternas nettokostnader
Prognos: 10,7 mkr högre än budgeterat

Vid den här månadens uppföljning har tre sektorer och en verksamhet i samverkan inrapporte-rat avvikelser från budget i prognosen till årets slut. Det finns även avvikelser mellan budget och utfall för perioden.

Ks § 139 forts

I uppföljningen januari till augusti finns kostnader som uppkommit med anledning av Coronavi-ruset. Totalt har 0,9 mkr bokförts på det speciella projektnummer som används för dessa kost-nader. Coronakostnader finns även med i prognosen för helåret. Kommunen håller förnärva-rande på med ansökningar om medel för kostnadstäckning för coronarelaterade kostnader där beslut väntas senare under året samt vissa bidrag kommer att ansökas senare under hösten. I prognosen finns därför ingen intäkt upptagen för de bidrag som ännu inte är beviljade.
Kommunen har erhållit ersättning för sjuklöner för perioden april till juli med 4,8 mkr. Förläng-ning av coronarelaterade åtgärder fortsätter som bl.a innebär att kommunen kommer att få viss ersättning för en del av sjuklönekostnaderna för kommande perioder.

Kommunstyrelsen har förbrukat 63 % av årsbudgeten och vid en jämn förbrukning över året skulle 8/12 eller 67% har förbrukats. Differensen mellan ackumulerat utfall och ackumulerad budget uppgår till +1,9 mkr. Till årets slut förutspås ett resultat på +0,3 mkr.

Kostnader för utbetalda pensioner ligger i utfall på 59%. Till årets slut förutspås ett resultat på budgetnivå.

Räddningstjänsten Dalamitt. Förbrukning 78 %. Prognosunderskott med 1,3 mkr. 0,25 mkr motsvarar täckningen av underskottet 2019 utöver uppbokat i bokslut 2019 med -0,75 mkr. RDM har därutöver aviserat ett underskott för 2020 på totalt 15,6 mkr, av vilket 1,0 mkr kommer att belasta Säters kommun. Orsaken till överskridandet är framför allt kostnader för covid-19 och högre kostnader för pensioner.

Överförmyndare i Samverkan. Förbrukning 65 %. Till årets slut förutspås ett resultat på budget-nivå.

Upphandlingscenter GNU. Förbrukning 67 %. Till årets slut förutspås ett resultat på budgetnivå.

Samhällsbyggnadsnämndens skattefinansierade verksamhet ligger i utfall på 53 %. Till årets slut förutspås ett överskott på 0,7 mkr. Gatuenhetens överskott på 0,6 mkr beror på låga kostnader för vinterväghållning under den snöfattiga vintern men dessa äts till viss del upp av ofinansierade ökade kapitalkostnader. SNB gemensamt +0,1 mkr p.g.a. ej återbesättning av tjänst men effekten minskas dock av ökade kostnader för utredningar och planer under hösten.

VA/Renhållning har för närvarande något högre kostnader än budget. Till årets slut förutspås ett underskott på 1,2 mkr p.g.a. kostnadsökningar som ej täcks av taxan. Framtagning av förslag till taxehöjning pågår.

Miljö- och byggnämnden ligger i utfall på 49%. Till årets slut förutspås ett överskott på 0,2 mkr.

Kulturnämnden ligger i utfall på 58 %. Till årets slut förutspås ett resultat på budgetnivå.

Barn- och utbildningsnämnden ligger i utfall på 65 %. Vissa periodiseringsavvikelser i utfallet jämfört med budget per augusti 2020. Till årets slut förutspås ett resultat på budgetnivå, men med viss osäkerhet. Oförutsedda merkostnader p.g.a. omvärldsfaktorerna kan påverka utfallet och antagningen till gymnasieskolorna kommer att påverka prognosen negativt.

Ks § 139 forts

Socialnämnden ligger i utfall på 68 %. Årets underskott prognosticeras till -9,4 mkr. Bidragande orsaker är ökade kostnader för försörjningsstöd p.g.a. ökat antal hushåll, placeringar av barn och ungdom, externa placeringar av vuxna med beroendeproblematik samt förstärkning av beman-ningen inom hälso- och sjukvården p.g.a. hög arbetsbelastning. En återsökning av merkostnader under perioden februari-augusti 2020 har gjorts med anledning av covid-19. Sociala sektorn har återsökt 1,1 mkr hos Socialstyrelsen. Ansökan är vid denna tidpunkt ännu ej beviljad och därför inte med i Socialnämndens prognos.

Kommunrevisionen ligger i utfall på 45 %. Till årets slut förutspås ett resultat på budgetnivå.

Skatte- och statsbidragsintäkterna
V 40/2019 redovisade SKR prognosen som ligger till grund för beslut om budget för 2020.
V 51/2019 redovisades prognosen som ligger till grund för Skatteverkets beslut om utbetalning 2020.
V 35 2020 redovisade SKR senaste skatteprognos för året. Under 2020 har regering och riksdag med anledning av pandemins påverkan på den ekonomiska utvecklingen aviserat/beslutat om särskilda stöd till kommuner och regioner.

Avvikelse budget Prognos v 35
Allmän kommunalskatt +6,5 mkr
Slutavräkning 2019 -2,4 mkr
Skatteavräkning 2020 -2,5 mkr
Inkomstutjämning – 7,0 mkr
Kostnadsutjämning -0,6 mkr
LSS-utjämning +0,2 mkr
Regleringsbidrag -0,2 mkr
Fastighetsavgift +0,7 mkr
Övriga bidrag -1,7 mkr
-7,0 mkr

Beslutade/aviserade statsbidrag under 2020
Aviserat 20 januari +3,8 mkr
Riksdagsbeslut februari +1,9 mkr
Aviserat 2 april +11,3 mkr
Aviserat 18 maj +3,2 mkr
Kompensation avs. periodiseringsfonder (pro-gnos) +1,9 mkr
+22,1 mkr

Netto +15,1 mkr

Nästa prognos på skatteunderlagets utveckling kommer v 40.

Ks § 139 forts

Finansiella intäkter
Prognos: 1,2 mkr högre än budget.
Högre utdelning från Kommuninvest och Säterbostäder, högre ränta på borgensavgift och högre momsbidrag än budgeterat.

Finansiella kostnader
Prognos: 2,0 mkr lägre än budget
Räntekostnaden för kommunens långfristiga lån är budgeterad till 1,5 %. Ränteläget är lägre. I senaste räntebindning på kommunens lån var den genomsnittliga räntesatsen 0,36%.

Pensionsmedelsförvaltning
Prognos: Enligt budget
Avkastningen är budgeterad till 1,0 % eller ca 1,3 mkr. Varierande marknadsvärde gör det svårt att prognosticera utfallet på årsbasis.

Investeringsbudget
Prognos: 111,9 mkr
Årets beslutade investeringsbudget ligger på 77,9 mkr. Till detta kommer från 2019 överförda investeringsmedel med 64,1 mkr. Total budget för året 142,0 mkr. Prognosen för årets investe-ringar uppgår till 111,9 mkr, en avvikelse på 30,1 mkr. I prognosen har SBN gjort omfördelning-ar av investeringar på 64,3 mkr till år 2021 och investeringar avseende SÄBO ingår med 37 mkr.

Ks § 140 Diarienummer: KS2020/0189

Budgetuppföljning per 31 augusti, KS-sektorn

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar lägga augusti månads budgetuppföljning till handlingarna.

__________

Kommentarer till budgetuppföljning per augusti 2020

Resultat
Resultatet för år 2020 prognostiseras vid detta uppföljningstillfälle till 9,1 mkr, vilket är 7,5 mkr bättre än budget på 1,6 mkr. Ett justerat resultat Vid en jämn fördelning över året skulle 8/12 eller cirka 67 procent av årets budget varit förbrukade.

Kommunstyrelsen har förbrukat 63 procent av årsbudgeten vilket stämmer väl med den för-väntade förbrukningen under de åtta första månaderna. Differensen mellan ackumulerat utfall och ackumulerad budget är +1,86 mkr. Prognos sista december beräknas till ± 0,25 mkr.

Ekonomienheten: Utfall för perioden är 66 procent av årets budget. För kommungemen-samma försäkringar är flera av dessa betalda i förskott.

Kanslienheten: Utfall för perioden är 68 procent av årets budget.

Egen försörjning: Utfallet för perioden är 56 procent av årets budget men beräknar ge en noll-prognos över året. En ny del tillhörande egen försörjning är etablering till nyanlända. Här har pengar kommit från Migrationsverket medan kostnaderna kommer senare. Vad gäller kostnads-ställe unga till arbete så har det varit föräldraledighet på 50 procent.
Kommunikation: Utfall för perioden är 62 procent av årets budget.

Näringslivsenheten: Utfall för perioden är 52 procent av årets budget. Näringsliv har vakans av tjänst och lämnar en beräknad prognos på +0,25 mkr.

Personalenheten: Utfall för perioden är 68 procent av årets budget.

IT-enheten: Utfall för perioden är 56 procent av årets budget. En del större kostnader kommer senare under året.

Fritidsenheten: Utfall för perioden är 70 procent. Skönvikshallen har lägre intäkter på gym och varmvattenbassäng på grund av Corona. Föreningsbidrag utbetalt i förskott till flera föreningar. Intäkt från BUN till ungdomens hus kommer under slutet av året.

Ks § 140 forts

Pensioner: Utfall för perioden är 59 procent av budgeten.

Investeringar KSS utom IT-enheten: Ackumulerat utfall för augusti är cirka 4,4 mkr vilket motsvarar 43
procent av årsbudget. Under perioden har det gjorts inköp av skog.

IT-enhetens investeringar: Ligger på cirka 2,9 mkr till och med augusti månad vilket motsvarar 68 procent av årsbudget. Har lagrat upp inför året med administrativa datorer. IT har redan gjort största delen av investeringarna inför skolstart i höst.

Ks § 141 Diarienummer: KS2020/0366

Kommunal skattesats 2021

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta fastställa skattesatsen för 2021 till 22,32, vilket är oförändrat från 2020.
______

Bakgrund och ärendebeskrivning
Kommunallagen 11 kap 11 § föreskriver att kommunfullmäktige ska fastställa skattesatsen för nästkommande år senast före november månads utgång.

Ks § 142 Diarienummer; KS202070350

Rapport nattvandring sommaren 2020

Beslut
Kommunstyrelsen tackar för informationen och lägger den till handlingarna.

___________

Ärendebeskrivning
Rapport från nattvandring sommaren 2020.

Nattvandring 2020
• Ulfshyttans IF 3 helger, 35 000 kronor
• Säters IF 2 helger, 20 000 kronor
• SSIF Hockey 3 helger, 30 000 kronor
• Säterbygdens ridklubb 1 helg, 10 000 kronor
• Säters Scoutkår 1 helg, 10 000 kronor

Kostnader
• 105 000 kronor för bidrag till föreningarna
• Kaffe, ficklampor mm ca 1000 kronor
• Extra insatt helg 10 000 kronor
• Reflexvästar lånade från krisledningsgruppen

Synpunkter
• Inga rapporter eller ingripanden under 10 veckor.
• Polis tillkallades v37, när vi hade extra insatt
• Önskemål om två Kommun bilar.
• Önskemål om att anställda från SOC/BUN är med under de kvällar där aktiviteten är som störst.
• Tillgång till första hjälpen väskor är ett förslag.
• Väldigt bra initiativ och vill att vi anordnar detta även nästa år.
• Önskar förlänga antal helger, även efter skolstart

Ks § 143 Diarienummer: KS2020/0279

Ersättning för utfört föreningsarbete

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar om enhetlig ersättning för utfört föreningsarbete. Ersättningsnivån utgår med 200 kronor i timmen.

__________

Bakgrund och ärendebeskrivning
När föreningar hjälper kommunen med diverse arbetsuppgifter behövs en enhetlig ersättnings-nivå som ska gälla oberoende av vilken förvaltning de arbetar åt.

Ks § 144

Information om fiberutvecklingen i kommunen

Beslut
Kommunstyrelsen tackar för informationen och lägger den till handlingarna.

___________

Ärendebeskrivning
Information om fiberutvecklingen i kommunen.

• Nuläge för ERUF (ortsammanbindande fibernät)
• Nuläge Anslutningsgrad i Säters kommun.
• Prognos för Säter
• Status Silvberg
• Nya pengar!

Ks § 145 Diarienummer: KS2020/0376

Rehabiliteringspolicy

Beslut:
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta anta rehabiliteringspolicy.

__________

Ärendebeskrivning:
Enligt arbetsmiljölagen ska alla arbetsgivare ska ha ett systematiskt arbete kring rehabilitering. Ett bra rehabiliteringsarbete stärker både individens möjlighet att återgå i arbete och organisationens förmåga att tillvara ta kompenes. Ett bra och strukturerat rehabiliteringsarbete är och en del av medarbetarens bild av arbetsgivaren.

Strukturerat arbete och engagerade chefer som arbetar med att tillsammans med medarbetaren arbetar med rehabilitering bidrar till en tydlig ansvarsfördelning och chefer som blir trygga i upp-giften.

Ks § 146 Diarienummer: KS2019/0366

Handlingsplan ”Våld i nära relationer” för medarbetare i Säters kommun

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar anta handlingsplan ”Våld i nära relationer” för medarbetare i Säters kommun. Uppdra till kommundirektören att ansvara för att uppdatera kontaktuppgifterna i do-kumentet.

__________

Bakgrund och ärendebeskrivning
Kommunstyrelsens arbetsutskott har uppdragit till kommundirektören att ta fram gemensam handlingsplan mot våld i nära relationer. Handlingsplanen bygger den policy som kommunfull-mäktige beslutade om 2019-09-19 och ska vara en hjälp för medarbetare och chefer kring hur man ska hantera misstanke eller kännedom om våld i nära relationer.

Beslutsunderlag Delges
Tjänsteutlåtande
Handlingsplan ”Våld i nära relationer” Nämnderna

Ks § 147 Diarienummer: KS2020/0345

Svar på granskningsrapport avseende efterlevnad av Dataskyddsförordningen

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar anta nedanstående svar samt med anledning av rapporten uppdra till kommundirektören att revidera gällande förvaltningsplan.

____________

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen har tagit del av KPMG:s granskningsrapport avseende efterlevnad av data-skyddsförordningen

I rapporten redovisar KPMG fem rekommendationer
– säkerställa en tillräcklig kompetensnivå och resurser för dataskyddsombud
– säkerställa att dataskyddsombud involveras och rådfrågas i högre grad i alla frågor som rör skyddet av personuppgifter
– dataskyddsombud fullföljer sitt uppdrag och genomför regelbunden tillsyn över person-uppgiftsansvarigas efterlevnad av dataskyddsförordningen
– utifrån kontrollmål för efterlevnad av GDPR i internkontrollplan för 2020 bedöma risk och konsekvenser för brister i efterlevnad av GDPR och upprätta kontrollåtgärder för dessa
– säkerställa att utbildning genomförs för samtliga medarbetare för att medvetenheten om hantering av personuppgifter ska vara tillräcklig

Kommunstyrelsen ser positiv på de rekommendationer som presenterats eftersom GDPR för-ordningen är ett viktigt område som kräver både kompetens och utrymme i verksamheten. Det är av största vikt att det finns en tydlighet i området och att det utvecklas.
– Nytt dataskyddsombud har rekryterats och utbildats. Resurser finns för uppdraget för att säkerställa kvalitet.
– Dataskyddsombudet har möjlighet att involveras och rådfrågas och arbetet med att se över hur dataskyddshandläggarna arbetar pågår för att tydliggöra roller och uppdrag.
– Detta sker genom en att Dataskyddsombudet kommer att ta fram tillsynspunkter under året. Ett program har köpts in för att scanna samtliga digitala filer för att rensa person-uppgifter. Tillsyn kommer också ske via stickprov. Rutiner för hantering av personupp-gifter vid upphandling ska tas fram under året.
– Inför varje år görs en analys kring vilka punkter som ska kontrolleras i internkontrollen. Finns det behov av kontroller utöver det som sker i det löpande arbetet kommer detta att redovisas i internkontrollplanen
– Utbildning kommer att tas fram lokalt för att vara tillräckligt intressant och nära den verksamhet medarbetaren arbetar i.

Beslutsunderlag Delges
Tjänsteutlåtande
Granskningsrapport efterlevnad av Data-skyddsförordningen
Förvaltningsplan Revisorerna

Ks § 148 Diarienummer: KS2020/0271

Ansvarig utgivare

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att kommunfullmäktiges ordförande är ansvarig utgivare med möjlighet att utse ställföreträdare, för fullmäktiges webbsändningar.

__________

Ärendebeskrivning
När man registrerar en sändning anger man också vilken den ansvariga utgivaren är. Denna per-son bör ha koppling till verksamheten och vara den som både kan godkänna och stoppa material från att publiceras. Det bör vara någon som har insyn i verksamheten och som har fak-tisk möjlighet att kontrollera innehållet. Utgivaren är juridiskt ansvarig om yttrandefrihetsbrott, till exempel hets mot folkgrupp, förtal eller förolämpning, begås under sändningen. Utgivaren ska ha rätt att bestämma över innehållet så att inget sänds eller publiceras mot hens vilja.

Förslag är att kommunfullmäktiges ordförande är ansvarig utgivare för fullmäktiges webbsänd-ningar – med möjlighet att utse ställföreträdande utgivare.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande

Ks § 149 Diarienummer: KS2020/0338

Förändrat huvudmannaskap – GYSAM

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige beslutar
1. Godkänna Samverkansavtal för gymnasieskolan, GYSAM, med 4 bilagor.
2. Uppdra till Dalarnas kommunförbund att administrera och besluta i frågor angående GYSAM i enlighet med bestämmelserna i Samverkansavtal med bilagor
3. Beslutet gäller under förutsättning att övriga kommuner fattar likalydande beslut.

__________

Ärendebeskrivning
På uppdrag av Dalarnas Kommunförbund (DKF) har en förstudie genomförts i syfte att utreda förutsättningarna för att förändra huvudmannaskapet för GYSAM.

Förstudien föreslår att DKF tar över GYSAM från FalunBorlänge-regionen (FBR) vid årsskiftet 2020/2021och att nuvarande arbetssätt och ledningsorganisation inom GYSAM
(beredningsgrupp, styrgrupp) bibehålls. Den verksamhet för GYSAM som idag ryms inom FBR överförs genom verksamhetsövergång till Falu kommun där den organiseras tillsammans med Elevantagningen och AVmedia.

DKFs styrelse fattade beslut den 6 maj om förändrat huvudmannaskap för GYSAM Dalarna. Gällande värdskap för driftorganisationen beslutades att medlemskommunerna skulle tillfrågas om intresse.

Beslut om värdskap togs av DKFs styrelse den 27 augusti 2020 och har tilldelats Falun.

Bakgrund
2017-01-01 började ett samverkansavtal för gymnasieskolan mellan 11 dalakommuner att
gälla. Organisatoriskt tillfördes verksamheten, som benämndes GYSAM, FalunBorlängeregionen
AB. Under 2018 bildades den ideella föreningen Dalarnas Kommunförbund som är
en sammanslutning av kommunerna i Dalarnas län och vars syfte bl a ska vara att initiera och
driva mellankommunal samverkan inom de områden medlemmarna bestämmer. Kommunerna
har härefter önskat att verksamheten i GYSAM organisatoriskt ska flyttas från
FalunBorlänge- regionen AB till Dalarnas Kommunförbund. Mot bakgrund härav har detta
reviderade Samverkansavtal För Gymnasieskolan, GYSAM, upprättats.

Beslutsunderlag Delges
Tjänsteutlåtande
Samverkansavtal för gymnasieskolan, GYSAM, med 4 bilagor
Protokollsutdrag DKFs styrelse 2020-05-06, § 31
Förändrat huvudmannaskap för GYSAM Dalarna Förstudie Falu kommun

Ks § 150 Diarienummer: KS2020/0227

Avsiktsförklaring avseende utveckling inom främst Skönviksområdet

Beslut
Kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktiga besluta godkänna framtagen avsiktsförklaring, exklusive nytt LSS-boende, avseende Skönviksområdet i Säters kommun.

Caroline Willfox (M), Roger Siljeholm (M), Roger Carlsson (SD) och Daniel Ericgörs (KD) av-står och deltar ej i beslutet.

___________

Bakgrund och ärendebeskrivning
Som ett första steg kopplat till detta uppdrag KS§ 78 har en avsiktsförklaring arbetats fram mel-lan Säters kommunkoncern och SBB Norden AB.

Skönvik som stadsdel genomgår för närvarande en omvandling från ett omfattande sjukhusom-råde till ett område med mer blandad bebyggelse, verksamhet och idrott. Bostadsplan för Säters kommun innefattar en utveckling på Skönvik samt en plan för att knyta ihop Skönvik med resten av staden. Även gällande fördjupad översiktsplan för Säters tätort påvisar en betydande utveckl-ing på det gamla ”sjukhusområdet”. Tidigare erfarenheter från andra kommuner visar att en omvandling av ett område kräver ett flertal insatser och investeringar. Med detta som grund har Säters kommun fört dialog med SBB Norden AB, som är den största fastighets-/markägarenägaren på området, avseende olika potentiella åtgärder.

Kommunstyrelsen beslutade 2020-05-25 KS§78 att uppdra till Kommundirektören att tillsam-mans med Samhällsbolaget (SBB) Norden AB arbeta fram en avsiktsförklaring avseende förslag på följande lokalmöjligheter
– Kontorsplatser för olika kommunala verksamheter
– Varmvattenbassäng
– Grundskola-förskola
– Plan med SBB Norden avseende byggnation av 30 – 40 bostäder på området

samt säkerställa de juridiska förutsättningarna avseende ett hyresförfarande. Nästa steg är att fullfölja förslag till avtal utifrån nämnd tidplan i avsiktsförklaringen.

Tidigare beslut som berör ärendet
Uppdrag om förskola 120 platser
Uppdrag om nytt LSS-boende 6 platser
Lokaliseringsutredning förskola 2

Beslutsunderlag Delges
Tjänsteutlåtande
Avsiktsförklaring avseende utveckling inom främst Skönviksområdet i Säters kommun SBB

Ks § 151

Aktuellt från kommundirektören

Beslut
Kommunstyrelsen tackar för informationen och lägger den till handlingarna.

__________

Rapport från kommundirektören
• Säter tillsammans med de flesta kommuner i länet rutiner för besök Äldreboende, boka
• God marknadsföring av Säter i lokaltidningar
• Hitta någon som hyr huset fd turistbyrån
• Planering av jul i Säter
• Rekrytering pågår av näringslivsutvecklare, skolchef
• Planera upplägg av tillväxt och tillsyn start november – våren 2021 med inspirationsföre-läsningar
• Det fortsatta budgetarbetet 2021

Ks § 152

Redovisning av delegationsbeslut

Beslut
Kommunstyrelsen har delgivits delegationsbesluten

__________

KS2020/0373
Anställningar enligt delegation 200101-2008-31.

KS2020/0348
Delegationsbeslut om säkerhetsklassning

KS202070343
Fördelning av arbetsuppgifter i det systematiska arbetsmiljöarbetet och brandskyddsarbetet från kommundirektör till sektorchef Andreas Mossberg.

KS2020/0342
Fördelning av arbetsuppgifter i det systematiska arbetsmiljöarbetet och brandskyddsarbetet från sektorchef till enhetschef Anette Kotilainen.

KS2020/0083-11
Återbesättningsprövning av tjänst som enhetschef vid Enbackagården 100%.

KS2020/0083-12
Återbesättningsprövning av tjänst som familjebehandlare, IFO öppenvården 100%.

KS2020/0083-13
Återbesättningsprövning av tjänst som bibliotekarie med filialansvar St Skedvi 100%.

KS2020/0083-14
Återbesättningsprövning av tjänst som undersköterska 75% vid Fågelsången

KS2020/0083-15
Återbesättningsprövning av tjänst som undersköterska 80% Fågelsången

Beslut från styrgrupp SÄBO 2020-09-21.
§ 70, beslut att genomföra ändringar enligt Länsstyrelsens beslut.
§ 74, beslut om kommunikation
§ 75, beslut om certifiering miljöbyggnad

KS2020/0307-8
Beslut att inte överklaga Kammarrättens dom angående utlämnande av allmän handling.

Ks § 153

Redovisning av delgivningar

Beslut
Kommunstyrelsen har tagit del av redovisade delgivningar.

__________

Protokoll från sammanträde med:
• Gemensamma nämnden för upphandling, 2020-09-14
• Språktolknämnden, 2020-09-17
• Gemensamma nämnden för alkohol, tobak och receptfria läkemedel, 2020-08-15 och 2020-09-15
• Styrgrupp SÄBO, 2020-08-17 och 2020-09-01.
• Fritidsutskottet, 2020-09-15.
• Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-08-25 ocj 2020-09-15.
• Hjälpmedelnämnden Dalarna, 2020-08-27.
• Hjälpmedelsnämndens utskott, 2020-08-27.
• Personalutskottet 2020-08-25.

Protokollsutdrag från
• Gemensamma nämnden för upphandling, 2020-09-14, § 23, Budget 2021.
• Gemensamma nämnden för upphandling, 2020-09-14, § 21, Rapport kring UHC.s ar-bete mot bakgrund av Coronautbrott.
• Gemensamma nämnden för upphandling, 2020-09-14, § 24, Rapport från Upphand-lingscenters chef 2020.
• Gemensamma nämnden för upphandling, 2020-09-14, § 22, Budgetuppföljning 2020.
• Gemensamma nämnden för upphandling, 2020-09-14, § 27, Byte av mötesforum och datum.
• Socialnämnden, 2020-09-10, § 89, delårsbokslut med budgetuppföljning.
• Socialnämnden, 2020-09-10, § 90, budget 2021-2023
• Kulturnämnden, 2020-09-17, § 60, extra stöd till kulturutövare 2020.
• Kulturnämnden, 2020-09-17, § 57 registerförteckning från systemet GDPR Hero
• Kulturnämnden, 2020-09-17, § 56, redovisning Folkets Hus 2019
• Kulturnämnden, 2020-09-17, § 55, redovisning Åsgårdarna 2019.

Verksamhetsplan 2021 Gemensamma nämnden för alkohol, tobak och receptfria läkemedel

KS2020/0372
Försäkran avseende verksamhet som avses i offentlighets- och sekretesslagen, särskild verksam-het för statistik.

KS2020/0349
Reviderade riktlinjer för serveringstillstånd.

Ks § 154 Diarienummer KS2017/0303

Allmänna lokala ordningsföreskrifter och lokala ordningsföreskrifter för torghandel

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar återremittera föreskrifterna för att undersöka möjligheten att tillmö-tesgå Brottsförebyggande rådets synpunkter.

__________

Ärendebeskrivning
Förslag till nya Allmänna ordningsföreskrifter samt föreskrifter för torghandel i Säter har tagits fram. Förslagen har beslutats i Samhällsbyggnadsnämnden varpå Kommunstyrelsens arbetsut-skott remitterade frågan till Brottsförebyggande rådet. Föreskrifterna ska beslutas av kommun-fullmäktige.

Synpunkter från Brottsförebyggande rådet har inkommit 2020-09-04.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande
Synpunkter från BRÅ 2020-09-04
Beslut från samhällsbyggnadsnämnden 2020-05-07
Förslag till nya allmänna lokala ordningsföreskrifter i Säters kommun
Förslag till nya lokala ordningsföreskrifter för torghandel i Säters kommun
Gällande lokala ordningsföreskrifter i Säters kommun
Gällande lokala ordningsföreskrifter för torghandel i Säters kommun

Ks § 155 Diarienummer: KS2019/0499

Bilden av Säter – Platsvarumärket Säters kommun

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige beslutar anta grafisk profil och kommunikat-ionsstrategi för Platsvarumärket Säters kommun.

Kommunstyrelsen beslutar anta tilläggsprofil för Säters bibliotek, under förutsättning att kom-munfullmäktige antar grafisk profil för Säters kommun och kommunikationsstrategi.

Caroline Willfox (M) och Roger Siljeholm avstår från att delta i beslutet.

__________

Ärendebeskrivning
Den utsedda styrgruppen har under det senaste året arbetat med grafisk profil och kommunikat-ionsstrategi.

Som resultat presenteras en kommunikationsstrategi för platsvarumärket Säters kommun. Kommunikationsstrategin bygger på befintlig plattform, samt är utformad utifrån en varumär-kesundersökning som genomfördes i början av 2020. För att följa paltsvarumärkets utveckling är det relevant att göra uppföljande varumärkesundersökningar, för att får veta om Säters position har förändrats i den riktning som är önskvärd utifrån platsvarumärket.

Den grafiska profilen innehåller en huvudprofil med möjlighet att koppla på kompletterande profiler för enskild verksamhet där det finns relevans. Den grafiska profilen anger vid vilka till-fällen detta kan vara relevant och ger stöd för beslut om detta i kommunstyrelsen, efter förslag av kommunikationschefen. Alla kostnader som kommer av en kompletterande profil är den aktuella verksamhetens ansvar.

Den grafiska profilen är en anpassning till digital hantering, utan att för den del förlora sin identi-tet. Arbetet med den grafiska profilen har skett i samråd med riksheraldikern – som inte har något att erinra vad gäller den föreslagna logotypen i säters grafiska profil.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande
Rapport 2020-01-22
Säters grafiska profil
Säters kommunikationsstrategi
Säters biblioteks grafiska profil

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Ge oss feedback så att vi kan göra vår information bättre.
Här kan du läsa mer om hur vi behandlar dina personuppgifter