Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-12-15

Kontaktinformation

Säters kommun

Telefon: 0225-55000

Besöksadress: Rådhuset, Åsgränd 2, Säter


Tack för ditt meddelande.

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-12-15

Plats och tid:
Kommunstyrelsens sammanträdesrum, 08.15-12.00

Beslutande
Mats Nilsson, (S) ordförande, ej § 190
Caroline Willfox (M) ordförande § 190
Caroline Willfox (M), 2:e vice ordförande, ej §190
Sune Hemmingsson ( C) ersättare för Hans Johansson (C) vice ordförande
Annika Karlsson, (S)
Karin Frejd (C), ej § 190

Tjänstemän
Margareta Jakobsson, sekreterare
Marita Skog, kommundirektör
Catherine Hellgren, ekonomichef, § 181-182
Per Boholm, arkivarie, §§ 183-185
Mikael Spjut bitr sektorchef samhällsbyggnad, §§ 189-190
Andreas Mossberg, sektorchef samhällsbyggnad, §§ 189-191
Filip Arnehed, Ramböll, § 189
Jan Hammarström, Ramböll, § 189
Katarina Hoyles Kobosko, planarkitekt,§ 190

Utses att justera
Sune Hemmingsson

Paragrafer
§§ 181-191

Underskrifter
Sekreterare Margareta Jakobsson
Ordförande Mats Nilsson
Justerande Sune Hemmingsson

Datum för anslag 2020-12-17

Datum för när anslag tas bort 2021-01-08

Förvaringsplats för protokollet Kommunstyrelsesektorn

Au § 181 Diarienummer: KS2020/0189

Budgetuppföljning per 30 november

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar:
1. Uppdra till kommundirektören utreda kostnader för placering i annan kommun.
2. Lägga november månads budgetuppföljning till handlingarna.

______

Kommentarer till budgetuppföljning per november 2020
Resultat
Resultatet för år 2020 prognostiseras vid detta uppföljningstillfälle till 4,0 mkr, vilket är 2,4 mkr bättre än budget på 1,6 mkr. Ett justerat resultat där avkastning och tillskott från pensions-förvaltningen, samt VA-enhetens resultat av- och tillräknas visar ett överskott på + 15,4 mkr (budget + 11,5 mkr).

Verksamheternas nettokostnader
Prognos: 12,3 mkr högre än budgeterat.

Vid den här månadens uppföljning har 6 sektorer och en verksamhet i samverkan inrapporterat avvi-kelser från budget i prognosen till årets slut. Det finns även avvikelser mellan budget och utfall för perioden.

I uppföljningen januari till november finns kostnader som uppkommit med anledning av Coronaviru-set. Totalt har 1,7 mkr bokförts på det speciella projektnummer som används för dessa kostnader. Coronakostnader finns även med i prognosen för helåret. Kommunen har erhållit bidrag för kost-nadstäckning gällande coronarelaterade kostnader för ansökningar som gjordes tidigare under året och fortsatt arbete pågår med nya ansökningar om medel för kostnadstäckning för resterade måna-der. I prognosen finns ingen intäkt upptagen för vissa bidrag som ännu inte har blivit beviljade. Kommunen har erhållit ersättning för sjuklöner för perioden april till november med 5,9 mkr.

Kommunstyrelsen har förbrukat 84 % av årsbudgeten och vid en jämn förbrukning över året skulle 11/12 eller 92% har förbrukats. Differensen mellan ackumulerat utfall och ackumulerad budget upp-går till +4,4 mkr. Till årets slut förutspås ett resultat på +0,9 mkr.

Kostnader för utbetalda pensioner ligger i utfall på 94% av årsbudgeten. Till årets slut förutspås ett resultat på +1,0 mkr då kostnaderna hittills är lägre än budgeterat.

Räddningstjänsten Dalamitt. Förbrukning 96 %. Prognosunderskott med 1,4 mkr. 0,25 mkr motsvarar täckningen av underskottet 2019 utöver uppbokat i bokslut 2019 med -0,75 mkr. RDM har därutöver aviserat ett underskott för 2020 på totalt 17,5 mkr, av vilket 1,2 mkr kommer att belasta Säters kom-mun. Orsaken till överskridandet är framför allt kostnader för covid-19 och högre kostnader för pensioner.

Överförmyndare i Samverkan. Förbrukning 81 %. Till årets slut förutspås ett resultat på budgetnivå.

Upphandlingscenter GNU. Förbrukning 101 %. Till årets slut förutspås ett resultat på budgetnivå.

Au § 181 forts

Samhällsbyggnadsnämndens skattefinansierade verksamhet ligger i utfall på 70 %. Till årets slut för-utspås ett överskott på 4,3 mkr. Gatuenhetens överskott på 1,0 mkr beror på låga kostnader för vin-terväghållning men dessa äts till viss del upp av ökade kapitalkostnader. Utbetalning av extra för-stärkningsbidrag ingår i prognosen och det råder viss osäkerhet i Covid-19 påverkan på kollektivtra-fikkostnaderna. SBN gemensamt +0,9 mkr p.g.a. test av ny planorganisation med ej återbesättning av tjänst samt uppskjutna kostnader för utbildning och utredning p.g.a. Corona. SBN Fastighetsenhet +1,5 mkr från lägre snöröjningskostnader samt minskade uppvärmnings-kostnader genom mild höst. SBN kostenhet +0,6 mkr. Vidtagna effektiviseringsåtgärder har börjat ge effekt samt 0,2 mkr i erhål-let bidrag för sjuklönekostnader. Retroaktiva kostnads-ökningar i november och december p.g.a. nya avtal. SBN lokalservice +0,3 mkr.

VA/Renhållning har för närvarande högre kostnader än budget. Till årets slut förutspås ett under-skott på 1,0 mkr p.g.a. kostnadsökningar som ej täcks av taxan. Taxehöjning är beslutad med start år 2021.

Miljö- och byggnämnden ligger i utfall på 78%. Till årets slut förutspås ett överskott på 0,7 mkr.

Kulturnämnden ligger i utfall på 74 %. Till årets slut förutspås ett överskott på 1,0 mkr.

Barn- och utbildningsnämnden ligger i utfall på 93 %. Till årets slut förutspås ett underskott på 4 mkr. Höstens gymnasieantagning pekar mot en ökning av interkommunala kostnader med omkring 6,0 mkr med anledning av högre antal av elever som valt praktiska program. De ökade kostnaderna handlar till viss del om elever som ej slutför gymnasiestudier inom 3 år. Ansvarig sektorchef har haft en information till KS om det uppkomna underskottet. Enheternas prognoser pekar på ett samman-taget överskott motsvarande 3,0 mkr. Prognosen för personalkostnaderna är +/- noll, trots att lärar-lönesatsning genomförts under året (2 mkr). Sjuklönekostnaderna prognostiseras att dubbleras på grund av rådande pandemi. De externa intäkterna (statsbidrag) inkommer enligt budget och inga avvikelser prognostiseras. Högre IT kostnader, undervisningskostnader samt kapitaltjänstkostnader än budgeterat där prognosen pekar på ett underskott på omkring 1,0 mkr.

Socialnämnden ligger i utfall på 95 %. Socialnämndens prognos för helåret är ett underskott motsva-rande -13,7 mkr. Bidragande orsaker är placeringar av barn och unga, externa placeringar av vuxna med beroendeproblematik, ökade kostnader för försörjningsstöd p.g.a. ökat antal hushåll, förstärk-ning av bemanningen inom hälso- och sjukvården p.g.a. hög arbetsbelastning samt merkostnader p.g.a covid-19. En återsökning av merkostnader under perioden februari-augusti 2020 har gjorts med anledning av covid-19. Sociala sektorn har återsökt 1,1 mkr hos Socialstyrelsen och blivit beviljade 1,0 mkr. Ytterligare en ansökan har gjorts för perioden september-november. Sociala sektorn har återsökt 1,8 mkr. Ansökan är vid denna tidpunkt ännu ej beviljad och därför inte med i Socialnämn-dens prognos.

Kommunrevisionen ligger i utfall på 56 %. Till årets slut förutspås ett resultat på budgetnivå.
Skatte- och statsbidragsintäkterna
SKR redovisade den senaste skatteprognosen för året vecka 40. Under 2020 har regering och riksdag med anledning av pandemins påverkan på den ekonomiska utvecklingen aviserat/beslutat om sär-skilda stöd till kommuner och regioner. Nästa prognos på skatteunderlagets utveckling kommer vecka 51.

Au § 181 forts

Finansiella intäkter
Prognos: 1,2 mkr högre än budget
Högre utdelning från Kommuninvest och Säterbostäder, högre ränta på borgensavgift och högre momsbidrag än budgeterat.

Finansiella kostnader
Prognos: 2,0 mkr lägre än budget
Räntekostnaden för kommunens långfristiga lån är budgeterad till 1,5 %. Ränteläget är lägre. I senaste räntebindning på kommunens lån var den genomsnittliga räntesatsen 0,36%.

Pensionsmedelsförvaltning
Prognos: Enligt budget
Avkastningen är budgeterad till 1,0 % eller ca 1,3 mkr. Varierande marknadsvärde gör det svårt att prognosticera utfallet under året.

Investeringsbudget
Prognos: 100,6 mkr
Årets beslutade investeringsbudget ligger på 77,9 mkr. Till detta kommer från 2019 överförda investe-ringsmedel med 64,1 mkr. Total budget för året 142,0 mkr. Prognosen för årets investeringar uppgår till 100,6 mkr, en avvikelse på 41,4 mkr.

Au § 182 Diarienummer: KS2020/0189

Budgetuppföljning per 30 november, kommunstyrelsen

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att lägga november månads budgetuppföljning till hand-lingarna.

______

Vid en jämn fördelning över året skulle 11/12 eller cirka 92 procent av årets budget varit förbrukade.

Kommunstyrelsen har förbrukat 86 procent av årsbudgeten vilket är lägre än den förväntade för-brukningen under de elva första månaderna. Differensen mellan ackumulerat utfall och ackumulerad budget är +3,1 mkr. Prognos sista december beräknas till ett överskott på 0,85 mkr.

Ekonomienheten: Utfall för perioden är 91 procent av årets budget. För kommungemensamma försäkringar är flera av dessa betalda i förskott.

Kanslienheten: Utfall för perioden är 94 procent av årets budget. Osäkerhet angående planerad avyttring av skog.

Egen försörjning: Utfallet för perioden är 25 procent av årets budget men beräknar ge ett överskott på 150 kkr vid året slut. Det beror på att unga till arbete har haft föräldraledighet på 50 procent. Egen försörjning har erhållit ett bidrag på 1 mkr för ett projekt, Stepstone, som ännu inte genererat kost-nader. Projektet kommer att starta 1 november 2020 och pågå till oktober 2021. En ny del tillhörande egen försörjning är etablering till nyanlända. Här har pengar kommit från Migrationsverket medan kostnaderna kommer senare.

Kommunikation: Utfall för perioden är 85 procent av årets budget. Faktura för växelsamarbete med Ludvika kommun kommer i slutet av året.

Näringslivsenheten: Utfall för perioden är 73 procent av årets budget. Näringsliv har vakans av tjänst och lämnar en beräknad prognos på +0,7 mkr.

Personalenheten: Utfall för perioden är 91 procent av årets budget.

IT-enheten: Utfall för perioden är 93 procent av årets budget.

Fritidsenheten: Utfall för perioden är 86 procent. Skönvikshallen har lägre intäkter på gym och varmvattenbassäng på grund av Corona och ökade elkostnader. Föreningsbidrag utbetalt i förskott till flera föreningar. Intäkt från BUN till ungdomens hus kommer under slutet av året.

Pensioner: Utfall för perioden är 94 procent av budgeten. Utbetalning av pensioner är gjorda till och med december. Det beräknas bli en plusprognos på 1,0 mkr vid året slut då kostnaderna beräknas bli lägre än
budgeterat.

Au § 182 forts

Investeringar KSS utom IT-enheten: Ackumulerat utfall för november är cirka 4,8 mkr vilket mot-svarar 47 procent av årsbudget. Under perioden har det gjorts inköp av skog.

IT-enhetens investeringar: Ligger på cirka 3,5 mkr till och med november månad vilket motsvarar 79 procent av årsbudget. Reinvesteringar gjorda för skolorna i Stora Skedvi, Dahlander och Enbacka.

Au § 183 Diarienummer: KS2020/0434

Återrapportering av uppföljning av arkivtillsyn vid samhällsbyggnadssektorn

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att besluta att godkänna rapporten.

______

Ärendebeskrivning

Om återrapportering av uppföljning av arkivtillsyn
Enligt arkivlagen skall kommunens arkivmyndighet utöva tillsyn över kommunens verksamheters arkivvård. I Säters kommun är kommunstyrelsen arkivmyndighet. Tillsynen skall enligt kommunsty-relsens delegationsordning utföras av kommunarkivarien. Enligt den av kommunstyrelsen fastställda planen för tillsyn av arkivvården genomfördes år 2019 tillsyn vid dåvarande samhällsbyggnadsförvalt-ningen, nuvarande samhällsbyggnadssektorn tillhörande samhällsbyggnadsnämnden och miljö- och byggnämnanden. Enligt samma plan skall återbesök ske. Kommunarkivet skall även årligen rappor-tera till arkivmyndigheten om efterlevnaden av tillsynsplanen samt om inspekterade nämnders arkiv-vård.

Uppföljning av arkivtillsyn vid samhällsbyggnad utförd av kommunarkivarien 2020-09-15
Uppföljningen utgick från den rapport som skrevs vid det ordinarie tillsynsbesöket under hösten 2019. Vid tillsynen framkom att samhällsbyggnadsnämnden och miljö och byggnämnden använder samma diarium. Man uppmanades då att ha separata diarier eftersom de är två olika myndigheter. Detta kommer man att ha från och med nästa år. Man låg även något efter med att avsluta ärenden i diariet. Man har nu börjat att komma ikapp och har levererat en första omgång av diarieakterna till kommunarkivet. Man har även nu en något bättre bemanning av registraturen. Man har börjat att ta fram arkivbeskrivningar för samhällsbyggnadsnämnden och miljö och byggnämnden. Det som främst återstår för samhällsbyggnad att åtgärda är att inte låta allmänna handlingar ligga framme på arbetsrummen utan att förvara dem brandsäkert samt att deras systemförvaltare i större utsträckning behöver delta i nätverk samt klassa informationen i sina system.

Beslutsunderlag Delges
Tjänsteutlåtande Samhällsbyggnadsnämnden

Au § 184 Diarienummer: KS2020/0435

Återrapportering av uppföljning av arkivtillsyn vid Säterbostäder

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att besluta uppdra till kommundirektö-ren se över möjligheten att samordna administrativa tjänster med kommunens administration. Åter-rapport senast2021-05-31

______

Ärendebeskrivning
Om återrapportering av uppföljning av arkivtillsyn
Enligt arkivlagen skall kommunens arkivmyndighet utöva tillsyn över kommunens verksamheters arkivvård. I Säters kommun är kommunstyrelsen arkivmyndighet. Tillsynen skall enligt kommunsty-relsens delegationsordning utföras av kommunarkivarien. Enligt den av kommunstyrelsen fastställda planen för tillsyn av arkivvården genomfördes år 2019 tillsyn vid Säterbostäder. Enligt samma plan skall återbesök ske. Kommunarkivet skall även årligen rapportera till arkivmyndigheten om efterlev-naden av tillsynsplanen samt om inspekterade nämnders arkivvård.

Uppföljning av arkivtillsyn vid Säterbostäder utförd av kommunarkivarien 2020-10-07
Uppföljningen utgick från den rapport som skrevs vid det ordinarie tillsynsbesöket under hösten 2019. Vid tillsynen uppmanandes Säterbostäder att skaffa en lämpligare arkivlokal eftersom den lokal man använder idag inte uppfyller de rekommendationer som Riksarkivet ger. Man har från Säterbo-städer meddelat att man har tankar på att skaffa nya kontorslokaler och därmed även kommer att flytta sin arkivlokal. Man har även börjat inleda ett samarbete med kommunens registratorsgrupp. I övrigt har inte mycket hänt sedan tillsynen. Bedömningen som då gjorts är att Säterbostäder behöver mer konkret hjälp med att få till en bättre dokumenthantering snarare än direktiv. De har vid denna uppföljning av tillsynen därför getts råd om vilka av kommunens verksamheter de skall vända sig till för att få hjälp med att komma igång.

Beslutsunderlag Delges
Tjänsteutlåtande Säterbostäder AB

Au § 185 Diarienummer: KS2020/0433

Återrapportering av arkivtillsyn vid kulturenheten 2020

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att godkänna
rapporten.

______

Ärendebeskrivning
Om arkivtillsyn vid Säters kommun
Enligt arkivlagen skall kommunens arkivmyndighet utöva tillsyn över kommunens verksamheters arkivvård. I Säters kommun är kommunstyrelsen arkivmyndighet. Tillsynen skall enligt kommunsty-relsens delegationsordning utföras av kommunarkivarien. Enligt den av kommunstyrelsen fastställda planen för tillsyn av arkivvården skall tillsyn utföras vid kulturenheten under 2020.

Arkivtillsyn vid kulturenheten utförd av kommunarkivarien 2019 Arkivtillsynen utfördes under hös-ten 2020. Vid tillsynen sammanställdes en rapport som bifogas ärendet.

Beslutsunderlag Delges
Rapport arkivvården vid kulturenheten
Tjänsteutlåtande Kulturnämnden
Kommunens revisorer

Au § 186 Diarienummer: KS2020/0422

Personuppgiftsincident

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar uppdra till kommundirektören ta fram riktlinjer/rutiner för sektorernas publicering av formulär på hemsidan för det fortsatta arbetet med e-tjänster.

______

Ärendebeskrivning
Socialnämnden, barn- och utbildningsnämnden och kulturnämnden överlämnar till kommunstyrelsen i Säters kommun att ge huvudansvarig för hemsidan i uppdrag att tillse att webbredaktörer får grund-lig utbildning i vilka delar/moduler i WordPress som kan komma att hantera personuppgifter samt hur dessa delar/moduler ska administreras, samt begär en återkoppling senast 11 februari.

Med hänvisning till kommunstyrelsens tillsynsuppdrag och kommunfullmäktiges uppdrag till kom-munstyrelsen har kommunstyrelsen huvudansvaret för kommunikation och information, vilket inne-bär att kommunstyrelsen avgör hur administration och utbildning kring hantering av hemsidan ska utformas.

Kommunstyrelsen har härmed tagit del av uppkommen personuppgiftsincident. Därmed lägger kommunstyrelsens arbetsutskott socialnämndens, barn- och utbildningsnämnden och kulturnämn-dens ärende till handlingarna.

Beslutsunderlag Delges
Tjänsteutlåtande
Socialnämnden 2020-11-12, § 121 Socialnämnden
Barn- och utbildningsnämnden
Kulturnämnden

Au § 187 Diarienummer: KS2020/0420

Revisionsreglemente för Räddningstjänsten Dala Mitt

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige beslutar
1. Fastställa det uppdaterade revisionsreglementet.
2. Det uppdaterade revisionsreglementet gäller från och med det datum då samtliga medlems-kommuner fastställt detta.
3. Tidigare revisionsreglemente upphör att gälla

______
Ärendebeskrivning
Förbundsrevisionen för Räddningstjänsten Dala Mitt föreslår att kommunfullmäktige i samtliga med-lemskommuner i Räddningstjänsten Dala Mitt uppdaterar revisionsreglementet för Räddningstjäns-ten Dala Mitt.

(2017:725) påverkar revisorernas arbete och förutsätter förändrat reglemente. Det uppdaterade revis-ionsreglementet är utformat utifrån SKRs mall för revisionsreglemente. Revisionsreglementet behö-ver också uppdateras utifrån GDPR. § 1 ersätter §1 i revisionsreglementet från 2017

§ 2 är helt ny.
§ 3 första stycket motsvarar första stycket i § 2 i revisionsreglementet från 2017
§ 3 andra stycket är helt nytt.
§ 4 är lika som § 3 första meningen. § 3 andra meningen i revisionsreglementet
från 2017 är struken.
§ 5 ersätter andra och tredje meningen i § 2 i revisionsreglementet från 2017.
§ 6 ersätter § 8 i revisionsreglementet från 2017.
§ 7 ersätter § 9 i revisionsreglementet från 2017.
§ 8 ersätter § 5 i revisionsreglementet från 2017.
§ 9 ersätter § 6 i revisionsreglementet från 2017.
§ 10 är helt ny.
§ 11 ersätter § 10 i revisionsreglementet från 2017.
§ 12 ersätter § 11 i revisionsreglementet från 2017.
§ 13 ersätter § 12 i revisionsreglementet från 2017.
§ 14 ersätter § 13 i revisionsreglementet från 2017.
§ 15 ersätter § 17 i revisionsreglementet från 2017 med likalydande text.
§ 16 ersätter § 18 i revisionsreglementet från 2017.
§ 17 ersätter § 16 i revisionsreglementet från 2017 med i stort sett likalydande text.
Sidan 2 av 2
§ 18 ersätter § 15 i revisionsreglementet från 2017.
§ 19 ersätter § 14 i revisionsreglementet från 2017.
§ 20 är helt ny.
§ 21 ersätter § 19 i revisionsreglementet från 2017.
§ 22 ersätter § 20 i revisionsreglementet från 2017.

Beslutsunderlag Delges
Förslag till reviderat revisionsreglemente Medlemskommunerna
Räddningstjänsten Dala Mitt

Au § 188 Diarienummer: KS2020/0396

Remiss SOU 2020:57 Ett särskilt hedersbrott

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott antar yttrandet som sitt eget.

______

Ärendebeskrivning
Säters kommun har utsetts till remissinstans SOU 2020:57 Ett särskilt hedersbrott. Synpunkter ska lämnas senast den 19 januari 2021.

Regeringen beslutade den 18 juli 2019 att tillkalla en särskild utredare med uppdrag att analysera och ta ställning till om det bör införas en särskild straffbestämmelse, med en egen brottsbeteckning, som uttryckligen tar sikte på hedersrelaterat våld och förtryck. Utredaren skulle lämna förslag på en sådan reglering oavsett ställningstagande i frågan om ett särskilt hedersbrott bör införas. Om utredaren bedömde det ändamålsenligt skulle utredaren lämna förslag på hur ett effektivare straffrättsligt skydd mot hedersrelaterat våld och förtryck kan åstadkommas på något annat sätt.

Utredaren hade också i uppdrag att överväga hur preskriptionstiden för sådan brottslighet bör beräk-nas och ta ställning till om särskilda preskriptionsregler bör gälla om brott har begåtts mot en person under 18 år.

Vidare skulle utredaren analysera svensk domstols behörighet att döma över sådan brottslighet be-gången utomlands.

I uppdraget ingick också att analysera om minimistraffet för grov kvinnofridskränkning och grov fridskränkning bör höjas och att lägga fram ett sådant förslag oavsett ställningstagande samt att över-väga förändringar i lagstiftningen avseende kontaktförbud.

Utredningen antog namnet Hedersbrottsutredningen (Ju 2019:05) och presenterar sina förslag i detta betänkande.

Säters kommuns yttrande
Kommunstyrelsesektorn har samordnat kommunens kommentarer från socialsektor och barn och utbildningssektor.

Säters kommun anser att förslagen i utredningen är realistiska och relevanta.
Kommunen ställer sig positiv till en skärpning av lagstiftningen gällande hedersrelaterat våld och förtryck, och lyfter särskilt fram förslaget om att gärningsperson och brottsoffer inte ska behöva vara närstående som är en tydlig och viktig markering mot hedersvåld och förtryck i samhället. Att införa en särskild brottstyp har en normbildande effekt som på sikt bidrar till minskad förekomst av he-dersrelaterat våld och förtryck i samhället.
Säters kommun ställer sig bakom utredningens förslag.

Beslutsunderlag Delges
Tjänsteutlåtande Regeringen
SOU 2020:57 Ett särskild hedersbrott

Au § 189

Information nuläge parkeringsutredning

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar tacka för informationen.
______

Ärendebeskrivning
En parkeringsutredning för Säters innerstad genomförs utifrån beslut i kommunstyrelsen. Arbetet pågår och en nulägesanalys har arbetats fram. Vid mötet deltog upphandlad konsult, Ramböll Sverige AB, och berättade om arbetet så här långt.

Au § 190 Diarienummer: KS2020/0448

Samråd Detaljplan för bostäder Boberg 5:5

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott har inget att erinra mot detaljplanen.

Jäv
Mats Nilsson (S) och Karin Frejd (C ) anmäler jäv och deltar ej i beslut eller överläggningar.

______

Ärendebeskrivning
Fastighetsägaren till Boberg 5:5 har önskemål om att bygga bostäder och rekreationsboende med stort fokus på tillgänglighet för personer med funktionsnedsättningar. Därför behöver en ny detalj-plan tas fram för området. Detaljplanen ställer krav på att bebyggelsen ska anpassas till landskapet och naturmiljön och utformas på ett sånt sätt att upplevelsen av det öppna kulturlandskapet utmed Dalälven bevaras. Det betyder också att allmänheten får fortsatt tillgång till Dalälven. Slänterna i området är erosionskänsliga, vilket detaljplanen tar stor hänsyn till.

Detaljplanen överensstämmer med översiktsplanens intentioner och tas fram genom en planprocess som är reglerad i Plan- och bygglagen. I processen har privatpersoner, boende, företag, organisation-er och myndigheter möjlighet att lämna synpunkter samt påverka.

Syftet med detaljplanen är att pröva markens lämplighet för bostäder samt tillfälligt boende. Planut-formningen och bebyggelsen ska anpassas till landskapet och naturmiljön samt gestaltas på ett sådant sätt att upplevelsevärdena i det öppna kulturlandskapet utmed Dalälven bibehålls. Hänsyn ska tas till de erosionskänsliga slänterna och dagvattenhantering ska utformas hållbart i enlighet med kommu-nens riktlinjer. Område för allmänhetens rekreation ska möjliggöras längs Dalälven.

Detaljplanen hantera med så kallat standardförfarande och finns ute på samråd under tiden 2020-12-07 och 2021-01-16

Beslutsunderlag Delges
Samrådshandlingar
Samhällsbyggnadsnämnden

Au § 191 Diarienummer: KS2020/0393

Remiss av promemorian Tidsfrister och kontaktpunkt för att främja produktionen av förnybar energi

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar i yttrande att förslaget är bra och beslutar ställa sig bakom promemorian.

______

Ärendebeskrivning
I promemorian föreslås en ny lag och en ny förordning med bestämmelser om tidsfrister för vissa tillståndsförfaranden vid produktion av förnybar el och om en kontaktpunkt för vissa tillståndsförfa-randen vid produktion av förnybar energi.

Bestämmelserna genomför artikel 16 i Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2018/2001 av den 11 december 2018 om främjande av användningen av energi från förnybara energikällor.
Promemorian har utarbetats i Infrastrukturdepartementet med utgångspunkt i Naturvårdsverkets rapport Analys av genomförande av tillståndsfrågor i det omarbetade förnybartdirektivet, NV-04313-19.

Remissvaren ska ha kommit in till Infrastrukturdepartementet senast den 18 januari 2021.

Myndigheter under regeringen är skyldiga att svara på remissen. En myndighet avgör dock på eget ansvar om den har några synpunkter att redovisa i ett svar. Om myndigheten inte har några syn-punkter, räcker det att svaret ger besked om detta.

För andra remissinstanser innebär remissen en inbjudan att lämna synpunkter.

Lagen och förordningen föreslås träda i kraft den 30 juni 2021.

Beslutsunderlag Delges
Promemorian Tidsfrister och kontaktpunkt för att främja produktionen av förnybar energi
Tjänsteutlåtande Regeringen

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Ge oss feedback så att vi kan göra vår information bättre.
Här kan du läsa mer om hur vi behandlar dina personuppgifter