Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-09-29

Kontaktinformation

Säters kommun

Telefon: 0225-55000

Besöksadress: Rådhuset, Åsgränd 2, Säter


Tack för ditt meddelande.

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-09-29,

Plats och tid:
Kommunstyrelsens sammanträdesrum, 08.15-10.50

Beslutande
Mats Nilsson, (S) ordförande
Hans Johansson (C) vice ordförande
Caroline Willfox (M), 2:e vice ordförande
Annika Karlsson, (S)
Karin Frejd (C)

Tjänstemän
Margareta Jakobsson, sekreterare
Marita Skog, kommundirektör
Malin Karhu Birgersson, sektorchef kommunstyrelsesektorn, § 137-142
Catherine Hellgren, ekonomichef, §§ 137-139
Andreas Mossberg, sektorchef samhällsbyggnadssektorn, § 143
Ellinor Fredriksson, VD Säterbostäder AB, § 143

Utses att justera
Annika Karlsson

Paragrafer
§§ 137-144

Underskrifter
Sekreterare Margareta Jakobsson
Ordförande Mats Nilsson
Justerande Annika Karlsson

Datum för anslag 2020-09-29

Datum för när anslag tas bort 2020-10-22

Förvaringsplats för protokollet Kommunstyrelsesektorn

Au § 137                                                          Diarienummer: KS2020/0365

Delårsrapport 2020

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta överlämna delårsrapporten för 2020 till kommunfullmäktige för fastställande.

__________

Ärendebeskrivning

Enligt Lagen om kommunal redovisning kap.13, ska kommuner minst en gång under räkenskapsåret upprätta en särskild redovisning, delårsrapport. Delårsrapporten skall innehålla en översiktlig redogörelse för utvecklingen av kommunens verksamhet och resultat sedan föregående räkenskapsårs utgång. Delårsrapporten avser i Säters kommun perioden januari till augusti.

Au § 138                                                          Diarienummer: KS2020/0189

Budgetuppföljning per 31 augusti

 Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att lägga augusti månads budgetuppföljning till handlingarna.

__________

Kommentarer till budgetuppföljning per augusti 2020

Resultat

Resultatet för år 2020 prognostiseras vid detta uppföljningstillfälle till 9,1 mkr, vilket är 7,5 mkr bättre än budget på 1,6 mkr. Ett justerat resultat där avkastning och tillskott från pensions-förvaltningen, samt VA-enhetens resultat av- och tillräknas visar ett överskott på + 20,5 mkr (budget + 11,5 mkr).

Verksamheternas nettokostnader

Prognos: 10,7 mkr högre än budgeterat
Vid den här månadens uppföljning har tre sektorer och en verksamhet i samverkan inrapporterat avvikelser från budget i prognosen till årets slut. Det finns även avvikelser mellan budget och utfall för perioden.

Au § 138 forts

I uppföljningen januari till augusti finns kostnader som uppkommit med anledning av Coronaviruset. Totalt har 0,9 mkr bokförts på det speciella projektnummer som används för dessa kostnader. Coronakostnader finns även med i prognosen för helåret. Kommunen håller förnärvarande på med ansökningar om medel för kostnadstäckning för coronarelaterade kostnader där beslut väntas senare under året samt vissa bidrag kommer att ansökas senare under hösten. I prognosen finns därför ingen intäkt upptagen för de bidrag som ännu inte är beviljade.

Kommunen har erhållit ersättning för sjuklöner för perioden april till juli med 4,8 mkr. Förlängning av coronarelaterade åtgärder fortsätter som bl.a innebär att kommunen kommer att få viss ersättning för en del av sjuklönekostnaderna för kommande perioder.

Kommunstyrelsen har förbrukat 63 % av årsbudgeten och vid en jämn förbrukning över året skulle 8/12 eller 67% har förbrukats. Differensen mellan ackumulerat utfall och ackumulerad budget uppgår till +1,9 mkr. Till årets slut förutspås ett resultat på +0,3 mkr.

Kostnader för utbetalda pensioner ligger i utfall på 59%. Till årets slut förutspås ett resultat på budgetnivå.

Räddningstjänsten Dalamitt. Förbrukning 78 %. Prognosunderskott med 1,3 mkr. 0,25 mkr motsvarar täckningen av underskottet 2019 utöver uppbokat i bokslut 2019 med -0,75 mkr. RDM har därutöver aviserat ett underskott för 2020 på totalt 15,6 mkr, av vilket 1,0 mkr kommer att belasta Säters kommun. Orsaken till överskridandet är framför allt kostnader för covid-19 och högre kostnader för pensioner.

Överförmyndare i Samverkan. Förbrukning 65 %. Till årets slut förutspås ett resultat på budgetnivå.

Upphandlingscenter GNU. Förbrukning 67 %. Till årets slut förutspås ett resultat på budgetnivå.

Samhällsbyggnadsnämndens skattefinansierade verksamhet ligger i utfall på 53 %. Till årets slut förutspås ett överskott på 0,7 mkr. Gatuenhetens överskott på 0,6 mkr beror på låga kostnader för vinterväghållning under den snöfattiga vintern men dessa äts till viss del upp av ofinansierade ökade kapitalkostnader. SNB gemensamt +0,1 mkr p.g.a. ej återbesättning av tjänst men effekten minskas dock av ökade kostnader för utredningar och planer under hösten.

VA/Renhållning har för närvarande något högre kostnader än budget. Till årets slut förutspås ett underskott på 1,2 mkr p.g.a. kostnadsökningar som ej täcks av taxan. Framtagning av förslag till taxehöjning pågår.

Miljö- och byggnämnden ligger i utfall på 49%. Till årets slut förutspås ett överskott på 0,2 mkr.

Kulturnämnden ligger i utfall på 58 %. Till årets slut förutspås ett resultat på budgetnivå.

Barn- och utbildningsnämnden ligger i utfall på 65 %. Vissa periodiseringsavvikelser i utfallet jämfört med budget per augusti 2020. Till årets slut förutspås ett resultat på budgetnivå, men med viss osäkerhet. Oförutsedda merkostnader p.g.a. omvärldsfaktorerna kan påverka utfallet och antagningen till gymnasieskolorna kommer att påverka prognosen negativt.

Au § 138 forts

Socialnämnden ligger i utfall på 68 %. Årets underskott prognosticeras till -9,4 mkr. Bidragande orsaker är ökade kostnader för försörjningsstöd p.g.a. ökat antal hushåll, placeringar av barn och ungdom, externa placeringar av vuxna med beroendeproblematik samt förstärkning av bemanningen inom hälso- och sjukvården p.g.a. hög arbetsbelastning. En återsökning av merkostnader under perioden februari-augusti 2020 har gjorts med anledning av covid-19. Sociala sektorn har återsökt 1,1 mkr hos Socialstyrelsen. Ansökan är vid denna tidpunkt ännu ej beviljad och därför inte med i Socialnämndens prognos.

Kommunrevisionen ligger i utfall på 45 %. Till årets slut förutspås ett resultat på budgetnivå.

Skatte- och statsbidragsintäkterna

V 40/2019 redovisade SKR prognosen som ligger till grund för beslut om budget för 2020.

V 51/2019 redovisades prognosen som ligger till grund för Skatteverkets beslut om utbetalning 2020.

V 35 2020 redovisade SKR senaste skatteprognos för året. Under 2020 har regering och riksdag med anledning av pandemins påverkan på den ekonomiska utvecklingen aviserat/beslutat om särskilda stöd till kommuner och regioner.

Avvikelse budget Prognos v 35
Allmän kommunalskatt +6,5 mkr
Slutavräkning 2019    -2,4 mkr
Skatteavräkning 2020 -2,5 mkr
Inkomstutjämning   – 7,0 mkr
Kostnadsutjämning    -0,6 mkr
LSS-utjämning +0,2 mkr
Regleringsbidrag   -0,2 mkr
Fastighetsavgift +0,7 mkr
Övriga bidrag -1,7 mkr
-7,0 mkr
Beslutade/aviserade statsbidrag under 2020
Aviserat 20 januari +3,8 mkr
Riksdagsbeslut februari +1,9 mkr
Aviserat 2 april  +11,3 mkr
Aviserat 18 maj +3,2 mkr
Kompensation avs. periodiseringsfonder (prognos) +1,9 mkr
 +22,1 mkr
Netto +15,1 mkr

Nästa prognos på skatteunderlagets utveckling kommer v 40.

Au § 138 forts

Finansiella intäkter

Prognos: 1,2 mkr högre än budget.

Högre utdelning från Kommuninvest och Säterbostäder, högre ränta på borgensavgift och högre momsbidrag än budgeterat.

 Finansiella kostnader

Prognos: 2,0 mkr lägre än budget

Räntekostnaden för kommunens långfristiga lån är budgeterad till 1,5 %. Ränteläget är lägre. I senaste räntebindning på kommunens lån var den genomsnittliga räntesatsen 0,36%.

Pensionsmedelsförvaltning

Prognos: Enligt budget

Avkastningen är budgeterad till 1,0 % eller ca 1,3 mkr. Varierande marknadsvärde gör det svårt att prognosticera utfallet på årsbasis.

Investeringsbudget

Prognos: 111,9 mkr

Årets beslutade investeringsbudget ligger på 77,9 mkr. Till detta kommer från 2019 överförda investeringsmedel med 64,1 mkr. Total budget för året 142,0 mkr. Prognosen för årets investeringar uppgår till 111,9 mkr, en avvikelse på 30,1 mkr. I prognosen har SBN gjort omfördelningar av investeringar på 64,3 mkr till år 2021 och investeringar avseende SÄBO ingår med 37 mkr.

Au § 139                                                          Diarienummer: KS2020/0366

Kommunal skattesats 2021

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta fastställa skattesatsen för 2021 till 22,32, vilket är oförändrat från 2020.

______

Bakgrund och ärendebeskrivning

Kommunallagen 11 kap 11 § föreskriver att kommunfullmäktige ska fastställa skattesatsen för nästkommande år senast före november månads utgång.

Au § 140                                                          Diarienummer: KS2019/0366

Handlingsplan ”Våld i nära relationer” för medarbetare i Säters kommun

 Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen anta handlingsplan ”Våld i nära relationer” för medarbetare i Säters kommun. Uppdra till kommundirektören att ansvara för att uppdatera kontaktuppgifterna i dokumentet.

__________

Bakgrund och ärendebeskrivning

Kommunstyrelsens arbetsutskott har uppdragit till kommundirektören att ta fram gemensam handlingsplan mot våld i nära relationer. Handlingsplanen bygger den policy som kommunfullmäktige beslutade om 2019-09-19 och ska vara en hjälp för medarbetare och chefer kring hur man ska hantera misstanke eller kännedom om våld i nära relationer.

Beslutsunderlag Delges
Tjänsteutlåtande

Handlingsplan ”Våld i nära relationer”

Nämnderna

Au § 141                                                          Diarienummer: KS2020/0345

Svar på granskningsrapport avseende efterlevnad av Dataskyddsförordningen

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta anta nedanstående svar samt med anledning av rapporten uppdra till kommundirektören att revidera gällande förvaltningsplan.

____________

Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsen har tagit del av KPMG:s granskningsrapport avseende efterlevnad av dataskyddsförordningen

I rapporten redovisar KPMG fem rekommendationer

 • säkerställa en tillräcklig kompetensnivå och resurser för dataskyddsombud
 • säkerställa att dataskyddsombud involveras och rådfrågas i högre grad i alla frågor som rör skyddet av personuppgifter
 • dataskyddsombud fullföljer sitt uppdrag och genomför regelbunden tillsyn över personuppgiftsansvarigas efterlevnad av dataskyddsförordningen
 • utifrån kontrollmål för efterlevnad av GDPR i internkontrollplan för 2020 bedöma risk och konsekvenser för brister i efterlevnad av GDPR och upprätta kontrollåtgärder för dessa
 • säkerställa att utbildning genomförs för samtliga medarbetare för att medvetenheten om hantering av personuppgifter ska vara tillräcklig

Kommunstyrelsen ser positiv på de rekommendationer som presenterats eftersom GDPR förordningen är ett viktigt område som kräver både kompetens och utrymme i verksamheten. Det är av största vikt att det finns en tydlighet i området och att det utvecklas.

 • Nytt dataskyddsombud har rekryterats och utbildats. Resurser finns för uppdraget för att säkerställa kvalitet.
 • Dataskyddsombudet har möjlighet att involveras och rådfrågas och arbetet med att se över hur dataskyddshandläggarna arbetar pågår för att tydliggöra roller och uppdrag.
 • Detta sker genom en att Dataskyddsombudet kommer att ta fram tillsynspunkter under året. Ett program har köpts in för att scanna samtliga digitala filer för att rensa personuppgifter. Tillsyn kommer också ske via stickprov. Rutiner för hantering av personuppgifter vid upphandling ska tas fram under året.
 • Inför varje år görs en analys kring vilka punkter som ska kontrolleras i internkontrollen. Finns det behov av kontroller utöver det som sker i det löpande arbetet kommer detta att redovisas i internkontrollplanen
 • Utbildning kommer att tas fram lokalt för att vara tillräckligt intressant och nära den verksamhet medarbetaren arbetar i.
Beslutsunderlag Delges
Tjänsteutlåtande

Granskningsrapport efterlevnad av Dataskyddsförordningen

Förvaltningsplan

Revisorerna

Au § 142                                                          Diarienummer: KS2020/0227

Avsiktsförklaring avseende utveckling inom främst Skönviksområdet

 Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktiga att godkänna framtagen avsiktsförklaring, exklusive nytt LSS-boende, avseende Skönviksområdet i Säters kommun.

Caroline Willfox (M) deltar ej i beslutet.

______

Bakgrund och ärendebeskrivning

Som ett första steg kopplat till detta uppdrag KS§ 78 har en avsiktsförklaring arbetats fram mellan Säters kommunkoncern och SBB Norden AB.

Skönvik som stadsdel genomgår för närvarande en omvandling från ett omfattande sjukhusområde till ett område med mer blandad bebyggelse, verksamhet och idrott. Bostadsplan för Säters kommun innefattar en utveckling på Skönvik samt en plan för att knyta ihop Skönvik med resten av staden. Även gällande fördjupad översiktsplan för Säters tätort påvisar en betydande utveckling på det gamla ”sjukhusområdet”. Tidigare erfarenheter från andra kommuner visar att en omvandling av ett område kräver ett flertal insatser och investeringar. Med detta som grund har Säters kommun fört dialog med SBB Norden AB, som är den största fastighets-/markägarenägaren på området, avseende olika potentiella åtgärder.

Kommunstyrelsen beslutade 2020-05-25 KS§78 att uppdra till Kommundirektören att tillsammans med Samhällsbolaget (SBB) Norden AB arbeta fram en avsiktsförklaring avseende förslag på följande lokalmöjligheter

 • Kontorsplatser för olika kommunala verksamheter
 • Varmvattenbassäng
 • Grundskola-förskola
 • Plan med SBB Norden avseende byggnation av 30 – 40 bostäder på området

samt säkerställa de juridiska förutsättningarna avseende ett hyresförfarande. Nästa steg är att fullfölja förslag till avtal utifrån nämnd tidplan i avsiktsförklaringen.

Tidigare beslut som berör ärendet

Uppdrag om förskola 120 platser

Uppdrag om nytt LSS-boende 6 platser

Lokaliseringsutredning förskola 2

 

Beslutsunderlag Delges
Tjänsteutlåtande

Avsiktsförklaring avseende utveckling inom främst Skönviksområdet i Säters kommun

SBB

Au § 143

Agenda 2030

Kommundirektören informerar om Säters kommuns arbete med Agenda 2030.

 

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Ge oss feedback så att vi kan göra vår information bättre.
Här kan du läsa mer om hur vi behandlar dina personuppgifter