Kommunfullmäktige 2020-12-03

Kontaktinformation

Säters kommun

Telefon: 0225-55000

Besöksadress: Rådhuset, Åsgränd 2, Säter


Tack för ditt meddelande.

Kommunfullmäktige 2020-12-03

Plats och tid:
Folkets Hus i Säter torsdagen den 3 december 18.00-20.15

Beslutande
Abbe Ronsten (S), ordf
Christer Eriksson (M), 2:e vice ordf
Hans Johansson ( C)
Caroline Willfox (M)
Mats Nilsson (S)
Marie Sundlöf (SD)
Kristoffer Olerås ( C)
Maud Jones Jans  (S)
Helena Andersson (S)
Sune Hemmingsson ( C)
Emma Sjöberg (V)
Roger Carlsson (SD)
Roger Siljeholm (M)
Daniel Ericgörs (KD)
Ulrika Cederlöf (C )
Birgitta Gustafsson ( L)
Annika Karlsson (S)
Leo Thorsell (M)
Hans-Göran Steneryd (S)
Michael Arvidsson ( C)
Magnus Gabrielsson (MP)

Tjänstemän
Margareta Jakobsson, sekreterare
Marita Skog, kommundirektör
Liv Almstedt VA/Renhållningschef
Catherine Hellgren, ekonomichef
Andreas Mossberg, sektorchef samhällsbyggnad

Utses att justera
Maud Jones Jans och Magnus Gabrielsson

Justeringens plats och tid
Rådhuset i Säter, måndagen den 7 december kl. 14.00

Paragrafer
§§ 112-130

Underskrifter
Sekreterare Margareta Jakobsson
Ordförande Abbe Ronsten
Justerande Maud Jones Jans och Magnus Gabrielsson

Datum för anslag 2020-12-08

Datum för när anslag tas bort 2020-12-30

Förvaringsplats för protokollet Kommunstyrelsesektorn

Kf § 112 Diarienummer: KS2020/0381

Höjning av VA-taxan fr o m 2021

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar höja brukningsavgiften i TAXA för Säters kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning med 16% från och med den 1 januari 2021.

Höjningen gör som en generell höjning av samtliga parametrar i §14.1. En höjning enligt försla-get ser ut som följande.

Avgift utgår per fastighet med:
a) En fast avgift per år om 3 649 kronor utan moms, om 4 562 kronor med moms
b) En avgift per m3 levererat vatten om 24 kronor utan moms, om 30 kronor med moms
c) En avgift per år och lägenhet för bostadsfastighet och därmed jämställd fastighet
Om 1 215 kronor utan moms
Om 1 518 kronor med moms
d) En avgift per år och varje påbörjat 100-tal m2 tomtyta för annan fastighet
Om 1 046 kronor utan moms
Om 1 308 kronor med moms

__________

Ärendebeskrivning
VA-verksamheten i Säter har som många andra VA-verksamheter en stor del åldrande anlägg-ningar. Stora delar av VA-verksamhetens anläggningar är från 60-, 70 – och 80-talet. Underhållet har varit eftersatt i många år. En åldrande infrastruktur kräver allt mer i form av besiktning, un-derhåll och reinvestering.

Samtidigt ska verksamheten möta skärpta lagkrav. Under de senaste decennierna har miljökraven på VA- verksamheter ökat. Kraven har skärpts på såväl rening som på provtagning, doku-mentation, planering och åtgärder på anläggningar. Verksamheten har under flera år varit under-bemannad och har därmed inte haft möjlighet att underhålla anläggningarna i nödvändig takt.

I många kommuner runt om i landet pågår arbeten för att kompensera uteblivet underhåll. Detta leder till taxeökningar på många håll. Branschorganisationen Svenskt Vatten skriver i sina kom-mentarer till Taxestatistiken 2020 (Bilaga 1), ”Trots att medelvärdet av VA-taxornas ökning i år är tillbaka på 4 procent är det fortfarande långt kvar till nivåer som motsvarar VA-verksamheternas verkliga behov. Svenskt Vatten anser att den långsiktiga planeringen behöver stärkas avsevärt gällande förnyelse-och investeringsbehov, vilket sedan behöver mötas av politisk beredskap och beslut för ökande taxor de kommande åren”

Hos våra grannar i länet pågår arbeten med att höja VA-taxorna på flera håll. Ludvika gjorde höjningar på 12% under 2020, och beräkningar pekar på behov av ytterligare höjning i nästan samma storlek under 2021. I Hedemora har beräkningar visat på behov att höja mer än 19% de närmaste åren för att klara drift- och förnyelsebehoven. Även i Älvdalen och i Avesta ser man behov av större höjningar de närmaste åren. Övriga kommuner ligger på en årlig höjning kring 4%. I länet ser vi fortfarande stora skillnader i nivån på VA-taxan. Svenskt Vatten har även kommenterat den stora spridningen på taxenivån mellan kommuner;

Kf § 112 forts

Precis som tidigare år är spridningen mellan taxenivåer i olika kommuner stor. Detta beror på de mycket olika förutsättningar som finns, där mindre kommuner behöver betydligt mer infra-struktur per betalande och där exempelvis kustkommuner kan behöva speciallösningar. När in-vesteringarna ökar kommer dessa av samma skäl bli dyrare per ansluten brukare i mindre kom-muner. Det är därför viktigt att uppmärksamma de tekniska och ekonomiska utmaningar som finns när det gäller kommunalt VA i glesbygd.

Säter ligger som 5e högsta i Dalarnas län 2020, samtidigt ligger vi på 73:e plats i landet. En höj-ning av taxan med 16% skulle sannolikt göra att vi klättrar i några steg upp i listan. Hur mycket är svårt att avgöra då det beror på i vilken utsträckning de andra kommunerna planerar att ta ansvar för en långsiktigt säker VA-försörjning. I Bilaga 2 finns statistik över taxenivåerna 2020 i Dalar-nas län.

Förutsättningar
En höjning av taxan i enlighet med förslaget ger förutsättningar för VA-verksamheten att täcka nödvändiga kostnader utan bidrag från skatteintäkter under 2021.

För Typhus A (1 villa, tomt 800m2, förbrukning 150 m3/år, anslutning till vatten, spillvatten, dagvatten) ger en ökning till 10 605 kr/år (ökar med 1 463 kr/år)

För Typhus B (flerfamiljshus, 15 lgh, 800m2 tomt, förbrukning 2000m3/år, anslutning till vatten, spillvatten, dagvatten) ger en ökning till 87 659 kr/år (ökar med 12 091 kr/år)

Yttrande
I ärendet yttrar sig Hans Johansson ( C)

Kf § 113 Diarienummer: KS2020/0157

Reviderad Budget 2021

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar fastställa:
1. Reviderade finansiella mål för 2021
2. Reviderade driftbudgetramar för 2021
3. Reviderad omfördelning av investeringsramar för 2021

Bilaga 1 Kf § 113/20.

Reservation
Caroline Willfox(M), Roger Siljeholm (M), Christer Eriksson (M), Leo Thorsell (M), Birgitta Gus-tafsson (L) och Daniel Ericgörs (KD) reserverar sig mot beslutet.

__________

Förslag till beslut på sammanträdet
Mats Nilsson (S) och Hans Johansson (C ) bifall till kommunstyrelsens förslag.
Caroline Willfoxs (M) förslag att minska kommunstyrelsens driftbudgetram med 2,5 Mkr och öka barn- och utbildningsnämndens ram med 1,25 Mkr och socialnämndens ram med 1.25 Mkr.

Beslutsgång
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen har beslutat enligt arbetsutskottets förslag till driftbudgetramar.

Bakgrund och ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige tog 2020-06-11 beslut om budget för 2021 och plan för 2022-2023.
Då förutsättningarna i ekonomin i Sverige har påverkats stark av olika omvärldsfaktorer under 2020 som främst har orsakats av coronapandemin, har vi således haft en situation med stor osäkerhet som är svår att förutspå. Vid kommunfullmäktiges budgetbeslut i juni bestämdes där-för att budgetramfördelningen enligt budgetdirektiven skulle vara orörda. Tidplanen för budget-arbetet 2021-23 reviderades för att bearbetas under höstens fortsatta budgetarbete, där budget-beslut om effektiviseringar samt fördelningar av volymförändringsreserv efter ny framtagen skat-teprognos, flyttades fram till hösten 2020.

Intäktsberäkningen som användes vid beslutet i juni månad baserades på en befolkningsnivå på 11 250 invånare. Befolkningsutvecklingen har minskat under första halvåret 2020 och uppgick per den 30 juni till 11 091 invånare. Under hösten har befolkningen ökat men bedömningen är att prognosen på 11 250 invånare inte kommer att nås. Beräkningsgrunden för 2021 har gjorts utifrån en ny prognos på 11 150 invånare per 1/11 2020, en minskning med 100 personer jäm-fört med den tidigare prognosen.

Det har skett stora förändringar vad gäller skatteintäkter och generella bidrag, en total ökning på 26,6 Mkr för budget 2021 jämfört med budget 2020 samt en ökning på 9,5 Mkr jämfört med tidigare budgetbeslut för 2021.

Kf § 113 forts

Oförändrad nivå på medel från pensionsförvaltningen för perioden 2021-2023 jämfört med tidigare budgetbeslut. Justerat resultat i budgeten för 2021 uppgår till +15,0 Mkr med en vinst-marginal på över 2%.

De preliminära investeringsramarna på totalt 176,2 Mkr för perioden 2021-2023 har inte ändrats men omfördelning av investeringsbudgeten har gjorts mellan verksamheter och mellan olika år.

Yttrande
I ärendet yttrar sig Mats Nilsson (S), Hans Johansson ( C) , Caroline Willfox (M) och Roger Karlsson (SD)

Kf § 114 Diarienummer: KS2020/0386

Taxa vid utlämnande och kopiering av handlingar vid Säters kommun

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
1. Anta förslag till ny taxa vid utlämnande och kopiering av handlingar med förtydligandet att 10 sidor kostar 50 kronor och därefter fler än 10 sidor 2 kr/sida.
2. Upphäva nu gällande taxa antagen av kommunfullmäktige 2003-05-27, reviderad 2006-02-23.

___________

Ärendebeskrivning
Den nu gällande taxan för utlämnande och kopiering av handlingar är antagen av kommunfull-mäktige 2003 och reviderades senast 2006. Den behandlar medier som inte längre används inom kommunen för utlämnande såsom videoband, ljudband, disketter och CD-skivor. Den innehål-ler också avgifter från utlämnade av systemet Autoka vy, som inte heller längre används av kommunen. Taxan innehåller däremot inte avgifter för utlämnande av nyare medier såsom e-post och USB-minnen.

Därmed anses kommunen vara i behov av en ny taxa. Priserna i taxan har också höjts något utifrån vad som ansetts rimligt sedan den tidigare taxan fastställdes

Kf § 115 Diarienummer: KS2020/0399

Uttag av avgift enligt §§ 18-20 Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
• fastställa avgifter enligt 18 § LSS enligt följande:
– avgift uttages av dem som har beslut om ekonomiskt stöd till skäliga kostnader för as-sistans enligt LSS för den del behovet täcks av beviljade assistanstimmar enligt 51 kap. socialförsäkringsbalken. Avgiften är densamma som den ersättningsnivå som Försäk-ringskassan betalat ut.

• fastställa avgifter enligt 19 § LSS enligt följande:
– resor i kommunens fordon vid gemensamma aktiviteter för boende i bostad enligt 9.9 § LSS ska baseras på skatteverkets regler för milersättning och fordon och delas på de brukare som rest i fordonet.
– avgift för kost, resor och externa aktiviteter i samband med lägervistelse enligt 9.6 § LSS beräknas efter kostnadsuppgifter från arrangören.
– avgift för kost i samband med korttidsvistelse (utöver läger) enligt 9.6§ LSS ska beräk-nas utifrån Konsumentverkets uträkning för livsmedel utifrån ålder per dygn

• fastställa avgifter enligt 20 § LSS enligt följande
– avgift uttages för barn och ungdomar under 18 år med placering enligt 9.8 § LSS.
Avgiften beräknas utifrån föräldrarnas ersättningsskyldighet och reglerna i 6 kap.
2–4 §§ Socialtjänstförordningen (2001:937).

• uppdra till Socialnämnden att uppdatera dokumentet ” Policy Avgifter för avgiftssyste-met inom äldre- och handikappomsorgen” med beslutade avgifter samt att i titeln byta ut ordet ”äldre- och handikappomsorgen” till ”äldre- och funktionshinderomsorgen”.

__________

Ärendebeskrivning
Enligt 18-20 §§ LSS har Sociala sektorn rätt att ta ut avgifter av individer som beviljats personlig assistans och där Försäkringskassan beslutat att personer är berättigade att få assistansersättning. Sociala sektorn har hittills inte tagit ut avgifter för dessa insatser och sektorn föreslår nu att avgif-ter enligt 18-20 §§ LSS införs.

Bakgrund
Sociala sektorn har i samband med handläggning av LSS-ärende insett att det enligt den fast-ställda avgiftspolicyn för äldre- och handikappomsorgen inte finns någon rätt för socialnämn-den att ta ut en avgift enligt 18 § LSS. Det finns heller inga övriga fastställda avgifter enligt av-giftsparagrafer
i LSS.

2005-08-24 beslutade Gemensamma nämnden för vård och omsorg att avgiftsnivån för mat-kostnader korttidsplats och gästhem enligt LSS skulle ändras från 48 kr per dygn till 80 kr per dygn. Efter detta har inte avgiften reviderats.

Kf § 115 forts

Konsekvensbeskrivning
En tydlig konsekvens är att skattemedel kan betalas ut dubbelt till ett assistansbolag eller enskild
kommuninvånare både i form av statliga medel via Försäkringskassan och via kommunala medel
från Säters kommun. Då ett beslut om assistansersättning kan ta lång tid att avgöra, exempelvis
om ett eventuellt avslag överklagas och avgörs i rätten, kan summorna som kommunen hinner
betala ut under tiden bli väldigt stora.
Kommunen har ingen skyldighet att ta ut avgifter vare sig enligt SoL eller LSS. Sett till likställig-hetsprincipen
bör avgift dock tas ut där det är möjligt inom båda lagrummen men med hänsyn
till den enskildes betalningsförmåga. Detta sker genom ett formellt överklagningsbart avgiftsbe-slut.

Delges
Socialnämnden

Kf § 116 Diarienummer: Ks2020/0398

Rapport avseende ej verkställda beslut – kvartal 2 2020

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar godkänna rapporten.

__________

Ärendebeskrivning
Socialnämnden har överlämnat rapport avseende ej verkställda beslut för kvartal 2 2020.

Sociala sektorn har till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) lämnat en rapport över ej verk-ställda beslut för kvartal 2 2020. Sektorn har även rapporterat de beslut som verkställts och som tidigare har rapporterats som ej verkställda.

Ej verkställda beslut
Biståndsbeslut som inte verkställts inom 3 månader ska rapporteras till IVO.
Det gäller beslut enligt 9 § lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade
(LSS) och enligt 4 kap. 1 § SoL.

Verkställda beslut
Socialnämnden ska även till IVO anmäla när nämnden har verkställt ett gynnande beslut som
enligt 16 kap 6 f§ SoL har rapporterats som ej verkställt.

Rapport till revisorer och kommunfullmäktige
Enligt 16 kap SoL ska kommunens revisorer och kommunfullmäktige informeras om ej verk-ställda/verkställda beslut.

Delges
Socialnämnden

Kf § 117 Diarienummer; KS2020/0367

Reviderat förslag till reglemente och samarbetsavtal för gemensamma nämnden för alkohol, tobak och receptfria läkemedel (ATL)

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
1. Godkänna reviderat förslag till samarbetsavtal och reglemente för gemensamma nämn-den för alkohol, tobak och receptfria läkemedel.
2. Beslutet gäller under förutsättning att övriga deltagande kommuner fattar likalydande be-slut.

__________

Bakgrund och ärendebeskrivning
Tobakslagen har upphört att gälla fr.o.m. den 1 juli 2019 och ersatts med lag om tobak och lik-nande produkter (LTLP 2018:2088). Lagen har medfört ett väsentligt utökat ansvar för den ge-mensamma nämnden för alkohol, tobak och receptfria läkemedel när det gäller tillstånd för för-säljning av tobak och den inre tillsynen.

Delge
Falu kommun kommunfullmäktige
Gemensamma nämnden för alkohol, tobak och receptfria läkemedel

Kf § 118 Diarienummer: KS2020/0352

Avgifter inom gemensamma nämnden för alkohol, tobak och receptfria läkemedels (ATL) verksamhetsområde

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
1. Fastställa föreslagna procentandelar att gälla från 1 januari 2021 och tillsvidare enligt ut-redning daterad den 30 september 2020. Avgifternas storlek framkommer när prisbas-beloppet är fastslaget av regeringen.
2. Gemensamma nämndens avgifter justeras varje år med hänsyn till prisbasbeloppets för-ändring. Utgångsläget är avgifternas procentandel av 2021 års preliminära prisbasbelopp enligt utredning daterad den 30 september 2020. Avrundning av avgiften sker alltid till närmast högre 100-tal kronor. Om prisbasbeloppet sänks så ska avgifterna inte sänkas.
3. Godkänna ”tillämpningsregler för ansöknings- och tillsynsavgifter enligt alkohollagen” samt ”tillämpningsregler för ansöknings- och tillsynsavgifter enligt lag om tobak och lik-nande produkter, lag om handel med vissa receptfria läkemedel samt alkohollagen gäl-lande folköl”.
4. Beslutet gäller under förutsättning att övriga deltagande kommuner fattar likalydande be-slut.

__________

Ärendebeskrivning
En översyn av avgifter inom gemensamma nämndens ansvar inom områdena alkohol, tobak och receptfria läkemedel har genomförts. Avgifterna har endast ändrats marginellt sedan starten år 2014. Nya tobakslagen har inneburit stora förändringar när det gäller handläggarnas uppgifter avseende utredning och tillsyn, vilket medför behov av fler och högra avgifter. De antagna avgif-terna baseras på en procentsats av prisbasbeloppet, avgifterna kommer att förändras i förhål-lande till nytt prisbasbelopp varje år. Grunden för procentsatsen är gällande avgifter för 2020 och gällande prisbasbelopp för 2020.

Delges
Gemensamma nämnden för alkohol, tobak och receptfria läkemedel

Kf § 119 Diarienummer: KS2020/0341

Kapitalisering av Kommuninvest Ekonomisk förening – återbetalning förlagslån och inbetalning av kapitalinsats

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att Säters kommun fullföljer beslutet från 2020 att erlägga inbetal-ning av insatskapital under de kommande fyra åren 2021, 2022, 2023 och 2024 med 1 108 600 kronor per år.
Den nya nivån uppgår till 1 300 kronor per invånare för kommuner år 2024.

Insatskapital för kommuner År Inbetalning
1000 kr/invånare 2021 1 108 600
1100 kr/invånare 2022 1 108 600
1200 kr/invånare 2023 1 108 600
1300 kr/invånare 2024 1 108 600

___________

Bakgrund
Under 2018 startade Kommuninvest Ekonomisk förening och Kommuninvest i Sverige AB en utredning kring kapitalbehov, kapitalisering och kapitalmål. Med antaganden om kommunernas och regionernas investeringsbehov, Kommuninvests egen utlåningsprognos och ett antagande om en viss successiv ökning av antalet medlemmar, så beslutade föreningsstämman om änd-ringar för att möjliggöra Kommuninvests fortsatta kapitalisering och uppnå de krav som de re-gulativa myndigheterna har på kravet av att hålla kapital mot risken för alltför låg bruttosoliditet. Kommuninvest har ett kapitalbehov motsvarande minst 1,0 procent i bruttosoliditetsgrad inklu-sive utlåningen.

Om Kommuninvest:
Säters kommun är medlem i Kommuninvest Ekonomisk förening (”Föreningen”). Föreningen är en medlemsorganisation som utifrån en kommunal värdegrund företräder den kommunala sektorn i finansieringsfrågor.

Upplånings- och utlåningsverksamheten bedrivs i det av Föreningen helägda dotterbolaget Kommuninvest i Sverige AB (publ) (”Kommuninvest”). Kommuninvests kreditvärdighet bärs upp av en solidarisk borgen från medlemmarna, vilken bidrar till att göra Kommuninvest till en attraktiv motpart för kvalificerade investerare och finansiella institutioner.

Ärendebeskrivning
Vid föreningsstämman 16 april 2020 beslutades om förändrade stadgar för Kommuninvest Ekonomisk förening. Förändringarna avsåg främst medlemmarnas insatskapital och Kommu-ninvests fortsatta kapitalisering.

Sammanfattningsvis beslutade stämman 2020 följande avseende den framtida kapitaliseringen av Kommuninvest.

Kf § 119 forts

• En kapitaliseringsperiod är fyra år. För varje kapitaliseringsperiod beslutar föreningsstämman om en kapitaliseringsplan för de kommande fyra åren. Beslutet vid föreningsstämman 2020 av-ser åren 2021 till 2024.

• En gemensam och enhetlig nivå på insatskapital för alla medlemmar.

• Det ska dock inte uteslutas att någon eller några av våra nuvarande medlemmar inte har möjlig-het att kortsiktigt kunna betala in nytt insatskapital. Därför beslutade föreningsstämman att i stadgarna införa en undantagsbestämmelse som ger föreningsstyrelsen möjlighet att av särskilda skäl ge tillfällig dispens till den medlem som efter ansökan inte anser sig ha möjlighet att betala upp till en högre insatsnivå.

• Stämmobeslutet innebär att insatskapitalet för kommuner successivt ökar från 900 till 1300 kronor per invånare år 2021 till 2024. Den nya nivån uppgår till 1 300 kronor per invånare för kommuner, vilket samtliga medlemmar ska ha uppnått vid utgången av 2024. Den nya nivån har kopplats till en årlig trappa, där kravet ökar successivt under de kommande fyra åren.

Insatskapital för kommuner År
900 kr/invånare 2020
1000 kr/invånare 2021
1100 kr/invånare 2022
1200 kr/invånare 2023
1300 kr/invånare 2024

• Första inbetalning av nytt insatskapital sker året efter stämmobesluten, dvs. första gången 2021. Inbetalningen ska vara genomförs senast vid halvårsskiftet respektive år. Avisering av inbetalning sker genom Kommuninvests försorg.

• Förlagslånet avvecklas. 2010 upptog föreningen av dåvarande medlemmar ett förlagslån om 1 miljard kronor. Nuvarande lagstiftning ställer nya krav om vilken typ av kapital som kan ingå i kapitalbasen, vilket förlagslånet numera inte gör. Föreningen har enligt lånevillkoren rätt att lösa förlagslånet i förtid, vilket också föreningsstämman beslutade.

Samtliga kommuner som var medlemmar 2010 tecknade förlagslånet. Förlagslånet kommer att utbetalas kontant till samtliga medlemmar som tecknade lånet. Samtliga medlemmar som tecknat förlagslånet erbjuds att inbetala motsvarande belopp som insatskapital till Kommuninvest Eko-nomisk förening.

• Nuvarande återbäring till medlemmarna förändras. Givet stämmobeslutet om en enhetlig in-satsnivå för alla medlemmar, så tas den s.k. återbäringstrappan bort, eftersom den då till stor del spelat ut sin roll. Ny modell tillämpas första gången på återbäringen avseende 2020, dvs. efter stämman 2021.

Kf § 120 Diarienummer: KS2020/0387

Länsövergripande Skolskjutsreglemente

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
1. Godkänna regionalt skolskjutsreglemente samt anta lokal bilaga för Säters kommun
2. Reglementet ska gälla för skolskjuts som anordnas från och med läsåret 2021/2022.

__________

Ärendebeskrivning
Ett nytt skolskjutsreglemente har tagits fram efter önskemål från flera kommuner och på upp-drag av regionstyrelsen. Reglementet har arbetats fram tillsammans via den arbetsgrupp som samtliga kommuner bjudits in till. Syftet med ett nytt reglemente är att förtydliga regler för skol-skjuts i länet samt anpassa reglemente till dagens samhälle och trafiksystem. Regionen ber nu respektive kommun att besluta om att godkänna framtaget skolskjutsreglemente vilket ligger till grund för skolskjutsplaneringen för läsåret 2021–2022. Respektive kommuns godkännande ska vara Kollektivtrafikmyndigheten tillhanda senast 2020-12-23.

Delges
Region Dalarna
Barn – och utbildningsnämnden
Samhällsbyggnadsnämnden

Kf § 121 Diarienummer KS2017/0303

Allmänna lokala ordningsföreskrifter och lokala ordningsföreskrifter för torghandel

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar anta förslag till allmänna ordningsföreskrifter samt föreskrifter för torghandel i Säters kommun

__________

Ärendebeskrivning
Förslag till nya Allmänna ordningsföreskrifter samt föreskrifter för torghandel i Säter har tagits fram. Förslagen har beslutats i Samhällsbyggnadsnämnden varpå Kommunstyrelsens arbetsut-skott remitterade frågan till Brottsförebyggande rådet. Föreskrifterna ska beslutas av kommun-fullmäktige.

Synpunkter från Brottsförebyggande rådet har inkommit 2020-09-04.

Kf § 122

Kungörelse av kommunfullmäktiges sammanträden 2021

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att kungörelsen för fullmäktiges sammanträden 2021 införs i tid-ningarna Dala-Demokraten, Falu-Kuriren och Södra Dalarnas Tidning samt på kommunens webbplats.

__________

Ärendebeskrivning:
Kommunfullmäktige skall senast i december besluta om kungörelse av fullmäktiges sammanträ-den under kommande år.

Kungörelsen har under 2020 införts i tidningarna Dala-Demokraten, Falu-Kuriren
och Södra Dalarnas Tidning samt på kommunens webbplats.

Ks § 123 Diarienummer: KS2020/0424

Avsägelse/fyllnadsval efter Kristoffer Olerås ( C), ledamot/ordförande i miljö- och byggnämnden

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
1. Godkänna avsägelsen som ledamot och ordförande i miljö- och byggnämnden fr o m 2021-01-01.
2. Som ordförande i miljö- och byggnadsnämnden fr om 2021-01-01 efter Kristoffer Olerås ( C) välja Östen Stenberg ( C)
3. Som ordinarie ledamot i miljö- och byggnämnden efter Kristoffer Olerås (C) fr o m 2021-01-01 välja Ola Hult (C)
4. Som ersättare i miljö- och byggnämnden efter Ola Hult ( C) fr o m 2021-01-01 välja Tobias Annelund (C )

__________

Ärendebeskrivning
Kristoffer Olerås ( C) har avsagt sig uppdraget som ledamot/ ordförande i miljö- och bygg-nämnden. Fyllnadsval ska ske efter Kristoffer Olerås ( C).

Ks § 124 Diarienummer: KS2020/0423

Avsägelse/fyllnadsval efter Marie Sundlöf (SD) ersättare i kommunstyrelsen

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
1. Godkänna avsägelsen.
2. Som ersättare i kommunstyrelsen efter Marie Sundlöf (SD) välja Gustaf Brännhammar (SD).

__________

Ärendebeskrivning
Marie Sundlöf (SD) har avsagt sig uppdraget som ersättare i kommunstyrelsen. Fyllnadsval ska ske efter Marie Sundlöf (SD).

Ks § 125 Diarienummer: KS2020/0428

Avsägelse/fyllnadsval efter Fia Wikström (V), ersättare i styrelsen för Säterbostäder AB och Säters kommuns fastighets AB

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
1. Godkänna avsägelsen
2. Som ersättare i styrelsen för Säterbostäder AB och Säters kommuns fastighets AB välja Göran Johansson (V).

__________

Ärendebeskrivning
Fia Wikström (V) har avsagt sig uppdraget som ersättare i styrelsen för Säterbostäder AB och Säters kommuns fastighets AB. Fyllnadsval ska ske efter Fia Wikström (V).

Ks § 126 Diarienummer: KS2020/0436

Avsägelse/fyllnadsval efter Emma Sjöberg (V), ledamot i miljö- och byggnämnden och ledamot i kommunfullmäktige

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
1. Godkänna avsägelsen som ledamot i miljö- och byggnämnden och ledamot i kommun-fullmäktige.
2. Bordlägga val av ledamot i miljö- och byggnämnden.

___________

Ärendebeskrivning
Emma Sjöberg (V) har avsagt sig uppdraget som ledamot i miljö- och byggnämnden. Fyllnadsval ska ske efter Emma Sjöberg (V).

Kf § 127 Diarienummer: KS2020/0428

Avsägelse av uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige, Fia Wikström (V)

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar godkänna avsägelsen som ersättare i kommunfullmäktige

__________

Ärendebeskrivning
Fia Wikström (V) har avsagt sig uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige.

Kf § 128

Rapporter

Ordföranden meddelar att presidiet har haft överläggningar med revisorerna om hur revisions-rapporter ska behandlas.

Kf § 129

Delgivningar

Kommunfullmäktige tar del av delgivningarna.

_________

Budgetuppföljning per 31 oktober

Protokoll från sammanträde med kommunstyrelsen 2020-11-03

KS2020/0409
Granskning delårsrapport 2020, Räddningstjänsten Dala Mitt

Ks2020/0379
Granskning delårsrapport, Hjälpmedelsnämnden

KS2020/0432
Delårsrapport gemensamma nämnden för alkohol, tobak och receptfria läkemedel.

Kf § 130

God Jul

Ordföranden önskar alla en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Ge oss feedback så att vi kan göra vår information bättre.
Här kan du läsa mer om hur vi behandlar dina personuppgifter