Kommunfullmäktige 2020-09-24

Kontaktinformation

Säters kommun

Telefon: 0225-55000

Besöksadress: Rådhuset, Åsgränd 2, Säter


Tack för ditt meddelande.

Kommunfullmäktige 2020-09-24

Plats och tid:
Folkets Hus i Säter torsdagen den 24 september kl 18.00-19.50

Beslutande
Abbe Ronsten (S), ordf
Christer Eriksson (M), 2:e vice ordf
Hans Johansson ( C)
Caroline Willfox (M)
Mats Nilsson (S)
Kristoffer Olerås ( C)
Maud Jones Jans (S)
Malin Hedlund (M)
Helena Andersson (S)
Sune Hemmingsson ( C)
Roger Carlsson (SD)
Roger Siljeholm (M)
Daniel Ericgörs (KD
Ulrika Cederlöf (C )
Birgitta Gustafsson ( L)
Annika Karlsson (S)
Hans-Göran Steneryd (S)
Michael Arvidsson ( C)
Magnus Gabrielsson (MP)
Lena Stigsdotter (V)

Tjänstemän
Margareta Jakobsson, sekreterare
Marita Skog, kommundirektör

Utses att justera
Mats Nilsson och Caroline Willfox

Justeringens plats och tid
Folkets Hus i Säter, tisdagen den 29 september kl 16.00

Paragrafer
§§ 68-91

Underskrifter
Sekreterare Margareta Jakobsson
Ordförande Abbe Ronsten
Justerande Mats Nilsson och Caroline Willfox

Datum för anslag 2020-09-30

Datum för när anslag tas bort 2020-10-22

Förvaringsplats för protokollet Kommunstyrelsesektorn

Kf § 68 Diarienummer: KS2020/0029

Svar på medborgarförslag om ny infrastruktur för trafikflödet i centrala Säter

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar bordlägga ärendet.

___________

Ärendebeskrivning
Ett medborgarförslag om en ny infrastruktur för trafikflödet i centrala Säter lämnas in till kom-munfullmäktiges sammanträde 2020-02-20 av Nils-Erik Unnerud och Conny Eriksson, Säter.

Medborgarens förslag
”Vi kanske återigen skall ta upp tanken att förlänga Gränsgatan så att trafiken kan gå mellan fd kyrkoherdebostället och den nya tandläkarmottagningen. Trafikflödet bör kunna gå runt innerst-ande på ettt inte allt för krångligt sätt. Vi skulle få en form av ringled där trafiken på ett mer ostört sätt går runt staden. Innerstande skulle då skonas med färre antal fordon i centrum. En möjlighet är att förbjuda genomfart genom innerstande och samtidigt ta bort enkelriktningar som förhindrar en naturligt silning av trafiken. Då bör även en tidigare (närmare) anslutning till Smedjebacksvägen projekteras, närmare husen efter Siggebogatan.”

Yttrande från samhällsbyggnadsnämnden 2020-06-04
Samhällsbyggnadsnämnden har tagit del av remissen och föreslår att medborgarförslaget ses som besvarat. En förändring av infrastrukturen i centrala Säter såsom föreslås i medborgarför-slaget skulle kunna ge vissa vinster men innebär också intrång på mark som idag nyttjas för andra ändamål än väg. För närvarande arbetar förvaltningen med en fördjupad översiktsplan för Säter, detta dokument utreder och slår fast den framtida markanvändningen i Säter. I fördjupad översiktsplan redovisas de övergripande strategiska dragen i hur Säter ska utvecklas och utgör således ett viktigt underlag när det kommer till kommunikationer och infrastruktur. Innan fortsatt utredning kan ske av infrastrukturen i centrala Säter behöver fördjupad översiktsplan färdigstäl-las. Vidare ser förvaltningen att förslaget innebär påverkan i det känsliga området som utpekas som riksintresse kring Prästgärdet. En eventuell byggnation av ny väg innebär således stora krav på utredning och dialog med framförallt länsstyrelsen, och för att vägen ska kunna möjliggöras krävs också att en ny detaljplan tas fram. Den nya sträckningen vid anslutning mot Smedje-backsvägen saknar även den stöd i detaljplan vilket behöver tas i beaktande. Området kring ”Al-gatomten” utreds dessutom för bostäder varför en eventuell ny vägsträckning noga måste passas in i övriga planer för området. Detta är frågor som kan behöva utredas vidare när fördjupad översiktsplan färdigställts.

Beslutsunderlag Delges
Tjänsteutlåtande
Medborgarförslag
Yttrande från samhällsbyggnadsnämnden Förslagsställarna

Kf § 69 Diarienummer: KS2020/0028

Svar på medborgarförslag om bron mellan Kungsgårdsskolan och Klockarskolan

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar bordlägga ärendet.

__________

Ärendebeskrivning
Samhällsbyggnadsnämnden har 2020-06-04 yttrat sig över medborgaförslaget om bron mellan Kungsgårdsskolan och Klockarskolan. Samhällsbyggnadsnämnden föreslår att medborgarför-slaget är besvarat. Barn- och utbildningsnämnden har 2020-06-10 beslutat avslå samma medbor-garförslag.

Medborgarförslaget om bron mellan Kungsgårdsskolan och Klockarskolan lämnades in till kommunfullmäktiges sammanträde 2020-02-20 av Nils-Erik Unnerud och Conny Eriksson, Säter.

Medborgarnas förslag är att bygga en ny bro, eller flytt den gamla, som skulle gå från Kungs-gårdsskolan till Klockarskolans gymnastiksal. Den nya bron blir naturligtvis lite längre samt högre.”

Yttrande från barn- och utbildningsnämnden
Förslaget gör så att man tar bort att man behöver färdas ner och upp i backarna till Ljusterån. Kontakter med Samhällsbyggnadsförvaltningen ger vid handen att det är ett mycket kostsamt projekt. Den föreslagna bron ligger sämre till när man ska ta sig från Kungsgårdsskolan till skol-restaurangen. Kristineskolan, grundsärskolan, som idag är belägen i Kungsgårdsskolans lokaler har flera rullstolsburna elever och har enligt rektorn framfört synpunkter på sandningen i back-arna vintertid men i övrigt inte haft synpunkter på passagen över ån. Nämnden ser det dock som viktigt att underhållet av gångvägarna sköts väl så att de är lätt framkomliga även vintertid eftersom Kungsgårdsskolans elever dagligen passerar där.

Yttrande från samhällsbyggnadsnämnden
Förvaltningen ser inte behovet av en ny bro i ett nytt läge då den befintliga bron erbjuder goda kommunikationer mellan de olika skolorna. Den befintliga bron ligger i ett strategiskt läge som möjliggör verksamheternas rörelsemönster mellan skolorna samtidigt som den också erbjuder en gen passage utanför skoltid som en av broarna över Ljusterån. Förvaltningen ser inte att försla-get till ny bro ger några större vinster som motiverar investeringskostnaden. Däremot ser för-valtningen att området kring befintlig bro skulle kunna förbättras genom prioritering av drift och underhåll.

Kf § 69 forts

Vidare ser förvaltningen att skolorna parkeringsbehov behöver tillgodoses med flera olika platser för parkering och angöring, samt hämtning och lämning. Förvaltningen arbetar därför aktivt med att tillgodose området med parkeringar, det senaste inslaget är en större parkeringsplats vid Klockarskolans gymnastiksal såsom förslaget påpekar. Förvaltningen arbetar även med en ut-veckling kring Kungsgårdsskolans östra entré för att avlasta Västra Långgatan. För något år se-dan byggdes situationen vid Kyrkan om med gott resultat där hämtning och lämning nu funge-rar bättre i kombination med att delar av församlingshemmets parkering arrenderas och upplåts för allmän parkering.

Beslutsunderlag Delges
Tjänsteutlåtande
Yttrande från barn- och utbildnings-nämnden
Yttrande från samhällsbyggnadsnämnden
Medborgarförslaget Förslagsställarna

Kf § 70 Diarienummer: KS2020/0097

Svar på återremitterat medborgarförslag om arbetstillfällen/näringslivsutveckling i Stora Skedvi

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att avslå medborgarförslaget

__________

Ärendebeskrivning
Ett medborgarförslag om arbetstillfällen/näringslivsutveckling har lämnats in till kommunfull-mäktiges sammanträde 2020-04-23 av Per-Åke Roslund och Bo Söderlund.
Vid kommunfullmäktige sammanträde 2020-06-11 beslutades återemittera medborgarförslaget med motiv:
”För att utreda möjligheterna till etablering av näringslivsverksamheter exempelvis Hushållnings-sällskapet i Sockenstugan i ev kombination med lägenhetsbyggnationen, utreda möjligheten att bibehålla den kulturhistoriska värdefulla fullmäktigesalen. Allt i enlighet med intentionerna i nämnda medborgarförslag.”

Medborgarens förslag
”Att Säterbostäder avvaktar en tid med ombyggnaden av den del av Sockenstugan som har pot-ential att bli den kompletta och moderna kontorsmiljön som Hushållningssällskapet behöver. Hushållningssällskapet förhyr idag 2 kontorsplatser i Sockenkontoret som anses vara en god lösning i nuläget, men saknar expansionsmöjligheter. Sannolikheten är att företaget vill utöka närvaron i regionen vilket kan innebära flera anställdas behov av kontorsplatser, målet är att ha 5 anställda inom 3 år. Hushållningssällskapet behöver, vilket är sessionssalen med intilliggande rum på en yta av ca. 300 kvm. ”

Förvaltningens ståndpunkt
Det är inte längre en kommunal fråga eftersom Säterbostäder förvärvade Sockenstugan i Stora Skedvi 2019 och överlåtelsen skedde 2019-04-01 med avsikt att tillskapa 14 nya lägenheter på orten. Säterbostäders målsättning och uppdrag är att främja bostadsförsörjningen i Säters kom-mun, genom att skapa, utveckla och bibehålla ett trivsamt och attraktivt boende i Säters kommun. Verksamheten ska bedrivas enligt affärsmässiga principer. I dagsäget står 255 personer som sökande till dessa nya lägenheter, varav 74 sökande är barnfamiljer.

Vad gäller Sockenstugans eventuella kulturhistoriska värden kommer Säterbostäder beakta i möj-lig mån att bevara de arkitektoniska detaljerna med hänsyn till vad dagens moderna krav på byggregler ställer. Under året har bolaget projekterat och påbörjat ombyggnationer.

Konsekvensbeskrivning
Det finns inga rimliga skäl att stoppa processen. Det är inte heller möjligt att avvakta med en del av Sockenstugans ombyggnad då de tekniska detaljerna och förändringarna krävs för helheten i byggnaden, som nya ventilation, värme och elinstallationer. Det skulle innebära stora förluster ekonomiskt och bara ett fåtal lägenheter kan tillskapas.

Kf § 70 forts

Etablering av näringslivsverksamheter och lokaler till Hushållningssällskapet finns att erbjuda både i den renoverade sockenstugan eller i andra lokaler på orten.

Beslutsunderlag Delges
Tjänsteutlåtande 2020-08-12
Kommunfullmäktiges beslut 2020-06-11 § 49
Tjänsteutlåtande 2020-05-07
Medborgarförslaget Förslagsställaren

Kf § 71 Diarienummer: KS2020/0195

Nytt medborgarförslag om en promenadväg – hjärtats väg.

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar hänskjuta medborgarförslag till samhällsbyggnadsnämnden för beslut.

__________

Ärendebeskrivning:
Ett medborgarförslag om hjärtats väg, lämnas in till kommunfullmäktiges sammanträde av Lena Palmborn.

Medborgarens förslag
” En noga utvald promenadväg i vackra Säter. Från vår vackra lilla stad ner till vattnet som glitt-rar. Syftet att kunna ta korta promenader med möjlighet till vila med tätare intervall. Med tätare intervall mellan bänkarna , möjliggör vi att fler av våra äldre invånare kommer ut och har möjlig-het till paus.
Att det finns bord till bänkarna vid fler ställen så att man kan ta med sig kaffet ut skulle vara ett trevligt inslag i Säters miljö”.

Information
Förslagsställaren Lena Palmborn deltar vid sammanträdet och informerar om förslaget.

Kf § 72 Diarienummer: KS2020/0262

Nytt medborgarförslag om en skatepark

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar hänskjuta medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning.

__________

Ärendebeskrivning:
Ett medborgarförslag om en skatepark, lämnas in till kommunfullmäktiges sammanträde av Theo Orr.

Medborgarens förslag
”Jag och jättemånga av mina kompisar vill att ni bygger en skatepark/betongpark åt oss barn och ungdomar här i Säter. En liknande som i Leksand så att vi har någonstans att vara”.

Information
Förslagsställaren Theo Orr deltar vid sammanträdet.

Kf § 73 Diarienummer: KS2020/0262

Nytt medborgarförslag om tillgång till ett utegym i Skenshyttan

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar hänskjuta medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beslut.

___________

Ärendebeskrivning
Ett medborgarförslag om tillgång till ett utegym i Skenshyttan lämnas in till kommunfullmäktiges sammanträde av Solveig Bodare.

Medborgarens förslag
”Vi ute i Skenshyttan med omnejd har ett önskemål, (speciellt i dessa Coronatider). Vi önskar få tillgång till ett utegym med förslag på plats vid Skenshyttans bygdegård? Ett utegym med tyngd för olika styrka, jag menar att alla ska kunna använda det, inte bara unga och starka individer utan även äldre eller skadade som vill bygga upp sin förmåga igen.”

Information
Förslagsställarna representeras av Jerry Kumlin som deltar vid sammanträdet och informerar om förslaget.

Kf § 74 Diarienummer: KS2020/0038

Svar på motion om underhållning till våra äldre i kommunen

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar avslå motionen.

__________

Förslag till beslut på sammanträdet
Sune Hemmingsson ( C) med instämmande av Mats Nilsson (S) och Magnus Gabrielsson (MP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag att avslå motionen.
Roger Siljeholm (M) med instämmande av Caroline Willfox (M), Birgitta Gustafsson (L), Daniel Ericgörs (KD) och Roger Carlsson (SD) yrkar bifall till motionen.

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunfullmäktige har beslutat enligt Sune Hemmingsson yrkande att avslå motionen.

Omröstning begärs och genomförs. 20 ledamöter är röstberättigade.

Följande beslutsgång godkänns för omröstning
Ja-röst till kommunstyrelsens förslag till avslag.
Nej-röst till Roger Siljeholm (M) förslag att bifalla motionen.

Christer Eriksson (M) Nej
Hans Johansson ( C) Ja
Caroline Willfox (M) Nej
Mats Nilsson (S) Ja
Kristoffer Olerås ( C) Ja
Maud Jones Jans (S) Ja
Malin Hedlund (M) Nej
Helena Andersson ( S) Ja
Sune Hemmingsson ( C) Ja
Roger Carlsson (SD) Nej
Roger Siljeholm (M) Nej
Daniel Ericgörs (KD) Nej
Ulrika Cederlöf (C ) Ja
Birgitta Gustafsson (L) Nej
Annika Karlsson (S) Ja
Hans-Göran Steneryd (S) Ja
Michael Arvidsson ( C) Ja
Magnus Gabrielsson (MP) Ja
Lena Stigsdotter (V) Ja
Abbe Ronsten (S) Ja

Med 13 ja-röster mot 7 nej-röster har kommunfullmäktige beslutat avslå motionen.

Ärendebeskrivning
Socialnämnden har 2020-06-11 yttrat sig över motion om underhållning till våra äldre i kommu-nen. Socialnämnden föreslår att motionen avslås.
Kf § 74 forts

En motion om underhållning till våra äldre i kommunen lämnades in till kommunfullmäktiges sammanträde 2020-02-20 av Moderaterna.

Motionärens förslag
Med anledning av att socialförvaltningen tagit bort underhållningen till de äldre i kommunen föreslår motionären att kommunfullmäktige ger socialförvaltningen i uppdrag att åter organisera underhållning till de äldre i vår kommun med en timanställning på 20 timmar i veckan. Med uppdraget att enbart underhålla våra äldre i kommunen, till en ca kostnad av 15.000 kr i måna-den.

Yttrande från socialnämnden
Socialförvaltningen ser ingen möjlighet att erbjuda underhållning till alla äldre i kommunen. De äldre som tidigare haft möjlighet till underhållning har bott i nära anslutning till Fågelsången eller Skedvigården, och det är en liten grupp av de äldre i Säters kommun som har kunnat ta del av dessa aktiviteter. Att anordna underhållning för våra äldre enligt yrkandet skulle innebära en ökad kostnad med 288 tkr per år

Yttrande
I ärendet yttrar sig Roger Siljehom (M), Sune Hemmingsson ( C), Mats Nilsson (S), Birgitta Gus-tafsson (L), Caroline Willfox (M), Magnus Gabrielsson (MP), Daniel Ericgörs (KD) och Roger Carlsson (SD).

Beslutsunderlag s
Tjänsteutlåtande
Yttrande från socialnämnden
Motion om underhållning till våra äldre

Kf § 75 Diarienummer: KS2019/0420

Svar på motion om uppmaning att utlysa klimatnödläge för Säter

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anta samhällsbyggnadsnämndens yttrande att avslå punkt 1 samt att punkterna 2-5 är besvarade.

Reservation
Lena Stigsdotter (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag.
__________

Yrkande
Hans Johansson (C ) med instämmande av Mats Nilsson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Magnus Gabrielsson yrkar bifall till punkt nr 1 i övrigt bifall till kommunstyrelsens förslag.
Lena Stigsdotter (V) yrkar bifall till motionen i sin helhet.

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunfullmäktige har beslutat enligt kommunstyrelsens förslag att avslå punkt 1 samt att punkterna 2-5 är besvarade.

Samhällsbyggnadsnämnden har 2020-02-20 beslutat lämna nedanstående yttrande till kommunstyrelsens arbetsutskott:
Samhällsbyggnadsnämnden delar uppfattningen att arbetet med att uppnå målen i Parisavtalet för att ge kommande generationer goda förutsättningar för framtiden har högsta prioritet och att detta kräver ett aktivt åtgärdsarbete.

Motionens yrkanden kommenteras enligt nedanstående:
Punkt 1: Avslås

I övrigt kan motionen anses besvarad genom följande:

Punkt 2:
Det strategiska miljömålet för Säters kommun innebär att de nationella och regionala miljömålen ska ligga till grund för kommunens arbete och miljöarbetet behandlas också i majoritetens poli-tiska plattform. Framtagande av en handlingsplan för att nå klimatneutralitet till år 2040 är beslu-tad av Kommunfullmäktige i svaret på Miljöpartiets motion om arbete mot klimatförändringar 28 november 2019. För att nå verkställighet föreslås att åtgärderna som behövs för att nå målen inarbetas i respektive förvaltnings/nämnds verksamhetsplan och budgeteras där så behövs.

Punkt 3:
Genomförande av informations- och utbildningsinsatser är redan beslutade av Kommunfull-mäktige i svaret på Miljöpartiets motion om arbete mot klimatförändringar 28 november 2019.

Punkt 4:
Säters kommun samarbetar idag med andra kommuner i regionen och söker kunskap i ett bre-dare perspektiv och detta arbete föreslås fortsätta samt utvecklas.

Punkt 5:
Årligen görs ett miljöbokslut i samband med årsbokslutet som även föreslås belysa årets klimat-arbete. Målen följs upp i samband med årsbokslutet.
Kf § 75 forts

Ärendebeskrivning
En motion med uppmaning att utlysa klimatnödläge för Säter lämnades in till kommunfullmäkti-ges sammanträde 2019-10-17 av Vänsterpartiet. Kommunstyrelsens arbetsutskott har remitterat motionen till Samhällsbyggnadsnämnden för yttrande.

Motionärernas förslag
1. Att Säter erkänner att vi befinner oss i ett klimatnödläge fram tills det att världens nationer säkerställt att 1,5-graders målet uppnås.
2. Att Säter planerar in tydliga omställningsåtgärder i mål och budget som gagnar en hållbar framtid.
3. Att Säter i en informationskampanj redovisar de åtgärder som kommunen gör och avser att göra för att uppfylla Parisavtalets krav, samt vad medborgarna själva kan göra.
4. Att Säter ska prioritera samarbete med andra kommuner och regioner nationellt och inter-nationellt för att bygga upp kompetens och en kunskap om hur arbetet kring klimatarbetet sker på mes effektiva sätt.
5. Att Säter utlyser en särskild årlig dag för att summera klimatarbetet under året och följa upp vidtagna åtgärder.

Yttrande
I ärendet yttrar sig Lena Stigsdotter (V), Hans Johansson (C ), Magnus Gabrielsson (MP) och Malin Hedlund (M).

Kf § 76 Diarienummer: KS2019/0408

Svar på motion om tiggeriförbud

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar avslå motionen.

__________

Ärendebeskrivning
Samhällsbyggnadsnämnden har 2020-05-11 yttrat sig över motion om tiggeriförbud. Samhälls-byggnadsnämnden föreslår att motionen avslås.

En motion om tiggeriförbud i Säters kommun lämnades in till kommunfullmäktiges samman-träde 2019-09-19 av Sverigedemokraterna. Motionen remitterades till samhällsbyggnadsnämnden för yttrande.

I motionen föreslås att Säters kommun inför tiggeriförbud i de lokala ordningsföreskrifterna vid samtliga butiker i kommunen och torg samt att Säters kommun utan kostnad ska ge tillstånd till organisationer samt föreningar att göra insamlingar. Dessa tillstånd ska utan kostnad respektive organisation/förening söka hos kommunen och de ska ges på årlig basis

Yttrande från Samhällsbyggnadsnämnden
”Samhällsbyggnadsnämnden bedömer att det inte finns behov att inför ett tiggeriförbud i Säters kommun i enlighet med motionärernas förslag. Samhällsbyggnadsnämnden föreslår därför kommunstyrelsen att motionen avslås.”

Yttrande
I ärendet yttrar sig Roger Carlsson (SD).

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande
Motion om tiggeriförbud
Yttrande från samhällsbyggnadsnämnden

Kf § 77 Diarienummer KS2019/0498

Svar på motion om att skolan i Säters kommun behöver en haverikommission

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar avslå motionen.

Reservation
Malin Hedlund (M), Caroline Willfox (M), Christer Eriksson (M), Birgitta Gustafsson (L), Daniel Ericgörs (KD), Roger Carlsson (SD) och Roger Siljeholm (M) reserverar sig mot beslutet.

__________

Förslag till beslut på sammanträdet
Malin Hedlund (M) med instämmande av Daniel Ericgörs (KD) yrkar att motionen är besvarad.
Kommunstyrelsens förslag att motionen avslås.

Beslutsgång
Ordförande ställer förslagen mot varandra varvid han finner att kommunfullmäktige beslutat enligt kommunstyrelsens förslag att avslå motionen.

Ärendebeskrivning
Barn-.och utbildningsnämnden har 2020-04-20 yttrat sig över motion att skolan i Säters kom-mun behöver en haverikommission. Barn- och utbildningsnämnden föreslår att motionen av-slås.

En motion om att skolan i Säters kommun behöver en haverikommission lämnades in till kommunfullmäktiges sammanträde 2019-11-28 av nya moderaterna, kristdemokraterna och libe-ralerna. Motionen remitterades till barn- och utbildningsnämnden för yttrande. I motionen före-slås att en extern utredning tillsätts för att utreda vad resultaten i skolan beror på.

Barn- och utbildningsnämndens yttrande
”En intern utredare studerar de faktorer som har varit avgörande för den låga ranking Säters kommun har fått av Lärarförbundet, Lärarnas Riksförbund och i ungdomsenkäten LUPP.
Utredningen visar hur fackförbunden viktar värdena olika. Resultatet visar bl a att den ekono-miska redovisningen spelar stor roll i utslagen.

Säters kommun har valt att budgetera flera kostnader centralt vilket minskar budgetarna på de olika enheterna. Exempelvis är IT-kostnader och elevhälsan budgeterade på en central nivå. När SCB (statistiska centralbyrån) och Skolverket ber enheterna redovisa exempelvis ”undervisnings-kostnader” så har Säters kommun därför en lägre kostnad per elev än genomsnittet. Utredning-en bekräftar att lönestrukturen för lärare i kommunen är relativt plan.

Utredningen redovisar fler exempel som förklarar de värden som LR och Lärarförbundets sta-tistik visar. Statistiken bygger på uppgifter från 2018. Mycket har förändrats och utvecklats inom Säters barn- och utbildningsområde sedan dess. Den interna utredningen ska ligga till grund för fortsatt arbete framåt och vara ett arbetsmaterial för internt bruk.”

Kf § 77 forts

Yttrande
I ärendet yttrar sig Malin Hedlund (M), Mats Nilsson (S), Magnus Gabrielsson (MP), Daniel Ericgörs (KD) och Ulrika Cederlöf ( C).

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande
Motion om att skolan behöver en haveri-kommission
Yttrande från barn- och utbildningsnämn-den

Kf § 78 Diarienummer: KS2019/0426

Svar på motion om garanti för utevistelse och frisk luft åt våra äldre

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att motionen är besvarad.

_________

Ärendebeskrivning
Socialnämnden har 2020-03-12 yttrat sig över motion om garanti för utevistelse och frisk luft åt våra äldre. Socialnämnden föreslår att motionen är besvarad.

Moderaterna har lämnat in en motion om garanti för utevistelse och frisk luft åt våra äldre till kommunfullmäktiges sammanträde 2019-10-17 . Motionären föreslår att en utevistelsegaranti införs för alla på vård- och omsorgsboenden i Säters kommun.
Motionen remitterades till socialnämnden för yttrande.

Socialnämndens yttrande
”Rätten till utevistelse ska var utformad för att skapa möjligheter och för att höja livskvaliteten hos brukarna på våra vård och omsorgsboenden. Balkonger och närmiljön är viktiga förutsätt-ningar för utevistelse och det gäller att vara flexibel, planera det dagliga arbetet och hjälpas åt för att möjliggöra utevistelse i form av promenader och utflykter.
Till hjälp för verksamheten kan, förutom den egna personalen, olika frivilligorganisation-er/föreningar och sommarjobbande ungdomar medverka.

Socialförvaltningens särskilda boenden arbetar idag med att våra boende ska erbjudas prome-nad/utevistelse enligt nedan.
Som det ser ut idag på kommunens särskilda boenden har alla som bor där biståndsbeslut på promenad, det varierar mellan en halvtimme till en timme per vecka. Det betyder att den som vill och önskar ska ges möjlighet att komma ut varje dag om så en kort stund. Den som vill kan ansöka om utökad tid för insatsen. Utevistelse kan vara en promenad i omgivningarna lika väl som att sitta en stund på balkong eller uteplats. Besöker man våra äldreboenden under den varma årstiden upptäcker man att det är så många boende som sitter ute att det ibland kan upp-levas trångt på balkonger och uteplatser. Den mörka och kalla årstiden är intresset för att vistas utomhus betydligt mindre. De insatser som utförs på våra boenden är biståndsbedömda och det är frivilligt att nyttja dessa insatser. Att garantera utevistelse för samtliga boende varje dag kan ses som självklart men det är inget vi kan garantera då vi arbetar med självbestämmande för indivi-den.”

Yttrande
I ärendet yttrar sig Caroline Willfox (M), Sune Hemmingsson ( C), Birgitta Gustafsson (L) och Mats Nilsson (S).

Beslutsunderlag Delges
Tjänsteutlåtande
Yttrande från socialnämnden
Motion om garanti för utevistelse och frisk luft åt våra äldre xx

Kf § 79 Diarienummer: KS2020/0226

Ny motion om skärpt mål för minskade klimatutsläpp

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar remittera motionen till kommunstyrelsen för
beredning.

___________

Ärendebeskrivning
En motion om skärpt mål för minskade klimatutsläpp lämnas in till kommunfullmäktiges sam-manträde av Magnus Gabrielsson (MP).

Motionärens förslag
Att nettoutsläppen av växthusgaser Säters kommuns egna verksamhet ska vara noll eller lägre senast år 2030 och att arbetet med att skapa en handlingsplan för klimatneutralitet kompletteras med detta mål.
Att tjänster och varor som upphandlas räknas till den egna verksamheten.
Att kommunens miljöbokslut anpassas så att det kan användas för att följa kommunens utsläpp av växthusgaser från år till år.

Yttrande
I ärendet yttrar sig Magnus Gabrielsson (M).

Kf § 80 Diarienummer: KS2020/0285

Samverkansavtal för bibliotekssamverkan Dalarna

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att Säters kommun tecknar samverkansavtal för bibliotekssamver-kan med länets kommuner och Region Dalarna. Beslutet gäller under förutsättning att länets kommuner och Region Dalarna fattar likalydande beslut.

__________

Ärendebeskrivning
Dalarnas bibliotekschefer har tillsammans med Länsbibliotek Dalarna under 2015-2019 invente-rat möjligheter och önskemål om ett djupare samarbete mellan kommunbiblioteken i Dalarna samt Region Dalarna i form av Länsbibliotek Dalarna. Syftet med bibliotekssamverkan över kommungränserna är att stärka Dalarnas invånares tillgång till bibliotekens utbud och tjänster.

Under 2016 tillsatte kommunbiblioteken tillsammans med Länsbibliotek Dalarna en förstudie om förutsättningarna för ett fördjupat bibliotekssamarbete. Projektet har förankrats politiskt och på högre tjänstemannanivå i samtliga kommuner under 2017. Under 2018 har arbete med upp-handling av gemensamt biblioteksdatasystem inletts. Under 2019 har en omfattande risk- och sårbarhetsanalys ur GDPR-perspektiv genomförts, vilket resulterat i att ett ledningssystem för personuppgiftsbehandlingen inom bibliotekssamarbetet har upprättats. Under 2020 har förslaget till samverkansavtal granskats och bearbetats av kommunernas dataskyddsombud och jurister i Falu och Hedemora kommuner samt Region Dalarna.

Samverkansavtalet löper på 5 år från det att samtliga parter undertecknat avtalet och förlängs automatiskt mede 5 år i taget om inte uppsägning sker senast 15 månader innan avtalets utgång.

Kulturnämnden föreslår 2020-06-04, § 42, att Säters kommun sluter samverkansavtal för biblio-tekssamverkan i Dalarna.

Beslutsunderlag Delges
Tjänsteutlåtande
Samverkansavtal för bibliotekssamverkan
Kulturnämndens beslut 2020-06-04, § 42
Region Dalarnas beslut 2020-06-15, § 54 Länets kommuner
Region Dalarna
Kulturnämnden

Kf § 81 Diarienummer: KS2020/0324

Avveckling av den gemensamma lönenämnden samt förslag till samarbetsavtal mellan Falu och Säters kommuner

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
1. Godkänna att den gemensamma lönenämnden för lönesamverkan mellan Säters och Falu kommun upphör att gälla 2020-10-01 och att uppdraget för ledamöterna upphör vid samma datum.
2. Godkänna förslag till avtal om löneadministration mellan Säters och Falu kommun som träder i kraft 2020-10-01
3. Godkänna att revidering sker i tillämpliga delar av kommunstyrelsens reglemente med anledning av ovanstående
4. En förutsättning för detta beslut är att Falu kommun fattar likalydande beslut med un-dantag av punkten 3

__________

Bakgrund och ärendebeskrivning
Falu kommun har tagit fram ett förslag på samverkansavtal som enligt förslaget skulle ersätta den gemensamma lönenämnden. I förändring i kommunallagen 9 kap 37 § öppnas möjligheten till samverkansavtal mellan kommuner.

Enligt utredaren i Falu kommun, stadsjurist Leif Nilsson, finns tolkningsutrymme men att bedömningen är att det samverkan är ett alternativ till nämnd

Beslutsunderlag Delges
Tjänsteutlåtande 2020-08-15
Tjänsteutlåtande Falu kommun
Samverkansavtal mellan Säter och Falu kommun
Falu kommun

Kf § 82 Diarienummer: KS2020/0190

Årsredovisning 2019 Räddningstjänsten Dala Mitt

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar godkännande av årsredovisning och bokslut 2019 för Räddnings-tjänsten Dala Mitt.

Kommunfullmäktige ställer sig bakom den anmärkning som revisorerna riktar mot Direktionen i räddningstjänsten Dala Mitt. Motiveringen till detta är att Kommunfullmäktige är ense med revis-ionen om de brister som revisionen påtalar i sin revisionsberättelse för år 2019.
Yttrande över revisionsberättelse för 2019 har inkommit från förbundsdirektionen för rädd-ningstjänsten Dala Mitt. Kommunfullmäktige ser inte att det utifrån detta svar finns skäl att ändra revisorernas förslag att rikta en anmärkning mot förbundsdirektionen för året 2019.

Kommunfullmäktige beslutar bevilja enskilda ledamöter i direktionen ansvarsfrihet för verksam-hetsåret 2019.

Jäv
Mats Nilsson (S), Hans Johansson ( C), Roger Siljeholm (M) och Caroline Willfox (M) anmäler jäv.

__________

Ärendebeskrivning
Redovisning av årsredovisning 2019 för Räddningstjänstförbundet DalaMitt.

Verksamhetens underskott för 2019 uppgår till 15 882 tkr varav medlemskommunerna Borlänge, Falun, Säter och Gagnef täcker 11 849 tkr enligt gällande förbundsordning. Ludvika täcker un-derskottet med 2 604 tkr enligt förslag. Återstående underskott om 1 429 tkr balanseras mot eget kapital.

Revisorerna i Räddningstjänsten Dala Mitt har lämnat anmärkning mot direktionen vid Rädd-ningstjänsten Dala Mitt i revisionsberättelsen för 2019 men tillstyrker att respektive kommuns fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för direktionen samt de enskilda ledamöterna i densamma.

Kommunalförbundet Räddningstjänsten Dala Mitt Revisionen har i granskning av bokslut och årsredovisning 2019 lämnat rekommendationer till förbundsdirektionen i Räddningstjänsten Dala Mitt med kännedom till kommunfullmäktige i medlemskommunerna.
• Ta fram verksamhetsmål som har bäring på ekonomisk hushållning
• Till kommande delårsrapport och årsredovisningar redovisa en prognos för investe-ringsprojekten och en kortfattad beskrivning till de större projekten och tidsplan.

Revisionen begär yttrande över vilka åtgärder som Räddningstjänsten Dala Mitt kommer att vidta senast 2020-08-31.

Räddningstjänsten Dala Mitt har lämnat yttrande över åtgärder som kommer att vidtas.

Beslutsunderlag Delges
Tjänsteutlåtande 2020-08-18
Årsredovisning Räddningstjänsten Dala Mitt 2019
Revisionsberättelse 2019
Granskning av bokslut och årsredovisning RDM 2019
Yttrande från Räddningstjänsten Dala Mitt
Räddningstjänsten Dala Mitt
Kommunrevisionen

Kf § 83 Diarienummer: KS2020/0330

Revidering av lokala bilagan, skolskjutsreglementet

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar anta revidering av Säters kommuns lokala bilagan till skolskjutsreg-lementet.

__________

Bakgrund och ärendebeskrivning
2021 kommer all skolskjuts i Dalarna att bli digitaliserad och en revidering av det regionala skol-skjutsreglementet är på väg ut på remiss till alla kommuner. Säters Kommun behöver då även revidera den lokala bilagan till reglementet som bland annat innehåller avståndsbedömning till och från skolan samt hållplats. Detta för att föras in i det kommande systemet som ett besluts-dokument. I det nya systemet kommer bedömningar att göras utifrån fastställda zoner. Vid fast-ställande av de nya zonerna kommer avstånd och bedömning av väg (farlig skolväg alternativt säker skolväg) att vara beslutsgrundande avseende rätt till skolskjuts. Dialog har, inom Skol-skjutsprojektet (digitaliseringsprojekt), förts med barn och utbildningsförvaltningen avseende förslag till ny lokal bilaga

Yttrande
I ärendet yttrar sig Mats Nilsson (S).

Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsnämndens beslut
Nuvarande lokal bilaga
Förslag till ny lokal bilaga

Kf § 84 DiarienummerKS2020/0237

Rapport avseende ej verkställda beslut – kvartal 1 2020

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar godkänna rapporten.

__________

Ärendebeskrivning
Socialnämnden har överlämnat rapport avseende ej verkställda beslut för kvartal 1 2020.

Socialförvaltningen har till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) lämnat en rapport över ej verkställda beslut kvartal 1 2020. Förvaltningen har även rapporterat de beslut som verkställts och som tidigare har rapporterats som ej verkställda.

Ej verkställda beslut
Biståndsbeslut som inte verkställts inom 3 månader ska rapporteras till IVO.
Det gäller beslut enligt 9 § lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade
(LSS) och enligt 4 kap. 1 § SoL.

Verkställda beslut
Socialnämnden ska även till IVO anmäla när nämnden har verkställt ett gynnande beslut som
enligt 16 kap 6 f§ SoL har rapporterats som ej verkställt.

Rapport till revisorer och kommunfullmäktige
Enligt 16 kap SoL ska kommunens revisorer och kommunfullmäktige informeras om ej verk-ställda/verkställda beslut.

Beslutsunderlag Delges
Tjänsteutlåtande
Socialnämndens redovisning Socialnämnden

Kf § 85 Diarienummer: KS2020/0258

Revidering av avtal för Hjälpmedelsnämnden Dalarna

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar fastställa avtal för Hjälpmedelsnämnden Dalarna. Beslutet gäller under förutsättning att övriga deltagande kommuner och Region Dalarna fattar likalydande be-slut.

__________

Ärendebeskrivning
Landstinget Dalarna övergick till Region Dalarna 2019-01-01 varvid behovet att revidera Avtal för Hjälpmedelsnämnden Dalarna från 2013-08-29 aktualiserades. Sakinnehåll är i stort oföränd-rat. Landsting är ersatt av region. Omformulering av text är gjord under rubriken Ekonomi § 6 fjärde stycket samt under rubriken Externa utförare av Hälso- och sjukvård § 7 innebärande föl-jande:

Rubrik Ekonomi, § 6, 4:e stycket, ersätts siffran 1 200 tkr 2013 med 1 600 tkr för 2019.

Rubrik Externa utförare av Hälso- och sjukvård, § 7, tillägg
”I de fall kommunerna eller regionen har avtal med externa utförare av Hälso- och sjukvård, där hjälpmedelsförsörjning ingår och avtalet omfattar sammanhållande journalföring, ska det infor-meras till Beredningsgruppen. En gång per år sker en avstämning i Hjälpmedelsnämnden av vilka externa aktörer som är aktuella.”

Beslutsunderlag Delges
Tjänsteutlåtande
Reviderat avtal Hjälpmedelsnämnden Dalarna
Blankett för redovisning av externa utförare
Tidigare avtal från 2013-08-29
Protokollsutdrag Hjälpmedelsnämnden 2019-09-26
Protokollsutdrag Regionfullmäktige 2019-1118-19
Beslutsunderlag Regionstyrelsen 2019-10-23 Region Dalarna/Hjälpmedelsnämnden

Kf § 86 Diarienummer: KS2019/0148

Riktlinjer för föreningsbidrag

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar anta reviderade riktlinjer för föreningsbidrag.

__________

Bakgrund och ärendebeskrivning
En översyn av riktlinjer för föreningsbidrag har genomförts på uppdrag av fritidsutskottet

Revideringen omfattar:
Det särskilda föreningsbidraget utgår (föreningar ansöker ur potten för rörliga medel som beslu-tas av fritidsutskottet).

Ersättningen för spår och leder utbetalas per timme. Tidigare lämnades ersättning för bidrag per kilometer för underhåll, bidrag för bränsle och ersättning för spårhållning (per timme).

Kf § 87 Diarienummer: KS2020/

Interpellationer/frågor

Lena Stigsdotter (V) ställer fråga till kommunstyrelsens ordförande ”Vad skulle det kosta att in-föra avgiftsfri kollektivtrafik i Säters kommun”.

Kommunstyrelsens ordförande besvarar frågan muntligt och skriftligt.

Kf § 88 Diarienummer: KS2020/0316

Avsägelse/fyllnadsval efter Erik Andersson ( C)

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
1. Godkänna avsägelsen.
2. Som ersättare i socialnämnden efter Erik Andersson ( S) välja Tobias Annelund, St Skedvi.

__________

Ärendebeskrivning
Erik Andersson ( C) har avsagt sig uppdraget som ersättare i socialnämnden. Fyllnadsval ska ske efter Erik Andersson (C )

Kf § 89 Diarienummer: KS2020/0346

Avsägelse/fyllnadsval efter Emma Sjöberg (V)

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
1. Godkänna avsägelsen.
2. Som ledamot i kommunstyrelsen efter Emma Sjöberg (V) välja Göran Johansson (V).

__________

Ärendebeskrivning
Emma Sjöberg (V) har avsagt sig uppdraget som ledamot i kommunstyrelsen. Fyllnadsval ska ske efter Emma Sjöberg (V).

Kf § 90 Diarienummer: KS2020/0316

Avsägelse/fyllnadsval efter Caroline Willfox (M)

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
1. Godkänna avsägelsen.
2. Som 2:e vice ordförande i samhällsbyggnadsnämnden efter Caroline Willfox (M) välja Stefan Jernberg (M).
3. Som ledamot i samhällsbyggnadsnämnden efter Caroline Willfox (M) välja August Louthander (M)

__________

Ärendebeskrivning
Caroline Willfox (M) har avsagt sig uppdraget som ledamot/2:e vice ordförande i samhällsbygg-nadsnämnden. Fyllnadsval ska ske efter Caroline Willfox (M).

Kf § 91

Delgivningar

Kommunfullmäktige tar del av delgivningarna.

Granskning av planering och underhåll av vatten och avlopp

Samhällsbyggnadsnämndens behandling av medborgarförslag om återvinningsstation i Norbo, Finnmarken, Ulvshyttan och närliggande byar. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att förslaget är besvarat.

Protokoll från kommunstyrelsens sammanträde 2020-09-01

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Ge oss feedback så att vi kan göra vår information bättre.
Här kan du läsa mer om hur vi behandlar dina personuppgifter