Kommunstyrelsen 2020-11-03

Kontaktinformation

Säters kommun

Telefon: 0225-55000

Besöksadress: Rådhuset, Åsgränd 2, Säter


Tack för ditt meddelande.

Kommunstyrelsen 2020-11-03

Plats och tid:
Fullmäktigesalen kl. 08.15-15:50

Beslutande
Mats Nilsson, (S) ordförande
Hans Johansson, ( C) vice ordförande
Caroline Willfox, (M) andre vice ordförande (M)
Annika Karlsson (S)
Håkan Karlsson (S) ersättare för Hassan Jafari (S)
Ingrid Stenberg-Lundin ( C) ersättare för Karin Frejd (C ) 08.15-12.00, §§ 156-167
Magnus Gabrielsson (MP ersättare för Karin Frejd ( C), 13.00-15:50 §§ 168-176
Sune Hemmingsson ( C)
Roger Siljeholm (M)
Emma Sjöberg (V)
Daniel Ericgörs (KD) ersättare för Birgitta Gustafsson (L)
Roger Carlsson (SD)

Tjänstemän
Margareta Jakobsson, sekreterare
Marita Skog, kommundirektör
Marcus Tell, ATL-kontoret, § 161
Josefin Enström, näringslivschef, § 161
Catherine Hellgren, ekonomichef, §§ 164-167
Andreas Mossberg, sektorchef samhällsbyggnad, §§ 164, 170-174
Mikael Spjut, bitr sektorchef samhällsbyggnad, §§ 170-174
Liv Almstedt, VA-chef, §§ 170-171
Veronica Carlsson, ekonom, §§ 170-171
Helena Ohlander, miljö-och byggchef, § 172

Utses att justera
Daniel Ericgörs

Paragrafer
§§ 156-176

Underskrifter
Sekreterare Margareta Jakobsson
Ordförande Mats Nilsson
Justerande Daniel Ericgörs

Datum för när anslaget sätts upp 2020-11-04

Datum för när anslag tas bort 2020-11-26

Förvaringsplats för protokollet Kommunstyrelsesektorn

Ks § 156 Diarienummer: KS2020/0386

Taxa vid utlämnande och kopiering av handlingar vid Säters kommun

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta:
1. Anta förslag till ny taxa vid utlämnande och kopiering av handlingar med förtydligandet att 10 sidor kostar 50 kronor och därefter fler än 10 sidor 2 kr/sida.
2. Upphäva nu gällande taxa antagen av kommunfullmäktige 2003-05-27, reviderad 2006-02-23.

___________

Ärendebeskrivning
Den nu gällande taxan för utlämnande och kopiering av handlingar är antagen av kommunfullmäktige 2003 och reviderades senast 2006. Den behandlar medier som inte längre används inom kommunen för utlämnande såsom videoband, ljudband, disketter och CD-skivor. Den innehåller också avgifter från utlämnade av systemet Autoka vy, som inte heller längre används av kommunen. Taxan innehål-ler däremot inte avgifter för utlämnande av nyare medier såsom e-post och USB-minnen.

Därmed anses kommunen vara i behov av en ny taxa. Priserna i taxan har också höjts något utifrån vad som ansetts rimligt sedan den tidigare taxan fastställdes

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande
Förslag till ny taxa
Gällande taxa

Ks § 157 Diarienummer: KS2020/0399

Uttag av avgift enligt §§ 18-20 Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:
• fastställa avgifter enligt 18 § LSS enligt följande:
– avgift uttages av dem som har beslut om ekonomiskt stöd till skäliga kostnader för assi-stans enligt LSS för den del behovet täcks av beviljade assistanstimmar enligt 51 kap. social-försäkringsbalken. Avgiften är densamma som den ersättningsnivå som Försäkringskassan betalat ut.

• fastställa avgifter enligt 19 § LSS enligt följande:
– resor i kommunens fordon vid gemensamma aktiviteter för boende i bostad enligt 9.9 § LSS ska baseras på skatteverkets regler för milersättning och fordon och delas på de brukare som rest i fordonet.
– avgift för kost, resor och externa aktiviteter i samband med lägervistelse enligt 9.6 § LSS beräknas efter kostnadsuppgifter från arrangören.
– avgift för kost i samband med korttidsvistelse (utöver läger) enligt 9.6§ LSS ska beräknas utifrån Konsumentverkets uträkning för livsmedel utifrån ålder per dygn

• fastställa avgifter enligt 20 § LSS enligt följande
– avgift uttages för barn och ungdomar under 18 år med placering enligt 9.8 § LSS.
Avgiften beräknas utifrån föräldrarnas ersättningsskyldighet och reglerna i 6 kap.
2–4 §§ Socialtjänstförordningen (2001:937).

• uppdra till Socialnämnden att uppdatera dokumentet ” Policy Avgifter för avgiftssystemet inom äldre- och handikappomsorgen” med beslutade avgifter samt att i titeln byta ut ordet ”äldre- och handikappomsorgen” till ”äldre- och funktionshinderomsorgen”.

__________

Ärendebeskrivning
Enligt 18-20 §§ LSS har Sociala sektorn rätt att ta ut avgifter av individer som beviljats personlig assistans och där Försäkringskassan beslutat att personer är berättigade att få assistansersättning. Sociala sektorn har hittills inte tagit ut avgifter för dessa insatser och sektorn föreslår nu att avgifter enligt 18-20 §§ LSS införs.

Bakgrund
Sociala sektorn har i samband med handläggning av LSS-ärende insett att det enligt den fastställda avgiftspolicyn för äldre- och handikappomsorgen inte finns någon rätt för socialnämnden att ta ut en avgift enligt 18 § LSS. Det finns heller inga övriga fastställda avgifter enligt avgiftsparagrafer
i LSS.

2005-08-24 beslutade Gemensamma nämnden för vård och omsorg att avgiftsnivån för matkostnader korttidsplats och gästhem enligt LSS skulle ändras från 48 kr per dygn till 80 kr per dygn. Efter detta har inte avgiften reviderats.

Ks § 157 forts

Konsekvensbeskrivning
En tydlig konsekvens är att skattemedel kan betalas ut dubbelt till ett assistansbolag eller enskild
kommuninvånare både i form av statliga medel via Försäkringskassan och via kommunala medel
från Säters kommun. Då ett beslut om assistansersättning kan ta lång tid att avgöra, exempelvis
om ett eventuellt avslag överklagas och avgörs i rätten, kan summorna som kommunen hinner
betala ut under tiden bli väldigt stora.
Kommunen har ingen skyldighet att ta ut avgifter vare sig enligt SoL eller LSS. Sett till likställighets-principen
bör avgift dock tas ut där det är möjligt inom båda lagrummen men med hänsyn
till den enskildes betalningsförmåga. Detta sker genom ett formellt överklagningsbart avgiftsbeslut.

Beslutsunderlag Delges
Socialnämndens beslut 2020-10-15 Socialnämnden

Ks § 158 Diarienummer: Ks2020/0398

Rapport avseende ej verkställda beslut – kvartal 2 2020

Beslut
Kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige beslutar godkänna rapporten.

__________

Ärendebeskrivning
Socialnämnden har överlämnat rapport avseende ej verkställda beslut för kvartal 2 2020.

Sociala sektorn har till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) lämnat en rapport över ej verkställda beslut för kvartal 2 2020. Sektorn har även rapporterat de beslut som verkställts och som tidigare har rapporterats som ej verkställda.

Ej verkställda beslut
Biståndsbeslut som inte verkställts inom 3 månader ska rapporteras till IVO.
Det gäller beslut enligt 9 § lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade
(LSS) och enligt 4 kap. 1 § SoL.

Verkställda beslut
Socialnämnden ska även till IVO anmäla när nämnden har verkställt ett gynnande beslut som
enligt 16 kap 6 f§ SoL har rapporterats som ej verkställt.

Rapport till revisorer och kommunfullmäktige
Enligt 16 kap SoL ska kommunens revisorer och kommunfullmäktige informeras om ej verk-ställda/verkställda beslut.

Beslutsunderlag Delges
Tjänsteutlåtande
Socialnämndens rapport 2020-10-15 Socialnämnden

Ks § 159 Diarienummer: KS2020/0397

Utreda införande av lagen om vårdvalssystem (LOV)

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
1. Fastställa projektplan för ”Ökad delaktighet & flexibilitet för att möta upp omsorgstagarens behov idag och i framtiden” (LOV).
2. Kostnader för extern konsult samt extra kostnader motsvarande totalt 130 000 kr finansieras genom ianspråktagande av kommunstyrelsens utvecklingsmedel. Verksamheterna står för kostnader för respektive förtroendevald- och personalinsats.
3. Som styrgrupp välja kommunstyrelsens presidium och socialnämndens ordförande.
__________

Bakgrund och ärendebeskrivning
I en motion har kommunfullmäktige föreslagits utreda införande av lagen om vårdvalssystem i Säter. Motionen har befunnits besvarad med motiveringen att hänskjuta beslut om finansiering och inrikt-ning av utredningen till budgetberedningen. Frågan ska behandlas under budgetberedningen 2020.

Kommunen har tidigare utrett hur ett genomförande av vårdval skulle kunna gå till och det finns även flera exempel med erfarenheter att luta sig mot. Trots det måste en omfattande utredning till för att sätta principer och struktur inför ett eventuellt införande.

Projektet kommer starta inom hemtjänsten med möjlighet att vid första grindbeslutet ta in andra segment av omsorgstagare alternativt andra boendeformer. Beslutet tas av projektgrupp tillsammans med styrgrupp.

Projektdeltagare:
Biståndshandläggarchefen, ekonom ifrån social sektorn och chefen över hemtjänsten. Projektgrup-pen träffas en gång i veckan.

Styrgrupp:
Med anledning av projektets komplexitet och betydande storlek så är det av intresse att politiken har en inblick och delaktighet under hela projektet. Därav så träffas den politiska styrgruppen en gång i månaden tillsammans med projektgruppen. Det är även i detta forum man tar beslut om de två grin-darna som finns i projektet. Styrgruppen ska bestå av ordförande socialnämnden, en opposition, en politiker ifrån Kommunstyrelsen

Kostnader
Extern konsult: 60 000 kronor exkl resekostnader
Projektdeltagare: 30% (10% var) av heltidslön på 35 000 kr i 9 månader= 94 500 kr
Politiskstyrgrupp: ca 2 000 kr per gång per politiker * 3 politiker* 8 tillfällen= 48 000 kr
Studiebesök och litteraturinköp: ca 10 000 kr
Extra kostnader: 70 000 kr
Totalt: 282 500 kr

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande och projektplan

Ks § 160 Diarienummer: KS2020/0387

Remissvar till reviderad upphandlingspolicy för de samverkande kommuner-na Falu, Borlänge, Avesta, Gagnef, Hedemora, Ludvika och Säters kommuner

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att yttra sig enligt ställt förslag.

__________

Ärendebeskrivning
Ny upphandlingspolicy är ett styrinstrument vid genomförande av upphandlingar och inköp. Policyn lyfter upphandling som ett medel för att främja regional tillväxt och hållbar utveckling. Policyn inne-håller riktlinjer som utöver lag om offentlig upphandling (LOU) ska tillämpas vid upphandling av varor och tjänster samt byggentreprenader. Policyn ska också förtydliga hur ett antal viktiga frågor och processer inom upphandlingsområdet ska hanteras i kommunerna samt ge vägledning till an-ställda i kommunerna hur upphandlingar ska genomföras.

Säters kommun har tagit del av ny upphandlingspolicy som är ett bra strategiskt dokument väl anpas-sad till dagens situation och nya kunskaper inom upphandlingsområdet.

Några kommentarer som Säters kommun lyfter fram är att säkerställa tillämpning av GDPR vid be-hov. Under god affärsetik påtalar vi att uppföljning av respektive kommuns avtal och samarbeten med Upphandlingscenter (UHC) bör ske årligen samt att rutiner tas fram för hur avslut och erfaren-hetsåterföring kan tillämpas i ett lärande.
Avsnittet med Sociala och etiska krav som strategiskt verktyg är ett viktigt avsnitt och vi behöver tillsammans med UHC hitta vägar för att utveckla detta område.

Bakgrund
Kommunfullmäktige i samverkande kommuner antog år 2014 nuvarande upphandlingspolicy. Ge-mensam nämnd för upphandlingssamverkan (GNU) beslutade i Nämndplan 2019 att chef Upphand-lingscenter ska redovisa förslag till ny upphandlingspolicy med ett mera strategiskt anslag för de samverkande kommunerna.

Bilagor
Bilaga 1 – förslag till yttrande

Ks § 161

Verksamhetsinformation – gemensamma nämnden för alkohol, tobak och receptfria läkemedel (ATL)

Beslut
Kommunstyrelsen tackar för informationen och lägger den till handlingarna.

___________

Ärendebeskrivning
Information om gemensamma nämnde för alkohol, tobak och receptfria läkemedel. Informationen omfattar nämnden och dess verksamhet, statistik och ekonomi.

Bakgrund:
I den gemensamma nämnden för alkohol, tobak och receptfria läkemedel samverkar sju Dalakom-muner i tillståndsfrågor som rör servering av alkohol och försäljning av tobak, folköl och receptfria läkemedel. Syftet med samarbetet är att erbjuda hög kompetens och bra service.

Ks § 162 Diarienummer; KS2020/0367
Reviderat förslag till reglemente och samarbetsavtal för gemensamma nämn-den för alkohol, tobak och receptfria läkemedel (ATL)
Beslut
Kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta
1. Godkänna reviderat förslag till samarbetsavtal och reglemente för gemensamma nämnden för alkohol, tobak och receptfria läkemedel godkänns.
2. Beslutet gäller under förutsättning att övriga deltagande kommuner fattar likalydande beslut.

__________

Bakgrund och ärendebeskrivning
Tobakslagen har upphört att gälla fr.o.m. den 1 juli 2019 och ersatts med lag om tobak och liknande produkter (LTLP 2018:2088). Lagen har medfört ett väsentligt utökat ansvar för den gemensamma nämnden för alkohol, tobak och receptfria läkemedel när det gäller tillstånd för försäljning av tobak och den inre tillsynen.

Beslutsunderlag Delge
Tjänsteutlåtande
Protokollsutdrag kommunfullmäktige Falu kommun, 2020-09-10, § 167
Förslag till samarbetsavtal och reglemente
Falu kommun kommunfullmäktige och gemensamma nämnden för alkohol, tobak och receptfria läkemedel
Ks § 163 Diarienummer: KS2020/0352

Avgifter inom gemensamma nämnden för alkohol, tobak och receptfria läkemedels (ATL) verksamhetsområde

Beslut
Kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta
1. Fastställa föreslagna procentandelar att gälla från 1 januari 2021 och tillsvidare enligt utred-ning daterad den 30 september 2020. Avgifternas storlek framkommer när prisbasbeloppet är fastslaget av regeringen.
2. Gemensamma nämndens avgifter justeras varje år med hänsyn till prisbasbeloppets föränd-ring. Utgångsläget är avgifternas procentandel av 2021 års preliminära prisbasbelopp enligt utredning daterad den 30 september 2020. Avrundning av avgiften sker alltid till närmast högre 100-tal kronor. Om prisbasbeloppet sänks så ska avgifterna inte sänkas.
3. Godkänna ”tillämpningsregler för ansöknings- och tillsynsavgifter enligt alkohollagen” samt ”tillämpningsregler för ansöknings- och tillsynsavgifter enligt lag om tobak och liknande produkter, lag om handel med vissa receptfria läkemedel samt alkohollagen gällande folköl”.
4. Beslutet gäller under förutsättning att övriga deltagande kommuner fattar likalydande beslut.

__________

Ärendebeskrivning
En översyn av avgifter inom gemensamma nämndens ansvar inom områdena alkohol, tobak och receptfria läkemedel har genomförts. Avgifterna har endast ändrats marginellt sedan starten år 2014. Nya tobakslagen har inneburit stora förändringar när det gäller handläggarnas uppgifter avseende utredning och tillsyn, vilket medför behov av fler och högra avgifter. De antagna avgifterna baseras på en procentsats av prisbasbeloppet, avgifterna kommer att förändras i förhållande till nytt prisbasbelopp varje år. Grunden för procentsatsen är gällande avgifter för 2020 och gällande prisbasbelopp för 2020.

Beslutsunderlag Delges
Tjänsteutlåtande
Förslag till avgifter beslutade av ATL Gemensamma nämnden ATL

Ks § 164 Diarienummer: KS2020/0157

Reviderad Budget 2021

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta fastställa:
1. Reviderade finansiella mål för 2021
2. Reviderade driftbudgetramar för 2021
3. Reviderad omfördelning av investeringsramar för 2021

Bilaga 1 Ks § 164/20.

__________

Förslag till beslut på sammanträdet
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till driftbudgetramar.
Caroline Willfoxs (M) förslag att minska kommunstyrelsens driftbudgetram med 2,5 Mkr och öka barn- och utbildningsnämndens ram med 1,25 Mkr och socialnämndens ram med 1.25 Mkr.

Beslutsgång
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen har beslutat enligt ar-betsutskottets förslag till driftbudgetramar.

Bakgrund och ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige tog 2020-06-11 beslut om budget för 2021 och plan för 2022-2023.
Då förutsättningarna i ekonomin i Sverige har påverkats stark av olika omvärldsfaktorer under 2020 som främst har orsakats av coronapandemin, har vi således haft en situation med stor osäkerhet som är svår att förutspå. Vid kommunfullmäktiges budgetbeslut i juni bestämdes därför att budgetram-fördelningen enligt budgetdirektiven skulle vara orörda. Tidplanen för budgetarbetet 2021-23 revide-rades för att bearbetas under höstens fortsatta budgetarbete, där budgetbeslut om effektiviseringar samt fördelningar av volymförändringsreserv efter ny framtagen skatteprognos, flyttades fram till hösten 2020.

Intäktsberäkningen som användes vid beslutet i juni månad baserades på en befolkningsnivå på 11 250 invånare. Befolkningsutvecklingen har minskat under första halvåret 2020 och uppgick per den 30 juni till 11 091 invånare. Under hösten har befolkningen ökat men bedömningen är att prognosen på 11 250 invånare inte kommer att nås. Beräkningsgrunden för 2021 har gjorts utifrån en ny prognos på 11 150 invånare per 1/11 2020, en minskning med 100 personer jämfört med den tidigare progno-sen.

Det har skett stora förändringar vad gäller skatteintäkter och generella bidrag, en total ökning på 26,6 Mkr för budget 2021 jämfört med budget 2020 samt en ökning på 9,5 Mkr jämfört med tidigare bud-getbeslut för 2021.

Oförändrad nivå på medel från pensionsförvaltningen för perioden 2021-2023 jämfört med tidigare budgetbeslut. Justerat resultat i budgeten för 2021 uppgår till +15,0 Mkr med en vinstmarginal på över 2%.

Ks § 164 forts

De preliminära investeringsramarna på totalt 176,2 Mkr för perioden 2021-2023 har inte ändrats men omfördelning av investeringsbudgeten har gjorts mellan verksamheter och mellan olika år.

Bilaga 1: Reviderad Budget 2021 – 2023 innehållande förslag till reviderade driftbudgetramar,
reviderad investeringsbudget samt reviderade finansiella mål för 2021.
Bilaga 2: Nämndernas beslut reviderad budget 2021

Ks § 165 Diarienummer: KS2020/0189

Budgetuppföljning per 30 september

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att lägga september månads budgetuppföljning till handlingarna

__________

Kommentarer till budgetuppföljning per september 2020
Resultat
Resultatet för år 2020 prognostiseras vid detta uppföljningstillfälle till 3,5 mkr, vilket är
1,9 mkr bättre än budget på 1,6 mkr. Ett justerat resultat där avkastning och tillskott från pensions-förvaltningen, samt VA-enhetens resultat av- och tillräknas visar ett överskott på +14,9 mkr (budget + 11,5 mkr).

Verksamheternas nettokostnader
Prognos: 12,8 mkr högre än budgeterat.

Vid den här månadens uppföljning har fem sektorer och en verksamhet i samverkan inrapporterat avvikelser från budget i prognosen till årets slut. Det finns även avvikelser mellan budget och utfall för perioden.

I uppföljningen januari till september finns kostnader som uppkommit med anledning av Coronavi-ruset. Totalt har 1,2 mkr bokförts på det speciella projektnummer som används för dessa kostnader. Coronakostnader finns även med i prognosen för helåret. Kommunen håller förnärvarande på med ansökningar om medel för kostnadstäckning för coronarelaterade kostnader där beslut väntas senare under året samt vissa bidrag kommer att ansökas senare under hösten. I prognosen finns därför ingen intäkt upptagen för de bidrag som ännu inte är beviljade. Kommunen har erhållit ersättning för sjuklöner för perioden april till juli med 4,8 mkr. Förlängning av coronarelaterade åtgärder fortsätter som bl.a innebär att kommunen kommer att få viss ersättning för en del av sjuklönekostnaderna för kommande perioder.

Kommunstyrelsen har förbrukat 66 % av årsbudgeten och vid en jämn förbrukning över året skulle 9/12 eller 75% har förbrukats. Differensen mellan ackumulerat utfall och ackumulerad budget upp-går till +5,5 mkr. Till årets slut förutspås ett resultat på +0,5 mkr.

Kostnader för utbetalda pensioner ligger i utfall på 65%. Till årets slut förutspås ett resultat på bud-getnivå.

Räddningstjänsten Dalamitt. Förbrukning 79 %. Prognosunderskott med 1,3 mkr. 0,25 mkr motsvarar täckningen av underskottet 2019 utöver uppbokat i bokslut 2019 med -0,75 mkr. RDM har därutöver aviserat ett underskott för 2020 på totalt 15,6 mkr, av vilket 1,0 mkr kommer att belasta Säters kom-mun. Orsaken till överskridandet är framför allt kostnader för covid-19 och högre kostnader för pensioner.

Överförmyndare i Samverkan. Förbrukning 72 %. Till årets slut förutspås ett resultat på budgetnivå.

Ks § 165 forts

Upphandlingscenter GNU. Förbrukning 101 %. Till årets slut förutspås ett resultat på budgetnivå.

Samhällsbyggnadsnämndens skattefinansierade verksamhet ligger i utfall på 56 %. Till årets slut för-utspås ett överskott på 0,7 mkr. Gatuenhetens överskott på 0,6 mkr beror på låga kostnader för vin-terväghållning under den snöfattiga vintern men dessa äts till viss del upp av ofinansierade ökade kapitalkostnader. SBN gemensamt +0,1 mkr p.g.a. ej återbesättning av tjänst men effekten minskas dock av ökade kostnader för utredningar och planer under hösten.

VA/Renhållning har för närvarande något högre kostnader än budget. Till årets slut förutspås ett underskott på 1,2 mkr p.g.a. kostnadsökningar som ej täcks av taxan. Framtagning av förslag till taxe-höjning pågår.

Miljö- och byggnämnden ligger i utfall på 58%. Till årets slut förutspås ett överskott på 0,2 mkr.

Kulturnämnden ligger i utfall på 58 %. Till årets slut förutspås ett överskott på 0,2 mkr.

Barn- och utbildningsnämnden ligger i utfall på 72 %. Vissa periodiseringsavvikelser i utfallet jämfört med budget per september 2020. Till årets slut förutspås ett resultat på budgetnivå, men med viss osäkerhet. Oförutsedda merkostnader p.g.a. omvärldsfaktorerna kan påverka utfallet och antagningen till gymnasieskolorna kommer att påverka prognosen negativt.

Socialnämnden ligger i utfall på 77 %. Årets underskott prognosticeras till -11,9 mkr. Bidragande orsaker är ökade kostnader för försörjningsstöd p.g.a. ökat antal hushåll, placeringar av barn och unga, externa placeringar av vuxna med beroendeproblematik samt förstärkning av bemanningen inom hälso- och sjukvården p.g.a. hög arbetsbelastning. En försämring av Socialnämndens prognos har gjorts sedan delårsbokslutet i augusti, från -9,4 mkr till -11,9 mkr. Detta beror på en förändrad prisbild av en pågående placering inom individ- och familjeomsorg samt tillkommande placeringar enligt LVM (lag om vård av missbrukare i vissa fall). En återsökning av merkostnader under perioden februari-augusti 2020 har gjorts med anledning av covid-19. Sociala sektorn har återsökt 1,1 mkr hos Socialstyrelsen. Ansökan är vid denna tidpunkt ännu ej beviljad och därför inte med i Socialnämn-dens prognos.

Kommunrevisionen ligger i utfall på 51 %. Till årets slut förutspås ett resultat på budgetnivå.

Skatte- och statsbidragsintäkterna
V 40/2019 redovisade SKR prognosen som ligger till grund för beslut om budget för 2020.
V 51/2019 redovisades prognosen som ligger till grund för Skatteverkets beslut om utbetalning 2020.
V 40 2020 redovisade SKR senaste skatteprognos för året. Under 2020 har regering och riksdag med anledning av pandemins påverkan på den ekonomiska utvecklingen aviserat/beslutat om särskilda stöd till kommuner och regioner. Nästa prognos på skatteunderlagets utveckling kommer v 51.

Ks § 165 forts

Finansiella intäkter
Prognos: 1,2 mkr högre än budget
Högre utdelning från Kommuninvest och Säterbostäder, högre ränta på borgensavgift och högre momsbidrag än budgeterat.

Finansiella kostnader
Prognos: 2,0 mkr lägre än budget
Räntekostnaden för kommunens långfristiga lån är budgeterad till 1,5 %. Ränteläget är lägre. I senaste räntebindning på kommunens lån var den genomsnittliga räntesatsen 0,36%.

Pensionsmedelsförvaltning
Prognos: Enligt budget
Avkastningen är budgeterad till 1,0 % eller ca 1,3 mkr. Varierande marknadsvärde gör det svårt att prognosticera utfallet på årsbasis.

Investeringsbudget
Prognos: 111,9 mkr
Årets beslutade investeringsbudget ligger på 77,9 mkr. Till detta kommer från 2019 överförda inve-steringsmedel med 64,1 mkr. Total budget för året 142,0 mkr. Prognosen för årets investeringar uppgår till 111,9 mkr, en avvikelse på 30,1 mkr. I prognosen har SBN gjort omfördelningar av inve-steringar på 64,3 mkr till år 2021 och investeringar avseende SÄBO ingår med 37 mkr.

Bilaga 1: Budgetuppföljning September 2020 Säters kommun
Bilaga 2: Budgetuppföljning September 2020 KS Sektorn

Ks § 166 Diarienummer: KS2020/0189

Budgetuppföljning per 30 september, kommunstyrelsen

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att lägga september månads budgetuppföljning till handlingarna

___________

Vid en jämn fördelning över året skulle 9/12 eller 75 procent av årets budget varit förbrukade.

Kommunstyrelsen har förbrukat 68 procent av årsbudgeten vilket stämmer väl med den förväntade
förbrukningen under de åtta första månaderna. Differensen mellan ackumulerat utfall och ackumule-rad budget är +3,9 mkr. Prognos sista december beräknas till +0,5 mkr.

Ekonomienheten: Utfall för perioden är 76 procent av årets budget. För kommungemensamma för-säkringar är flera av dessa betalda i förskott.

Kanslienheten: Utfall för perioden är 73 procent av årets budget.

Egen försörjning: Utfallet för perioden är 60 procent av årets budget men beräknar ge en nollpro-gnos över året. En ny del tillhörande egen försörjning är etablering till nyanlända. Här har pengar kommit från Migrationsverket medan kostnaderna kommer senare. Vad gäller kostnadsställe unga till arbete så har det varit föräldraledighet på 50 procent.

Kommunikation: Utfall för perioden är 68 procent av årets budget.

Näringslivsenheten: Utfall för perioden är 55 procent av årets budget. Näringsliv har vakans av tjänst och lämnar en beräknad prognos på +0,5 mkr.

Personalenheten: Utfall för perioden är 69 procent av årets budget.

IT-enheten: Utfall för perioden är 61 procent av årets budget. En del större kostnader kommer se-nare under året.

Fritidsenheten: Utfall för perioden är 75 procent. Skönvikshallen har lägre intäkter på gym och
varmvattenbassäng på grund av Corona. Föreningsbidrag utbetalt i förskott till flera föreningar. Intäkt från BUN till ungdomens hus kommer under slutet av året.

Pensioner: Utfall för perioden är 65 procent av budgeten.

Investeringar kommunstyrelsesektorn utom IT-enheten: Ackumulerat utfall för augusti är cirka 4,5 mkr vilket motsvarar 43 procent av årsbudget. Under perioden har det gjorts inköp av skog.
IT-enhetens investeringar: Ligger på cirka 3 mkr till och med september månad vilket motsvarar 69 procent av årsbudget. Reinvesteringar gjorda för skolorna i Stora Skedvi, Dahlander och Enbacka.

Ks § 167 Diarienummer: KS2020/0341

Kapitalisering av Kommuninvest Ekonomisk förening – återbetalning förlagslån och inbetalning av kapitalinsats

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att Säters kommun fullföljer beslutet från 2020 att erlägga inbetalning av insatskapital under de kommande fyra åren 2021, 2022, 2023 och 2024 med 1 108 600 kronor per år.
Den nya nivån uppgår till 1 300 kronor per invånare för kommuner år 2024.

Insatskapital för kommuner År Inbetalning
1000 kr/invånare 2021 1 108 600
1100 kr/invånare 2022 1 108 600
1200 kr/invånare 2023 1 108 600
1300 kr/invånare 2024 1 108 600

___________

Bakgrund
Under 2018 startade Kommuninvest Ekonomisk förening och Kommuninvest i Sverige AB en ut-redning kring kapitalbehov, kapitalisering och kapitalmål. Med antaganden om kommunernas och regionernas investeringsbehov, Kommuninvests egen utlåningsprognos och ett antagande om en viss successiv ökning av antalet medlemmar, så beslutade föreningsstämman om ändringar för att möjlig-göra Kommuninvests fortsatta kapitalisering och uppnå de krav som de regulativa myndigheterna har på kravet av att hålla kapital mot risken för alltför låg bruttosoliditet. Kommuninvest har ett kapital-behov motsvarande minst 1,0 procent i bruttosoliditetsgrad inklusive utlåningen.

Om Kommuninvest:
Säters kommun är medlem i Kommuninvest Ekonomisk förening (”Föreningen”). Föreningen är en medlemsorganisation som utifrån en kommunal värdegrund företräder den kommunala sektorn i finansieringsfrågor.

Upplånings- och utlåningsverksamheten bedrivs i det av Föreningen helägda dotterbolaget Kommu-ninvest i Sverige AB (publ) (”Kommuninvest”). Kommuninvests kreditvärdighet bärs upp av en solidarisk borgen från medlemmarna, vilken bidrar till att göra Kommuninvest till en attraktiv mot-part för kvalificerade investerare och finansiella institutioner.

Ärendebeskrivning
Vid föreningsstämman 16 april 2020 beslutades om förändrade stadgar för Kommuninvest Ekono-misk förening. Förändringarna avsåg främst medlemmarnas insatskapital och Kommuninvests fort-satta kapitalisering.

Sammanfattningsvis beslutade stämman 2020 följande avseende den framtida kapitaliseringen av Kommuninvest.

Ks § 167 forts

• En kapitaliseringsperiod är fyra år. För varje kapitaliseringsperiod beslutar föreningsstämman om en kapitaliseringsplan för de kommande fyra åren. Beslutet vid föreningsstämman 2020 avser åren 2021 till 2024.

• En gemensam och enhetlig nivå på insatskapital för alla medlemmar.

• Det ska dock inte uteslutas att någon eller några av våra nuvarande medlemmar inte har möjlighet att kortsiktigt kunna betala in nytt insatskapital. Därför beslutade föreningsstämman att i stadgarna införa en undantagsbestämmelse som ger föreningsstyrelsen möjlighet att av särskilda skäl ge tillfällig dispens till den medlem som efter ansökan inte anser sig ha möjlighet att betala upp till en högre insatsnivå.

• Stämmobeslutet innebär att insatskapitalet för kommuner successivt ökar från 900 till 1300 kronor per invånare år 2021 till 2024. Den nya nivån uppgår till 1 300 kronor per invånare för kommuner, vilket samtliga medlemmar ska ha uppnått vid utgången av 2024. Den nya nivån har kopplats till en årlig trappa, där kravet ökar successivt under de kommande fyra åren.

Insatskapital för kommuner År
900 kr/invånare 2020
1000 kr/invånare 2021
1100 kr/invånare 2022
1200 kr/invånare 2023
1300 kr/invånare 2024

• Första inbetalning av nytt insatskapital sker året efter stämmobesluten, dvs. första gången 2021. Inbetalningen ska vara genomförs senast vid halvårsskiftet respektive år. Avisering av inbetalning sker genom Kommuninvests försorg.

• Förlagslånet avvecklas. 2010 upptog föreningen av dåvarande medlemmar ett förlagslån om 1 mil-jard kronor. Nuvarande lagstiftning ställer nya krav om vilken typ av kapital som kan ingå i kapitalba-sen, vilket förlagslånet numera inte gör. Föreningen har enligt lånevillkoren rätt att lösa förlagslånet i förtid, vilket också föreningsstämman beslutade.

Samtliga kommuner som var medlemmar 2010 tecknade förlagslånet. Förlagslånet kommer att utbe-talas kontant till samtliga medlemmar som tecknade lånet. Samtliga medlemmar som tecknat förlags-lånet erbjuds att inbetala motsvarande belopp som insatskapital till Kommuninvest Ekonomisk före-ning.

• Nuvarande återbäring till medlemmarna förändras. Givet stämmobeslutet om en enhetlig insatsnivå för alla medlemmar, så tas den s.k. återbäringstrappan bort, eftersom den då till stor del spelat ut sin roll. Ny modell tillämpas första gången på återbäringen avseende 2020, dvs. efter stämman 2021.

Ks § 168

Aktuellt från kommundirektören

Beslut
Kommunstyrelsens tackar för informationen och lägger den till handlingarna.

__________

Rapport från kommundirektören
• Läget Covid 19
• Fortsatt viktig med att tvätta händer, hålla avstånd…
• Fortsatt STAB varje tisdag med anledning Covid19
• Jul i Säter
• FBR (Falun, Borlänge regionen) utreds
• 1ggr/månaden SKR och Kommundirektörer via ZOOM
• Främjande myndighetsutövning 1a workshop 20/11
• Jubileumsfester 25, 26/11
• Jag arbetar med att verkställa KF beslut…
• Öppen arbetslöshet i Säter september 2,6 %

Ks § 169 Diarienummer: KS2020/0346

Fyllnadsval av ersättare i kommunstyrelsens arbetsutskott efter Emma Sjöberg (V)

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
1. Godkänna avsägelsen
2. Som ersättare i kommunstyrelsens arbetsutskott efter Emma Sjöberg (V) välja Göran Jo-hansson (V).

______

Ärendebeskrivning
Emma Sjöberg har avsagt sig uppdraget som ledamot i kommunstyrelsen. Val av ersättare i kom-munstyrelsens arbetsutskott efter Emma Sjöberg ska ske.

Ks § 170 Diarienummer: KS2019/0270

Remiss om vägplan för gång- och cykelväg utmed väg 789, delen Slättgärdet-Naglarby

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar yttra sig enligt ställt förslag.

__________

Sektorns ståndpunkt
Sektorn har tagit del av det nya förslaget och lämnar ett förslag till yttrande.

Ärendebeskrivning
Under perioden 2020-04-29 till 2020-05-20 genomförde Trafikverket samråd för väg 789/806, Trafik-säkerhetsåtgärder Gustafs. I planhandlingarna daterade 2020-04-29 framgick att sträckan Naglarby-Slättgärdet var tänkt att utföras som bygdeväg på befintlig väg.

Säters kommun yttrade sig på samrådshandlingen där vi bland annat framförde synpunkter på den ovan nämnda sträckan och att en separerad gång och cykelväg vore önskvärd med hänvisning till trafiksäkerheten på sträckan.

Trafikverket har tagit synpunkterna till sig och föreslår nu att sträckan istället anläggs som en gång- och cykelväg separerad med skiljeremsa samt på några smalare sektioner separering med kantsten. Utifrån förändringarna genomförs ett förnyat samråd för den aktuella delen

Beslutsunderlag Delges
Förslag till yttrande
Samrådshandling Trafikverket
Kopia till samhällsbyggnadsnämnden

Ks § 171 Diarienummer: KS2020/0381

Höjning av VA-taxan fr o m 2021

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige beslutar höja brukningsavgiften i TAXA för Säters kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning med 16% från och med den 1 januari 2021.

Höjningen gör som en generell höjning av samtliga parametrar i §14.1. En höjning enligt förslaget ser ut som följande.

Avgift utgår per fastighet med:
a) En fast avgift per år om 3 649 kronor utan moms, om 4 562 kronor med moms
b) En avgift per m3 levererat vatten om 24 kronor utan moms, om 30 kronor med moms
c) En avgift per år och lägenhet för bostadsfastighet och därmed jämställd fastighet
Om 1 215 kronor utan moms
Om 1 518 kronor med moms
d) En avgift per år och varje påbörjat 100-tal m2 tomtyta för annan fastighet
Om 1 046 kronor utan moms
Om 1 308 kronor med moms

__________

Ärendebeskrivning
VA-verksamheten i Säter har som många andra VA-verksamheter en stor del åldrande anläggningar. Stora delar av VA-verksamhetens anläggningar är från 60-, 70 – och 80-talet. Underhållet har varit eftersatt i många år. En åldrande infrastruktur kräver allt mer i form av besiktning, underhåll och reinvestering.

Samtidigt ska verksamheten möta skärpta lagkrav. Under de senaste decennierna har miljökraven på VA- verksamheter ökat. Kraven har skärpts på såväl rening som på provtagning, dokumentation, planering och åtgärder på anläggningar. Verksamheten har under flera år varit underbemannad och har därmed inte haft möjlighet att underhålla anläggningarna i nödvändig takt.

I många kommuner runt om i landet pågår arbeten för att kompensera uteblivet underhåll. Detta leder till taxeökningar på många håll. Branschorganisationen Svenskt Vatten skriver i sina kommenta-rer till Taxestatistiken 2020 (Bilaga 1), ”Trots att medelvärdet av VA-taxornas ökning i år är tillbaka på 4 procent är det fortfarande långt kvar till nivåer som motsvarar VA-verksamheternas verkliga behov. Svenskt Vatten anser att den långsiktiga planeringen behöver stärkas avsevärt gällande förnyelse-och investeringsbehov, vilket sedan behöver mötas av politisk beredskap och beslut för ökande taxor de kommande åren”

Hos våra grannar i länet pågår arbeten med att höja VA-taxorna på flera håll. Ludvika gjorde höjning-ar på 12% under 2020, och beräkningar pekar på behov av ytterligare höjning i nästan samma storlek under 2021. I Hedemora har beräkningar visat på behov att höja mer än 19% de närmaste åren för att klara drift- och förnyelsebehoven. Även i Älvdalen och i Avesta ser man behov av större höjning-ar de närmaste åren. Övriga kommuner ligger på en årlig höjning kring 4%. I länet ser vi fortfarande stora skillnader i nivån på VA-taxan. Svenskt Vatten har även kommenterat den stora spridningen på taxenivån mellan kommuner;

Ks § 171 forts

Precis som tidigare år är spridningen mellan taxenivåer i olika kommuner stor. Detta beror på de mycket olika förutsättningar som finns, där mindre kommuner behöver betydligt mer infra-struktur per betalande och där exempelvis kustkommuner kan behöva speciallösningar. När investeringarna ökar kommer dessa av samma skäl bli dyrare per ansluten brukare i mindre kommuner. Det är där-för viktigt att uppmärksamma de tekniska och ekonomiska utmaningar som finns när det gäller kommunalt VA i glesbygd.

Säter ligger som 5e högsta i Dalarnas län 2020, samtidigt ligger vi på 73:e plats i landet. En höjning av taxan med 16% skulle sannolikt göra att vi klättrar i några steg upp i listan. Hur mycket är svårt att avgöra då det beror på i vilken utsträckning de andra kommunerna planerar att ta ansvar för en lång-siktigt säker VA-försörjning. I Bilaga 2 finns statistik över taxenivåerna 2020 i Dalarnas län.

Förutsättningar
En höjning av taxan i enlighet med förslaget ger förutsättningar för VA-verksamheten att täcka nöd-vändiga kostnader utan bidrag från skatteintäkter under 2021.

För Typhus A (1 villa, tomt 800m3, förbrukning 150 m3/år, anslutning till vatten, spillvatten, dagvat-ten) ger en ökning till 10 605 kr/år (ökar med 1 463 kr/år)

För Typhus B (flerfamiljshus, 15 lgh, 800m2 tomt, förbrukning 2000m3/år, anslutning till vatten, spillvatten, dagvatten) ger en ökning till 87 659 kr/år (ökar med 12 091 kr/år)

Beslutsunderlag Delges
Bilaga 1- Svenskt Vattens kommentarer till Taxestatistiken 2020
Bilaga 2- Svenskt Vattens statistik över taxenivåerna 2020 i länet
Beslut från samhällsbyggnadsnämnden 2020-10-08
Tjänsteutlåtande

Ks § 172 Diarienummer: 2020/0042

Verksamhetsinformation

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen tackar för informationen och lägger den till handlingarna.

__________

Verksamhetsinformation/kommunstyrelsens uppföljningsansvar
• Samhällsbyggnadsnämnden
• Miljö- och byggnämnden

Ks § 173 Diarienummer: KS2020/0387

Länsövergripande Skolskjutsreglemente

Beslut
Kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta:
1. Godkänna regionalt skolskjutsreglemente samt anta lokal bilaga för Säters kommun
2. Reglementet ska gälla för skolskjuts som anordnas från och med läsåret 2021/2022.

__________

Ärendebeskrivning
Ett nytt skolskjutsreglemente har tagits fram efter önskemål från flera kommuner och på uppdrag av regionstyrelsen. Reglementet har arbetats fram tillsammans via den arbetsgrupp som samtliga kom-muner bjudits in till. Syftet med ett nytt reglemente är att förtydliga regler för skolskjuts i länet samt anpassa reglemente till dagens samhälle och trafiksystem. Regionen ber nu respektive kommun att besluta om att godkänna framtaget skolskjutsreglemente vilket ligger till grund för skolskjutsplane-ringen för läsåret 2021–2022. Respektive kommuns godkännande ska vara Kollektivtrafikmyndigheten tillhanda senast 2020-12-23.

Beslutsunderlag Delges
Tjänsteutlåtande
Missiv Skolskjutsreglementet
Förslag till nytt skolskjutsreglemente
inklusive lokal bilaga Region Dalarna
Barn – och utbildningsnämnden
Samhällsbyggnadsnämnden

Ks § 174 Diarienummer KS2017/0303

Allmänna lokala ordningsföreskrifter och lokala ordningsföreskrifter för torghandel

Beslut
Kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta anta förslag till Allmänna ordningsföreskrifter samt föreskrifter för torghandel i Säters kommun

__________

Ärendebeskrivning
Förslag till nya Allmänna ordningsföreskrifter samt föreskrifter för torghandel i Säter har tagits fram. Förslagen har beslutats i Samhällsbyggnadsnämnden varpå Kommunstyrelsens arbetsutskott remitte-rade frågan till Brottsförebyggande rådet. Föreskrifterna ska beslutas av kommunfullmäktige.

Synpunkter från Brottsförebyggande rådet har inkommit 2020-09-04.

Ks § 175

Redovisning av delegationsbeslut

Beslut
Kommunstyrelsen tar del av delegationsbesluten.

__________

KS2020/0083-19
Återbesättningsprövning av tjänst som socialsekreterare 100% , Individ och Familjeomsorgen

KS2020/0083-20
Återbesättningsprövning av tjänst som vik socialsekreterare 100%, Individ- och Familjeomsorg

KS2020/0198-11
Avskrivning av fordran, daterad 2020-10-08:2

KS2020/0198-10
Avskrivning av fordran, daterad 2020-10-08

KS2020/0380
Beslut om att delvis avslå begäran om utlämnande av allmän handling.

Ks §

Redovisning av delgivningar

Beslut
Kommunstyrelsen har tagit del av redovisade delgivningar.
__________

Protokoll från sammanträde med
• Fritidsutskottet 2020-10-20
• Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-09-29 och 2020-10-20
• Hjälpmedelsnämnden, 2020-10-01
• Gysam 2020-09-18
• Styrgrupp SÄBO 2020-10-12
• Gemensamma nämnden för alkohol, tobak och receptfria läkemedel, 2020-10-13
• Södra Dalarnas Samordningsförbund, 2020-09-11
• Brottsförebyggande rådet, 2020-09-01

Protokollsutdrag från
• Gemensamma nämnden för alkohol, tobak och receptfria läkemedel, 2020-10-13 § 130, Sammanträdesplan 2021
• Gemensamma nämnden för alkohol, tobak och receptfria läkemedel, 2020-10-13 § 129, utö-kad personal på grund av utökat uppdrag
• Gemensamma nämnden för alkohol, tobak och receptfria läkemedel, 2020-10-13 § 127, av-gifter inom den gemensamma nämndens verksamhetsområde

Polisanmälan gällande
• Stöld 201015-201016, Ungdomens Hus
• Skadegörelse 200811-200813, Salutorget
• Viltolycka, 200911, Vålängarna

Angående ansökan om överlåtelse av undersökningstillstånd enligt minerallagen för områdena Troll-berget nr 101, Nyberget nr 101, Tomtebom nr 201 och Tomtebo nr 203.

KS2020/0368
Energi- och klimatrådgivning 2021-01-01

KS2020/0356
Remiss gemensamma riktlinjer frö mat och måltider i Dalarnas län

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Ge oss feedback så att vi kan göra vår information bättre.
Här kan du läsa mer om hur vi behandlar dina personuppgifter