Personalutskottet 2020-11-24

Kontaktinformation

Säters kommun

Telefon: 0225-55000

Besöksadress: Rådhuset, Åsgränd 2, Säter


Tack för ditt meddelande.

Personalutskottet 2020-11-24

Plats och tid:
Kommunstyrelsens sammanträdesrum, 13.00-15.00

Beslutande
Hans Johansson (C) ordförande
Mats Nilsson, (S) vice ordförande

Tjänstemän
Malin Karhu Birgersson, sektorchef kommunstyrelsesektorn,

Utses att justera
Mats Nilsson

Paragrafer
§§ 31-36

Underskrifter
Sekreterare Malin Karhu Birgersson
Ordförande Hans Johansson
Justerande Mats Nilsson

Datum för anslag 2020-12-02

Datum för när anslag tas bort 2020-12-28

Förvaringsplats för protokollet Kommunstyrelsesektorn

Pu § 31 Diarienummer: KS2020/0419

Kommunals yrkande om arbetsskor

Beslut:
Personalutskottet beslutar att beslut om arbetsskor tas i respektive verksamhet. Hur hanteringen sker återredovisas till personalutskottet i januari 2021.

_________

Ärendebeskrivning
Kommunals företrädare har inlämnat en skrivelse om arbetsskor för samtliga verksamheter.
Eftersom förutsättningarna är olika i verksamheterna bör beslutet tas i respektive verksamhet

Bakgrund
I en kontroll av hur arbetsskor- kläder hanterats i verksamheterna, har följande framkommit
– Sociala sektorn – en grupp per år får skor. Resten av budgeten går till arbetskläder
– Skönvikshallen – byxor och skor köper personalen själva med rekvisition. Maxbelopp/år 1600:- inklusive moms.
– Barn och utbildningssektorn – i dagsläget erbjuder barn- och utbildningssektorn skal- och vinterkläder, ej skor.
Med tanke på nuläget och uppmaningen om utomhusarbete i större utsträckning kan vinterskor vara något sektorn undersöker möjligheter till.
– I verksamheter som enligt arbetsmiljöverket har krav på speciella arbetsskor tillhanda-hålls det av arbetsgivaren.

Delges Kommunal, samtliga nämnder

Pu § 32 Diarienummer: KS2020/0388

Friskvårdsbidrag – yrkande från Omsorgsteamsgrupperna

Beslut:
Personalutskottet beslutar att inte förändra friskvårdsbidraget. Bidraget har inte indexuppräknats så en justering kommer att ske från 2021-01-01 till 750 kr.
Hälsoförsäkringen Balans ger en möjlighet till friskvårdsbonus på 1000 kr/år

__________

Ärendebeskrivning:
Omsorgsteamsgrupperna har inlämnat en skrivelse med yrkande på högre friskvårdsbidrag. Friskvårdsbidraget ändrades 2013 till 700 kr som tidigare var 500 kr. Skulle beloppet indexupp-räknats skulle beloppet 2020 vara 750 kr

Bakgrund
Kommunstyrelsen antog 2010-11-30 friskvårdspolicy för Säters kommun. Innehållet i policyn var anpassat efter de förutsättningar som gällde.

Säters kommun erbjuder sina anställda två alternativ
Alternativ 1: Friskvårdstimme/vecka (heltid)
Friskvårdstimmen.
Närmaste chef avgör, och ska ge förutsättningar för en timme friskvård per vecka under normal arbetstid, när verksamheten tillåter.
Friskvårdstimmen ska vara planerad i förväg och överenskommen med arbetsledningen.
Friskvårdstimmen får utnyttjas i förhållande till tjänstgöringsgrad. Heltid ger 1 timme per vecka halvtid 30 minuter och så vidare.
Friskvårdstimmen kan inte sparas.

Alternativ 2: Subvention på 700 kr valfri motionsanläggning/år.

Alla anställda erbjuds bidrag till kostnader för aktivitet på valfri motionsanläggning mot uppvi-sande av kvitto. Motionsformen skall vara godkänd enligt skatteverkets regler. Detta gäller vid en anställning motsvarande minst 40 % av heltid under minst 6 månader.

Vid kortare anställningstid och lägre tjänstgöringsgrad får du kontakta personalenheten eller din chef för en individuell bedömning.

Pu § 33

Avtalsinformation

Beslut:
Personalutskottet beslutar lägga informationen till handlingarna

__________

Ärendebeskrivning:
Personalchefen informerar om de avtal som tecknats för AKV och kommunal

Pu § 34

Rekrytering sektorchef Barn och utbildningssektorn/skolchef

Beslut
Personalutskottet beslutar lägga informationen till handlingarna

__________

Bakgrund och ärendebeskrivning
Personalchefen redovisar status av rekrytering av sektorchef Barn och utbildningssek-torn/skolchef

Pu § 35

Hälsoförsäkringen balans

Beslut
Personalutskottet beslutar lägga informationen till handlingarna

__________

Bakgrund och ärendebeskrivning
Personalchefen redovisar status av Hälsoförsäkringen Balans. Antal användare i nov 2020 är 387 st. sedan augusti är det en ökning med 21 personer

Pu § 36

Uppföljning från sektorer och enheter

Beslut
Personalutskottet beslutar
1. Uppdrar personalchefen att samverka med sektorcheferna om mall och datum
2. Lägga informationen till handlingarna.

__________

Bakgrund och ärendebeskrivning
Översyn pågår kring hur uppföljningen från sektorer och enheter ska ske till personalutskottet. En mall håller på att utarbetas som ska ligga till grund för redovisningen

Kalendarium 2021

19 jan
23 mars
18 maj
31 aug
19 okt
14 dec

Redovisning från sektorerna sker enligt nedan
19 jan Sociala sektorn 40 min och Kulturenheten 20 min
23 mars Barn- och utbildningssektorn 40 min och Kommunstyrelsesektorn 20 min
18 maj Samhällsbyggnads sektorn 40 min
31 aug Sociala sektorn 40 min och Kulturenheten 20 min
19 okt Barn- och utbildningssektorn 40 min och Kommunstyrelsesektorn 20 min
14 dec Samhällsbyggnads sektorn 40 min

Delges samtliga sektorer samt Kulturenheten

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Ge oss feedback så att vi kan göra vår information bättre.
Här kan du läsa mer om hur vi behandlar dina personuppgifter