Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-10-27

Kontaktinformation

Säters kommun

Telefon: 0225-55000

Besöksadress: Rådhuset, Åsgränd 2, Säter


Tack för ditt meddelande.

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-10-27

Plats och tid:
Kommunstyrelsens sammanträdesrum, 08.15-11.00

Beslutande
Mats Nilsson, (S) ordförande
Hans Johansson (C) vice ordförande
Caroline Willfox (M), 2:e vice ordförande
Annika Karlsson, (S)
Sune Hemmingsson (C) ersättare för Karin Frejd (C)

Tjänstemän
Margareta Jakobsson, sekreterare
Marita Skog, kommundirektör
Catherine Hellgren, ekonomichef, §§ 156-159
Andreas Mossberg, sektorchef samhällsbyggnadssektorn, §§ 156-161
Mikael Spjut, bitr sektorchef samhällsbyggnadssektorn, §§ 160-161

Utses att justera
Annika Karlsson

Paragrafer
§§ 156-165

Underskrifter
Sekreterare Margareta Jakobsson
Ordförande Mats Nilsson
Justerande Annika Karlsson

Datum för anslag 2020-10-28

Datum för när anslag tas bort 2020-11-19

Förvaringsplats för protokollet Kommunstyrelsesektorn

Au § 156 Diarienummer: KS2020/0397

Utreda införande av lagen om vårdvalssystem (LOV)

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta
1. Fastställa projektplan för ”Ökad delaktighet & flexibilitet för att möta upp omsorgstaga-rens behov idag och i framtiden” (LOV).
2. Kostnader för extern konsult samt extra kostnader motsvarande totalt 130 000 kr finan-sieras genom ianspråktagande av kommunstyrelsens utvecklingsmedel. Verksamheterna står för kostnader för respektive förtroendevald- och personalinsats.

Beslut om vilka representanter som ska ingå i styrgruppen hänskjuts till kommunstyrelsen.

__________

Bakgrund och ärendebeskrivning
I en motion har kommunfullmäktige föreslagits utreda införande av lagen om vårdvalssystem i Säter. Motionen har befunnits besvarad med motiveringen att hänskjuta beslut om finansiering och inriktning av utredningen till budgetberedningen. Frågan ska behandlas under budgetbered-ningen 2020.

Kommunen har tidigare utrett hur ett genomförande av vårdval skulle kunna gå till och det finns även flera exempel med erfarenheter att luta sig mot. Trots det måste en omfattande utredning till för att sätta principer och struktur inför ett eventuellt införande.

Projektet kommer starta inom hemtjänsten med möjlighet att vid första grindbeslutet ta in andra segment av omsorgstagare alternativt andra boendeformer. Beslutet tas av projektgrupp tillsam-mans med styrgrupp.

Projektdeltagare:
Biståndshandläggarchefen, ekonom ifrån social sektorn och chefen över hemtjänsten. Projekt-gruppen träffas en gång i veckan.

Styrgrupp:
Med anledning av projektets komplexitet och betydande storlek så är det av intresse att politiken har en inblick och delaktighet under hela projektet. Därav så träffas den politiska styrgruppen en gång i månaden tillsammans med projektgruppen. Det är även i detta forum man tar beslut om de två grindarna som finns i projektet. Styrgruppen ska bestå av ordförande socialnämnden, en opposition, en politiker ifrån Kommunstyrelsen

Au § 156 forts

Kostnader
Extern konsult: 60 000 kronor exkl resekostnader
Projektdeltagare: 30% (10% var) av heltidslön på 35 000 kr i 9 månader= 94 500 kr
Politiskstyrgrupp: ca 2 000 kr per gång per politiker * 3 politiker* 8 tillfällen= 48 000 kr
Studiebesök och litteraturinköp: ca 10 000 kr
Extra kostnader: 70 000 kr
Totalt: 282 500 kr

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande
Projektplan

Au § 157 Diarienummer: KS2020/0405

IT-verksamheten

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar uppdra till kommundirektören genomföra översyn av kommunens IT-verksamhet, samverkansformer och ägandeform beträffande IT-utrustning.

Ärendebeskrivning
Översyn av kommunen IT-verksamhet.

Au § 158 Diarienummer: KS2020/0157

Reviderad Budget 2021

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige be-sluta fastställa:
1. Reviderade finansiella mål för 2021
2. Reviderade driftbudgetramar för 2021
3. Reviderad omfördelning av investeringsramar för 2021

Bilaga 1 Au § 158/20.

Caroline Willfox (M) avstår och deltar ej i beslutet’

__________

Bakgrund och ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige tog 2020-06-11 beslut om budget för 2021 och plan för 2022-23.
Då förutsättningarna i ekonomin i Sverige har påverkats stark av olika omvärldsfaktorer under 2020 som främst har orsakats av coronapandemin, har vi således haft en situation med stor osäkerhet som är svår att förutspå. Vid kommunfullmäktiges budgetbeslut i juni bestämdes där-för att budgetramfördelningen enligt budgetdirektiven skulle vara orörda. Tidplanen för budget-arbetet 2021-23 reviderades för att bearbetas under höstens fortsatta budgetarbete, där budget-beslut om effektiviseringar samt fördelningar av volymförändringsreserv efter ny framtagen skat-teprognos, flyttades fram till hösten 2020.

Intäktsberäkningen som användes vid beslutet i juni månad baserades på en befolkningsnivå på 11 250 invånare. Befolkningsutvecklingen har minskat under första halvåret 2020 och uppgick per den 30 juni till 11 091 invånare. Under hösten har befolkningen ökat men bedömningen är att prognosen på 11 250 invånare inte kommer att nås. Beräkningsgrunden för 2021 har gjorts utifrån en ny prognos på 11 150 invånare per 1/11 2020, en minskning med 100 personer jäm-fört med den tidigare prognosen.

Det har skett stora förändringar vad gäller skatteintäkter och generella bidrag, en total ökning på 26,6 Mkr för budget 2021 jämfört med budget 2020 samt en ökning på 9,5 Mkr jämfört med tidigare budgetbeslut för 2021.

Oförändrad nivå på medel från pensionsförvaltningen för perioden 2021-2023 jämfört med tidigare budgetbeslut. Justerat resultat i budgeten för 2021 uppgår till +15,0 Mkr med en vinst-marginal på över 2%.

De preliminära investeringsramarna på totalt 176,2 Mkr för perioden 2021-2023 har inte ändrats men omfördelning av investeringsbudgeten har gjorts mellan verksamheter och mellan olika år.

Bilaga 1: Reviderad Budget 2021 – 2023 innehållande förslag till reviderade driftbudgetramar,
reviderad investeringsbudget samt reviderade finansiella mål för 2021.
Bilaga 2: Nämndernas beslut reviderad budget 2021

Au § 159 Diarienummer: KS2020/0189

Budgetuppföljning per 30 september

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott förslår kommunstyrelsen beslutar att lägga september månads budgetuppföljning till handlingarna.

__________

Ärendebeskrivning
Budgetuppföljning per september 2020

Au § 160 Diarienummer: KS2020/0387

Länsövergripande Skolskjutsreglemente

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta:
1. Godkänna regionalt skolskjutsreglemente samt anta lokal bilaga för Säters kommun
2. Reglementet ska gälla för skolskjuts som anordnas från och med läsåret 2021/2022.

__________

Ärendebeskrivning
Ett nytt skolskjutsreglemente har tagits fram efter önskemål från flera kommuner och på upp-drag av regionstyrelsen. Reglementet har arbetats fram tillsammans via den arbetsgrupp som samtliga kommuner bjudits in till. Syftet med ett nytt reglemente är att förtydliga regler för skol-skjuts i länet samt anpassa reglemente till dagens samhälle och trafiksystem. Regionen ber nu respektive kommun att besluta om att godkänna framtaget skolskjutsreglemente vilket ligger till grund för skolskjutsplaneringen för läsåret 2021–2022. Respektive kommuns godkännande ska vara Kollektivtrafikmyndigheten tillhanda senast 2020-12-23.

Beslutsunderlag Delges
Tjänsteutlåtande
Missiv Skolskjutsreglementet
Förslag till nytt skolskjutsreglemente
inklusive lokal bilaga Region Dalarna
Barn – och utbildningsnämnden
Samhällsbyggnadsnämnden

Au § 161 Diarienummer KS2017/0303

Allmänna lokala ordningsföreskrifter och lokala ordningsföreskrifter för torghandel

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige anta förslag till Allmänna ordningsföreskrifter samt föreskrifter för torghandel i Säters kommun

__________

Ärendebeskrivning
Förslag till nya Allmänna ordningsföreskrifter samt föreskrifter för torghandel i Säter har tagits fram. Förslagen har beslutats i Samhällsbyggnadsnämnden varpå Kommunstyrelsens arbetsut-skott remitterade frågan till Brottsförebyggande rådet. Föreskrifterna ska beslutas av kommun-fullmäktige.

Synpunkter från Brottsförebyggande rådet har inkommit 2020-09-04.

Au §162 Diarienummer: KS2020/0399

Uttag av avgift enligt §§ 18-20 Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:
• fastställa avgifter enligt 18 § LSS enligt följande:
– avgift uttages av dem som har beslut om ekonomiskt stöd till skäliga kostnader för as-sistans enligt LSS för den del behovet täcks av beviljade assistanstimmar enligt 51 kap. socialförsäkringsbalken. Avgiften är densamma som den ersättningsnivå som Försäk-ringskassan betalat ut.

• fastställa avgifter enligt 19 § LSS enligt följande:
– resor i kommunens fordon vid gemensamma aktiviteter för boende i bostad enligt 9.9 § LSS ska baseras på skatteverkets regler för milersättning och fordon och delas på de brukare som rest i fordonet.
– avgift för kost, resor och externa aktiviteter i samband med lägervistelse enligt 9.6 § LSS beräknas efter kostnadsuppgifter från arrangören.
– avgift för kost i samband med korttidsvistelse (utöver läger) enligt 9.6§ LSS ska beräk-nas utifrån Konsumentverkets uträkning för livsmedel utifrån ålder per dygn

• fastställa avgifter enligt 20 § LSS enligt följande
– avgift uttages för barn och ungdomar under 18 år med placering enligt 9.8 § LSS.
Avgiften beräknas utifrån föräldrarnas ersättningsskyldighet och reglerna i 6 kap.
2–4 §§ Socialtjänstförordningen (2001:937).

• uppdra till Socialnämnden att uppdatera dokumentet ” Policy Avgifter för avgiftssyste-met inom äldre- och handikappomsorgen” med beslutade avgifter samt att i titeln byta ut ordet ”äldre- och handikappomsorgen” till ”äldre- och funktionshinderomsorgen”.

__________

Ärendebeskrivning
Enligt 18-20 §§ LSS har Sociala sektorn rätt att ta ut avgifter av individer som beviljats personlig assistans och där Försäkringskassan beslutat att personer är berättigade att få assistansersättning. Sociala sektorn har hittills inte tagit ut avgifter för dessa insatser och sektorn föreslår nu att avgif-ter enligt 18-20 §§ LSS införs.

Bakgrund
Sociala sektorn har i samband med handläggning av LSS-ärende insett att det enligt den fast-ställda avgiftspolicyn för äldre- och handikappomsorgen inte finns någon rätt för socialnämn-den att ta ut en avgift enligt 18 § LSS. Det finns heller inga övriga fastställda avgifter enligt av-giftsparagrafer
i LSS.

Au § 162 forts

2005-08-24 beslutade Gemensamma nämnden för vård och omsorg att avgiftsnivån för mat-kostnader korttidsplats och gästhem enligt LSS skulle ändras från 48 kr per dygn till 80 kr per dygn. Efter detta har inte avgiften reviderats.

Konsekvensbeskrivning
En tydlig konsekvens är att skattemedel kan betalas ut dubbelt till ett assistansbolag eller enskild
kommuninvånare både i form av statliga medel via Försäkringskassan och via kommunala medel
från Säters kommun. Då ett beslut om assistansersättning kan ta lång tid att avgöra, exempelvis
om ett eventuellt avslag överklagas och avgörs i rätten, kan summorna som kommunen hinner
betala ut under tiden bli väldigt stora.
Kommunen har ingen skyldighet att ta ut avgifter vare sig enligt SoL eller LSS. Sett till likställig-hetsprincipen
bör avgift dock tas ut där det är möjligt inom båda lagrummen men med hänsyn
till den enskildes betalningsförmåga. Detta sker genom ett formellt överklagningsbart avgiftsbe-slut.

Beslutsunderlag Delges
Socialnämndens beslut 2020-10-15 Socialnämnden

Au § 163 Diarienummer: Ks2020/0398

Rapport avseende ej verkställda beslut – kvartal 2 2020

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige god-känna rapporten.

__________

Ärendebeskrivning
Socialnämnden har överlämnat rapport avseende ej verkställda beslut för kvartal 2 2020.

Sociala sektorn har till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) lämnat en rapport över ej verk-ställda beslut för kvartal 2 2020. Sektorn har även rapporterat de beslut som verkställts och som tidigare har rapporterats som ej verkställda.

Ej verkställda beslut
Biståndsbeslut som inte verkställts inom 3 månader ska rapporteras till IVO.
Det gäller beslut enligt 9 § lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade
(LSS) och enligt 4 kap. 1 § SoL.

Verkställda beslut
Socialnämnden ska även till IVO anmäla när nämnden har verkställt ett gynnande beslut som
enligt 16 kap 6 f§ SoL har rapporterats som ej verkställt.

Rapport till revisorer och kommunfullmäktige
Enligt 16 kap SoL ska kommunens revisorer och kommunfullmäktige informeras om ej verk-ställda/verkställda beslut.

Beslutsunderlag Delges
Tjänsteutlåtande
Socialnämndens rapport 2020-10-15 Socialnämnden

Au § 164 Diarienummer: KS2020/0387

Remissvar till reviderad upphandlingspolicy för de samverkande kommunerna Falu, Borlänge, Avesta, Gagnef, Hedemora, Ludvika och Säters kommuner

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att yttra sig enligt ställt för-slag.

__________

Ärendebeskrivning
Ny upphandlingspolicy är ett styrinstrument vid genomförande av upphandlingar och inköp. Policyn lyfter upphandling som ett medel för att främja regional tillväxt och hållbar utveckling. Policyn innehåller riktlinjer som utöver lag om offentlig upphandling (LOU) ska tillämpas vid upphandling av varor och tjänster samt byggentreprenader. Policyn ska också förtydliga hur ett antal viktiga frågor och processer inom upphandlingsområdet ska hanteras i kommunerna samt ge vägledning till anställda i kommunerna hur upphandlingar ska genomföras.

Säters kommun har tagit del av ny upphandlingspolicy som är ett bra strategiskt dokument väl anpassad till dagens situation och nya kunskaper inom upphandlingsområdet.

Några kommentarer som Säters kommun lyfter fram är att säkerställa tillämpning av GDPR vid behov. Under god affärsetik påtalar vi att uppföljning av respektive kommuns avtal och samar-beten med Upphandlingscenter (UHC) bör ske årligen samt att rutiner tas fram för hur avslut och erfarenhetsåterföring kan tillämpas i ett lärande.
Avsnittet med Sociala och etiska krav som strategiskt verktyg är ett viktigt avsnitt och vi behöver tillsammans med UHC hitta vägar för att utveckla detta område.

Bakgrund
Kommunfullmäktige i samverkande kommuner antog år 2014 nuvarande upphandlingspolicy. Gemensam nämnd för upphandlingssamverkan (GNU) beslutade i Nämndplan 2019 att chef Upphandlingscenter ska redovisa förslag till ny upphandlingspolicy med ett mera strategiskt an-slag för de samverkande kommunerna.

Bilagor
Bilaga 1 – förslag till yttrande

Au § 165

Kurser och konferenser

Beslut
Hans Johansson deltar i konferensen Besöksnäring på Agendan, den 25 november, digitalt.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Ge oss feedback så att vi kan göra vår information bättre.
Här kan du läsa mer om hur vi behandlar dina personuppgifter