Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-02-16

Kontaktinformation

Säters kommun

Telefon: 0225-55000

Besöksadress: Rådhuset, Åsgränd 2, Säter


Tack för ditt meddelande.

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-02-16

Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, 08.15-11.00

Beslutande
Mats Nilsson, (S) ordförande
Hans Johansson (C) vice ordförande
Caroline Willfox (M), 2:e vice ordförande, 08.15-09.40, §§ 14-18
Annika Karlsson, (S)
Karin Frejd (C)
Roger Siljeholm (M) ersättare för Caroline Willfox (M), 10.00-11.00, §§ 19-24

Tjänstemän
Margareta Jakobsson, kommunsekreterare
Marita Skog, kommundirektör
Malin Karhu Birgersson, sektorchef kommunstyrelsen, § 14-18
Catherine Hellgren, ekonomichef, § 14-15
Veronica Carlsson, ekonomi, §§ 14-15
Mikael Spjut bitr sektorchef samhällsbyggnad, § 23-24
Andreas Mossberg, sektorchef samhällsbyggnad, § 23-24

Utses att justera
Annika Karlsson

Paragrafer
§§ 14-24

Underskrifter
Sekreterare Margareta Jakobsson
Ordförande Mats Nilsson
Justerande Annika Karlsson

Datum för anslag 2021-02-16

Datum för när anslag tas bort 2021-03-10

Förvaringsplats för protokollet Kommunstyrelsesektorn

Au § 14 Diarienummer: KS2021/0056

Bokslutsprognos 2020

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att lägga 2020-års bokslutsprognos till handlingarna.

______

Kommentarer till bokslutsprognos 2020
Resultat
Resultatet för år 2020 prognostiseras till 14,6 mkr, vilket är 13,0 mkr bättre än budget på 1,6 mkr. Ett justerat resultat där avkastning och tillskott från pensionsförvaltningen samt VA-enhetens resultat av- och tillräknas redovisas ett överskott på 14,6 mkr jämfört med budget på 11,5 mkr, vilket är en ökning med 3,1 mkr. I bokslutsprognosen för 2020 har inget tillskott från pensions-förvaltningen föreslagits.

Verksamheternas nettokostnader
Prognos: 6,0 mkr högre än budgeterat.

Under året finns kostnader som uppkommit med anledning av Coronaviruset. Totalt har 2,8 mkr bokförts på det speciella projektnummer som används för dessa kostnader. Kommunen har erhållit bidrag för kostnadstäckning gällande coronarelaterade kostnader där ansökningar har gjorts i omgångar under året. Kommunen har också erhållit ersättning för sjuklönekostnader för perioden april till december med 8,2 mkr.

Kommunstyrelsen har förbrukat 92 % av årsbudgeten och visar ett överskott på 4,9 mkr jämfört med budget. Det är överskott för samtliga enheter som beror på lägre kostnader p.g.a. vakanta tjänster, erhållna statsbidrag p.g.a. Covid-19, lägre kostnader för resor, konferenser och samar-betsprojekt samt ej utnyttjade reserver för utvecklingsmedel. Kanslienheten redovisar ett över-skott på 2,3 mkr som beror på vakans för 6 mån, lägre kostnader för resor och sammanträden inom politiken och tjänstemannaorganisationen genom att stora delar har skett digitalt samt också ej utnyttjade reserver för utvecklingsmedel. Näringsliv har haft lägre kostnader främst ge-nom vakanser och visar ett överskott på 1,2 mkr. Fritidsenheten, IT-enheten, Egen försörjning och Personalenheten redovisar vardera ett överskott på 0,3 mkr. Kommunikation redovisar ett överskott på 0,2 mkr och Ekonomienhetens utfall ligger i linje med budget med ett mindre över-skott på 34 kkr.

Kostnader för utbetalda pensioner ligger i utfall på 103% av årsbudgeten och visar ett underskott på 0,5 mkr.

Räddningstjänsten Dalamitt har ett utfall på 116 % av budget och redovisar ett underskott på 1,6 mkr. Säters kommuns har täckt underskott i Räddningstjänsten för 2019 med ca 0,3 mkr och underskott för 2020 med 1,4 mkr. Orsaken till överskridandet är framför allt kostnader för co-vid-19 och högre kostnader för pensioner.

Överförmyndare i Samverkan har en förbrukning på 100 % och visar således ett resultat på bud-getnivå.

Upphandlingscenter GNU har en förbrukning på 97 % och visar ett mindre överskott på 27 kkr jämfört med budget.

Au § 14 forts

Samhällsbyggnadsnämndens skattefinansierade verksamhet ligger i utfall på 84 % och redovisar ett överskott på 6,7 mkr. Gatuenhetens överskott på 2,9 mkr beror på låga kostnader för vinter-väghållning, som dock till viss del äts upp av ofinansierade ökade kapitalkostnader, samt lägre kostnader för omsorgsresor p.g.a covid.19. SBN gemensamt +0,9 mkr p.g.a. test av ny planor-ganisation med ej återbesättning av tjänst samt uppskjutna kostnader för utbildning och utred-ning p.g.a. Corona. SBN Fastighetsenhet visar ett överskott på 1,7 mkr från lägre snöröjnings-kostnader samt lägre uppvärmningskostnader p.g.a. mild höst. SBN kostenhet +0,8 mkr. Vid-tagna effektiviseringsåtgärder har börjat ge effekt samt 0,2 mkr i erhållet bidrag för sjuklönekost-nader. SBN lokalservice +0,3 mkr.
VA/Renhållning har för närvarande högre kostnader än budget och visar ett underskott på 0,5 mkr. VA-enheten har ett underskott på 2,0 mkr p.g.a. att kostnadsökningar ännu inte är justerade med ökad taxa. Renhållning uppvisar ett överskott på 1,6 mkr p.g.a framtida ännu ej realiserade kostnadsökningar.

Miljö- och byggnämnden ligger i utfall på 91% och uppvisar ett överskott på 0,3 mkr.

Kulturnämnden ligger i utfall på 88 % och uppvisar ett överskott på 1,9 mkr.

Barn- och utbildningsnämnden ligger i utfall på 102 % av budget och uppvisar ett underskott för helåret på 6,1 mkr. Den enskilt största budgetposten som överskred budget med 11,9 mnkr och blev 3,0 mnkr högre än prognosen var för de interkommunala kostnaderna, IKE. Utredning och analys av underskottet rörande IKE kommer att genomföras första kvartalet 2021. Under-skottet pekar till viss del på ett ökat antal elever som byter program under sin gymnasietid, ett ökat antal elever som väljer kostsammare yrkesförberedande program. Resultatet förbättras med anledning av statens Coronastöd som uppgick till 3,2 mkr för uppkomna sjuklönekostnader samt att skolenheterna har överskott på över 6,3 mkr. Kostnader för avskrivningar, ingångna avtal för utvecklingsprojekt samt den ökade digitaliseringen av skolan överskred budget med 2,3 mkr sammanlagt. Ekonomistyrningen av enheterna har gett resultat och personalkostnadernas avvikelse var positivt med 0,1 mkr. Verksamheten har genomfört en satsning på att höja lärares löner inom budgetram. Förskola och pedagogisk omsorg har ett överskott och det förklaras av Corona. Vikarier, timvikarier samt inköp av förbrukningsvaror har kunnat hållas på låga kost-nadsnivåer. Underskottet på grundskolan förklaras av höga vikariekostnader samt budgeterade intäkter från Migrationsverket som inte har inkommit. Båda avvikelserna har påverkats direkt av pandemin.

Socialnämnden ligger i utfall på 104 %. Socialnämndens resultat för helåret 2020 visar ett under-skott på 11,1 mkr. Bidragande orsaker är placeringar av barn och unga, externa placeringar av vuxna med beroendeproblematik, ökade kostnader för försörjningsstöd p.g.a. ökat antal hushåll, förstärkning av bemanningen inom hälso- och sjukvården p.g.a. hög arbetsbelastning samt be-manningssjuksköterskor.
Återsökning av merkostnader med anledning av covid-19 har gjorts under året och totalt har ersättning på 2,7 mkr från Socialstyrelsen bokats upp under 2020. Återsökning hos Socialstyrelsen för perioden februari-augusti 2020 gjordes på 1,1 mkr och där beviljades 1,0 mkr. Ytterligare ansökan har gjorts för perioden september-november på 1,8 mkr där 90% av detta belopp har tagits med för 2020.

Kommunrevisionen ligger i utfall på 91% och visar ett överskott på 0,1 mkr jämfört med budget.

Au § 14 forts

Skatte- och statsbidragsintäkterna

Utfall 11,5 mkr högre än budgeterat.
Under 2020 har regering och riksdag med anledning av pandemins påverkan på den ekono-miska utvecklingen aviserat/beslutat om särskilda stöd till kommuner och regioner.

Finansiella intäkter
Prognos: 1,6 mkr högre än budget.
Högre utdelning från Kommuninvest och Säterbostäder, högre ränta på borgensavgift och högre momsbidrag än budgeterat.

Finansiella kostnader
Prognos: 2,5 mkr lägre än budget.
Räntekostnaden för kommunens långfristiga lån är budgeterad till 1,5 %. Ränteläget är lägre. I senaste räntebindning på kommunens lån var den genomsnittliga räntesatsen 0,35%.

Pensionsmedelsförvaltning
Utfall: 2,1 mkr vilket är 0,8 mkr högre än budget.
Avkastningen är budgeterad till 1,0 % eller ca 1,3 mkr.
I budgeten för 2020 planerades en överföring av medel från pensionsförvaltningen på 11,2 mkr men i bokslutsprognosen har inget uttag föreslagits.

Investeringsbudget
Utfall: 90,5 mkr
Årets beslutade investeringsbudget ligger på 77,9 mkr. Till detta kommer från 2019 överförda in-vesteringsmedel med 64,1 mkr. Total budget för året uppgår till 142,0 mkr. Årets investeringar ligger på 90,5 mkr, en avvikelse på 51,5 mkr

Bilaga 1: Bokslutsprognos 2020-12-31 Säters kommun

Au § 15 Diarienummer: KS2021/0057

Överföring av investeringsmedel från 2020 till 2021

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta medge att samhällsbygg-nadsnämnden, kulturnämnden, kommunstyrelsesektorn samt barn och utbildningsnämnden får föra över investeringsmedel från 2020 till 2021 för aktuella investeringsprojekt med högst det belopp som har angetts i ansökan, samt att uppdra åt ekonomienheten att göra en slutlig av-stämning innan överföring sker.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar uppdra till kommundirektör ta fram riktlinjer som reglerar möjligheten att överföra investeringsmedel från år till år.

Caroline Willfox (M) avstår och deltar ej i beslutet.

______

Bakgrund och ärendebeskrivning
Samhällsbyggnadsnämnden anhåller om att få föra med sig investeringsmedel från 2020 till 2021 om totalt 25 790 kkr, varav 1 300 kkr avser överföring från kommunstyrelsesektorn.

Kulturnämnden anhåller om att få föra med sig investeringsmedel från 2020 till 2021 om totalt 146 kkr.

Kommunstyrelsesektorn anhåller om att få föra med sig investeringsmedel från 2020 till 2021 om totalt 5 431 kkr, varav Kanslienheten 5 191 kkr och IT-enheten 240 kkr.

Barn och utbildningsnämnden anhåller om att få föra med sig investeringsmedel från 2020 till 2021 om totalt 500 kkr.

Bifogade underlag
Bilaga 1: Sammanställning över investeringar

Au § 16 Diarienummer: KS2021/0054

Säkerhetsskyddschef och instruktion för kommundirektör

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att kommundirektö-ren är kommunens säkerhetsskyddschef samt att reviderad instruktion för kommundirek-tören antas. Tidigare beslut om säkerhetschef upphör att gälla.

___________

Ärendebeskrivning
Länsstyrelsen har gjort Säters kommun uppmärksam på att det saknas beslut om säker-hetsskyddschef vilket kommuner är skyldig att ha. Säters kommun har tidigare tagit beslut om säkerhetschef.

Att vara säkerhetsskyddschef är kopplat till säkerhetsskyddsförordningen antagen 2018, SFS 2018:658.
Enligt förordningen ska det finnas en säkerhetsskyddschef som kontrollerar att verksam-heten bedrivs i enlighet med vad som föreskrivs i säkerhetsskyddslagen (2018:585).

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande

Au § 17 Diarienummer: Ks2021/0053

Internkontrollplan för kommunledningssektorn, rapport 2020 och internkontrollplan 2021

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen beslutar
1. Godkänna rapport om utförd internkontroll för 2020
2. Fastställa förslag till internkontrollsplan 2021

______

Bakgrund och ärendebeskrivning
Internkontroll 2020
Upphandling/inköp – Enligt internkontrollplanen ska kontroll av köptrohet mot avtal, en kon-troll på att man handlat rätt saker hos en avtalsleverantör, genomföras. Det slumpmässiga urvalet för 2020 visar att det till viss del förekommit inköp av produkter som inte finns med på prislis-tan. Kontroll av prislistor har inte kunnat göras på ett bra sätt då prislistor uppdateras löpande, exempel vissa priser uppdateras veckovis för vissa kontrakt. Rutin för detta håller på att ses över
Anställningsavtal
Kontroll att anställningsavtal inkommer till personalavdelningen för arkivering. Det finns an-ställningsavtal som inte inkommer till personalarkivet. Punkten kvarstår och under 2021 kommer chefer att löpande informera om att avtal ska finnas i kommunens personalarkiv
Inköp av varor och tjänster – Kontroller av slumpmässigt utvalda leverantörsfakturor, huruvida det finns avtal med dessa och om det krävs. Kontrollen 2020 visade att mer än hälften av de slumpmässigt utvalda leverantörerna inte hade avtal men hade också låga inköpsbelopp (det finns inget krav på avtal för belopp under två prisbasbelopp 2021 – 47 600 kr). Resterande del var korrekta och där fanns avtal och där gick det också att se att det var ett högre inköpsbelopp för dessa leverantörer.
Informationssäkerhet – En kontroll har genomförts genom en enkät som har skickats till 10 procent av medarbetaren.
Fördelning av sektorstillhörighet för de som besvarade enkäten där Sociala sektorn har största andelen 37%.
73% svarar att de känner till kommunens informationssäkerhetspolicy
Endast 23% känner till kommunens LIS (ledningsstöd för informationssäkerhet)
41% vet vart de kan hitta information om kommunens informationssäkerhet
Endast 27% har sett kommunens informationssäkerhetsfilmer DISA
73% tar upp informationssäkerhet på sina APTer regelbundet medans 11% anger att det aldrig tas upp på deras arbetsplatsträff

Au § 17 forts

80% anger att dom behandlar personuppgifter i sitt dagliga arbete 91% anser att dom vet också hur dom ska hantera personuppgifterna för att leva upp till lagkraven (figur 8). 82% anger att GDPR tas upp på deras APTer men 7% anger samtidigt att GDPR aldrig tas upp på deras APT
55% anger att dom inte vet vad de behöver göra när dom förlorar ett digitalverktyg (in-nehållande information) (
43% vet inte vad som ska göra om dom upptäcker en personuppgiftsincident
Kommunen behöver fortsätta arbeta med att informera om informationssäkerhet och GDPR. Samt att informera om vad man som anställd behöver göra om en personuppgiftsincident in-träffar.

Internkontroll 2021
Inför 2021 har en revidering gjorts av internkontrollplanen utifrån den riskbild som finns i dag, analys har genomförts av kommunstyrelsesektorns ledningsgrupp. Det har tillkommit en kon-troll gällande företrädesrätt samt en kontroll av E-tjänster.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande
Internkontrollplan

Au § 18 Diarienummer: KS2021/0055

Revidering av reglemente för Krisledningsnämnden

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta fastställa reviderat reglemente för Krisledningsnämnden.

______

Ärendebeskrivning
Reglementet för krisledningsnämnden behöver uppdateras. Ett första reglemente fastställdes 2003 och en revidering av nämndens reglemente gjordes 2013. Reglementen bör ses över under varje mandatperiod.

Enligt lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära hän-delser i fredstid och höjd beredskap ska det, i varje kommun, finnas en krisledningsnämnd och ett fastställt reglemente. Följande förändring i reglementet föreslås:

Följande förändringar föreslås:
Sista stycket i § 2 stryks men beskrivs i inledningen
Nuvarande lydelse ” § 4 Föredragande i krisledningsnämnden ska vara kommunchefen alt. be-redskapssamordnaren.
Ny lydelse § 4 Ansvarig tjänsteperson är kommundirektören
§ 9 – ändras landsting till regioner.
§ 10 – utgår finns under ny § 14
Förtydligandet utgår och skrivs in under § 7
§ 14 ny paragraf. Reglerar personuppgiftsansvar och sekretess
§ 15 ny paragraf. Öppnar upp möjligheten att delta på distans

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande
Reglemente för Krisledningsnämnden

Au § 19 Diarienummer: KS2021/0013

Nominering till styrelsen för föreningen Coompanion Dalarna

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar nominera Abbe Ronsten (S) till styrelsen för förening-en Coompanion Dalarna.
______

Ärendebeskrivning
Valberedningen har påbörjat sitt arbete och uppmanar samtliga medlemmar att nominera kandi-dater till styrelsen för föreningen. Val av ledamöter och ordförande sker årligen på förenings-stämman, vice ordförande utses inom styrelsen.

Styrelsen består i dag av:
Anna Hed, Mora kommun Ordförande
Abbe Ronsten V ordförande
Magnus Hedgården, Föräldrakoop Leksand Ledamot
Camilla Garbergs, Älvdalens kommun Ledamot
Anita Bohman-Daniels, LRF Ledamot
Lina Renberg, Almi Gävle-Dala Ledamot
Peter Börjesson, Lokal Mat ek förening Ledamot

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande
Skrivelse från Coompanion Dalarna

Delges
Coompanion Dalarna

Au § 20 Diarienummer: KS2021/0052

Redovisning av obesvarade motioner

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta godkänna redovisningen samt att motionen ligger kvar för beredning

______

Ärendebeskrivning:
Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning, 30 §, ska kommunstyrelsen två gånger varje år redo-visa de motioner som inte beretts färdigt.

Följande motioner har inte beretts färdigt
Motion om skärpta mål för kommunens klimatutsläpp Dnr KS2020/0226.

Motionen är inlämnad till kommunfullmäktiges sammanträde 2020-09-24. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade remittera motionen till samhällsbyggnadsnämnden för yttrande. Kom-mundirektören fick samtidigt i uppdrag att ta fram en miljöplan.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande
Inlämnade motioner

Au § 21 Diarienummer: KS2021/0052

Redovisning av obesvarade medborgarförslag

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta godkänna redovisningen samt att medborgarförslagen ligger kvar för beredning

______

Ärendebeskrivning:
Enligt kommunfullmäktige arbetsordning, 31 §, ska kommunstyrelsen två gånger per år redovisa de medborgarförslag som inte har beretts färdigt. Redovisningen ska ske på fullmäktiges ordina-rie sammanträde i april och oktober.

Följande medborgarförslag har inte beretts färdigt

Medborgarförslag om hjärtats väg – promenadväg. Dnr KS2020/0195
Medborgarförslaget är inlämnad till kommunfullmäktiges sammanträde 2020-09-24. Kommun-fullmäktige beslutade att hänskjuta medborgarförslaget till samhällsbyggnadsnämnden för beslut.

Medborgarförslag om att sätta upp en skylt vid Gustafs kyrka. Dnr KS2020/0314
Medborgarförslaget är inlämnad till kommunfullmäktiges sammanträde 2020-10-22. Kommun-fullmäktige beslutade hänskjuta medborgarförslag till samhällsbyggnadsnämnden för beslut

Medborgarförslag om för att utveckla och stärka handeln och näringslivet i Säter. Dnr KS2020/0353
Medborgarförslaget är inlämnad till kommunfullmäktiges sammanträde 2020-10-22. Kommun-styrelsens arbetsutskott beslutade 2020-11-24 remittera medborgarförslaget till Samhällsbygg-nadsnämnden att i samråd med näringslivsenheten lämna yttrande. Yttrandet ska ha inkommit till kommunstyrelsesektorn senast 31 maj 2021.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande
Inlämnade medborgarförslag

Au § 22 Diarienummer: KS2020/0313

Svar på medborgarförslag om en rondell vid ICA I Storhaga Gustafs

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar hänskjuta medborgarförslaget till kommunstyrelsen utan eget förslag.

______

Ärendebeskrivning
Ett medborgarförslag om att göra en rondell vid ICA storhaga Gustafs, lämnades in till kom-munfullmäktiges sammanträde 2020-10-22 av Tommy Magnusson, Gustafs.

Medborgarens förslag
”Jag tycker att man kan göre en rondell vid Ica Storhaga i Gustafs. Som det är nu är det tur att inga olyckor händer, mycket tung trafik, bussarna åker där flera gånger om dagen. Även vid korsningen mot ST SKEDVI bör det vara en rondell. Tillbuden är många, bara tur att det inte händer något all-varligt. Tack för ordet.”

Yttrande från samhällsbyggnadsnämnden
Samhällsbyggnadsnämnden har tagit del av medborgarförslaget och föreslår att Kommunstyrel-sen ser det som besvarat. Säters kommun är ej väghållare för de aktuella korsningspunkterna eller väg 790. Vägarna är statliga vilket betyder att Trafikverket ansvarar för eventuella åtgärder. Försla-gen i medborgarförslaget har utretts historiskt och tankarna är goda. Korsningspunkten mellan väg 790 och väg 789 ses över i samband med den vägplan som Trafikverket genomför kopplat till gång- och cykelväg mellan Enbacka och Naglarby. Här föreslås dock ej några åtgärder i själva korsningen utan fokus ligger på en säker passage och sänkt hastighet. För korsningspunkten i Storhaga finns en utredning framtagen men inga medel är avsatta för fortsatt planeringsprocess. Säters kommun driver frågan vidare i samverkan med Trafikverket.

Au § 23 Diarienummer: KS2019/0270

Granskning av vägplan för ombyggnad av väg 789/806 genom Enbacka-Naglarby

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen besluta yttra sig enligt ställt förslag.

______

Ärendebeskrivning
Trafikverket tar fram en vägplan i syfte att skapa ett trafiksäkert stråk för gående och cyklister utmed väg 789/806 genom Enbacka och Naglarby. Vägplanen har nått granskningsskede och möjlighet till yttrande för berörda ges. Säters kommun har tagit del av granskningshandlingen och ett förslag till yttrande ses i bilaga.

Bilagor
Bilaga 1 – Förslag till yttrande

Sändlista
Beslutet delges: Trafikverket

Au § 24 Diarienummer: KS2019/0270

Granskning av vägplan för ombyggnad av väg 790 genom Skedvi kyrkby

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta yttra sig enligt ställt förslag. Till kommunstyrelsen ska ett tillägg om gångförbindelse mellan Vinkelvägen och ”banktorget” tillföras yttrandet.

______

Ärendebeskrivning
Trafikverket tar fram en vägplan i syfte att skapa ett trafiksäkert stråk för gående och cyklister utmed väg 790 genom Skedvi kyrkby. Vägplanen har nått granskningsskede och möjlighet till yttrande för berörda ges. Säters kommun har tagit del av granskningshandlingen och ett förslag till yttrande ses i bilaga.

Bilagor
Bilaga 1 – Förslag till yttrande

Sändlista
Beslutet delges: Trafikverket

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Ge oss feedback så att vi kan göra vår information bättre.
Här kan du läsa mer om hur vi behandlar dina personuppgifter