Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-10-20

Kontaktinformation

Säters kommun

Telefon: 0225-55000

Besöksadress: Rådhuset, Åsgränd 2, Säter


Tack för ditt meddelande.

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-10-20

Plats och tid:
Kommunstyrelsens sammanträdesrum, 08.15-11.10

Beslutande
Mats Nilsson, (S) ordförande
Hans Johansson (C) vice ordförande
Magnus Gabrielsson (MP) ersättare för Caroline Willfox (M), 2:e vice ordförande
Annika Karlsson, (S)
Sune Hemmingsson (C) ersättare för Karin Frejd (C)

Tjänstemän
Margareta Jakobsson, sekreterare
Marita Skog, kommundirektör
Catherine Hellgren, ekonomichef, § 145
Liv Almstedt, VA-chef, § 152
Andreas Mossberg, sektorchef samhällsbyggnadssektorn, §§ 152-154
Mikael Spjut, bitr sektorchef samhällsbyggnadssektorn, §§ 152-154
Veronica Carlsson, ekonom, § 152

Utses att justera
Magnus Gabrielsson

Paragrafer
§§ 145-155

Underskrifter
Sekreterare Margareta Jakobsson
Ordförande Mats Nilsson
Justerande Magnus Gabrielsson

Datum för anslag 2020-10-20

Datum för när anslag tas bort 2020-11-11

Förvaringsplats för protokollet Kommunstyrelsesektorn

Au § 145 Diarienummer: KS2020/0341

Kapitalisering av Kommuninvest Ekonomis förening – återbetalning förlagslån och inbetalning av kapitalinsats

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att Säters kommun fullföljer beslutet från 2020 att erlägga inbetalning av insatskapital under de kommande fyra åren 2021, 2022, 2023 och 2024 med 1 108 600 kronor per år.
Den nya nivån uppgår till 1 300 kronor per invånare för kommuner år 2024.

Insatskapital för kommuner År Inbetalning
1000 kr/invånare 2021 1 108 600
1100 kr/invånare 2022 1 108 600
1200 kr/invånare 2023 1 108 600
1300 kr/invånare 2024 1 108 600

___________

Bakgrund
Under 2018 startade Kommuninvest Ekonomisk förening och Kommuninvest i Sverige AB en utredning kring kapitalbehov, kapitalisering och kapitalmål. Med antaganden om kommunernas och regionernas investeringsbehov, Kommuninvests egen utlåningsprognos och ett antagande om en viss successiv ökning av antalet medlemmar, så beslutade föreningsstämman om änd-ringar för att möjliggöra Kommuninvests fortsatta kapitalisering och uppnå de krav som de re-gulativa myndigheterna har på kravet av att hålla kapital mot risken för alltför låg bruttosoliditet. Kommuninvest har ett kapitalbehov motsvarande minst 1,0 procent i bruttosoliditetsgrad inklu-sive utlåningen.

Om Kommuninvest:
Säters kommun är medlem i Kommuninvest Ekonomisk förening (”Föreningen”). Föreningen är en medlemsorganisation som utifrån en kommunal värdegrund företräder den kommunala sektorn i finansieringsfrågor.

Upplånings- och utlåningsverksamheten bedrivs i det av Föreningen helägda dotterbolaget Kommuninvest i Sverige AB (publ) (”Kommuninvest”). Kommuninvests kreditvärdighet bärs upp av en solidarisk borgen från medlemmarna, vilken bidrar till att göra Kommuninvest till en attraktiv motpart för kvalificerade investerare och finansiella institutioner.

Ärendebeskrivning
Vid föreningsstämman 16 april 2020 beslutades om förändrade stadgar för Kommuninvest Ekonomisk förening. Förändringarna avsåg främst medlemmarnas insatskapital och Kommu-ninvests fortsatta kapitalisering.

Sammanfattningsvis beslutade stämman 2020 följande avseende den framtida kapitaliseringen av Kommuninvest.

Au § 145 forts

• En kapitaliseringsperiod är fyra år. För varje kapitaliseringsperiod beslutar föreningsstämman om en kapitaliseringsplan för de kommande fyra åren. Beslutet vid föreningsstämman 2020 av-ser åren 2021 till 2024.

• En gemensam och enhetlig nivå på insatskapital för alla medlemmar.

• Det ska dock inte uteslutas att någon eller några av våra nuvarande medlemmar inte har möjlig-het att kortsiktigt kunna betala in nytt insatskapital. Därför beslutade föreningsstämman att i stadgarna införa en undantagsbestämmelse som ger föreningsstyrelsen möjlighet att av särskilda skäl ge tillfällig dispens till den medlem som efter ansökan inte anser sig ha möjlighet att betala upp till en högre insatsnivå.

• Stämmobeslutet innebär att insatskapitalet för kommuner successivt ökar från 900 till 1300 kronor per invånare år 2021 till 2024. Den nya nivån uppgår till 1 300 kronor per invånare för kommuner, vilket samtliga medlemmar ska ha uppnått vid utgången av 2024. Den nya nivån har kopplats till en årlig trappa, där kravet ökar successivt under de kommande fyra åren.

Insatskapital för kommuner År
900 kr/invånare 2020
1000 kr/invånare 2021
1100 kr/invånare 2022
1200 kr/invånare 2023
1300 kr/invånare 2024

• Första inbetalning av nytt insatskapital sker året efter stämmobesluten, dvs. första gången 2021. Inbetalningen ska vara genomförs senast vid halvårsskiftet respektive år. Avisering av inbetalning sker genom Kommuninvests försorg.

• Förlagslånet avvecklas. 2010 upptog föreningen av dåvarande medlemmar ett förlagslån om 1 miljard kronor. Nuvarande lagstiftning ställer nya krav om vilken typ av kapital som kan ingå i kapitalbasen, vilket förlagslånet numera inte gör. Föreningen har enligt lånevillkoren rätt att lösa förlagslånet i förtid, vilket också föreningsstämman beslutade.

Samtliga kommuner som var medlemmar 2010 tecknade förlagslånet. Förlagslånet kommer att utbetalas kontant till samtliga medlemmar som tecknade lånet. Samtliga medlemmar som tecknat förlagslånet erbjuds att inbetala motsvarande belopp som insatskapital till Kommuninvest Eko-nomisk förening.

• Nuvarande återbäring till medlemmarna förändras. Givet stämmobeslutet om en enhetlig in-satsnivå för alla medlemmar, så tas den s.k. återbäringstrappan bort, eftersom den då till stor del spelat ut sin roll. Ny modell tillämpas första gången på återbäringen avseende 2020, dvs. efter stämman 2021.

Au § 146 Diarienummer; KS2020/0367

Reviderat förslag till reglemente och samarbetsavtal för gemensamma nämnden för alkohol, tobak och receptfria läkemedel (ATL)

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta
1. Godkänna reviderat förslag till samarbetsavtal och reglemente för gemensamma nämn-den för alkohol, tobak och receptfria läkemedel godkänns.
2. Beslutet gäller under förutsättning att övriga deltagande kommuner fattar likalydande be-slut.

__________

Bakgrund och ärendebeskrivning
Tobakslagen har upphört att gälla fr.o.m. den 1 juli 2019 och ersatts med lag om tobak och lik-nande produkter (LTLP 2018:2088). Lagen har medfört ett väsentligt utökat ansvar för den ge-mensamma nämnden för alkohol, tobak och receptfria läkemedel när det gäller tillstånd för för-säljning av tobak och den inre tillsynen.

Beslutsunderlag Delge
Tjänsteutlåtande
Protokollsutdrag kommunfullmäktige Falu kommun, 2020-09-10, § 167
Förslag till samarbetsavtal och reglemente
Falu kommun kommunfullmäktige och gemensamma nämnden för alkohol, tobak och receptfria läkemedel

Au § 147 Diarienummer: KS2020/0352

Avgifter inom gemensamma nämnden för alkohol, tobak och receptfria läkemedels (ATL) verksamhetsområde

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta
1. Fastställa föreslagna procentandelar att gälla från 1 januari 2021 och tillsvidare enligt ut-redning daterad den 30 september 2020. Avgifternas storlek framkommer när prisbas-beloppet är fastslaget av regeringen.
2. Gemensamma nämndens avgifter justeras varje år med hänsyn till prisbasbeloppets för-ändring. Utgångsläget är avgifternas procentandel av 2021 års preliminära prisbasbelopp enligt utredning daterad den 30 september 2020. Avrundning av avgiften sker alltid till närmast högre 100-tal kronor. Om prisbasbeloppet sänks så ska avgifterna inte sänkas.
3. Godkänna ”tillämpningsregler för ansöknings- och tillsynsavgifter enligt alkohollagen” samt ”tillämpningsregler för ansöknings- och tillsynsavgifter enligt lag om tobak och lik-nande produkter, lag om handel med vissa receptfria läkemedel samt alkohollagen gäl-lande folköl”.
4. Beslutet gäller under förutsättning att övriga deltagande kommuner fattar likalydande be-slut.

__________

Ärendebeskrivning
En översyn av avgifter inom gemensamma nämndens ansvar inom områdena alkohol, tobak och receptfria läkemedel har genomförts. Avgifterna har endast ändrats marginellt sedan starten år 2014. Nya tobakslagen har inneburit stora förändringar när det gäller handläggarnas uppgifter avseende utredning och tillsyn, vilket medför behov av fler och högra avgifter. De antagna avgif-terna baseras på en procentsats av prisbasbeloppet, avgifterna kommer att förändras i förhål-lande till nytt prisbasbelopp varje år. Grunden för procentsatsen är gällande avgifter för 2020 och gällande prisbasbelopp för 2020.

Beslutsunderlag Delges
Tjänsteutlåtande
Förslag till avgifter beslutade av ATL Gemensamma nämnden ATL

Au § 148 Diarienummer; KS2020/0226

Motion om skärpt mål för minskade klimatutsläpp

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar remittera motionen till samhällsbyggnadsnämnden för yttrande samt uppdra till kommundirektören ta fram en miljöplan.

__________

Bakgrund och ärendebeskrivning
En motion om skärpt mål för minskade klimatutsläpp lämnas in till kommunfullmäktiges sam-manträde av Magnus Gabrielsson (MP).

Motionärens förslag
Att nettoutsläppen av växthusgaser Säters kommuns egna verksamhet ska vara noll eller lägre senast år 2030 och att arbetet med att skapa en handlingsplan för klimatneutralitet kompletteras med detta mål.
Att tjänster och varor som upphandlas räknas till den egna verksamheten.
Att kommunens miljöbokslut anpassas så att det kan användas för att följa kommunens utsläpp av växthusgaser från år till år.

Beslutsunderlag Delge
Tjänsteutlåtande
Motion om skärpt mål för minskade kli-matutsläpp
Samhällsbyggnadsnämnden

Au § 149 Diarienummer: KS2020/0389

Taxa vid utlämnande och kopiering av handlingar vid Säters kommun

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige be-slutar:
1. Anta förslag till ny taxa vid utlämnande och kopiering av handlingar med förtydligandet att 10 sidor kostar 50 kronor och därefter fler än 10 sidor 2 kr/sida.
2. Upphäva nu gällande taxa antagen av kommunfullmäktige 2003-05-27, reviderad 2006-02-23.

___________

Ärendebeskrivning
Den nu gällande taxan för utlämnande och kopiering av handlingar är antagen av kommunfull-mäktige 2003 och reviderades senast 2006. Den behandlar medier som inte längre används inom kommunen för utlämnande såsom videoband, ljudband, disketter och CD-skivor. Den innehål-ler också avgifter från utlämnade av systemet Autoka vy, som inte heller längre används av kommunen. Taxan innehåller däremot inte avgifter för utlämnande av nyare medier såsom e-post och USB-minnen.

Därmed anses kommunen vara i behov av en ny taxa. Priserna i taxan har också höjts något utifrån vad som ansetts rimligt sedan den tidigare taxan fastställdes

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande
Förslag till ny taxa
Gällande taxa

Au § 150 Diarienummer: KS2020/0443

Fortsatt deltagande i Glokala Sverige – information

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott är positiva till fortsatt deltagande i Glokala Sverige samt tackar för informationen och lägger den till handlingarna.
______

Ärendebeskrivning
Kommundirektören informerar om deltagande i Glokala Sverige.

Au § 151

Rapport från kommundirektören

• Information om Covid 19 i kommunens verksamheter.
• Trygghetslarmen har varit ur funktion
• Handlingar inför budgetberedningen skickas ut imorgon onsdag 21 oktober.

Au § 152 Diarienummer: KS2020/0381

Höjning av VA-taxan fr o m 2021

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige beslutar höja brukningsavgiften i TAXA för Säters kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning med 16% från och med den 1 januari 2021.

Höjningen gör som en generell höjning av samtliga parametrar i §14.1. En höjning enligt försla-get ser ut som följande.

Avgift utgår per fastighet med:
a) En fast avgift per år om 3 649 kronor utan moms, om 4 562 kronor med moms
b) En avgift per m3 levererat vatten om 24 kronor utan moms, om 30 kronor med moms
c) En avgift per år och lägenhet för bostadsfastighet och därmed jämställd fastighet
Om 1 215 kronor utan moms
Om 1 518 kronor med moms
d) En avgift per år och varje påbörjat 100-tal m2 tomtyta för annan fastighet
Om 1 046 kronor utan moms
Om 1 308 kronor med moms

__________

Ärendebeskrivning
VA-verksamheten i Säter har som många andra VA-verksamheter en stor del åldrande anlägg-ningar. Stora delar av VA-verksamhetens anläggningar är från 60-, 70 – och 80-talet. Underhållet har varit eftersatt i många år. En åldrande infrastruktur kräver allt mer i form av besiktning, un-derhåll och reinvestering.

Samtidigt ska verksamheten möta skärpta lagkrav. Under de senaste decennierna har miljökraven på VA- verksamheter ökat. Kraven har skärpts på såväl rening som på provtagning, doku-mentation, planering och åtgärder på anläggningar. Verksamheten har under flera år varit under-bemannad och har därmed inte haft möjlighet att underhålla anläggningarna i nödvändig takt.

I många kommuner runt om i landet pågår arbeten för att kompensera uteblivet underhåll. Detta leder till taxeökningar på många håll. Branschorganisationen Svenskt Vatten skriver i sina kom-mentarer till Taxestatistiken 2020 (Bilaga 1), ”Trots att medelvärdet av VA-taxornas ökning i år är tillbaka på 4 procent är det fortfarande långt kvar till nivåer som motsvarar VA-verksamheternas verkliga behov. Svenskt Vatten anser att den långsiktiga planeringen behöver stärkas avsevärt gällande förnyelse-och investeringsbehov, vilket sedan behöver mötas av politisk beredskap och beslut för ökande taxor de kommande åren”

Hos våra grannar i länet pågår arbeten med att höja VA-taxorna på flera håll. Ludvika gjorde höjningar på 12% under 2020, och beräkningar pekar på behov av ytterligare höjning i nästan samma storlek under 2021. I Hedemora har beräkningar visat på behov att höja mer än 19% de närmaste åren för att klara drift- och förnyelsebehoven. Även i Älvdalen och i Avesta ser man behov av större höjningar de närmaste åren. Övriga kommuner ligger på en årlig höjning kring 4%. I länet ser vi fortfarande stora skillnader i nivån på VA-taxan. Svenskt Vatten har även kommenterat den stora spridningen på taxenivån mellan kommuner;

Au § 152 forts

Precis som tidigare år är spridningen mellan taxenivåer i olika kommuner stor. Detta beror på de mycket olika förutsättningar som finns, där mindre kommuner behöver betydligt mer infra-struktur per betalande och där exempelvis kustkommuner kan behöva speciallösningar. När in-vesteringarna ökar kommer dessa av samma skäl bli dyrare per ansluten brukare i mindre kom-muner. Det är därför viktigt att uppmärksamma de tekniska och ekonomiska utmaningar som finns när det gäller kommunalt VA i glesbygd.

Säter ligger som 5e högsta i Dalarnas län 2020, samtidigt ligger vi på 73:e plats i landet. En höj-ning av taxan med 16% skulle sannolikt göra att vi klättrar i några steg upp i listan. Hur mycket är svårt att avgöra då det beror på i vilken utsträckning de andra kommunerna planerar att ta ansvar för en långsiktigt säker VA-försörjning. I Bilaga 2 finns statistik över taxenivåerna 2020 i Dalar-nas län.

Förutsättningar
En höjning av taxan i enlighet med förslaget ger förutsättningar för VA-verksamheten att täcka nödvändiga kostnader utan bidrag från skatteintäkter under 2021.

För Typhus A (1 villa, tomt 800m3, förbrukning 150 m3/år, anslutning till vatten, spillvatten, dagvatten) ger en ökning till 10 605 kr/år (ökar med 1 463 kr/år)

För Typhus B (flerfamiljshus, 15 lgh, 800m2 tomt, förbrukning 2000m3/år, anslutning till vatten, spillvatten, dagvatten) ger en ökning till 87 659 kr/år (ökar med 12 091 kr/år)

Beslutsunderlag Delges
Bilaga 1- Svenskt Vattens kommentarer till Taxestatistiken 2020
Bilaga 2- Svenskt Vattens statistik över taxenivåerna 2020 i länet
Beslut från samhällsbyggnadsnämnden 2020-10-08
Tjänsteutlåtande

Au § 153 Diarienummer: KS2019/0270

Remiss om vägplan för gång- och cykelväg utmed väg 789, delen Slättgärdet-Naglarby

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta yttra sig enligt ställt förslag.

__________

Sektorns ståndpunkt
Sektorn har tagit del av det nya förslaget och lämnar ett förslag till yttrande.

Ärendebeskrivning
Under perioden 2020-04-29 till 2020-05-20 genomförde Trafikverket samråd för väg 789/806, Trafiksäkerhetsåtgärder Gustafs. I planhandlingarna daterade 2020-04-29 framgick att sträckan Naglarby-Slättgärdet var tänkt att utföras som bygdeväg på befintlig väg.

Säters kommun yttrade sig på samrådshandlingen där vi bland annat framförde synpunkter på den ovan nämnda sträckan och att en separerad gång och cykelväg vore önskvärd med hänvis-ning till trafiksäkerheten på sträckan.

Trafikverket har tagit synpunkterna till sig och föreslår nu att sträckan istället anläggs som en gång- och cykelväg separerad med skiljeremsa samt på några smalare sektioner separering med kantsten. Utifrån förändringarna genomförs ett förnyat samråd för den aktuella delen

Beslutsunderlag Delges
Förslag till yttrande
Samrådshandling Trafikverket
Kopia till samhällsbyggnadsnämnden

Au § 154

Övrigt ärende/Skatepark

Ordföranden tar upp förslaget till Skatepark. Fritidsutskottet har varit på studiebesök i Avesta och tittat på deras park.

Fråga om detaljplan för Gruvplan samt pågående utredning.med anledning av etablering av ska-tepark.

Au § 155

Inbjudan till kurser och konferenser

Inbjudan till kurser och konferenser 2020-09-10—2020-10-14

F-KS2020/0980
Inbjudan till styrelseutbildningar under hösten.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Ge oss feedback så att vi kan göra vår information bättre.
Här kan du läsa mer om hur vi behandlar dina personuppgifter