Miljö- och byggnämnden 2020-11-18

Kontaktinformation

Säters kommun

Telefon: 0225-55000

Besöksadress: Rådhuset, Åsgränd 2, Säter


Tack för ditt meddelande.

Miljö och byggnämnden 2020-11-18

Plats och tid:
Folkets Hus i Säter onsdagen den 118 november klockan 08:30-11:32

Beslutande
Kristoffer Olerås, ordförande (C)
Christer Eriksson, vice ordförande (M)
Östen Stenberg (C)
Lisbeth Ander (S) ersättare för Kakis Ziliaskoudis (S)
Ola Hult ( C) ersättare för Emma Sjöberg (V)

Ej tjänstgörande ersättare
Daniel Ericgörs (KD)

Övriga deltagare
Margareta Jakobsson, sekreterare
Helena Olander, miljö- och byggchef
Mikael Spjut, bitr sektorchef
Jimmy Skord, miljöinspektör, § 121
Staffan Jansson, miljöinspektör, § 122-123
Sven-Olov Eriksson, arkitekt/konsult, § 124-125
Ingela Johansson, miljöinspektör, § 128
Helene Hedin, dataskyddshandläggare, § 127

Utses att justera
Östen Stenberg

Paragrafer
§§ 121-133

Underskrifter
Sekreterare Margareta Jakobsson
Ordförande Kristoffer Olerås
Justerande Östen Stenberg

Datum för anslag
2020-11-20

Datum för när anslag tas bort
2020-12-14

Förvaringsplats för protokollet
Samhällsbyggnadssektorn

Mbn § 121 Dnr: Ecos 2020-553

Revidering av Miljö- och byggnämndens riktlinjer för prövning och tillsyn av små avlopp

Beslut
Miljö- och byggnämnden beslutar
1. Återremittera förslag till riktlinjer för prövning och tillsyn av små avlopp för ytterligare komplettering av uppgifter.
2. Remittera riktlinjerna till andra dalakommuner och länsstyrelsen.
3. Tackar för informationen.

_________

Yttrande
Riktlinjerna för prövning och tillsyn av små avlopp är ett bra och värdefullt hjälpme-del för handläggarna vid prövning och tillsyn av små avlopp.

Riktlinjerna för prövning och tillsyn av små avlopp gör att handläggarna blir sam-spelta (samma bedömningar, samma krav, samma beslut oavsett vem som handlägger ärendet) och det blir tydligare för entreprenörer och sökande vilka krav som gäller.

För att riktlinjerna ska vara till någon nytta, så måste riktlinjerna anpassas till dagens krav i lagar, förordningar och föreskrifter, till dagens vägledningar, till vägledande och prejudicerande domar samt till dagens kunskap om avloppsanordningars funktioner, reningsförmåga samt de naturgivna förutsättningarna som råder.
Sektorns ståndpunkt
Miljö- och byggenhetens ståndpunkt är att riktlinjerna för prövning och tillsyn av små avlopp måste uppdateras och revideras snarast för att de ska vara till någon större nytta.

Hälsoskydd:
Områden markerade som hög sårbarhet och som hög sårbarhet med betydande grundvattenmagasin är väldigt sårbara. Här finns det en stor risk att grundvattnet ska förorenas. I dessa områden är marken för grovkornig och välsorterad vilket gör att av-loppsvatten snabbt perkolerar ner genom marken till grundvattnet utan effektiv re-ning. Dessa grundvattenförekomster och magasin är av stor vikt att skydda som dricksvatten för kommunala vattentäkter, vattenledningsföreningars vattentäkter och enskilda vattentäkter. Det finns inget tillräckligt stort horisontellt skyddsområde för dessa områden. Det är därför viktigt att peka ut de områdena som hög skyddsnivå gäl-lande hälsoskydd.

Markbäddar som ej är fosforavlastade med till exempel urinseparering, kemisk fosfor-fällning eller fosforfälla har en begränsad förmåga gällande fosforreduktion. Efter bara något/några år så har dessa anläggningar en fosforreduktion som är långt under kravet för normal skyddsnivå.
Fortsättning

Mbn § 121 forts

Eftersom en markbädds livslängd är begränsad måste ett eventuellt tillstånd för markbädd utan någon fosforavlastning tidsbegränsas.

För att kunna bedöma om en markbaserad avloppsanordning/utsläppspunkt kan tillå-tas inom utpekat skredriskområde krävs ett utlåtande från geotekniker/geolog angå-ende skredrisken (geotekniskundersökning). Utan ett utlåtande från geotekni-ker/geolog kan inte en bedömning göras och annat beslut än avslag eller avvisning kan ej fattas.

För att möjliggöra funktionskontroll av markbäddar och infiltrationer (kontroll av vertikala skyddsavståndet mellan dimensionerad grundvattennivå och spridarledning vid drift) ställs krav på att ett grundvattenrör ska anläggas enligt anvisningar för grundvattenrör.

Flera områden med fritidshus har börjat bli till omvandlingsområde, där fler och fler bor permanent. En del av dessa områden har tät bebyggelse, enskilda avloppsanord-ningar och enskilda vattentäkter och bergvärme hål. Många av dessa områden har be-gränsad grundvattentillgång. Det kan bli problem med tillgången på rent grundvatten att använda som dricksvatten eftersom uttaget kan vara större än tillgången på grund-vatten. För att minska risken för att det ska bli problem avseende tillgånget dricksvat-ten måste krav i dessa områden ställas på snålspolande toaletter och snålspolande ar-matur i övrigt.

Konsekvensbeskrivning
Utan revidering av riktlinjerna för prövning och tillsyn av små avlopp så tappar rikt-linjerna sitt värde som värdefullt verktyg för att få en så transparent och likartad hantering av ärenden som gäller prövning och tillsyn av små avlopp. Detta eftersom de gällande riktlinjer ej är enligt de krav och råd som gäller idag.

Mbn § 122 Dnr: Ecos 2020-538

Ansökan om utrivning och ombyggnation av regleringsdammar vid Nisshyttan, Mark och miljödomstolens mål M 566-20

Beslut
Miljö- och byggnämnden beslutar anta sektorns yttrande som sitt eget.

__________

Yttrande
Från Miljö- och byggnämndens sida har vi tagit del av ansökan med bilagor. Vi är po-sitiva till grundtankarna om återgång till mer naturliga förhållanden i vatten¬systemet. Vi har inte heller några invändningar mot de föreslagna villkoren, men anser att vissa områden kan behöva kompletteringar:
• Jämfört med diskussionen i det tidigare samrådsmaterialet saknar vi information om hantering av dammen vid Lomtjärn, ca 750 m uppströms Hyttdammen. En¬ligt miljökonsekvensbeskrivningarna planeras det för ”upphörande av reglering”, men det har varit svårt att ta ställning till eventuella konsekvenser av detta utifrån den kortfattade informationen. Från kommunalt perspektiv ser vi det som att en sam-ordning av hanteringen av de olika dammarna hade varit önskvärd.

• Överblivet material måste hanteras på ett miljömässigt godtagbart sätt. En över-siktlig materialinventering behöver göras som grund för en materialhanterings-plan. Utifrån denna får man avgöra vilken provtagning som behövs och hur materialet kan användas. Vi misstänker att ansökans text om att det som är ”de-poneringsbart” ska deponeras är en felskrivning. Grundtanken bör vara att så långt möjligt följa avfallstrappan och återvinna det som är återvinningsbart.

• Användning av ”miljöanpassade” maskiner, tankning/uppställning på hårdgjorda ytor, tillgång till uppsamlingsmedel och liknande nämns översiktligt i miljökon-sekvensbeskrivningarna, men bör också finnas med som villkor.

• Vid Embjörsdammen finns natur- och kulturvärden vid den före detta odlings-marken vid Näset. Bland annat finns en förekomst av den rödlistade arten svin¬rot. Marken i detta område får därför ses som känslig för körning med större maski-ner. Det behöver anges tydligare att transporter ska följa det östligare alternativet (”brun sträcka” enligt figur 18 i miljökonsekvensbeskrivningen).

• Behovet av borttagning av vissa något äldre lövträd vid Björshyttedammen kan visserligen ses som lite tråkig, men får lov att accepteras i sammanhanget. Däre-mot bör det undersökas om inte träden kan sparas i någon form av faunadepå i närområdet.

Fortsättning

Mbn § 122 forts

Ärendebeskrivning
Borlänge Energi AB har via sitt ombud Walter Johansson, Kraftprojektering AB an-sökt hos Mark- och miljödomstolen om att i Hyttdammen vid Nisshyttan riva ut be-fintligt luckutskov och ersätta detta med en automatlucka, samt utrivning av Björs-hytte- och Embjörsdammen och ersättande av de båda senare med trös-kel/naturliknande utlopp. För att kunna genomföra arbetena ansöker man också om uppförande och senare borttagande av nödvändiga fångdammar.

Domstolen ger nämnden möjlighet att inkomma med synpunkter senast 23 november.

Bakgrund
Samråd om ett likartat ärende (Ecos 2014-225) skedde under 2014. Vi ställde då oss positiva till grundtanken om ett generellt återställande till mer naturliga förhållanden, men med lokal anpassning till befintliga nyckelbiotoper och fornlämningar

Delges
Mark- och miljödomstolen

Mbn § 123 Dnr: SBN2020/0904

Miljö och naturvårdspris 2020

Beslut
Miljö- och byggnämnden beslutar utse Per Örjas, Nyberget till mottagare av
kommunens miljö- och naturvårdspris för 2020. Ordföranden och miljöinspektör Staffan Jansson delar ut priset på lämpligt sätt. Priset är 5000 kr.

__________

Motivering
Per Örjas får priset för sitt idoga arbete med att genom upprepad lieslåtter bekämpa den invasiva arten blomsterlupin. Genom detta har han gjort en behjärtansvärd insats för vår inhemska flora i allmänhet och de i landskapet hårt trängda ängsväxterna i synnerhet.

Ärendebeskrivning
Per Örjas har under ett flertal år lieslagit vägkanterna mellan Arkhyttan och Nyberget för att bekämpa den invasiva arten blomsterlupin och främja vår inhemska flora

Mbn § 124 Dnr: SBN2020/0849

Åtgärdsföreläggande förenat med vite

Beslut
Miljö- och byggnämnden att besluta enligt följande:

Med stöd av 11 kap. 19 och 37 §§ plan- och bygglagen (2010:900), PBL, föreläggs äga-ren Chr Bygga Bostäder Entreprenad Ab att vid vite om 50 000 kronor, senast inom 1 månad från det att beslutet har vunnit laga kraft, ha vidtagit följande åtgärder:

1. Säkra byggnaden från otillbörligt intrång och användning samt att skador i klimatsskärm underhålls i fasad och yttertak. (Se Plan och Bygglag (PBL) 2011:900, 8 kap 15 §.)

2. Ombesörja att tomten städas och saneras från glaskross och lösa inventarier. (Se Plan och Bygglag (PBL) 2011:900, 8 kap 15 §.)

Om föreläggandet inte följs kan Miljö- och byggnämnden enligt 11 kap. 27 § PBL besluta att åtgärden ska genomföras på den försumliges bekostnad och hur det ska ske.

__________

Handlingar som ingår i beslutet
Anmälan, ankomstdaterad 2020-09-07
Orienteringskartan, daterad 2020-09-14
Tjänsteanteckning från tillsynsbesöket, daterade 2020-11-05
Foton, daterad 2020-11-05
Ärendebeskrivning
Anmälan om ovårdad fastighet inkommen 2020-09-07. Platsbesök genomfört 2020-11-05 utan anmälan till fastighetsägaren på grund av att ärendet bedöms som brådskande. Se beslut (JO-beslut 2008-05-22, dnr 816-2007).
Detta med hänvisning till risk för personskada och en ökad brandrisk och brandspridning till intilliggande byggnader (bensinstation).
Eldning har förekommit inne i byggnaden, merparten av ytterdörrarna forcerats ge-nom att glas i ytterdörrarna slagits sönder och lås därefter kunnat öppnas. Fönster sönderslagna, inredning har utsatts för påverkan och övernattning misstänks ha före-kommit.
Fortsättning
Mbn § 124 forts

Lösa inventarier har flyttats ut och finns uppställda utanför yttervägg. En stor mängd glaskross i anslutning till fönster med risk för skärskador.

Vattenskador genom yttertak synligt i anslutning till receptionsdel. Fukt och rötska-dor på fasad.

Förutsättningar
Fastigheten är belägen inom detaljplanelagt område och inom sammanhållen bebyg-gelse.

Skäl till beslut
Enligt 11 kap. 5 § PBL ska Miljö- och byggnämnden pröva förutsättningarna för och behovet av att ingripa eller besluta om en påföljd så snart det finns anledning att anta att någon inte har följt en bestämmelse i PBL m.m.

Om en byggherre, ägare för en allmän plats låter bli att vidta en åtgärd och därigenom bryter mot en skyldighet enligt PBL eller föreskrifter eller beslut som har meddelats med stöd av lagen, får Miljö- och byggnämnden enligt 11 kap. 19 § PBL förelägga denne att inom en viss tid vidta åtgärden (åtgärdsföreläggande).

Enligt 11 kap. 38 § PBL får Miljö- och byggnämnden bestämma att åtgärden som fö-reläggandet avser ska genomföras omedelbart trots att föreläggandet inte har vunnit laga kraft.

Enligt 11 kap. 37 § PBL får föreläggandet förenas med vite. Miljö- och byggnämnden beslutar att åtgärdsföreläggande förenas med ett vite om 50 000 kronor.

Miljö- och byggnämnden bedömer att byggnaden inte hålls i vårdat skick eller under-hållas så att dess utformning och de tekniska egenskaper som avses i PBL 8 kap 4 § och 14§ i huvudsak bevaras.

Miljö- och byggnämnden bedömer att tomten på Morkullan 6 inte heller hålls i sådant vårdat skick och sköts så att risken för olycksfall begränsas och betydande risker och olägenheter för omgivningen och för trafiken inte uppkommer.

Bilagor
Bilaga 1 – Hur man överklagar
Bilaga 3 – Handlingar som ingår i beslutet

Delges
CHR Bygga Bostäder Entreprenad AB

Mbn § 125 Dnr: SBN2020/0463

Tillsynsärenden

Beslut
Miljö och byggnämnden beslutar tacka för informationen.

__________

Ärendebeskrivning
Information tillsynsärende Arkhyttan 8:16

Mbn § 126

Information klimatanpassning

Ärendet utgår

Ärendebeskrivning
Linn Ekholm från Länsstyrelsen informerar om klimatanpassning.

Mbn § 127 Dnr: SBN2020/0909, KS2020/0345

Yttrande granskningsrapport avseende efterlevnad av Dataskyddsförordningen

Beslut
Miljö- och byggnadsnämnden besluta anta yttrandet som sitt eget.

______

Ärendebeskrivning
Revisorerna i Säters kommun har genomfört en granskning av kommunens rutiner för efterlevnad av dataskyddsförordningen/GDPR. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2020. Granskningen har syftat till att svara på om kommunstyrelsen och nämn-derna har vidtagit tillräckliga åtgärder för att säkerställa att kommunen följer lagstift-ningen enligt GDPR. Revisonens sammanfattande bedömning utifrån granskningens syfte är att kommunen till stor del har ändamålsenliga styrdokument för personupp-giftshantering samt en organisation för att bedriva ett systematiskt arbete med GDPR. Kommunstyrelsen och nämnder behöver dock säkerställa att dataskyddsombud får utbildning i sakfrågorna för att motsvara de lagkrav som finns för uppdraget samt re-surser för att utföra sitt uppdrag.
Vidare anser revisionen att medvetenheten och kunskapen behöver utvecklas hos de i kommunen som har ansvar för personuppgifter för att säkerställa hanteringen och att incidenter kan upptäckas.

Yttrande
I rapporten redovisar KPMG fem rekommendationer:

1. Säkerställa en tillräcklig kompetensnivå och resurser för data-skyddsombud
Svar: Nytt dataskyddsombud har rekryterats och utbildats. Resurser finns för uppdraget för att säkerställa kvalitet.
2. Säkerställa att dataskyddsombud involveras och rådfrågas i högre grad i alla frågor som rör skyddet av personuppgifter
Svar: Dataskyddsombudet har möjlighet att involveras och rådfrågas och arbetet med att se över hur dataskyddshandläggarna arbetar pågår för att tydliggöra roller och uppdrag.
3. Dataskyddsombud fullföljer sitt uppdrag och genomför regelbunden tillsyn över personuppgiftsansvarigas efterlevnad av dataskyddsförordningen
Svar: Detta sker genom en att Dataskyddsombudet kommer att ta fram till-synspunkter under året. Ett program har köpts in för att scanna samtliga digitala filer för att rensa personuppgifter. Tillsyn kommer också ske via stickprov. Rutiner för hantering av personuppgifter vid upphandling ska tas fram under året.

fortsättning
Mbn § 127 forts

4. Utifrån kontrollmål för efterlevnad av GDPR i internkontrollplan för 2020 bedöma risk och konsekvenser för brister i efterlevnad av GDPR och upprätta kontrollåtgärder för dessa
Svar: Inför varje år görs en analys kring vilka punkter som ska kontrolleras i internkontrollen. Finns det behov av kontroller utöver det som sker i det lö-pande arbetet kommer detta att redovisas i internkontrollplanen
5. Säkerställa att utbildning genomförs för samtliga medarbetare för att medve-tenheten om hantering av personuppgifter ska vara tillräcklig
Svar: Utbildning kommer att tas fram lokalt för att vara tillräckligt intressant och nära den verksamhet medarbetaren arbetar i.

Bilagor
Missiv Granskningsrapport avseende efterlevnad av Dataskyddsförordningen
Granskningsrapport avseende efterlevnad av Dataskyddsförordningen

Datum för återrapportering
Revisionen begär yttrande över bifogad rapport senast 2020-12-31.

Delges
Revisorerna i Säters kommun

Mbn § 128

Verksamhetsinformation

Beslut
Miljö- och byggnämnden tackar för informationen och lägger den till handlingarna.

__________

Ärendebeskrivning
Silverringen
Information VA-plan
Länsstyrelsen gällande revision av livsmedelskontroll i Säters kommun
Miljötillsyn
Statistik till och med augusti 2020

Mbn § 129

Arbetsmiljö- och personalfrågor

Beslut
Miljö- och byggnämnden tackar för informationen och lägger den till handlingarna.

__________

Ärendebeskrivning
Information om arbetsmiljö- och personalfrågor

Mbn § 130

Ekonomi och budgetuppföljning

Beslut
Miljö- och byggnämnden beslutar tacka för informationen och lägger den till hand-lingarna.

Ärendebeskrivning
Oktober månads budgetuppföljning.

Resultatuppföljning
Teckenvänd – kkr

MBN Totalt
Period: År:
Utfall Budget Avvikelse Föreg år Budget Prognos
Skatteintäkter 2 973 2 973 – 2 671 3 590 –
Övriga intäkter 3 661 3 628 33 3 035 4 354 700
Kostnader -6 008 – 6 601 593 -4 931 – 7 944 –
Utfall 625 – 625 775 – 700

Mbn § 131

Redovisning av delegationsbeslut tiden 2020-10-01 – 2020-10-31

Beslut
Miljö- och byggnämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut som
förtecknas i protokoll av 2020-11-18, § 131

Miljöärenden

2020-459 Storhaga 5:9 och 5:6 Anmälan om installation av värme-pump enligt 17 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksam-het och hälsoskydd AH
2018-181 Mellanåsen 3:4 Föreläggande om komplettering av ansökan om enskild avloppsanord-ning JS
2020-454 Hysta 12:2 Anmälan om installation av värme-pump enligt 17 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksam-het och hälsoskydd AH
2020-464 Tomtebo 3:6 Anmälan om installation av värme-pump enligt 17 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksam-het och hälsoskydd AH
2020-403 Landa 99:1 Tillstånd till avloppsanordning för WC- och BDT-avlopp AH
2020-031 Landa 95:2 Beslut om årlig kontrollavgift som avser livsmedelsanläggning CRV
2020-487 Forsbo 4:2 Ansökan om strandskyddsdispens enligt 7 kap. 18 b § Miljöbalken (1998:808) för utbyte av vägtrumma SJ
2020-443 Morkullan 1 Anmälan om installation av värme-pump enligt 17 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksam-het och hälsoskydd AH

Fortsättning
Mbn § 131 forts

2020-490 Alen 5 Anmälan om installation av värme-pump enligt 17 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksam-het och hälsoskydd AH
2020-505 Övre Heden 7:31 Anmälan om installation av värme-pump enligt 17 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksam-het och hälsoskydd AH
2020-495 Nyhyttan 4:26 Anmälan om installation av värme-pump enligt 17 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksam-het och hälsoskydd AH
2020-496 Översätra 4:2 Anmälan om installation av värme-pump enligt 17 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksam-het och hälsoskydd AH
2020-510 Säter 3:5 Föreläggande om skyddsåtgärder med anledning av anmälan om av-hjälpandeåtgärder ÅM
2020-462 Enbacka 19:125 Anmälan om installation av värme-pump enligt 17 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksam-het och hälsoskydd AH
2020-502 Anmälan för samråd för utbyte av elkabel vid f.d. Lövåsens såg SJ
2020-434 Skedvi-Lövåsen 1:16 Beslut om tillstånd till ändring av befintlig avloppsanordning för WC- och BDT-avlopp JS
2020-497 Juristen 6 Anmälan om installation av värme-pump enligt 17 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksam-het och hälsoskydd AH
2020-509 Bomsarvet 19:1 Tillstånd till avloppsanordning för WC- och BDT-avlopp AH

Fortsättning
Mbn § 131 forts

Byggärenden

Nya eller ändrade byggärenden

JN2020/0030 Oliven 1 Uppsättning av skylt. Bygglov, startbesked. HJ
SBN2020/0846 Skenshyttan 16:40 Installation av eldstad/rökkanal. Startbesked. HJ
SBN2020/0878 Skedvi-Fiskarbo 7:4 Strandskyddsdispens för nybyggnad av komplementbyggnad (ba-stu/relax) samt installation av eldstad/rökkanal. Strandskyddsdis-pens, startbesked. HJ
SBN2020/0671 Lerviken 22:9 Strandskyddsdispens för nybyggnad av fritidshus. Strandskyddsdispens. HJ
SBN2020/0837 Nyhyttan 4:13 Strandskyddsdispens för nybyggnad av staket. Avskrivning av ärendet. HJ
JN2020/0029 Säter 4:5 Uppsättning av skylt (Fritidsvägen). Bygglov, startbesked. CT
SBN2020/0610 Bergbacken 1 Nybyggnad av transformatorstat-ion. Bygglov, startbesked. HO
SBN2019/0887 Arkhyttan 50:1 Marklov för schaktning samt bygg-lov för uppställning av bodar, an-ordnande av parkeringsplatser samt upplag av massor på industrifastig-het. Rättidsprövning. CT
SBN2020/0736 Nedre Stub-bersbo 3:8 Utvändig ändring av komplement-byggnad (upprustning av fasaden samt byte av fönster). Beslut om nedsättning av avgift. HO
SBN2020/0957 Nedre Stub-bersbo 2:4 Installation av eldstad/rökkanal. Startbesked. CT

Fortsättning
Mbn § 131 forts

SBN2020/0319 Säter 3:8 Rivning av komplementbyggnad samt nybyggnad av bilhall. Riv-ningslov, bygglov. HO
SBN2020/0905 Kruset 8 Tillbyggnad av enbostadshus (in-glasad altan) samt rivning av be-fintlig altan. Bygglov, rivningslov, startbesked. BK
SBN2020/0807 Solvarbo 106:1 Bygglov för installation av solpane-ler på enbostadshus, nybyggnad av plank och skärmtak vid komple-mentbyggnad, utvändig ändring av enbostadshus och komplement-byggnad (färgbyte), samt marklov för poolbyggnad. Bygglov, marklov, startbesked. BK
SBN2020/0636 Dalsbyn 6:14 Tillbyggnad av enbostadshus och ändring av planlösning samt strandskyddsdispens. Beslut om ändrad avgift. HO
SBN2020/0844 Ulvshyttan 7:17 Nybyggnad av transformatorstat-ion. Bygglov, startbesked. BK
SBN2020/0853 Arkhyttan 20:9 Tillbyggnad av enbostadshus. Bygglov, startbesked. BK
SBN2020/0879 Arkhyttan 20:10 Tillbyggnad av fritidshus samt strandskyddsdispens. Bygglov, strandskyddsdispens. BK
SBN2020/0891 Stenverken 1:5 Strandskyddsdispens för nybygg-nad av komplementbyggnad (för-råd/gästrum). Strandskyddsdis-pens. BK
SBN2019/0130 Mörkö 1:5 Tillbyggnad av enbostadshus samt strandskyddsdispens. Beslut om nedsättning av avgift. HO
SBN2020/0637 Mora 34:34 Utvändig ändring och tillbyggnad av komplementbyggnad samt änd-ring av planlösning. Bygglov, start-besked. BK

Fortsättning
Mbn § 131 forts

SBN2020/0967 Södersätra 5:11 Strandskyddsdispens för tillbygg-nad av fritidshus (glasveranda). Strandskyddsdispens. BK

Pågående byggärenden – separata startbesked

SBN2020/0363 Nedre Stub-bersbo 5:16 Tillbyggnad och utvändig ändring av industribyggnad (verkstadslokal) HJ

Pågående byggärenden – slutbesked

SBN2020/0812 Yttre Heden 47:5 Installation av eldstad/rökkanal CT
SBN2018/0040 Lilla Klingsbo 10:5 Nybyggnad av komplementbyggnad (garage/förråd) och tillbyggnad av enbostadshus med veranda HJ
SBN2020/0271 Övre Tosarby 3:3 Installation av eldstad/rökkanal CT
SBN2020/0824 Säter 6:70 Installation av eldstad/rökkanal CT
SBN2020/0678 Landa 37:2 Installation av eldstad/rökkanal (bastukamin) CT
SBN2020/0446 Alen 10 Utvändig ändring av enbostadshus (fasadfärg) CT
SBN2015/0499 Milan 2 Tillbyggnad av enbostadshus med inbyggnad av befintlig farstukvist till hall CT
SBN2020/0237 Piparen 1 Installation av eldstad/rökkanal CT
SBN2020/0470 Opalen 15 Tillbyggnad av enbostadshus (al-tan) HO

Efterrapportering beslut september

SBN2020/0669 Gösen 5 Rivning och nybyggnad av kom-plementbyggnad (lada). Rivnings-lov, bygglov, startbesked. HO

Mbn § 132

Överklagade ärenden

Beslut
Miljö och byggnämnden beslutar tackar för informationen.
___________

Mbn § 133

Övriga frågor

Stocksbro 19:1
Ordföranden meddelar att han ansökt om att bli entledig från sitt uppdrag fr om 2021-01-01.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Ge oss feedback så att vi kan göra vår information bättre.
Här kan du läsa mer om hur vi behandlar dina personuppgifter