Kommunstyrelsen 2020-12-01

Kontaktinformation

Säters kommun

Telefon: 0225-55000

Besöksadress: Rådhuset, Åsgränd 2, Säter


Tack för ditt meddelande.

Kommunstyrelsen 2020-12-01

Plats och tid:
Kommunstyrelsens sammanträdesrum 08.15-12.00

Beslutande
Mats Nilsson, (S) ordförande
Hans Johansson, ( C) vice ordförande ) (via Teams)
Caroline Willfox, (M) andre vice ordförande (M) (via Teams)
Annika Karlsson (S)
Helena Selander (S) ersättare för Hassan Jafari (S) (via Teams)
Karin Frejd (C ) (via Teams)
Sune Hemmingsson ( C) (via Teams)
Roger Siljeholm (M) (via Teams)
Göran Johansson (V) (via Teams)
Birgitta Gustafsson (L) (via Teams)
Roger Carlsson (SD) (via Teams)

Tjänstemän
Margareta Jakobsson, sekreterare
Marita Skog, kommundirektör
Stefan Forsmark, sektorchef barn- och utbildning, § 177 (via Teams)
Henry Suraka, ekonom, § 177(via Teams)
Brittmari Niglis, § 177 (via Teams)
Catherine Hellgren, ekonomichef, §§ 178-180 (via Teams)
Andreas Mossberg, sektorchef samhällsbyggnad, § 181- 184 (via Teams)
Peo Grundström, fastighetschef, § 181-182 (via Teams)
Camilla Sundberg-Skogström, renhållningsansvarig, § 184 (via Teams

Ersättare
Håkan Karlsson (S) (via Teams)
Daniel Ericgörs (KD) (via Teams)
Magnus Gabrielsson (MP) (via Teams)

Utses att justera
Annika Karlsson

Paragrafer
§§ 177-190

Underskrifter
Sekreterare Margareta Jakobsson
Ordförande Mats Nilsson
Justerande Annika Karlsson

Datum för när anslaget sätts upp 2020-12-02

Datum för när anslag tas bort 2020-12-28

Förvaringsplats för protokollet Kommunstyrelsesektorn

Ks § 177 Diarienummer: 2020/0042

Verksamhetsinformation

Beslut
Kommunstyrelsen tackar för informationen och lägger den till handlingarna.

__________

Verksamhetsinformation/kommunstyrelsens uppföljningsansvar
• Barn- och utbildningsnämnden/Säters gymnasieelever i siffror, redovisning av under-skott
• Kommunstyrelsen/IT – enheten

Ks § 178 Diarienummer: KS2020/0429

Budgetdirektiv 2022 – 2024

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta fastställa budgetdirektiv för 2022 – 2024.

______

Bakgrund och ärendebeskrivning
Förslag till budgetdirektiv 2022 – 2024 har tagits fram av förvaltningen utifrån kända intäktsförut-sättningar och sedvanliga finansiella mål.

Ks § 179 Diarienummer: KS2020/0189

Budgetuppföljning per 31 oktober

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar lägga oktober månads budgetuppföljning till handlingarna

______

Kommentarer till budgetuppföljning per oktober 2020

Resultat
Resultatet för år 2020 prognostiseras vid detta uppföljningstillfälle till 2,3 mkr, vilket är 0,7 mkr bättre än budget på 1,6 mkr. Ett justerat resultat där avkastning och tillskott från pensionsför-valtningen, samt VA-enhetens resultat av- och tillräknas visar ett överskott på + 13,7 mkr (bud-get + 11,5 mkr).

Verksamheternas nettokostnader
Prognos: 14,0 mkr högre än budgeterat.

Vid den här månadens uppföljning har 6 sektorer och en verksamhet i samverkan inrapporterat avvikelser från budget i prognosen till årets slut. Det finns även avvikelser mellan budget och utfall för perioden.

I uppföljningen januari till oktober finns kostnader som uppkommit med anledning av Coro-naviruset. Totalt har 1,2 mkr bokförts på det speciella projektnummer som används för dessa kostnader. Coronakostnader finns även med i prognosen för helåret. Kommunen håller förnär-varande på med ansökningar om medel för kostnadstäckning för coronarelaterade kostnader där beslut väntas senare under året samt vissa bidrag kommer att ansökas i slutet av året. I pro-gnosen finns därför ingen intäkt upptagen för de bidrag som ännu inte är beviljade. Kommunen har erhållit ersättning för sjuklöner för perioden april till oktober med 5,0 mkr. Förlängning av coronarelaterade åtgärder fortsätter som bl.a innebär att kommunen kommer att få viss ersätt-ning för en del av sjuklönekostnaderna för kommande perioder.

Kommunstyrelsen har förbrukat 76 % av årsbudgeten och vid en jämn förbrukning över året skulle 10/12 eller 83% har förbrukats. Differensen mellan ackumulerat utfall och ackumulerad budget uppgår till +4,4 mkr. Till årets slut förutspås ett resultat på +0,9 mkr.

Kostnader för utbetalda pensioner ligger i utfall på 73% av årsbudgeten. Till årets slut förutspås ett resultat på +1,0 mkr då kostnaderna hittills är lägre än budgeterat.

Räddningstjänsten Dalamitt. Förbrukning 88 %. Prognosunderskott med 1,4 mkr. 0,25 mkr motsvarar täckningen av underskottet 2019 utöver uppbokat i bokslut 2019 med -0,75 mkr. RDM har därutöver aviserat ett underskott för 2020 på totalt 17,5 mkr, av vilket 1,2 mkr kommer att belasta Säters kommun. Orsaken till överskridandet är framför allt kostnader för covid-19 och högre kostnader för pensioner.

Fortsättning

Ks § 179 forts

Överförmyndare i Samverkan. Förbrukning 74 %. Till årets slut förutspås ett resultat på budget-nivå.

Upphandlingscenter GNU. Förbrukning 101 %. Till årets slut förutspås ett resultat på budget-nivå.

Samhällsbyggnadsnämndens skattefinansierade verksamhet ligger i utfall på 63 %. Till årets slut förutspås ett överskott på 2,8 mkr. Gatuenhetens överskott på 0,6 mkr beror på låga kostnader för vinterväghållning men dessa äts till viss del upp av ofinansierade ökade kapitalkostnader. SBN gemensamt +0,9 mkr p.g.a. test av ny planorganisation med ej återbesättning av tjänst samt uppskjutna kostnader för utbildning och utredning pga Corona. SBN Fastighetsenhet +1,0 mkr från vinterväghållning samt minskade uppvärmningskostnader pga mild höst. SBN lokalservice +0,3 mkr.

VA/Renhållning har för närvarande något högre kostnader än budget. Till årets slut förutspås ett underskott på 1,0 mkr p.g.a. kostnadsökningar som ej täcks av taxan. Framtagning av förslag till taxehöjning pågår.

Miljö- och byggnämnden ligger i utfall på 65%. Till årets slut förutspås ett överskott på 0,7 mkr.

Kulturnämnden ligger i utfall på 66 %. Till årets slut förutspås ett överskott på 0,2 mkr.

Barn- och utbildningsnämnden ligger i utfall på 85 %. Vissa periodiseringsavvikelser i utfallet jämfört med budget per oktober 2020. Till årets slut förutspås ett underskott på 4 mkr. Höstens gymnasieantagning pekar mot en ökning av interkommunala kostnader med omkring -6,0 mkr med anledning av högre antal av elever som valt praktiska program. Enheternas prognoser pekar på ett sammantaget överskott motsvarande 3,0 mkr. Prognosen för personalkostnaderna är +/- noll, trots att lärarlönesatsning genomförts under året (2 mkr). De externa intäkterna (statsbidrag) inkommer enligt budget och inga avvikelser prognostiseras. Högre IT kostnader, undervisnings-kostnader samt kapitaltjänstkostnader än budgeterat där prognosen pekar på ett underskott på omkring 1,0 mkr.

Socialnämnden ligger i utfall på 86 %. Årets underskott prognosticeras till -13,1 mkr. Bidragande orsaker är ökade kostnader för försörjningsstöd p.g.a. ökat antal hushåll, placeringar av barn och unga, externa placeringar av vuxna med beroendeproblematik samt förstärkning av bemanning-en inom hälso- och sjukvården p.g.a. hög arbetsbelastning.
En försämring av Socialnämndens prognos har gjorts sen förra månaden, från -11,9 mkr till
-13,1 mkr. Detta beror på en ökning av placeringar inom individ- och familjeomsorg, utbrott av covid-19 på ett särskilt boende samt inköp av skyddsutrustning. En återsökning av merkostna-der under perioden februari-augusti 2020 har gjorts med anledning av covid-19. Sociala sektorn har återsökt 1,1 mkr hos Socialstyrelsen. Ansökan är vid denna tidpunkt ännu ej beviljad och därför inte med i Socialnämndens prognos. En ny återsökning av merkostnader kommer att göras i november för perioden september-november.

Kommunrevisionen ligger i utfall på 52 %. Till årets slut förutspås ett resultat på budgetnivå.

Fortsättning

Ks § 179 forts

Skatte- och statsbidragsintäkterna
SKR redovisade den senaste skatteprognosen för året vecka 40. Under 2020 har regering och riksdag med anledning av pandemins påverkan på den ekonomiska utvecklingen avise-rat/beslutat om särskilda stöd till kommuner och regioner. Nästa prognos på skatteunderlagets utveckling kommer vecka 51.

Finansiella intäkter
Prognos: 1,2 mkr högre än budget
Högre utdelning från Kommuninvest och Säterbostäder, högre ränta på borgensavgift och högre momsbidrag än budgeterat.

Finansiella kostnader
Prognos: 2,0 mkr lägre än budget
Räntekostnaden för kommunens långfristiga lån är budgeterad till 1,5 %. Ränteläget är lägre. I senaste räntebindning på kommunens lån var den genomsnittliga räntesatsen 0,36%.

Pensionsmedelsförvaltning
Prognos: Enligt budget
Avkastningen är budgeterad till 1,0 % eller ca 1,3 mkr. Varierande marknadsvärde gör det svårt att prognosticera utfallet under året.

Investeringsbudget
Prognos: 108,8 mkr
Årets beslutade investeringsbudget ligger på 77,9 mkr. Till detta kommer från 2019 överförda investeringsmedel med 64,1 mkr. Total budget för året 142,0 mkr. Prognosen för årets investe-ringar uppgår till 108,8 mkr, en avvikelse på 33,2 mkr.

Bilaga 1: Budgetuppföljning Oktober 2020 Säters kommun
Bilaga 2: Budgetuppföljning Oktober 2020 KS Sektorn

Ks § 180 Diarienummer: KS2020/0299

Borgen till Räddningstjänsten Dala Mitt

Beslut
Kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta
1. För Säters kommun, att såsom för egen skuld, ingå borgen för Räddningstjänsten Dala Mitt, upp till ett totalt lånebelopp om 50 000 000 kronor, jämte räntor och kostnader.
2. Borgen enligt ovan utgörs av en solidarisk borgen vilket innebär att alla medlemskom-muner tecknar borgen för Räddningstjänst Dala Mitts externa lån, där vilken som helst av borgensmännen (kommunerna) kan krävas på hela skulden och den kommun som har fått infriat borgen har sedan regressrätt (återkrav) på övriga borgensmän med deras andel av det infriade beloppet. Säters andel uppgår till ca 7 %.
3. Ovanstående beslut gäller under förutsättning att övriga medlemskommuner fattar lika-lydande beslut.

__________

Bakgrund
Kommunförbundet Räddningstjänst Dala Mitt (RDM) startades första oktober 1998 med Falu, Borlänge och Säters kommuners räddningstjänster. Nya medlemmar i RDM blev Gagnefs kommun år 2011 och Ludvika kommun år 2019.
Förbundsdirektionen för Räddningstjänsten Dala Mitt beslutade 2020-06-04 på direktionsmöte att 50 miljoner kronor ska lånas upp för att finansiera investeringar under perioden år 2021-2026. Totalt beräknar man ett behov av nya fordon och utrustning för 100 miljoner kronor fram till år 2026.

Förbundschefen fick i uppdrag att hos medlemskommunerna söka om en solidarisk borgen på totalt 50 miljoner kronor. Lånebehovet varierar mellan 3-16 miljoner kronor per år. Amortering kommer att ske utifrån investeringarnas beskaffenhet och avskrivningstid.
Ärendebeskrivning

Räddningstjänsten Dala Mitts investeringar har finansierats med egna medel fram till år 2020. Från och med år 2021 fram till år 2026 behöver RDM låna upp till 50 miljoner kronor med soli-darisk borgen från medlemskommunerna för att kunna delfinansiera totala investeringar på cirka 100 miljoner kronor under perioden.

Lånebehovet beräknas vara 15,7 miljoner kronor år 2021, 8,7 miljoner kronor år 2022,
3,2 miljoner kronor år 2023, 8,1 miljoner kronor år 2024, 8,3 miljoner kronor år 2025 och
8,6 miljoner kronor år 2026.

Utöver fortlöpande investeringar i RDM ingår kvalitetshöjning för fordon och materiel avseende den övertagna verksamheten från Ludvika kommun i investeringsplanen. Ludvika kommun bekostar avskrivningarna av de kvalitetshöjande åtgärderna i Ludvika.

Solidarisk borgen innebär att alla medlemskommuner tecknar borgen för Räddningstjänst Dala Mitts externa lån upp till 50 miljoner kronor. Om lånet inte betalas, kan borgenär (banken) kräva vilken som helst av borgensmännen (kommunerna) på hela skulden. Den kommun som har fått infriat borgen har sedan regressrätt (återkrav) på övriga borgensmän med deras andel av det infriade beloppet. Säters kommuns andel är cirka 7 %, vilket också är den risk kommunen tar med att skriva på borgen åt RDM.

Ks § § 180 forts

De flesta banker och låneinstitut vill ha en proprieborgen, vilket innebär att man skriver på bor-gen ”såsom för egen skuld”.

Bifogade underlag
Brev hemställan om borgen, 2020-10-26 från Räddningstjänsten Dala Mitt.
Utdrag sammanträdesprotokoll Räddningstjänst Dala Mitt, 2020-06-04, § 6.
Budget 2021 och plan 2022-2023, Räddningstjänsten Dala Mitt.

Ks § 181 Diarienummer: KS2017/0149

Strategisk mark

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar genomföra föreslagen bytesaffär med tillhörande mellanskillnad.

______

Sektorns ståndpunkt
Sektorn i dialog med Mellanskog bedömer att bytet gynnar Säters kommuns skogsförvaltning.

Ärendebeskrivning
Ärendet berör byte av strategisk mark i Säter med tillhörande mellanskillnad.

Ks § 182 Diarienummer: KS2020/0427

Förlängning av avtal avseende förvaltningsentreprenad med Säterbostäder AB 2021

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att förlänga avtal avseende förvaltningsentreprenad mellan Säters kommun och Säterbostäder med 1 år till och med 2021-12-31
______

Ärendebeskrivning
Säters kommun och kommunens bostadsbolag samverkar vad gäller skötsel, underhåll och byggnation av de kommunala fastigheterna. Samverkan syftar till att effektivt kunna utnyttja de samlade kommunala resurserna så kostnadseffektivt som möjligt. Förhållandet mellan parterna regleras genom upprättat avtal. Inom förvaltningen utförs vissa tjänster i egen regi av Säterbo-städer men en betydande del av förvaltningen utförs i nästa led av upphandlade ramavtalsleve-rantörer där Säterbostäder är samordnande part. Avtalet som beslutades i Kommunfullmäktige 2019-10-17 är framtaget i samarbete med Projektledarbyrån.

Punkter som parterna är överens behöver utvecklas inom ramen för gällande avtal
• Nivå tillsyn: Utreda om tillsyn bör ingå eller ej. Säkerställa en tillsyn som identifierar avvi-kelser i tidigt skede och fyller sitt syfte.
• Nivå säkerhet: Vilka nivåer av säkerhet/larm respektive fastighet bör ha. Viktigt med verksamheternas behov sett till skalskydd med mera.
• Struktur för dialog med verksamheterna: införandet av strategiska fastighetsmöten där de olika parterna kan samverka för en effektivare fastighetsförvaltning.
• Struktur för fakturering: genomgång i tidigt skede inför översändandet av samlingsfak-tura
• Hantering av hyresavtal: gemensamt arbeta fram bästa modell för bevakning och för-handling av hyresavtal som rör koncernen.
• Upphandling: samverkan kring gemensamma upphandlingar

Bakgrund
I samband med inrättandet av Samhällsbyggnadsförvaltningen 2013 så lade man grunden för en effektivare lokalförsörjning avseende kommunens verksamhetslokaler. Dock så var tanken inte att skapa 2 parallella fastighetsförvaltningar (Säterbostäder & Fastighetskontoret). Fastighetskon-torets skulle fungera som en beställarpart mot Säterbostäder som i sin roll fungerar som en ent-reprenör åt Säters kommun. Avtalet är grunden till förhållandet och åtagandena parterna emellan.
Kommunfullmäktige beslutade 2019-10-17 KF§223
Anta förslag till avtal om förvaltningsentreprenad mellan Säters kommun och Säterbostäder AB

Delges
Samhällsbyggnadsnämnden
Socialnämnden
Barn och utbildningsnämnden
Säterbostäder

Ks § 183 Diarienummer: KS2020/

Planering för ny gruppbostad enligt LSS

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
1. Godkänna Odalmannen 15 avseende placering för nytt LSS-boende
2. Uppdra till Kommundirektören att beställa LSS Odalmannen av Säterbostäder. I enlighet med detta uppdrag & framtagen utredning.

______

Ärendebeskrivning
Samhällsbyggnadssektorn har med stöd av Projektledarbyrån och SBB utrett ett förslag avseende 6 stycken lägenheter för LSS. Utredningsförslag bifogas detta ärende.
Placering: Sektorn föreslår samhällsbyggnadsnämnden föreslå kommunstyrelsen att placeringen av det beställda LSS boendet sker på Odalmannen 15.
Genomförande: Sektorn föreslår samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunstyrelsen att be-sluta uppdra till Kommundirektören att beställa LSS Odalmannen av Säterbostäder. I enlighet med detta uppdrag & framtagen utredning.
Kommunikation: Tillsammans med kommunikationschef ta fram en kommunikationsplan efter det att beslut fattas i detta ärende.

Bakgrund
Ärendets handläggning
Kommunstyrelsen beslutade 2018-11-27 Ks § 51
Kommunstyrelsen beslutar uppdra till samhällsbyggnadsnämnden arbeta fram en genomfö-randeplan för ny gruppbostad enligt LSS. Genomförandeplanen ska innehålla en kalky-lerad hyra.

Socialnämnden beslutade 2018-11-08 SN§139 Socialnämndens beslut
Socialnämnden föreslår kommunstyrelsen uppdra till samhällsbyggnadsnämnden att ta fram planering för en ny bostad med särskild service enligt LSS, omfattande 6 platser.
Gruppbostaden ska vara klar för inflyttning under våren 2020.

Bilagor
Karta
Presentation/utredning LSS
Beslut KS

Delges
Säterbostäder

Ks § 184 Diarienummer: KS2020/0430

Medlemskap o Dala Avfall Ekonomisk förening

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar ansöka om medlemskap i DalaAvfall Ekonomisk förening samt godkänna förslag på stadgar och samverkansavtal.

______

Ärendebeskrivning
DalaAvfall är ett samverkansorgan mellan dalakommunernas renhållare som alltsedan i början av 2000-talet samverkat kring avfallsverksamhet och dess utveckling. DalaAvfall är idag ett mycket etablerat samverkansorgan som har stort genomslag både regionalt och nationellt.

Den överenskommelse som gällt för samarbetet i DalaAvfall skrevs 2010. Överenskommelse gäller från 2011-01-01 till utgången av år 2015, med en möjlighet för styrgruppen att besluta om förlängning av överenskommelsen till utgången av år 2018. Överenskommelsen har förlängts till och med 2018 vilket innebär att det i nuläget saknas en överenskommelse.

Christian Olhans, Borlänge Energi och Erik Nordén, Avesta Vatten har av styrgruppen getts uppdraget att se över överenskommelsen och i samband med det även se över organisations-form.

Utfallet av uppdraget har redovisats i DalaAvfalls styrgrupp som beslutat initiera bildande av en ekonomisk förening för DalaAvfalls fortsatta verksamhet.

Motiven är främst följande;
• Svårigheter/begränsningar med nuvarande organisation att ikläda sig ekonomiskt ansvar (budget/redovisning, fakturering)
• Möjlighet till ägande av gemensamma verktyg (sorteringsguide, medlemssida, avfallspla-neportal, kommunikationsmaterial, etc.)
• Möjlighet att verka med ett gemensamt organisationsnummer (söka bidrag, arrangera seminarier och aktiviteter, upphandla tjänster, etc.).
• Verksamheten är lagreglerad i bokföringslag, årsredovisningslag och lag om ekonomiska föreningar vilket innebär att dokumentation av tillgångar tryggas.
• Ett medlemskap i en ekonomisk förening blir mer permanent på grund av insatsen, det krävs lite mer än ett beslut från en tjänsteman för att utträda ur föreningen.
• Genom registreringen hos bolagsverket blir namnet DalaAvfall skyddat.
• Möjlighet göra momsavdrag på avgifterna.

Bilagor
Bilaga 1 – Förslag stadgar
Bilaga 2 – Förslag samverkansavtal

Ks § 185 Diarienummer: Ks2020/0403x

Avgift för myndighetsutövning för brandskydd 2021

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta anta fastställa avgifter för myndighetsut-övning för brandskydd. Beslutet gäller under förutsättning att medlemskommunerna fattar lika-lydande beslut.

______

Ärendebeskrivning
Förbundsdirektionen för Räddningstjänsten Dala Mitt hemställer hos respektive medlemskom-mun att fastställa föreslagna avgifterna för myndighetsutövning avseende brandskydd enligt bi-fogad förteckning. De föreslagna avgifterna gäller från och med att samtliga medlemskommu-ners kommunfullmäktige så har beslutat, dock tidigast från och med 2021-01-01.

För 2021 föreslås en prisjustering från 2,0 till 2,6% jämfört med 2020 års avgifter

beslutsunderlag Delges
Tjänsteutlåtande
Förslag till avgifter för myndighetsutöv-ning avseende brandskydd

Ks § 186 Diarienummer KS2020/0402

Revidering av förbundsordning Räddningstjänsten Dala Mitt

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige beslutar anta förbundsordning för Räddnings-tjänsten Dala Mitt. Beslutet gäller under förutsättning att medlemskommunerna fattar likalydande beslut.

______

Ärendebeskrivning
Förbundsdirektionen för Räddningstjänsten Dala Mitt hemställer hos respektive medlemskom-muns kommunfullmäktige att anta föreslagen revidering av förbundsordningen.

Förändringen är att presidiet blir ett arbetsutskott, möjligheten att genomföra möten på
distans samt rätta till felaktigheter som upptäckts i nuvarande förbundsordning.

Den föreslagna revideringen gäller från och med att samtliga medlemskommuners
kommunfullmäktige så har beslutat.

Beslutsunderlag Delges
Tjänsteutlåtande
Förändrad förbundsordning

Ks § 187

Aktuellt från kommundirektören

Beslut
Kommunstyrelsens tackar för informationen och lägger den till handlingarna.

__________

Rapport från kommundirektören
1. Covide19
2. Falun –Borlänge- Regionen (FBR)
3. Tillväxt och tillsyn – utveckling av myndighetsutövning
Två projekt inom FBR Ökad Handelskraft, K.R.O.K.
Omtag/avvakta faktiskt behov av näringslivsutvecklare
4. Avsiktsförklaring SBB – nästa steg hyresavtal

Ks § 188 Diarienummer: KS2020/0421

Avsägelse/fyllnadsval efter Håkan Karlsson (S), kommunstyrelsens representant i kommunala pensionärsrådet (KPR)

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
1. Godkänna avsägelsen
2. Som kommunstyrelsens representant i kommunala pensionärsrådet efter Håkan Karls-son (S) välja Mats Nilsson (S).

__________

Ärendebeskrivning
Håkan Karlsson (S) har avsagt sig uppdraget som kommunstyrelsens representant i kommunala pensionärsrådet. Fyllnadsval ska ske efter Håkan Karlsson (S).

Ks § 189

Redovisning av delegationsbeslut

Beslut
Kommunstyrelsen tar del av delegationsbesluten

__________

KS2020/0083-22
Återbesättningsprövning av tjänst som barn- och ungdomsbibliotekarie 100%, Stora Skedvi bibliotek.

Ks2020/0083-23
Återbesättningsprövning av tjänst som leg. Sjuksköterska natt, 90%, Hälso- och sjukvårdsteamet.

Ks § 190

Redovisning av delgivningar

Beslut
Kommunstyrelsen har tagit del av redovisade delgivningar.
__________

Protokoll från sammanträde med
• Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-10-27 och 2020-11-24
• Hjälpmedelsnämnden, 2020-11-05
• Styrgrupp SÄBO 2020-11-16
• Gemensamma nämnden för alkohol, tobak och receptfria läkemedel, 2020-11-10
• Språktolknämnden, 2020-11-19
• Styrelsemöte Falun Borlänge regionen 2020-10-07001

Protokollsutdrag från
• Språktolknämnden 2020-11-19, § 34, Nämndsplan med budget och internkontroll
• Överförmyndare i samverkan, 2020-10-01, § 117 verksamhetsinformation
• Kulturnämnden, 2020-10-29, § 78, sammanställning och uppföljning av avtal
• Kulturnämnden, 2020.10-29, § 73, ungdomskulturstipendium

Polisanmälan gällande
• Skadegörelse, Skönviksvägen, 2020-11-07—09
• Skadegörelse, Kungsvägen, 2020-10-
• Skadegörelse, Klockargatan 2020-10-23—26v
• Nedskräpning Silvbergs-Lövåsen, 2020-10-19—20

Ansökan om förlängt giltighetstid för undersökningstillstånd enligt minerallagen, Gumsberg nr 9

Bostadsmarknadsenkäten och Plan, bygg- och tillsynsenkäten

Ks2020/0425
Remiss rörande 50-personers gräns vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar i Dalarna.

KS2020/0416
Överenskommelse om lön och anställningsvillkor för personliga assistent och anhörigvårdare PAN20

KS2020/0415
Huvudöverenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor mm HÖK20

Ks2020/0412
Överenskommelse om ändringar i allmänna bestämmelser samt bilagor till AB
Ks § 190 forts

KS2020/0414
Huvudöverenskommelse om län mm HÖK20 med OFR allmän kommunal verksamhet

Ks2020/0408
Kulturpris 2020

Ks2020/0407
Personuppgiftsincident Telenor 2020-10-28

KS2020/0364
Uppföljning av mål i nämndsplan och verksamhetsplan 2020-2023, socialnämnden

Ks2020/0363
Socialnämndens nämndsplan 2021-2023

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Ge oss feedback så att vi kan göra vår information bättre.
Här kan du läsa mer om hur vi behandlar dina personuppgifter