Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-01-19

Kontaktinformation

Säters kommun

Telefon: 0225-55000

Besöksadress: Rådhuset, Åsgränd 2, Säter


Tack för ditt meddelande.

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-01-19

Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, 08.15-12.15

Beslutande
Mats Nilsson, (S) ordförande
Hans Johansson (C) vice ordförande
Caroline Willfox (M), 2:e vice ordförande
Annika Karlsson, (S)
Karin Frejd (C)

Tjänstemän
Margareta Jakobsson, kommunsekreterare
Marita Skog, kommundirektör
Malin Karhu Birgersson, sektorchef kommunstyrelsen, § 1
Catherine Hellgren, ekonomichef, § 1
Eva Kvarnström, ekonom, § 1
Mikael Spjut bitr sektorchef samhällsbyggnad, § 8-13
Sara Nordström, Sweco, § 8
Andreas Mossberg, sektorchef samhällsbyggnad, § 8-13
Ingela Johansson, miljöinspektör § 10
Anna Nygren, miljösamordnare, § 11

Utses att justera
Caroline Willfox

Paragrafer
§§ 1-13

Underskrifter
Sekreterare Margareta Jakobsson
Ordförande Mats Nilsson
Justerande Caroline Willfox

Datum för anslag 2021-01-20

Datum för när anslag tas bort 2021-02-11

Förvaringsplats för protokollet Kommunstyrelsesektorn

Au § 1 Diarienummer: KS2021/0001

Fördelning av kommunstyrelsens driftsbudgetram 2021

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen beslutar fastställa budgetram för:
Kommunstyrelsen 3 812 kkr
Kommunfullmäktige 659 kkr
Kommundirektör 1 879 kkr
Egen försörjning/Unga till arbete/Integration 2 056 kkr
samt att delegera beslutanderätten om resterande budgetram på 53 397 kkr till sektorschefen för kommunstyrelsesektorn.

______

Bakgrund och ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade 2020-12-03 om reviderad budget för åren 2021 – 2023. Kommun-styrelsen tilldelades 62 462 kkr i driftbudgetram för år 2021. Sektorn lägger följande förslag till fördelning av driftbudgetramen:

Verksamhet Ram 2020 Förslag KS Förslag SC Anmärkning
Kommunstyrelsen 3 714 3 812
Kommunfullmäktige 645 659
Kommundirektör 1 805 1 879
Egen Försörjning/
Unga till arbete/
Integration 2 031 2 056

Ekonomienheten 4 211 4 667
Näringslivsenheten 5 605 5 513
Kanslienheten 4 017 4 977 Kapitalkostnader bredband
Personalenheten 5 925 5 906
IT-enheten 12 530 12 942 Höjda licensavgifter
Kommunikation/Reception 3 372 3 305
Fritidsenheten 15 160 16 746 Höjd budget ferielöner, samt höjda hyror
59 015 8 406 54 056

Förslaget innebär att kommunstyrelsen fastställer de delar som är politiska samt hur mycket som ska tilldelas kommundirektör respektive projektet Egen försörjning/Unga till arbete/Integration, och sedan delegerar till sektorchefen för kommunstyrelsesektorn att fördela resterande medel. Sektorchefens förslag till fördelning finns i sammanställningen ovan.

Au § 2 Diarienummer: KS2021/0005

Utbetalning av kommunalt partistöd 2021

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta:
1. Kommunalt partistöd betalas ut för 2021 fördelat enligt tabellen nedan.
2. Respektive mottagande parti ska senast 2022-03-31 lämna en skriftlig redovis-ning om hur partistödet för 2021 använts.

______

Bakgrund och ärendebeskrivning
Det kommunala partistödet regleras i Kommunallagen 4 kap §§ 29 – 32. Kommunfullmäktige har 2014-05-26 antagit kompletterande regler för partistöd.

Kommuner och landsting får ge ekonomiskt bidrag och annat stöd till politiska partier för att stärka deras ställning i den kommunala demokratin (partistöd). Varje kommun bestämmer om partistöd ska utbetalas och hur stort det ska vara. Lokalt partistöd får bara bestå av ett grundstöd och/eller ett mandatbundet stöd. Partistödet får bara utbetalas till ett politiskt parti som är en juri-disk person. Det innebär att det måste finnas en registrerad lokal partiförening som kan ta emot stödet.

Stödet ges till de partier som finns representerade i fullmäktige. Kommunen kan besluta att man-dat som inte är besatta av vald kandidat (tomma stolar) inte ska beaktas vid utbetalning av stöd.

Fullmäktige ska besluta att en mottagare av partistöd årligen ska lämna en skriftlig redovisning som visar att partistödet har använts för det ändamål som anges i 29 § första stycket. Redovisningen ska avse perioden 1 januari-31 december och ges in till fullmäktige senast sex månader efter redo-visningsperiodens utgång. En av mottagaren utsedd särskild granskare ska granska redovisningen. Fullmäktige får besluta att stöd inte ska betalas till parti som inte lämnar redovisning och gransk-ningsrapport enligt första och andra styckena.

I Säters kommun består partistödet av ett grundstöd per parti och ett mandatstöd per varje man-dat som respektive parti har i kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige beslutade 2010-12-16 § 28 om ett grundbidrag med 11 500 kronor per parti och ett mandatbundet bidrag på 7 600 kro-nor/mandat. Bidragen höjs med KPI med oktober 2011 som bas. Mandatstöd utgår endast för de mandat som är besatta. Partistöd utgår under 3 månader efter det att representationen upphört.

Partistöd betalas ut årligen i förskott under mars månad efter beslut av fullmäktige. Har redovis-ning och granskningsrapport inte lämnats in till kommunstyrelsen inom föreskriven tid utbetalas inget stöd för nästkommande år.

Kommunalt partistöd 2021
Grundbidrag 12 407 kr – Mandatbaserat stöd 8 199 kr

Parti Mandat Grundstöd Mandatbaserat
stöd Totalt
S 11 12 407

90 189 102 596

C 8 12 407
65 592 77 999

L 1 12 407

8 199
20 606
M 7 12 407
12 373
57 393 69 800

KD 1 12 407

8 177
20 606

V 2 12 407

16 398 28 805
MP 1 12 407

8 199 20 606

SD 2 12 407
16 398
22220220 28 805

Sverigedemokraterna representeras av två ledamöter under 2020. Nya ledamöter har inte kunnat utses för två leda-möter.

Beslutsunderlag
Regler för kommunalt partistöd Säters kommun

Delges
Politiska partierna

Au § 3 Diarienummer: Ks2021/0007

Ny upphandlingspolicy för de samverkande kommunerna Falu, Borlänge, Avesta, Gagnef, Hedemora, Ludvika och Säters kommuner

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta anta ny upphandlingspolicy för de samverkande kommunerna under förutsättning att samtliga sju fattar liknanden beslut.
______

Ärendebeskrivning
Gemensam nämnd för upphandlingssamverkan (GNU) beslutade i Nämndplan 2019 att chef Upphandlingscenter ska redovisa förslag till ny upphandlingspolicy med ett mera strategiskt anslag för de samverkande kommunerna. GNU beslutade 17 november 2020 om huvuddragen i en ny upphandlingspolicy efter en remissomgång till samverkande kommuner. Nämnden uppdrog sam-tidigt till chef Upphandlingscenter att inhämta de sista synpunkterna och komplettera underlaget.

Den nya upphandlingspolicyn gäller för samtliga sju samverkande kommuner som ingår i GNU. Policyn är ett styrinstrument vid genomförande av upphandlingar och inköp. Policyn lyfter upp-handling som ett medel för att främja regional tillväxt och hållbar utveckling. Policyn innehåller riktlinjer som utöver lag om offentlig upphandling (LOU) ska tillämpas vid upphandling av varor och tjänster samt byggentreprenader. Policyn ska också förtydliga hur ett antal viktiga frågor och processer inom upphandlingsområdet ska hanteras i kommunerna samt ge vägledning till an-ställda i kommunerna hur upphandlingar ska genomföras.

Gemensamma nämnden för upphandlingssamverkan (GNU) översänder ny upphandlingspolicy till samverkande kommuner för antagande av samverkande kommuners fullmäktige senast den 31 mars 2021.

Bilagor
Bilaga 1 – Ny upphandlingspolicy

Delges: Gemensamma nämnden för upphandling, Samverkande kommuner

Au § 4 Diarienummer: Ks2020/0465

Rapport ej verkställda beslut kv 3 2020

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige godkänna rapporten

______

Ärendebeskrivning
Socialnämnden har överlämnat rapport avseende ej verkställda beslut för kvartal 3 2020.

Sociala sektorn har till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) lämnat en rapport över ej
verkställda beslut kvartal 3 2020. Förvaltningen har även rapporterat de beslut som verkställts
och som tidigare har rapporterats som ej verkställda.

Ej verkställda beslut
Biståndsbeslut som inte verkställts inom 3 månader ska rapporteras till IVO.
Det gäller beslut enligt 9 § lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade
(LSS) och enligt 4 kap. 1 § SoL.

Verkställda beslut
Socialnämnden ska även till IVO anmäla när nämnden har verkställt ett gynnande beslut som
enligt 16 kap 6 f§ SoL har rapporterats som ej verkställt.

Rapport till revisorer och kommunfullmäktige
Enligt 16 kap SoL ska kommunens revisorer och kommunfullmäktige informeras om ej verk-ställda/verkställda beslut.

Beslutsunderlag Delges
Tjänsteutlåtande
Socialnämndens rapport 2020-09-30 Socialnämnden

Au § 5 Diarienummer: KS2021/0006

Entledigande av uppdrag samt insyn i Säters Golfklubb

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen beslutar att uppdraget för de av kommunstyrelsen valda adjungerade representanter till styrelsen för Säters Golfklubb upphör.

Ett avtal med Säters Golfklubb upprättas med följande överenskommelse:
Säters Golfklubb ska senast den 30 april lämna årsredovisning med bokslutskommentarer för föregående år. Föreningen kan på kommunstyrelsens förfrågan närvara vid sammanträden för information och dialog kring verksamheten

______

Ärendebeskrivning
I och med förslag till beslut att upphöra med adjungerade kommunrepresentanter i Säters Golf-klubb så upphävs villkoren för det som skrevs 1993. (se under rubrik Följande upphävs).
Från och med 2021 ska Säters Golfklubb senast den 30 april lämna årsredovisning med boksluts-kommentarer för föregående år. Föreningen kan på kommunstyrelsens förfrågan närvara vid sammanträden för information och dialog kring verksamheten.

Övriga åtaganden mellan Säters kommun och Säters Golfklubb
Det finns ett arrendeavtal, Lägenhetsarrende tecknat med samhällsbyggnadssektorn från 2020-07-01 t.o.m. 2035-06-30. Arrendet ligger inom fastigheterna Jönshyttan 1:1 och Skönvik 1:1
Likaså finns sedan 2005-01-01 en borgensförbindelse med Säters kommun för ett lån som Säters Golfklubb har med södra Dalarnas Sparbank AB på 6.500.000 kr.

Följande upphävs
I samband med att Säters Golfklubb 1992 ansökte om ett förskott på 1993 års driftsbidrag med 200 000 kr ställde Säters kommun följande villkor:
• att Säters kommun erhåller två platser i klubbens styrelse med yttrande- och reservations-rätt,
• att kommunen utser en revisor i Golfklubben,
• att Säters Golfklubb redovisar budget för 1993 för kommunens godkännande,
• att kommunen skall erhålla den ekonomiska information som efterfrågas,
• att kommunens åtagande förutsätter att Golfklubben redovisar en ekonomisk plan för de kommande åren, som godkännes av kommunen
• samt att kommunen till följd av sitt stora ekonomiska åtagande erhåller inbjudan till kom-mande årsmöte.

Beslutsunderlag Delges
Tjänsteutlåtande Säters Golfklubb

Au § 6 Diarienummer: KS2020/0477

Deltagande på distans för förtroendevalda i gemensamma nämnder

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att valda ledamöter och ersättare i gemensamma nämnder får delta i sammanträden på distans.

______

Ärendebeskrivning
Falu kommun har beslutat att förtroendevalda vid kommunfullmäktige- och styrelse- och nämnd-sammanträde får delta på distans. För att distansmöte ska kunna genomföras för de gemen-samma nämnderna begär kommunfullmäktige i Falu kommun att samtliga ingående kommuners kommunfullmäktige fattar ett likalydande beslut

Beslutsunderlag Delges
Beslut Falu kommun kommunfullmäktige Falu kommun

Au § 7 Diarienummer: KS2020/0411

Dalastrategin 2020 Tillsammans för ett hållbart Dalarna

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att anta yttrandet som sitt eget.

______

Ärendebeskrivning
Region Dalarnas Regionala utvecklingsnämnd ansvarar för framtagandet av förslag till ny regional utvecklingsstrategi (RUS) för Dalarna. Remissen har skickats till berörda kommuner, regioner, myndigheter, företrädare för näringsliv och civilsamhälle. Strategin ska ligga till grund för ett håll-bart regionalt utvecklingsarbete i Dalarnas län och skapa samsyn om vad som behöver göras och hur.

Den regionala utvecklingsstrategin är en övergripande strategi för det gemensamma regionala ut-vecklingsarbetet i Dalarna och innehåller mål och prioriteringar fram till 2030. Förslaget som nu är ute på remiss förväntas träda i kraft sommaren 2021 och då ersätta den befintliga Dalastrategin – Dalarna 2020.

Förslaget har arbetats fram i bred dialog med berörda representanter för kommuner, näringsliv, det civila samhället, myndigheter, akademi med flera. Inspelen från dialogerna har utgjort grunden för remissutgåvan, tillsammans med kunskapsunderlag om tillståndet i och utvecklingen av Dalar-na samt lärdomar från nuvarande strategi.

Dalarna står inför stora samhällsutmaningar och med Dalastrategin som gemensam bas samver-kar länet mot 2030 och ett hållbart Dalarna med utvecklingskraft i alla delar av länet.

För att nå målet finns tre målområden som kopplar an till de olika dimensionerna av hållbarhet – miljömässig, ekonomisk och social hållbarhet:

* Ett klimatsmart Dalarna
* Ett konkurrenskraftigt Dalarna
* Ett sammanhållet Dalarna

Remiss svaret ska utgå från följande frågeställningar från Region Dalarna:
• Vad är er samlade uppfattning om förslaget?
• Vad tycker ni om de mål, positioner och regionala prioriteringar som föreslås? Hur väl fångar de för länet gemensamma utmaningar?
• Hur ser ni på principerna för genomförandet?
• Hur tycker ni att strategin ska genomföras? Hur kan er organisation bidra?

Beslutsunderlag Delges
Tjänsteutlåtande
Dalastrategin 2030 – tillsammans för ett hållbart Dalarna Region Dalarna

Au § 8 Diarienummer: KS2021/0010

Utredning Gruvplan

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar tacka för informationen.

______

Ärendebeskrivning
Som en följd av det järnvägsprojekt som Trafikverket driver utmed Dalabanan har en utredning kopplat till närområdets utformning initierats under 2020. Utredningen syftar till att studera fram-tida utformning för stadsdelen kring järnvägen, stationsområdet, gruvplan med mera.

Utredningen har drivits av samhällsbyggnadssektorn men representanter från flera övriga sektorer har varit delaktiga i att arbeta med nuläge och framtidsbild. Förutom interna resurser har även externa experter såsom landskapsarkitekter, geotekniker, kulturhistoriker, dagvatteningenjörer med mera varit involverade i arbetet.

Utredningen har nått ett skede där ett första utkast till utvecklingsplan tagits fram. Sektorn lyfter därför utkastet för dialog med kommunstyrelsens arbetsutskott. Förslaget kommer visas vid mötet och skickas ej med i kallelsen.

Au § 9 Diarienummer: KS2019/0023

Detaljplan mötesspår Mora By – Riskutredning

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar tacka för informationen.

______

Ärendebeskrivning
Trafikverket genomför kapacitetshöjande åtgärder utmed Dalabanan. En av platserna där åtgärder planeras är Mora By i Säters kommun. Trafikverket tar fram en järnvägsplan som reglerar åtgärderna i järnvägsanläggningen medan Säters kommun planlägger omkringliggande område för att hantera effekterna av åtgärderna i järnvägsanläggningen.

Trafikverkets järnvägsplan har uppnått färdig status och har inlämnats för fastställelse. I järnvägs-planen hanteras risker från järnvägen samt hur dessa förändras av planerad ombyggnation. Sam-råd har skett där Länsstyrelsen valt att först i slutskedet av planprocessen yttra sig om att det varit ”önskvärt” att riskerna i järnvägsanläggningen utretts vidare. Trafikverket valde att bemöta Läns-styrelsens yttrande med att utredning har skett och att bedömningen är att riskerna ej förändras. Samrådsredogörelsen för järnvägsplanen ses i bilaga 1 och specifikt s.10–11 berör ovanstående.

Säters kommuns detaljplan har varit på samråd. Kommunen har baserat sina resonemang kring risker på det material som Trafikverket tagit fram i järnvägsplanen. Länsstyrelsen valde att yttra sig kring riskhanteringen och påtala att en mer omfattande riskutredning behöver göras, om det inte sker behöver vissa fastigheter inom planområdet beläggas med restriktioner kring om- och ny-byggnation. Länsstyrelsens yttrande ses i bilaga 2.

Skillnaderna i yttranden mellan järnvägsplan och detaljplan har diskuterats där samtliga parter varit inblandade. Länsstyrelsen konstaterar att processerna kunde samordnats bättre och att detaljpla-nen borde varit färdig innan järnvägsplanen inlämnats för fastställelse. Ett samordnat förfarande hade också underlättat för Länsstyrelsen att samordna yttranden på de båda planerna men det hade inte förändrat behovet av en fördjupad utredning av riskerna.

Parterna är överens om att utredningen kring risker behöver göras och att det sen blir upp till Sä-ters kommun och Trafikverket att diskutera hur eventuella åtgärder bäst genomförs och finansieras.

Bilagor
Bilaga 1 – Samrådsredogörelse för järnvägsplan.
Bilaga 2 – Samrådsredogörelse för detaljplan

Au § 10 Diarienummer: KS2020/0471

Revidering av Taxa för tillsyn och prövning enligt miljöbalken

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta bilagda reviderade delar av Taxa för tillsyn och prövning enligt miljöbalken, Taxebestäm-melser §§ 1-33 och Taxebilaga 1, Avgift för prövning och anmälan samt viss tillsyn.

______

Ärendebeskrivning
Miljö- och byggnämnden att föreslå kommunfullmäktige
att anta bilagda reviderade delar av Taxa för tillsyn och prövning enligt miljöbalken KF 2019-11-28, § 237, Taxebestämmelser §§ 1-33 och Taxebilaga 1, Avgift för prövning och anmälan samt viss tillsyn.

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har gjort vissa förändringar i sin mall för kommunala taxor.

Skrivelsen för indexuppräkning av timtaxan i Taxebestämmelser §§ 1-33, har förtydligats. Då det kommit ny avfallslagstiftning har (SKR) gjort en revidering i Taxebilaga 1 (Avgift för prövning och anmälan samt viss tillsyn). Vissa lydelser är något förändrade och det har tillkommit en punkt om dispens från kravet om utsortering av bygg- och rivningsavfall i den nya avfallsförordningen.

Bilagor
Bilaga 1- Skillnader i Taxebestämmelser §§ 1-33 och Taxebilaga 1, Avgift för prövning
och anmälan samt viss tillsyn
Bilaga 2- Taxebestämmelser §§ 1-33 (reviderad i sin helhet)
Bilaga 3 -Taxebilaga 1, Avgift för prövning och anmälan samt viss tillsyn (reviderad i sin
helhet)

Au § 11 Diarienummer: KS2021/0011

Handlingsplan för klimatneutralitet

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar
1. Remittera förslaget till ”Handlingsplan för klimatneutralitet” och ” Åtgärder för klimatne-utralitet” till kommunens nämnder, politiska partier, och till styrelsen för Säterbostäder AB.
2. Uppdra till näringslivsenheten remittera planen till de organisationer som berörs.
3. Remissvaren ska ha inkommit senast den 31 maj 2021.
4. Fortsatt handläggning av handlingsplan och åtgärder för klimatneutralitet sker via sam-hällsbyggnadsnämnden.

___________

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige har beslutat att en plan för klimatneutralitet ska tas fram. Ansvarig nämnd för framtagandet är Samhällsbyggnadsnämnden men eftersom planen berör samtliga nämnder i lika hög grad och är en strategisk fråga så föreslås att förslaget remitteras ut från Kommunstyrelsens arbetsutskott till samtliga nämnder, politiska partier samt till Säterbostäder AB.

Planen är en del i arbetet med kommunens strategiska miljömål och knyter an till de nationella klimatmålen. Till det övergripande styrdokumentet finns en bilaga med konkreta åtgärder och an-svariga för dessa. Arbetet berör den kommunala förvaltningens utsläpp regionalt och de utsläpp som orsakas av förvaltningens konsumtion. I uppgiften ingår också att kommunen ska informera, utbilda och samverka med medborgare och företag för att hela den geografiska kommunen ska nå de uppsatta klimatmålen. Arbetet föreslås bedrivas dels genom styrdokument med riktlinjer och dels genom ett utvecklingsarbete i varje nämnd och sektor som hanteras inom befintlig struktur för målarbetet.

Bilagor
Bilaga 1-Handlingsplan för klimatneutralitet
Bilaga 2-Åtgärder för klimatneutralitet
Bilaga 3- Beslut Kf Svar på motion om kraftfullt arbete med klimatförändringarna

Au § 12 Diarienummer: KS2017/0149

Förfrågan om förlängning av Avsiktsförklaring gällande före detta Skönvik 1:10, fasta paviljongen

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta
1. Ej medge förlängning avseende avsiktsförklaring gällande före detta Skönvik 1:10
2. Uppdra till kommundirektören att ta kontakt med berörd part
3. Uppdra Samhällsbyggnadsnämnden att under 2021 upphandla och genomföra rivnings-entreprenad avseende Fasta Paviljongen

______

Motivering till beslut
Då avtalspart, trots lång avtalstid, inte kunnat uppvisa ett hållbart genomförande av i upprättad avsiktsförklaring beskrivet projekt så saknas grund för förlängning. Avtalspart har inte heller in-kommit med förnyad planansökan som efterfrågades i protokoll 2019-11-08.

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen beslutade 2017-03-21 KS§36
Godkänna upprättad avsiktsförklaring avseende exploatering av fasta paviljongen i Säter.
• Avsiktsförklaringen skrevs under 2017-04-05
• Utdrag ur §5 Giltighetstid i Avsiktsförklaringen: Denna avtalsperiod kan förlängas med två år om kommunens övertagande av fastighet och en ändrad detaljplan inte kunnat genomförts och vunnit laga kraft på grund av omständigheter som kommunen eller arkitekten, eller den/de som parterna skriftligen godkänt att sätta i hans ställe, inte kunnat råda över
• Kommunen är via fastighetsreglering via Lantmäteriet, sedan hösten 2019, ägare av före detta Skönvik 1:10.
• 3 avstämningsmöten har hållits med avtalspart efter det att fastighetsregle-ring/lantmäteriförrättning (2019-10-15) blivit klar. Protokollet från möte 2019-11-08 bifo-gas som bilaga.
• Arkitekten inkom 2020-10-28 med en förfrågan om ytterligare förlängning avseende om-rådet kring den före detta fastigheten Skönvik 1:1.

Bilaga
1. Inkommen förfrågan om förlängning av avsiktsförklaring avseende området kring den före detta fastigheten Skönvik 1:10
2. Avsiktsförklaring daterad 2017-04-05
3. Protokoll 2019-11-08

Delges
Samhällsbyggnadsnämnden
Miljö och byggnämnden

Au § 13 Diarienummer: KS2021/0012

Markanvisning Aktören

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar uppdra till sektorchef samhällsbyggnad fortsätta bereda ärendet i enlighet med gällande regelverk.

______

Sektorns ståndpunkt
Enligt riktlinjerna för markanvisning så ska en markanvisning föregås av en förstudie. Aktören har till viss del tagit fram underlag som kan liknas vid en förstudie. Dock så finns det en del underlag som skulle behöva kompletteras för en mer heltäckande förstudie.

Ärendebeskrivning
Aktör med intresse att bygga på fastigheten Aktören 2 & 4 i Säter har kontaktat kommunen med en förfrågan om markanvisning. Berörda tomter ägs i dagsläget av Säters kommun och är detalj-planelagda för bostäder.

Aktören blev med anledning av sin förfrågan inbjuden till ett initialt LOTS möte där de kunde presentera sitt projekt och tänkt genomförande. På mötet beskrev de en plan avseende byggnat-ion av upp till 72 lägenheter fördelat på 3 tomter.

Kommunen har översänt har översänt gällande riktlinjer för markanvisning samt gått genom med aktören vilka krav kommunen ställer i ett markanvisningsavtal.

Bilagor
Ansökan om markanvisning
Värdeutlåtande
Delges
Samhällsbyggnadsnämnden
Miljö och byggnämnden

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Ge oss feedback så att vi kan göra vår information bättre.
Här kan du läsa mer om hur vi behandlar dina personuppgifter