Personalutskottet 2020-09-29

Kontaktinformation

Säters kommun

Telefon: 0225-55000

Besöksadress: Rådhuset, Åsgränd 2, Säter


Tack för ditt meddelande.

Personalutskottet 2020-09-29

Plats och tid:
Kommunstyrelsens sammanträdesrum, 11.00-12.00

Beslutande
Hans Johansson (C) ordförande
Mats Nilsson, (S) vice ordförande
Caroline Willfox (M), 2:e vice ordförande

Tjänstemän
Malin Karhu Birgersson, sektorchef kommunstyrelsesektorn, § 137-142

Utses att justera
Mats Nilsson

Paragrafer
§§ 25-30

Underskrifter
Sekreterare Malin Karhu Birgersson
Ordförande Hans Johansson
Justerande Mats Nilsson

Datum för anslag 2020-10-06

Datum för när anslag tas bort 2020-10-28

Förvaringsplats för protokollet Kommunstyrelsesektorn

Pu § 25                                                            Diarienummer: KS2020/0376

Rehabiliteringspolicy

Beslut:

Personalutskottet föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige besluta anta rehabiliteringspolicy.

__________

Ärendebeskrivning:

Enligt arbetsmiljölagen ska alla arbetsgivare ska ha ett systematiskt arbete kring rehabilitering. Ett bra rehabiliteringsarbete stärker både individens möjlighet att återgå i arbete och organisationens förmåga att tillvara ta kompenes. Ett bra och strukturerat rehabiliteringsarbete är och en del av medarbetarens bild av arbetsgivaren.

Strukturerat arbete och engagerade chefer som arbetar med att tillsammans med medarbetaren arbetar med rehabilitering bidrar till en tydlig ansvarsfördelning och chefer som blir trygga i uppgiften.

Pu § 26                                                            Diarienummer: KS20202/0377

Rekryteringspolicy

Beslut:

Ärendet bordläggs

__________

Ärendebeskrivning:

Säters kommun ska ha den organisation och kompetens som behövs för att kunna erbjuda den goda kvalitén i organisationen som vi behöver och vill ha nu och framöver. Det kräver att vi utvecklar en ännu mer kompetent organisation som anpassar sig, är innovativ och vågar prova nya metoder.

Alla rekryteringar ska ses som en möjlighet att skapa nytt och det är därför viktigt att ställa frågan vad behöver vi nu för att komma ett steg längre.

För att möta framtidens utmaningar och nå målet med en kompetent organisation förutsätter det att Säters kommun arbetar strategiskt med kompetensförsörjning och med rekrytering.

Pu § 27

Information om samverkansavtal

Beslut:

Personalutskottet beslutar lägga informationen till handlingarna

__________

Ärendebeskrivning:

Säters kommun har tillsammans med de fackliga organisationerna tagit fram ett utkast till nytt samverkansavtal. Dialogen har pågått i Centrala samverkansgruppen under en längre period. Som en del i dialogen har parterna enats om att utbildning av SKR och kommunal med chefer och samverkans ledamöter ska genomföras. Utbildningen genomfördes 2020-09-22 med ett stort deltagande både av fackliga företrädare och chefer.

I den redovisning som gjordes av grupperna under utbildningen är den sammanfattande bedömningen att samverkan fungerar bra/mycket bra inom de flesta områden. Förbättringsområden diskuterades och den dialogen kommer att fortsätta med de fackliga parterna i den centrala samverkansgruppen.

Pu § 28

Rekrytering sektorchef Barn och utbildningssektorn/skolchef

Beslut
Personalutskottet beslutar lägga informationen till handlingarna

__________

Bakgrund och ärendebeskrivning

Personalchefen redovisar status av rekrytering av sektorchef Barn och utbildningssektorn/skolchef

Pu § 29

Hälsoförsäkringen balans

Beslut
Personalutskottet beslutar lägga informationen till handlingarna

__________

Bakgrund och ärendebeskrivning

Personalchefen redovisar status av Hälsoförsäkringen Balans

Diagram över hälsoförsäkring balans

Pu § 30

Säters kommuns styrdokument inom HR

Beslut
Personalutskottet beslutar lägga informationen till handlingarna

__________

Bakgrund och ärendebeskrivning

Lista över styrande dokument

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Ge oss feedback så att vi kan göra vår information bättre.
Här kan du läsa mer om hur vi behandlar dina personuppgifter