Kommunfullmäktige 2020-10-22

Kontaktinformation

Säters kommun

Telefon: 0225-55000

Besöksadress: Rådhuset, Åsgränd 2, Säter


Tack för ditt meddelande.

Kommunfullmäktige 2020-10-22

Plats och tid:
Folkets Hus i Säter torsdagen den 22 oktober kl 18.00-20.45

Beslutande
Abbe Ronsten (S), ordf
Christer Eriksson (M), 2:e vice ordf
Hans Johansson ( C)
Caroline Willfox (M)
Mats Nilsson (S)
Kristoffer Olerås ( C)
Paulina Johansson (S)
Helena Andersson (S)
Sune Hemmingsson ( C)
Roger Carlsson (SD)
Roger Siljeholm (M)
Daniel Ericgörs (KD
Ulrika Cederlöf (C )
Birgitta Gustafsson ( L)
Annika Karlsson (S)
Hans-Göran Steneryd (S)
Michael Arvidsson ( C)
Magnus Gabrielsson (MP)

Tjänstemän
Margareta Jakobsson, sekreterare
Marita Skog, kommundirektör
Helena Axelsson Fisk, samordnare
Marie Palm, kommunikationschef
Catherine Hellgren, ekonomichef
Andreas Mossberg, sektorchef samhällsbyggnad

Utses att justera
Hans Johansson och Roger Siljeholm

Justeringens plats och tid
Rådhuset i Säter, fredagen den 23 oktober kl. 16.00

Paragrafer
§§ 92-111

Underskrifter
Sekreterare Margareta Jakobsson
Ordförande Abbe Ronsten
Justerande Hans Johansson och Roger Siljeholm

Datum för anslag 2020-10-26

Datum för när anslag tas bort 2020-11-18

Förvaringsplats för protokollet Kommunstyrelsesektorn

Kf § 92 Diarienummer: KS2020/0029

Svar på medborgarförslag om ny infrastruktur för trafikflödet i centrala Säter

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att medborgarförslaget är besvarat.

___________

Förslag till beslut på sammanträdet
Magnus Gabrielsson (MP) yrkar att medborgarförslaget avslås.
Hans Johansson ( C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag att medborgaförslaget är besvarat.

Beslutsgång
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kom-munstyrelsens förslag att medborgarförslaget är besvarat.

Ärendebeskrivning
Ett medborgarförslag om en ny infrastruktur för trafikflödet i centrala Säter lämnas in till kommun-fullmäktiges sammanträde 2020-02-20 av Nils-Erik Unnerud och Conny Eriksson, Säter.

Medborgarens förslag
”Vi kanske återigen skall ta upp tanken att förlänga Gränsgatan så att trafiken kan gå mellan fd kyr-koherdebostället och den nya tandläkarmottagningen. Trafikflödet bör kunna gå runt innerstande på ettt inte allt för krångligt sätt. Vi skulle få en form av ringled där trafiken på ett mer ostört sätt går runt staden. Innerstande skulle då skonas med färre antal fordon i centrum. En möjlighet är att för-bjuda genomfart genom innerstande och samtidigt ta bort enkelriktningar som förhindrar en naturligt silning av trafiken. Då bör även en tidigare (närmare) anslutning till Smedjebacksvägen projekteras, närmare husen efter Siggebogatan.”

Yttrande från samhällsbyggnadsnämnden 2020-06-04
Samhällsbyggnadsnämnden har tagit del av remissen och föreslår att medborgarförslaget ses som besvarat. En förändring av infrastrukturen i centrala Säter såsom föreslås i medborgarförslaget skulle kunna ge vissa vinster men innebär också intrång på mark som idag nyttjas för andra ändamål än väg. För närvarande arbetar förvaltningen med en fördjupad översiktsplan för Säter, detta dokument ut-reder och slår fast den framtida markanvändningen i Säter. I fördjupad översiktsplan redovisas de övergripande strategiska dragen i hur Säter ska utvecklas och utgör således ett viktigt underlag när det kommer till kommunikationer och infrastruktur. Innan fortsatt utredning kan ske av infrastruk-turen i centrala Säter behöver fördjupad översiktsplan färdigställas. Vidare ser förvaltningen att för-slaget innebär påverkan i det känsliga området som utpekas som riksintresse kring Prästgärdet. En eventuell byggnation av ny väg innebär således stora krav på utredning och dialog med framförallt länsstyrelsen, och för att vägen ska kunna möjliggöras krävs också att en ny detaljplan tas fram. Den nya sträckningen vid anslutning mot Smedjebacksvägen saknar även den stöd i detaljplan vilket be-höver tas i beaktande. Området kring ”Algatomten” utreds dessutom för bostäder varför en eventu-ell ny vägsträckning noga måste passas in i övriga planer för området. Detta är frågor som kan be-höva utredas vidare när fördjupad översiktsplan färdigställts.

forts

Kf 92 forts

Information
Förslagsställaren Conny Eriksson och Nils-Erik Unnerud deltar vid sammanträdet och informerar om förslaget.

Yttrande
I ärendet yttrar sig Magnus Gabrielsson (MP) och Hans Johansson (C )

Beslutsunderlag Delges
Tjänsteutlåtande
Medborgarförslag
Yttrande från samhällsbyggnadsnämnden Förslagsställarna

Kf § 93 Diarienummer: KS2020/0028

Svar på medborgarförslag om bron mellan Kungsgårdsskolan och Klockarskolan

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att medborgarförslaget är besvarat. Översyn av en ökad tillgänglighet mellan Kungsgårdsskolan och Klockarskolan pågår.

__________

Ärendebeskrivning
Samhällsbyggnadsnämnden har 2020-06-04 yttrat sig över medborgaförslaget om bron mellan Kungsgårdsskolan och Klockarskolan. Samhällsbyggnadsnämnden föreslår att medborgarförslaget är besvarat. Barn- och utbildningsnämnden har 2020-06-10 beslutat avslå samma medborgarförslag.

Medborgarförslaget om bron mellan Kungsgårdsskolan och Klockarskolan lämnades in till kommun-fullmäktiges sammanträde 2020-02-20 av Nils-Erik Unnerud och Conny Eriksson, Säter.

Medborgarnas förslag är att bygga en ny bro, eller flytt den gamla, som skulle gå från Kungsgårds-skolan till Klockarskolans gymnastiksal. Den nya bron blir naturligtvis lite längre samt högre.”

Yttrande från barn- och utbildningsnämnden
Förslaget gör så att man tar bort att man behöver färdas ner och upp i backarna till Ljusterån. Kon-takter med Samhällsbyggnadsförvaltningen ger vid handen att det är ett mycket kostsamt projekt. Den föreslagna bron ligger sämre till när man ska ta sig från Kungsgårdsskolan till skolrestaurangen. Kristineskolan, grundsärskolan, som idag är belägen i Kungsgårdsskolans lokaler har flera rullstols-burna elever och har enligt rektorn framfört synpunkter på sandningen i backarna vintertid men i övrigt inte haft synpunkter på passagen över ån. Nämnden ser det dock som viktigt att underhållet av gångvägarna sköts väl så att de är lätt framkomliga även vintertid eftersom Kungsgårdsskolans elever dagligen passerar där.

Yttrande från samhällsbyggnadsnämnden
Förvaltningen ser inte behovet av en ny bro i ett nytt läge då den befintliga bron erbjuder goda kommunikationer mellan de olika skolorna. Den befintliga bron ligger i ett strategiskt läge som möj-liggör verksamheternas rörelsemönster mellan skolorna samtidigt som den också erbjuder en gen passage utanför skoltid som en av broarna över Ljusterån. Förvaltningen ser inte att förslaget till ny bro ger några större vinster som motiverar investeringskostnaden. Däremot ser förvaltningen att området kring befintlig bro skulle kunna förbättras genom prioritering av drift och underhåll.

Information
Förslagsställaren Conny Eriksson och Nils-Erik Unnerud deltar vid sammanträdet och informerar om förslaget.

Yttrande
I ärendet yttrar sig Hans Johansson ( C) och Mats Nilsson (S).

Kf § 94 Diarienummer: KS2020/0313

Nytt medborgarförslag om en rondell i Storhaga, Gustafs

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar hänskjuta medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning

_________

Ärendebeskrivning
Ett medborgarförslag om att göra en rondell vid ICA storhaga Gustafs, lämnas in till kommunfull-mäktiges sammanträde 2020-10-22 av Tommy Magnusson, Gustafs.

Medborgarens förslag
”Jag tycker att man kan göre en rondell vid Ica Storhaga i Gustafs. Som det är nu är det tur att inga olyckor händer, mycket tung trafik, bussarna åker där flera gånger om dagen. Även vid korsningen mot ST SKEDVI bör det vara en rondell. Tillbuden är många, bara tur att det inte händer något allvarligt. Tack för ordet.”

Kf § 95 Diarienummer: KS2020/0314

Nytt medborgarförslag om att sätta upp en skylt vid Gustafs kyrka

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar hänskjuta medborgarförslag till samhällsbyggnadsnämnden för beslut.

___________

Ärendebeskrivning
Ett medborgarförslag om att sätta upp en skylt vid Gustafs kyrka som det står Gustafs kyrka på, lämnas in till kommunfullmäktiges sammanträde 2020-10-22 av Tommy Magnusson, Gustafs.

Medborgarens förslag
”Jag vill att kommunen sätter upp en skylt vid Gustafs kyrka som det står Gustafs kyrka på, spå är det på andra platser i Sverige. Har själv besökt ett hundratal kyrkor och utanför står det namnet på kyrkan. Kommunen bör tala med transportstyrelsen om skyltning till Gustafs kyrka så att alla turister kan besöka vår fina kyrka. Kyrkan är ju sen sevärdhet den har en av landets största altartavla. Kom-munen bör göra lite mer reklam för Gustafs kyrka. Tack för ordet.”

Kf § 96 Diarienummer: KS2020/0339

Nytt medborgarförslag om motionssimning på morgonen

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar hänskjuta medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beslut.

__________

Ärendebeskrivning
Ett medborgarförslag om motionssimning på morgonen lämnas in till kommunfullmäktiges samman-träde 2020-10-22 av Patrik Nylen.

Medborgarens förslag
”Vi är många som skulle vilja ha möjligheten att motionssimma på morgonen i Säters simhall före
arbetet mm.
Förslag:
Öppna två vardagar i veckan kl. 06:00-08:30 t ex tisdag och torsdag. Hedemora Borlänge och Faluns simhallar har det erbjudandet varje vecka. Detta ligger i tiden då vi medborgare söker aktiviteter på hemmaorten under dessa Coronatider samt att det är positivt för folkhälsan. Simhallen skall vara tillgänglig för allmänheten så mycket det är möjligt. För dyrt att privat hyra
simbassängen.”

Yttrande
I ärendet yttrar sig Mats Nilsson (S).

Kf § 97 Diarienummer: KS2020/0353

Nytt medborgarförslag för att utveckla och stärka handel och näringslivet i Säter

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar hänskjuta medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning.

__________

Ärendebeskrivning
Ett medborgarförslag för att utveckla och stärka handeln och näringslivet i Söter, lämnas in till kom-munfullmäktiges sammanträde 2020-10-22 av Walid Alhaj.

Medborgarens förslag
”Jag vill att vi vidareutvecklar vårt nya och fina Rådhustorg i centrala Säter genom att även anpassa torget för torghandel på helger och vid speciella tillfällen. Torghandeln skulle göra Säter attraktivare genom ett ökat utbud av varor, tjänster och musik/underhållning, som leder till ett ökande antal besökare till Säter. Det ökade antalet besökare på marknadsdagarna kommer att gynna samtliga buti-ker och näringsidkare i Säter, med en växande handel får vi en starkare och livskraftigare handel och det behövs i Säter idag.”

Kf § 98

Information om medborgarbudget

Beslut
Kommunfullmäktige tackar för informationen och lägger den till handlingarna.

_________

Ärendebeskrivning
Samordnare Helena Axelsson Fisk informerar om medborgarbudget i Säters kommun.

Kf § 99 Diarienummer: KS2020/0365

Delårsrapport 2020

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar fastställa delårsrapport 2020 för Säters kommun.

__________

Ärendebeskrivning
Enligt Lagen om kommunal redovisning kap.13, ska kommuner minst en gång under räkenskapsåret upprätta en särskild redovisning, delårsrapport. Delårsrapporten skall innehålla en översiktlig redogö-relse för utvecklingen av kommunens verksamhet och resultat sedan föregående räkenskapsårs ut-gång. Delårsrapporten avser i Säters kommun perioden januari till augusti.

Yttrande
I ärendet yttrar sig Mats Nilsson (S) och Magnus Gabrielsson (MP)

Kf § 100 Diarienummer: KS2020/0366

Kommunal skattesats 2021

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar fastställa skattesatsen för 2021 till 22,32, vilket är oförändrat från 2020.

__________

Bakgrund och ärendebeskrivning
Kommunallagen 11 kap 11 § föreskriver att kommunfullmäktige ska fastställa skattesatsen för näst-kommande år senast före november månads utgång.

Kf § 101 Diarienummer: KS2020/0376

Rehabiliteringspolicy för Säters kommun

Beslut:
Kommunfullmäktige beslutar anta rehabiliteringspolicy.

__________

Ärendebeskrivning:
Enligt arbetsmiljölagen ska alla arbetsgivare ska ha ett systematiskt arbete kring rehabilitering. Ett bra rehabiliteringsarbete stärker både individens möjlighet att återgå i arbete och organisationens förmåga att tillvara ta kompenes. Ett bra och strukturerat rehabiliteringsarbete är och en del av medarbetarens bild av arbetsgivaren.

Strukturerat arbete och engagerade chefer som arbetar med att tillsammans med medarbetaren arbe-tar med rehabilitering bidrar till en tydlig ansvarsfördelning och chefer som blir trygga i uppgiften.

Yttrande
I ärendet yttrar sig Hans Johansson ( C)

Kf § 102 Diarienummer: KS2020/0271

Ansvarig utgivare för fullmäktiges webbsändningar

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att kommunfullmäktiges ordförande är ansvarig utgivare med möjlighet att utse ställföreträdare, för fullmäktiges webbsändningar.

__________

Ärendebeskrivning
När man registrerar en sändning anger man också vilken den ansvariga utgivaren är. Denna person bör ha koppling till verksamheten och vara den som både kan godkänna och stoppa material från att publiceras. Det bör vara någon som har insyn i verksamheten och som har faktisk möjlighet att kon-trollera innehållet. Utgivaren är juridiskt ansvarig om yttrandefrihetsbrott, till exempel hets mot folk-grupp, förtal eller förolämpning, begås under sändningen. Utgivaren ska ha rätt att bestämma över innehållet så att inget sänds eller publiceras mot hens vilja.

Förslag är att kommunfullmäktiges ordförande är ansvarig utgivare för fullmäktiges webbsändningar – med möjlighet att utse ställföreträdande utgivare.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande

Kf § 103 Diarienummer: KS2020/0338

Förändrat huvudmannaskap – GYSAM

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
1. Godkänna Samverkansavtal för gymnasieskolan, GYSAM, med 4 bilagor.
2. Uppdra till Dalarnas kommunförbund att administrera och besluta i frågor angående GYSAM i enlighet med bestämmelserna i Samverkansavtal med bilagor
3. Beslutet gäller under förutsättning att övriga kommuner fattar likalydande beslut.

__________

Ärendebeskrivning
På uppdrag av Dalarnas Kommunförbund (DKF) har en förstudie genomförts i syfte att utreda för-utsättningarna för att förändra huvudmannaskapet för GYSAM.

Förstudien föreslår att DKF tar över GYSAM från FalunBorlänge-regionen (FBR) vid årsskiftet 2020/2021och att nuvarande arbetssätt och ledningsorganisation inom GYSAM
(beredningsgrupp, styrgrupp) bibehålls. Den verksamhet för GYSAM som idag ryms inom FBR överförs genom verksamhetsövergång till Falu kommun där den organiseras tillsammans med Elev-antagningen och AVmedia.

DKFs styrelse fattade beslut den 6 maj om förändrat huvudmannaskap för GYSAM Dalarna. Gäl-lande värdskap för driftorganisationen beslutades att medlemskommunerna skulle tillfrågas om in-tresse.

Beslut om värdskap togs av DKFs styrelse den 27 augusti 2020 och har tilldelats Falun.

Bakgrund
2017-01-01 började ett samverkansavtal för gymnasieskolan mellan 11 dalakommuner att
gälla. Organisatoriskt tillfördes verksamheten, som benämndes GYSAM, FalunBorlängeregionen
AB. Under 2018 bildades den ideella föreningen Dalarnas Kommunförbund som är
en sammanslutning av kommunerna i Dalarnas län och vars syfte bl a ska vara att initiera och
driva mellankommunal samverkan inom de områden medlemmarna bestämmer. Kommunerna
har härefter önskat att verksamheten i GYSAM organisatoriskt ska flyttas från
FalunBorlänge- regionen AB till Dalarnas Kommunförbund. Mot bakgrund härav har detta
reviderade Samverkansavtal För Gymnasieskolan, GYSAM, upprättats.

Yttrande
I ärendet yttrar sig Mats Nilsson (S)

Beslutsunderlag Delges
Tjänsteutlåtande
Samverkansavtal för gymnasieskolan, GYSAM, med 4 bilagor
Protokollsutdrag DKFs styrelse 2020-05-06, § 31
Förändrat huvudmannaskap för GYSAM Dalarna Förstudie Falu kommun

Kf § 104 Diarienummer: KS2020/0227

Avsiktsförklaring avseende utveckling inom främst Skönviksområdet

Beslut
Kommunfullmäktiga beslutar godkänna framtagen avsiktsförklaring, exklusive nytt LSS-boende, av-seende Skönviksområdet i Säters kommun.

___________

Ajournering
Kommunfullmäktiges sammanträde ajourneras under tiden 19.50-19.55

Yrkande
Magnus Gabrielsson (MP) med instämmande av Mats Nilsson (S) och Hans Johansson ( C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag att godkänna avsiktsförklaringen.
Caroline Willfox (M) med instämmande av Birgitta Gustafsson (L) yrkar att förslaget att godkänna avsiktsförklaring återremitteras för att tillsammans med SBB bestämma om ett slutdatum när avsikts-förklaringen upphör.
Caroline Willfoxs (M) med instämmande av Birgitta Gustafsson (L) att Fågelsången stryks ur avsikts-förklaringen.

Beslutsgång
Ordförande ställer förslaget om ärendet ska avgöras idag mot att det ska avgöras senare varvid han finner att ärendet ska avgöras idag varvid han finner att ärendet ska avgöras idag.

Därefter ställer ordföranden Caroline Willfoxs (M) med instämmande av Birgitta Gustafsson (L) att Fågelsången stryks ur avsiktsförklaringen mot kommunstyrelsens förslag att godkänna avsiktsförkla-ringen varvid han finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.

Omröstning begärs och genomförs. 20 ledamöter är röstberättigade.

Följande beslutsgång godkänns för omröstning
Ja-röst till kommunstyrelsens förslag.
Nej-röst till Caroline Willfoxs ändringsyrkande.

Christer Eriksson (M) Nej
Hans Johansson ( C) Ja
Caroline Willfox (M) Nej
Mats Nilsson (S) Ja
Marie Sundlöf (SD) Avstår
Kristoffer Olerås ( C) Ja
Paulina Johansson (S) Ja
Helena Andersson ( S) Ja
Sune Hemmingsson ( C) Ja
Roger Carlsson (SD) Avstår
Roger Siljeholm (M) Nej

Kf § 104 forts

Daniel Ericgörs (KD) Nej
Ulrika Cederlöf (C ) Ja
Birgitta Gustafsson (L) Nej
Annika Karlsson (S) Ja
Leo Thorsell (M) Nej
Hans-Göran Steneryd (S) Ja
Michael Arvidsson ( C) Ja
Magnus Gabrielsson (MP) Ja
Abbe Ronsten (S) Ja

Med 12 ja-röster mot 6 nej-röster har kommunfullmäktige beslutat enligt kommunstyrelsens förslag. 2 ledamöter avstår.

Bakgrund och ärendebeskrivning
Som ett första steg kopplat till detta uppdrag KS§ 78 har en avsiktsförklaring arbetats fram mellan Säters kommunkoncern och SBB Norden AB.

Skönvik som stadsdel genomgår för närvarande en omvandling från ett omfattande sjukhusområde till ett område med mer blandad bebyggelse, verksamhet och idrott. Bostadsplan för Säters kommun innefattar en utveckling på Skönvik samt en plan för att knyta ihop Skönvik med resten av staden. Även gällande fördjupad översiktsplan för Säters tätort påvisar en betydande utveckling på det gamla ”sjukhusområdet”. Tidigare erfarenheter från andra kommuner visar att en omvandling av ett om-råde kräver ett flertal insatser och investeringar. Med detta som grund har Säters kommun fört dialog med SBB Norden AB, som är den största fastighets-/markägarenägaren på området, avseende olika potentiella åtgärder.

Kommunstyrelsen beslutade 2020-05-25 KS§78 att uppdra till Kommundirektören att tillsammans med Samhällsbolaget (SBB) Norden AB arbeta fram en avsiktsförklaring avseende förslag på följande lokalmöjligheter
– Kontorsplatser för olika kommunala verksamheter
– Varmvattenbassäng
– Grundskola-förskola
– Plan med SBB Norden avseende byggnation av 30 – 40 bostäder på området

samt säkerställa de juridiska förutsättningarna avseende ett hyresförfarande. Nästa steg är att fullfölja förslag till avtal utifrån nämnd tidplan i avsiktsförklaringen.

Tidigare beslut som berör ärendet
Uppdrag om förskola 120 platser
Uppdrag om nytt LSS-boende 6 platser
Lokaliseringsutredning förskola 2

Kf § 104 forts

Yttrande
I ärendet yttrar sig Caroline Willfox (M), Magnus Gabrielsson (MP), Mats Nilsson (S), Birgitta Gus-tafsson (L), Hans Johansson ( C) och Abbe Ronsten (S).

Beslutsunderlag Delges
Tjänsteutlåtande
Avsiktsförklaring avseende utveckling inom främst Skönviksområdet i Säters kommun SBB

Kf § 105 Diarienummer: KS2019/0499

Bilden av Säter – Platsvarumärket Säters kommun

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar anta grafisk profil och kommunikationsstrategi för Platsvarumärket Säters kommun.

__________

Ärendebeskrivning
Den utsedda styrgruppen har under det senaste året arbetat med grafisk profil och kommunikations-strategi.

Som resultat presenteras en kommunikationsstrategi för platsvarumärket Säters kommun. Kommu-nikationsstrategin bygger på befintlig plattform, samt är utformad utifrån en varumärkesundersökning som genomfördes i början av 2020. För att följa paltsvarumärkets utveckling är det relevant att göra uppföljande varumärkesundersökningar, för att får veta om Säters position har förändrats i den rikt-ning som är önskvärd utifrån platsvarumärket.

Den grafiska profilen innehåller en huvudprofil med möjlighet att koppla på kompletterande profiler för enskild verksamhet där det finns relevans. Den grafiska profilen anger vid vilka tillfällen detta kan vara relevant och ger stöd för beslut om detta i kommunstyrelsen, efter förslag av kommunikations-chefen. Alla kostnader som kommer av en kompletterande profil är den aktuella verksamhetens ansvar.

Den grafiska profilen är en anpassning till digital hantering, utan att för den del förlora sin identitet. Arbetet med den grafiska profilen har skett i samråd med riksheraldikern – som inte har något att erinra vad gäller den föreslagna logotypen i säters grafiska profil.

Yttrande
I ärendet yttrar sig Caroline Willfox(M) och Mats Nilsson (S).

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande
Rapport 2020-01-22
Säters grafiska profil
Säters kommunikationsstrategi
Säters biblioteks grafiska profil

Kf § 106 Dnr KS2020/0369

Avsägelse/fyllnadsval efter Niclas Bodin ( C)

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
1. Godkänna avsägelsen.
2. Som ledamot i Södra Dalarnas Samordningsförbund efter Niclas Bodin ( C) välja Ulrika Ce-derlöf ( C).

__________

Ärendebeskrivning
Niclas Bodin ( C) har avsagt sig uppdraget som ledamot för Södra Dalarnas Samordningsförbund. Fyllnadsval ska ske efter Niclas Bodin (C

Kf § 107 Dnr KS2020/0391

Avsägelse/fyllnadsval efter Ann-Sophie Siljeholm (M)

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
1. Godkänna avsägelsen.
2. Som ledamot i barn- och utbildningsnämnden efter Ann-Sophie Siljeholm (M) välja Jerk Engvall (M), St Skedvi.

__________

Ärendebeskrivning
Ann-Sophie Siljeholm (M) har avsagt sig uppdraget som ledamot i barn- och utbildningsnämnden. Fyllnadsval ska ske efter Anne-Sophie Siljeholm (M).

Kf § 108 Dnr KS2020/0400

Avsägelse/fyllnadsval efter Ingeborg Björnbom (M)

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
1. Godkänna avsägelsen.
2. Som ersättare i socialnämnden efter Ingeborg Björnbom (M) välja Marie Åkesson (M).

__________

Ärendebeskrivning
Ingeborg Björnbom (M) har avsagt sig uppdraget som ersättare i socialnämnden. Fyllnad-sval ska ske efter Ingeborg Björnbom (M).

Kf § 109 Diarienummer KS2020/0401

Avsägelse/fyllnadsval efter Roger Carlsson (SD)

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
1. Godkänna avsägelsen.
2. Som ersättare i socialnämnden efter Roger Carlsson (SD) välja Gustaf Brännhammar (SD), St Skedvi.

__________

Ärendebeskrivning
Roger Carlsson (SD) har avsagt sig uppdraget som ersättare i socialnämnden. Fyllnadsval ska ske efter Roger Carlsson (SD).

Kf § 110

Delgivningar

Kommunfullmäktige har tagit del av delgivningarna.

__________

Samhällsbyggnadsnämnden beslut gällande medborgarförslag om vägbulor som fartsänkande åtgärd efter gamla riksväg 70, samt fartsänkning av sträckan från skolan och förbi kyrkan samt förbi
Enbackagården. Medborgarförslaget är besvarat.

Budgetuppföljning per 2020-08-31.

Granskningsrapport av missbruksvården

Granskningsrapport av efterlevnad av dataskyddsförordningen.

Protokoll från kommunstyrelsen 2020-10-06

Kf § 111 Diarienummer: KS2020/0148

Verksamhetsberättelse och bokslut 2019, beviljande av ansvarsfrihet, SDU

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar bevilja ansvarsfrihet 2019 för styrelsen och dess ledamöter i Södra Dalarnas Samordningsförbund.

Jäv:
Roger Siljeholm (M) och Caroline Willfox (M) anmäler jäv och deltar ej i beslutet.

___________

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade 2020-06-11 godkänna verksamhetsberättelse för Södra Dalarnas Sam-ordningsförbund. I beslutet som fattades saknades beslut om att bevilja ansvarsfrihet för styrelsen och dess ledamöter.

Verksamhetsberättelsen och bokslut
I verksamhetsberättelsen redogörs för Södra Dalarnas Samordningsförbund 2019. Utfallet för verk-samheten uppgick till ett underskott på -0,5 mkr, vilket är +0,9 mkr bättre än budget som var -1,4 mkr. Det egna kapitalet sjunker 2019 med -0,5 mkr till +1,5 mkr.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Ge oss feedback så att vi kan göra vår information bättre.
Här kan du läsa mer om hur vi behandlar dina personuppgifter