Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-11-24

Kontaktinformation

Säters kommun

Telefon: 0225-55000

Besöksadress: Rådhuset, Åsgränd 2, Säter


Tack för ditt meddelande.

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-11-24

Plats och tid:
Kommunstyrelsens sammanträdesrum, 08.15-12.10

Beslutande
Mats Nilsson, (S) ordförande
Hans Johansson (C) vice ordförande
Caroline Willfox (M), 2:e vice ordförande
Annika Karlsson, (S)
Karin Frejd (C)

Tjänstemän
Camilla Andersson, nämndsekreterare
Marita Skog, kommundirektör §§ 166-178
Catherine Hellgren, ekonomichef §§ 166-169
Andréas Mossberg, sektorchef Samhällsbyggnadssektorn §§ 174-179
Mikael Spjut, biträdande sektorchef Samhällsbyggnadssektorn §§ 174-179
Katarina Kobosko, Strategisk samhällsplanerare §§ 174-175
Ellinor Fredriksson, VD Säterbostäder §§ 177-178
Camilla Sundberg Skogström, återvinningsansvarig § 179

Utses att justera
Hans Johansson

Paragrafer
§§ 166-180

Underskrifter
Sekreterare Camilla Andersson
Ordförande Mats Nilsson
Justerande Hans Johansson

Datum för anslag 2020-11-25

Datum för när anslag tas bort 2020-12-17

Förvaringsplats för protokollet Kommunstyrelsesektorn

Au § 166 Diarienummer: KS2020/0429

Budgetdirektiv 2022-2024

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta fastställa budgetdirektiv för 2022-2024.

______

Bakgrund och ärendebeskrivning
Förslag till budgetdirektiv 2022-24 har tagits fram av förvaltningen utifrån kända intäktsförutsättningar och sedvanliga finansiella mål.

Au § 167 Diarienummer: KS2020/0189

Budgetuppföljning per 31 oktober,

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att lägga oktober månads budgetuppföljning till handling-arna

______

Kommentarer till budgetuppföljning per oktober 2020
Resultat
Resultatet för år 2020 prognostiseras vid detta uppföljningstillfälle till 2,3 mkr, vilket är 0,7 mkr bättre än budget på 1,6 mkr. Ett justerat resultat där avkastning och tillskott från pensionsförvaltningen, samt VA-enhetens resultat av- och tillräknas visar ett överskott på + 13,7 mkr (budget + 11,5 mkr).

Verksamheternas nettokostnader
Prognos: 14,0 mkr högre än budgeterat.

Vid den här månadens uppföljning har 6 sektorer och en verksamhet i samverkan inrapporterat avvi-kelser från budget i prognosen till årets slut. Det finns även avvikelser mellan budget och utfall för perioden.

I uppföljningen januari till oktober finns kostnader som uppkommit med anledning av Coronaviruset. Totalt har 1,2 mkr bokförts på det speciella projektnummer som används för dessa kostnader. Co-ronakostnader finns även med i prognosen för helåret. Kommunen håller förnärvarande på med ansökningar om medel för kostnadstäckning för coronarelaterade kostnader där beslut väntas senare under året samt vissa bidrag kommer att ansökas i slutet av året. I prognosen finns därför ingen in-täkt upptagen för de bidrag som ännu inte är beviljade. Kommunen har erhållit ersättning för sjuklö-ner för perioden april till oktober med 5,0 mkr. Förlängning av coronarelaterade åtgärder fortsätter som bl.a innebär att kommunen kommer att få viss ersättning för en del av sjuklönekostnaderna för kommande perioder.

Kommunstyrelsen har förbrukat 76 % av årsbudgeten och vid en jämn förbrukning över året skulle 10/12 eller 83% har förbrukats. Differensen mellan ackumulerat utfall och ackumulerad budget upp-går till +4,4 mkr. Till årets slut förutspås ett resultat på +0,9 mkr.

Kostnader för utbetalda pensioner ligger i utfall på 73% av årsbudgeten. Till årets slut förutspås ett resultat på +1,0 mkr då kostnaderna hittills är lägre än budgeterat.

Räddningstjänsten Dalamitt. Förbrukning 88 %. Prognosunderskott med 1,4 mkr. 0,25 mkr motsvarar täckningen av underskottet 2019 utöver uppbokat i bokslut 2019 med -0,75 mkr. RDM har därutöver aviserat ett underskott för 2020 på totalt 17,5 mkr, av vilket 1,2 mkr kommer att belasta Säters kom-mun. Orsaken till överskridandet är framför allt kostnader för covid-19 och högre kostnader för pensioner.

Fortsättning

Au § 167 forts

Överförmyndare i Samverkan. Förbrukning 74 %. Till årets slut förutspås ett resultat på budgetnivå.

Upphandlingscenter GNU. Förbrukning 101 %. Till årets slut förutspås ett resultat på budgetnivå.

Samhällsbyggnadsnämndens skattefinansierade verksamhet ligger i utfall på 63 %. Till årets slut för-utspås ett överskott på 2,8 mkr. Gatuenhetens överskott på 0,6 mkr beror på låga kostnader för vin-terväghållning men dessa äts till viss del upp av ofinansierade ökade kapitalkostnader. SBN gemen-samt +0,9 mkr p.g.a. test av ny planorganisation med ej återbesättning av tjänst samt uppskjutna kostnader för utbildning och utredning pga Corona. SBN Fastighetsenhet +1,0 mkr från vinterväg-hållning samt minskade uppvärmningskostnader pga mild höst. SBN lokalservice +0,3 mkr.

VA/Renhållning har för närvarande något högre kostnader än budget. Till årets slut förutspås ett underskott på 1,0 mkr p.g.a. kostnadsökningar som ej täcks av taxan. Framtagning av förslag till taxe-höjning pågår.

Miljö- och byggnämnden ligger i utfall på 65%. Till årets slut förutspås ett överskott på 0,7 mkr.

Kulturnämnden ligger i utfall på 66 %. Till årets slut förutspås ett överskott på 0,2 mkr.

Barn- och utbildningsnämnden ligger i utfall på 85 %. Vissa periodiseringsavvikelser i utfallet jämfört med budget per oktober 2020. Till årets slut förutspås ett underskott på 4 mkr. Höstens gymnasiean-tagning pekar mot en ökning av interkommunala kostnader med omkring -6,0 mkr med anledning av högre antal av elever som valt praktiska program. Enheternas prognoser pekar på ett sammantaget överskott motsvarande 3,0 mkr. Prognosen för personalkostnaderna är +/- noll, trots att lärarlöne-satsning genomförts under året (2 mkr). De externa intäkterna (statsbidrag) inkommer enligt budget och inga avvikelser prognostiseras. Högre IT kostnader, undervisningskostnader samt kapitaltjänst-kostnader än budgeterat där prognosen pekar på ett underskott på omkring 1,0 mkr.

Socialnämnden ligger i utfall på 86 %. Årets underskott prognosticeras till -13,1 mkr. Bidragande orsaker är ökade kostnader för försörjningsstöd p.g.a. ökat antal hushåll, placeringar av barn och unga, externa placeringar av vuxna med beroendeproblematik samt förstärkning av bemanningen inom hälso- och sjukvården p.g.a. hög arbetsbelastning.
En försämring av Socialnämndens prognos har gjorts sen förra månaden, från -11,9 mkr till
-13,1 mkr. Detta beror på en ökning av placeringar inom individ- och familjeomsorg, utbrott av co-vid-19 på ett särskilt boende samt inköp av skyddsutrustning. En återsökning av merkostnader under perioden februari-augusti 2020 har gjorts med anledning av covid-19. Sociala sektorn har återsökt 1,1 mkr hos Socialstyrelsen. Ansökan är vid denna tidpunkt ännu ej beviljad och därför inte med i Soci-alnämndens prognos. En ny återsökning av merkostnader kommer att göras i november för perioden september-november.

Kommunrevisionen ligger i utfall på 52 %. Till årets slut förutspås ett resultat på budgetnivå.

Fortsättning

Au § 167

Skatte- och statsbidragsintäkterna
SKR redovisade den senaste skatteprognosen för året vecka 40. Under 2020 har regering och riksdag med anledning av pandemins påverkan på den ekonomiska utvecklingen aviserat/beslutat om sär-skilda stöd till kommuner och regioner. Nästa prognos på skatteunderlagets utveckling kommer vecka 51.

Finansiella intäkter
Prognos: 1,2 mkr högre än budget
Högre utdelning från Kommuninvest och Säterbostäder, högre ränta på borgensavgift och högre momsbidrag än budgeterat.

Finansiella kostnader
Prognos: 2,0 mkr lägre än budget
Räntekostnaden för kommunens långfristiga lån är budgeterad till 1,5 %. Ränteläget är lägre. I senaste räntebindning på kommunens lån var den genomsnittliga räntesatsen 0,36%.

Pensionsmedelsförvaltning
Prognos: Enligt budget
Avkastningen är budgeterad till 1,0 % eller ca 1,3 mkr. Varierande marknadsvärde gör det svårt att prognosticera utfallet under året.

Investeringsbudget
Prognos: 108,8 mkr
Årets beslutade investeringsbudget ligger på 77,9 mkr. Till detta kommer från 2019 överförda inve-steringsmedel med 64,1 mkr. Total budget för året 142,0 mkr. Prognosen för årets investeringar uppgår till 108,8 mkr, en avvikelse på 33,2 mkr.

Bilaga 1: Budgetuppföljning Oktober 2020 Säters kommun
Bilaga 2: Budgetuppföljning Oktober 2020 KS Sektorn

Au § 168 Diarienummer: KS2020/0299

Borgen till Räddningstjänsten Dala Mitt

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta för Säters kommun, att såsom för egen skuld, ingå solidarisk borgen för Räddningstjänsten Dala Mitt, upp till ett totalt lånebelopp om 50 000 000 kronor, jämte räntor och kostnader. Förutsatt att övriga kommuner tar lika lydande beslut.

Borgensbeslutet omprövas efter 10 år i enlighet med gällande borgenspolicy.

______

Bakgrund
Kommunförbundet Räddningstjänst Dala Mitt (RDM) startades första oktober 1998 med Falu, Bor-länge och Säters kommuners räddningstjänster. Nya medlemmar i RDM blev Gagnefs kommun år 2011 och Ludvika kommun år 2019.

Förbundsdirektionen för Räddningstjänsten Dala Mitt beslutade 2020-06-04 på direktionsmöte att 50 miljoner kronor ska lånas upp för att finansiera investeringar under perioden år 2021-2026. Totalt beräknar man ett behov av nya fordon och utrustning för 100 miljoner kronor fram till år 2026.

Förbundschefen fick i uppdrag att hos medlemskommunerna söka om en solidarisk borgen på totalt 50 miljoner kronor. Lånebehovet varierar mellan 3-16 miljoner kronor per år. Amortering kommer att ske utifrån investeringarnas beskaffenhet och avskrivningstid.

Ärendebeskrivning
Räddningstjänsten Dala Mitts investeringar har finansierats med egna medel fram till år 2020. Från och med år 2021 fram till år 2026 behöver RDM låna upp till 50 miljoner kronor med solidarisk bor-gen från medlemskommunerna för att kunna delfinansiera totala investeringar på cirka 100 miljoner kronor under perioden.

Lånebehovet beräknas vara 15,7 miljoner kronor år 2021, 8,7 miljoner kronor år 2022,
3,2 miljoner kronor år 2023, 8,1 miljoner kronor år 2024, 8,3 miljoner kronor år 2025 och
8,6 miljoner kronor år 2026.

Utöver fortlöpande investeringar i RDM ingår kvalitetshöjning för fordon och materiel avseende den övertagna verksamheten från Ludvika kommun i investeringsplanen. Ludvika kommun bekostar av-skrivningarna av de kvalitetshöjande åtgärderna i Ludvika.

Solidarisk borgen innebär att alla medlemskommuner tecknar borgen för Räddningstjänst Dala Mitts externa lån upp till 50 miljoner kronor. Om lånet inte betalas, kan borgenär (banken) kräva vilken som helst av borgensmännen (kommunerna) på hela skulden. Den kommun som har fått infriat borgen har sedan regressrätt (återkrav) på övriga borgensmän med deras andel av det infriade belop-pet. Säters kommuns andel är cirka 6,9 %, vilket också är den risk kommunen tar med att skriva på borgen åt RDM.

De flesta banker och låneinstitut vill ha en proprieborgen, vilket innebär att man skriver på borgen ”såsom för egen skuld”.
Fortsättning
Au § 168

Bifogade underlag
Brev hemställan om borgen, 2020-10-26 från Räddningstjänsten Dala Mitt.
Utdrag sammanträdesprotokoll Räddningstjänst Dala Mitt, 2020-06-04, § 6.
Budget 2021 och plan 2022-2023, Räddningstjänsten

Au § 169 Diarienummer: Ks2020/0403

Avgift för myndighetsutövning för brandskydd 2021

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige beslutar anta fastställa avgifter för myndighetsutövning för brandskydd. Beslutet gäller under förutsättning att medlemskommunerna fattar likalydande beslut.

______

Ärendebeskrivning
Förbundsdirektionen för Räddningstjänsten Dala Mitt hemställer hos respektive medlemskommun att fastställa föreslagna avgifterna för myndighetsutövning avseende brandskydd enligt bifogad för-teckning. De föreslagna avgifterna gäller från och med att samtliga medlemskommuners kommun-fullmäktige så har beslutat, dock tidigast från och med 2021-01-01.

För 2021 föreslås en prisjustering från 2,0 till 2,6% jämfört med 2020 års avgifter

Beslutsunderlag Delges
Tjänsteutlåtande
Förslag till avgifter för myndighetsutövning avseende brandskydd

Au § 170 Diarienummer KS2020/0402

Revidering av förbundsordning Räddningstjänsten Dala Mitt

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige beslutar anta förbundsordning för Räddningstjänsten Dala Mitt. Beslutet gäller under
förutsättning att medlemskommunerna fattar likalydande beslut.

______

Ärendebeskrivning
Förbundsdirektionen för Räddningstjänsten Dala Mitt hemställer hos respektive medlems-kommuns kommunfullmäktige att anta föreslagen revidering av förbundsordningen.

Förändringen är att presidiet blir ett arbetsutskott, möjligheten att genomföra möten på
distans samt rätta till felaktigheter som upptäckts i nuvarande förbundsordning.

Den föreslagna revideringen gäller från och med att samtliga medlemskommuners
kommunfullmäktige så har beslutat.

Beslutsunderlag Delges
Tjänsteutlåtande
Förändrad förbundsordning

Au § 171 Diarienummer: KS2020/0420

Förslag till revisionsreglemente för Räddningstjänsten Dalamitt

Ärendet utgår

Au § 172 Diarienummer: KS2020/0313

Medborgarförslag om en rondell vid ICA Storhaga

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar remittera medborgarförslaget till Samhällsbygg-nadsnämnden yttrande. Yttrandet ska ha inkommit till kommunstyrelseförvaltningen senast 28 februari 2021.

______

Ärendebeskrivning
Ett medborgarförslag om att göra en rondell vid ICA storhaga Gustafs, lämnas in till kommunfull-mäktiges sammanträde 2020-10-22 av Tommy Magnusson, Gustafs. Kommunfullmäktige beslutade att hänskjuta medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning.

Medborgarens förslag
”Jag tycker att man kan göre en rondell vid Ica Storhaga i Gustafs. Som det är nu är det tur att inga olyckor händer, mycket tung trafik, bussarna åker där flera gånger om dagen. Även vid korsningen mot ST SKEDVI bör det vara en rondell. Tillbuden är många, bara tur att det inte händer något allvarligt. Tack för ordet.”

Beslutsunderlag Delges
Tjänsteutlåtande
Medborgarförslag

Au § 173 Diarienummer KS2020/0353

Medborgarförslag att utveckla och stärka handeln och näringslivet i Säter

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar remittera medborgarförslaget till Samhällsbygg-nadsnämnden att i samråd med näringslivsenheten lämna yttrande. Yttrandet ska ha inkom-mit till kommunstyrelseförvaltningen senast 31 maj 2021.
______

Ärendebeskrivning
Ett medborgarförslag för att utveckla och stärka handeln och näringslivet i Stäer, lämnades in till kommunfullmäktiges sammanträde 2020-10-22 av Walid Alhaj. Kommunfullmäktige beslutade att hänskjuta medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning.

Medborgarens förslag
”Jag vill att vi vidareutvecklar vårt nya och fina Rådhustorg i centrala Säter genom att även anpassa torget för torghandel på helger och vid speciella tillfällen. Torghandeln skulle göra Säter attraktivare genom ett ökat utbud av varor, tjänster och musik/underhållning, som leder till ett ökande antal besökare till Säter. Det ökade antalet besökare på marknadsdagarna kommer att gynna samtliga buti-ker och näringsidkare i Säter, med en växande handel får vi en starkare och livskraftigare handel och det behövs i Säter idag.”

Beslutsunderlag Delges
Tjänsteutlåtande
Medborgarförslag

Au § 174 Diarienummer: KS2019/0232

Yttrande på fastställelsehandling av järnvägsplan Mora By

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott yttra sig enligt ställt förslag.

______

Yttrande
Kommunen har i skrivelse 2020-04-21 yttrat sig över vägplanens granskningshandling, där kommu-nen framförde vissa synpunkter bland annat kring utformning av bullervall, innehållet i bullerutred-ning samt utformning av vissa stödmurar/sponter. Kommunen konstaterar att Trafikverket tillbakavi-sar kommunens förslag till komplettering av bullerutredningen vad gäller en lägre skärm förbi fastig-heterna Mora 18:9, 18:8, 47:1 och 40:9 bland annat utifrån att bullerskärm/vall inte får ta områden med höga naturvärden i anspråk.

Efter Trafikverkets utställning av järnvägsplanens granskningshandling har kommunen haft samråd kring detaljplan för mötesspår i Mora by (2020-06-22 – 2020-08-31). Trafikverket har i sitt samråd-syttrande över detaljplanen inget emot detaljplanen, förutsatt att dagvattenfrågan är löst. Kommunen anser därmed att utformningen som regleras i detaljplanen vad gäller bullervallens släntfot och ut-formning av stödmurar kan ske i enlighet med detaljplanen.

I samband med samrådet kring detaljplanen har Länsstyrelsen i Dalarna framfört att detaljplanen möjliggör att nya bostäder och verksamheter etableras inom mindre än 70 meter respektive 30 m från järnvägen inom befintliga tomter med pågående markanvändning för dessa ändamål. Vidare skriver Länsstyrelsen att om planen endast ska möjliggöra att befintliga bostäder kan bibehållas behö-ver byggrätterna inom rekommenderade riskahanteringsavstånd regleras med planbestämmelse som begränsar möjligheten till nybyggnad på byggrätterna. För att undersöka om det kan vara lämpligt med nya byggnader på planområdet behöver en kvantitativ riskanalys genomföras. Riskanalysen ska undersöka om risknivån kan anses acceptabel och om eventuella åtgärder behöver vidtas.

Kommunen bedömer utifrån Länsstyrelsens yttrande att problem framför allt finns kring den plan-mässiga hanteringen av befintlig bostadsbebyggelsen utmed Stationsvägen, öster om Morbyvägen. En reglering som omöjliggör komplettering av befintlig bebyggelse utöver pågående markanvändning skulle innebära stor inskränkning av dessa fastigheters framtida nyttjande. Det innebär att inlednings-vis kan en riskutredning behöva göras för att bedöma riskerna och behov av åtgärder för att hantera dessa. Detta kan komma att innebära att vid fortsatt utredning kring lämplig markanvändning i denna del av detaljplanen kan behov finnas av skyddsåtgärder inom område som berör järnvägsplanen. Skyddsåtgärder bör ofta anläggas så nära spårområdet som möjligt för att få bäst effekt. Kommunen vill därför framhålla att riskhanteringsfrågan kan komma att påverka utformningen av järnvägsplanen och eventuellt komma att beröra områden med naturvärden.
Kommunens fortsatta hantering av riskbedömningar kan komma att påverka tidplanen för detaljpla-nens antagande och även tidpunkt för påbörjandet av genomförandetiden beroende på finansie-ringsmöjligheter av ett eventuellt åtgärdsbehov.

Fortsättning

Au § 174 forts

Bakgrund
Trafikverket har i skrivelse 2020-11-02 till kommunen meddelat att Trafikverket Region Mitt har överlämnat Järnvägsplan för ombyggnad av Dalabanan delen mötesstation i Gustafs i Säters kommun för fastställelseprövning. Tidigare granskningshandling har kompletterats med ett granskningsutlå-tande och utifrån detta gjorda kompletteringar i järnvägsplanen. Kommunen har getts tillfälle att framföra eventuella ytterligare synpunkter genom förlängd svarstid till och med 2020-11-25.

Bilaga
Information om fastställelseprövning Trafikverket, 2020-11-02.

Delges
Trafikverket
SBN

Au § 175 Diarienummer: KS2018/0282

Trafiklösning Präst Källa

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar tacka för informationen.
______

Förvaltningens ståndpunkt
De olika förslagen till trafiklösning som arbetats fram i samrådshandlingen innebär olika utmaningar då Präst Källa innebär förtätning av ett redan exploaterat område. I samrådshandlingen förordades den trafiklösning som totalt anses innebära minst påverkan på omgivningen i förhållande till kostna-der. För att planarbetet ska kunna fortskrida behöver ett vägval kring trafiklösning genomföras.

Ärendebeskrivning
Planläggning av bostäder på Präst källa pågår. Detaljplanen har varit på samråd där många synpunkter kring föreslagen trafiklösning inkom. Samhällsbyggnadssektorn arbetar med en samrådsredogörelse där samtliga synpunkter bemöts varpå detaljplanearbetet kan fortskrida.

Bilagor
Trafikutredning från samrådshandling

Au § 176 Diarienummer: KS2017/0149

Strategisk mark

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå Kommunstyrelsen besluta genomföra föreslagen bytesaffär med tillhörande mellanskillnad.

______

Sektorns ståndpunkt
Sektorn i dialog med Mellanskog bedömer att bytet gynnar Säters kommuns skogsförvaltning.

Ärendebeskrivning
Ärendet berör byte av strategisk mark i Säter med tillhörande mellanskillnad.

Au § 177 Diarienummer: KS2020/0427

Förlängning av avtal Säterbostäder AB 2021

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att föreslå Kommunstyrelsen besluta att förlänga avtal avseende förvaltningsentreprenad mellan Säters kommun och Säterbostäder med 1 år till och med 2021-12-31
______

Ärendebeskrivning
Säters kommun och kommunens bostadsbolag samverkar vad gäller skötsel, underhåll och byggnat-ion av de kommunala fastigheterna. Samverkan syftar till att effektivt kunna utnyttja de samlade kommunala resurserna så kostnadseffektivt som möjligt. Förhållandet mellan parterna regleras ge-nom upprättat avtal. Inom förvaltningen utförs vissa tjänster i egen regi av Säterbostäder men en betydande del av förvaltningen utförs i nästa led av upphandlade ramavtalsleverantörer där Säterbo-städer är samordnande part. Avtalet som beslutades i Kommunfullmäktige 2019-10-17 är framtaget i samarbete med Projektledarbyrån.

Punkter som parterna är överens behöver utvecklas inom ramen för gällande avtal
• Nivå tillsyn: Utreda om tillsyn bör ingå eller ej. Säkerställa en tillsyn som identifierar avvikel-ser i tidigt skede och fyller sitt syfte.
• Nivå säkerhet: Vilka nivåer av säkerhet/larm respektive fastighet bör ha. Viktigt med verk-samheternas behov sett till skalskydd med mera.
• Struktur för dialog med verksamheterna: införandet av strategiska fastighetsmöten där de olika parterna kan samverka för en effektivare fastighetsförvaltning.
• Struktur för fakturering: genomgång i tidigt skede inför översändandet av samlingsfaktura
• Hantering av hyresavtal: gemensamt arbeta fram bästa modell för bevakning och förhandling av hyresavtal som rör koncernen.
• Upphandling: samverkan kring gemensamma upphandlingar

Bakgrund
I samband med inrättandet av Samhällsbyggnadsförvaltningen 2013 så lade man grunden för en ef-fektivare lokalförsörjning avseende kommunens verksamhetslokaler. Dock så var tanken inte att skapa 2 parallella fastighetsförvaltningar (Säterbostäder & Fastighetskontoret). Fastighetskontorets skulle fungera som en beställarpart mot Säterbostäder som i sin roll fungerar som en entreprenör åt Säters kommun. Avtalet är grunden till förhållandet och åtagandena parterna emellan.
Kommunfullmäktige beslutade 2019-10-17 KF§223
Anta förslag till avtal om förvaltningsentreprenad mellan Säters kommun och Säterbostäder AB

Fortsättning
Au § 177 forts

Delges
Samhällsbyggnadsnämnden
Socialnämnden
Barn och utbildningsnämnden
Säterbostäder

Au § 178 Diarienummer: KS2020/

Planering för ny gruppbostad enligt LSS

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta
1. Godkänna Odalmannen 15 avseende placering för nytt LSS-boende
2. Uppdra till Kommundirektören att beställa LSS Odalmannen av Säterbostäder. I enlighet med detta uppdrag & framtagen utredning.

______

Ärendebeskrivning
Samhällsbyggnadssektorn har med stöd av Projektledarbyrån och SBB utrett ett förslag avseende 6 stycken lägenheter för LSS. Utredningsförslag bifogas detta ärende.
Placering: Sektorn föreslår samhällsbyggnadsnämnden föreslå kommunstyrelsen att placeringen av det beställda LSS boendet sker på Odalmannen 15.
Genomförande: Sektorn föreslår samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunstyrelsen att besluta uppdra till Kommundirektören att beställa LSS Odalmannen av Säterbostäder. I enlighet med detta uppdrag & framtagen utredning.
Kommunikation: Tillsammans med kommunikationschef ta fram en kommunikationsplan efter det att beslut fattas i detta ärende.

Bakgrund
Ärendets handläggning
Kommunstyrelsen beslutade 2018-11-27 Ks § 51
3. Kommunstyrelsen beslutar uppdra till samhällsbyggnadsnämnden arbeta fram en genomfö-randeplan för ny gruppbostad enligt LSS. Genomförandeplanen ska innehålla en kalkylerad hyra.

Socialnämnden beslutade 2018-11-08 SN§139 Socialnämndens beslut
4. Socialnämnden föreslår kommunstyrelsen uppdra till samhällsbyggnadsnämnden att ta fram planering för en ny bostad med särskild service enligt LSS, omfattande 6 platser.
5. Gruppbostaden ska vara klar för inflyttning under våren 2020.

Bilagor
Karta
Presentation/utredning LSS
Beslut KS

Delges
Säterbostäder

Au § 179 Diarienummer: KS2020/0430

Medlemskap o Dala Avfall Ekonomisk förening

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att ansöka om medlemskap i DalaAvfall Ekonomisk förening samt godkänna förslag på stadgar och samverkansavtal.

______

Ärendebeskrivning
DalaAvfall är ett samverkansorgan mellan dalakommunernas renhållare som alltsedan i början av 2000-talet samverkat kring avfallsverksamhet och dess utveckling. DalaAvfall är idag ett mycket eta-blerat samverkansorgan som har stort genomslag både regionalt och nationellt.

Den överenskommelse som gällt för samarbetet i DalaAvfall skrevs 2010. Överenskommelse gäller från 2011-01-01 till utgången av år 2015, med en möjlighet för styrgruppen att besluta om förlängning av överenskommelsen till utgången av år 2018. Överenskommelsen har förlängts till och med 2018 vilket innebär att det i nuläget saknas en överenskommelse.

Christian Olhans, Borlänge Energi och Erik Nordén, Avesta Vatten har av styrgruppen getts uppdra-get att se över överenskommelsen och i samband med det även se över organisationsform.

Utfallet av uppdraget har redovisats i DalaAvfalls styrgrupp som beslutat initiera bildande av en eko-nomisk förening för DalaAvfalls fortsatta verksamhet.

Motiven är främst följande;
• Svårigheter/begränsningar med nuvarande organisation att ikläda sig ekonomiskt ansvar (budget/redovisning, fakturering)
• Möjlighet till ägande av gemensamma verktyg (sorteringsguide, medlemssida, avfallsplane-portal, kommunikationsmaterial, etc.)
• Möjlighet att verka med ett gemensamt organisationsnummer (söka bidrag, arrangera semi-narier och aktiviteter, upphandla tjänster, etc.).
• Verksamheten är lagreglerad i bokföringslag, årsredovisningslag och lag om ekonomiska för-eningar vilket innebär att dokumentation av tillgångar tryggas.
• Ett medlemskap i en ekonomisk förening blir mer permanent på grund av insatsen, det krävs lite mer än ett beslut från en tjänsteman för att utträda ur föreningen.
• Genom registreringen hos bolagsverket blir namnet DalaAvfall skyddat.
• Möjlighet göra momsavdrag på avgifterna.

Bilagor
Bilaga 1 – Förslag stadgar
Bilaga 2 – Förslag samverkansavtal

Au § 180

Inbjudan till kurser och konferenser

Inbjudan till webbinarium – Hur hanterar vi folkets röst – om folkinitiativ och folkomröstningar, den 9 december, 09.00-12.00

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Ge oss feedback så att vi kan göra vår information bättre.
Här kan du läsa mer om hur vi behandlar dina personuppgifter