Miljö- och byggnämnden 2020-12-16

Kontaktinformation

Säters kommun

Telefon: 0225-55000

Besöksadress: Rådhuset, Åsgränd 2, Säter


Tack för ditt meddelande.

Miljö och byggnämnden 2020-12-16

Plats och tid:
Folkets Hus i Säter onsdagen den 12 december klockan 08:30-12.00

Beslutande
Kristoffer Olerås, ordförande (C)
Christer Eriksson, vice ordförande (M) ej § 139
Östen Stenberg (C)
Kakis Ziliaskoudis (S)
Göran Larsson (S)
Daniel Ericgörs (KD) ersättare för Christer Eriksson, § 139

Ej tjänstgörande ersättare
Daniel Ericgörs (KD)
Lisbeth Ander (S)

Övriga deltagare
Margareta Jakobsson, sekreterare
Andréas Mossberg, sektorschef,, ej § 139
Helena Olander, miljö- och byggchef
Ingela Johansson, miljöinspektör, § 135-138, 146
Staffan Jansson, miljöinspektör, § 135
Sven-Olov Eriksson, byggnadsinspektör, § 146
Veronica Carlsson, ekonom, § 147
Marita Skog, kommundirektör, § 139-141
Jimmy Skord, miljöinspektör, § 142-146
Anna Hagström, miljöinspektör §§ 142-146
Åsa Mårdberg, miljöinspektör, § 146

Utses att justera
Kakis Ziliaskoudis

Paragrafer
§§ 134-151

Underskrifter
Sekreterare Margareta Jakobsson
Ordförande Kristoffer Olerås
Justerande Kakis Ziliaskoudis

Datum för anslag
2020-12-16

Datum för när anslag tas bort
2020-01-07

Förvaringsplats för protokollet
Samhällsbyggnadssektorn

Mbn § 134

Extra sammanträde

Beslut
Miljö- och byggnämnden beslutar att ha ett extra sammanträde den 30 december kl 08.30-10.00.

__________

Ärendebeskrivning
Behov av extra sammanträde för att behandla bygglov för nya särskilda boendet.

Mbn § 135 Diarienummer: ECOS 2020-552

Yttrande om ansökan behöver kompletteras, Puttberget AB, Säters kommun

Beslut
Miljö- och byggnämnden beslutar att lämna bilagt yttrande till miljöprövningsdelegationen, Länsstyrelsen Dalarnas län.

__________

Yttrande
Se bilaga 1

Ärendebeskrivning
Puttberget AB ansöker hos länsstyrelsens miljöprövningsdelegation om tillstånd för bergtäkt på fastigheten Solvarbo 43:6, på Puttberget. Utifrån detta har länsstyrelsen gett Miljö- och byggnämnden möjlighet att yttra sig över om handlingarna behöver kompletteras innan ärendet kungörs och skickas på remiss.

Bakgrund
Skanska ansökte under 2012–13 om bergtäkt på fastigheten. De fick då tillstånd av Miljöprövningsde-legationen, men detta beslut undanröjdes senare av Mark- och miljödomstolen. Puttberget AB:s ansökan gäller i huvudsak samma verksamhet, men vissa kompletterande dokument har tagits fram.

Bilaga
Bilaga 1 – Yttrande kompletteringsremiss Puttberget AB
Bilaga 2 – Ansökningshandlingar för Puttberget AB

Sändlista
Miljöprövningsdelegationen, Länsstyrelsen i Dalarnas län

Mbn § 136 Diarienummer: ECOS 2020-587

Revidering av Taxa för tillsyn och prövning enligt miljöbalken, Kf 2019-11-28, § 237

Beslut
Miljö- och byggnämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige att anta bilagda reviderade delar av Taxa för tillsyn och prövning enligt miljöbalken KF 2019-11-28, § 237, Taxebestämmelser §§ 1-33 och Taxebilaga 1, Avgift för prövning och anmälan samt viss tillsyn.

__________

Ärendebeskrivning
Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har gjort vissa förändringar i sin mall för kommunala taxor.

Skrivelsen för indexuppräkning av timtaxan i Taxebestämmelser §§ 1-33, har förtydligats.

Då det kommit ny avfallslagstiftning har (SKR) gjort en revidering i Taxebilaga 1 (Avgift för prövning och anmälan samt viss tillsyn). Vissa lydelser är något förändrade och det har tillkommit en punkt om dispens från kravet om utsortering av bygg- och rivningsavfall i den nya avfallsförordningen.

Bilagor
Bilaga 1- Skillnader i Taxebestämmelser §§ 1-33 och Taxebilaga 1, Avgift för prövning och anmälan samt viss tillsyn
Bilaga 2- Taxebestämmelser §§ 1-33 (reviderad i sin helhet)
Bilaga 3 -Taxebilaga 1, Avgift för prövning och anmälan samt viss tillsyn (reviderad i sin helhet)x

Mbn § 137 Diarienummer: ECOS2020-588

Indexuppräkning av ”Taxa för tillsyn och prövning enligt miljöbalken” Kf 2019-11-28, § 237”

Beslut
Miljö- och byggnämnden beslutar att göra en indexuppräkning av handläggningskostnaden per timme för ”Prövning och tillsyn enligt miljöbalken, Kf 2019-11-28, § 237” till 1162 kr per timme. Den nya handläggningskostnaden per timme gäller fr o m 2021-01-01.

__________

Ärendebeskrivning
För att handläggningskostnaden per timme ska följa kommunens kostnadsutveckling behöver en årlig indexuppräkning göras, enligt prisindex för kommunal verksamhet (PKV).

Den grundläggande tanken bakom att tillämpa indexjustering är att priset för en vara eller en tjänst ska följa utvecklingen av det index som priset har knutits till. På så sätt kan ett pris som är bestämt till ett visst belopp följa exempelvis den allmänna kostnadsutvecklingen i samhället eller inom en viss sektor.

Utvecklingen av kommunernas kostnader skiljer sig typiskt sett från den allmänna prisutvecklingen och därför publicerar Sveriges kommuner och regioner (SKR) sedan ett antal år ett prisindex för kommunal verksamhet, PKV. Indexet är avsett att användas av kommunerna som underlag vid be-räkning av kostnadernas utveckling i fasta löner och priser. PKV tas fram genom att priserna för löner, material och tjänster samt köpt verksamhet viktas till ett genomsnittligt pris.

Enligt den taxan för ”Prövning och tillsyn enligt miljöbalken, Kf 2019-11-28, § 237” § 9, får Miljö- och byggnämnden får för varje kalenderår (avgiftsår) besluta att höja avgiftsbeloppen (fasta avgifter och timavgifter) med den procentsats för PKV som är publicerad på SKR:s webbplats för oktober månad året före avgiftsåret.

PKV för oktober 2020 är 2,1%, enligt SKR:s webbsida, vilket medför att den nya handläggningskost-naden per timme blir 1138kr * 1,021 = 1161,898kr, avrundat 1162kr

Mbn § 138 Diarienummer: ECOS 2020-589

Revidering av delegationsordningen 2019-12-18., § 156

Beslut
Miljö- och byggnämnden beslutar anta bilagd reviderad delegationsordning 2019-12-18, § 156

______

Ärendebeskrivning
Ny avfallsförordning har kommit under året, vilket innebär att delegationsordningen behöver revide-ras så att tjänstemännen kan fatta beslut i rutinärenden.
Ett tillägg har kommit angående bygg- och rivningsavfall.

Tillägg under ”Avfall och producentavnsvar (15 kap Mijöbalken)
Lagrum: 3 kap 15 § Avfallsförordningen
Ärende: Besluta i dispens ärenden avseende bygg- och rivningsavfall från kraven på utsortering i 3 kap. 10 § avfallsförordningen och från att brännbart avfall ska sorteras ut och förvaras skilt från annat avfall i 3 kap. 12 § avfallsförordningen
Delegat: Miljö- och byggchef

Bilagor
Bilaga 1 – Reviderad delegationsordning

Sändlista
Miljö- och byggenheten

Mbn § 139 Diarienummer: JN2020/0033

Kungsgården 1 – Ansökan om förlängning av tidsbegränsat bygglov för skolbaracker

Beslut
1. Tidsbegränsat bygglov beviljas med stöd av 9 kap. 33 § plan- och bygglagen (2010:900) till och med 2021-08-31.
2. Startbesked för att påbörja åtgärden godkänns med stöd av 10 kap. 23 § plan- och bygglagen (2010:900). Tekniskt samråd och en kontrollansvarig enligt 10 kap. 14 § och 22 § plan- och bygg-lagen (2010:900), krävs inte i detta ärende.
3. Som kontrollplan fastställs att byggherren ska anmäla att åtgärden är avslutad och att utförandet överensstämmer med beviljat bygglov. Ifylld kontrollplan ska skickas in till Säters kommun, Miljö- och byggnämnden, Box 300, 783 27 Säter. Efter det utfärdar Miljö- och byggnämnden slutbesked enligt 10 kap. 4 § plan- och bygglagen (2010:900). Slutbesked krävs innan byggnads-verket får tas i bruk.
4. Avgiften för bygglovet är 3264 kronor (i enlighet med taxa fastställd av kommunfullmäktige).
Faktura skickas separat.

Jäv
Christer Eriksson (M) anmäler jäv och deltar ej i beslut och överläggningar.

__________

Handlingar som ingår i beslutet
Ansökan, ankomstdaterad 2020-10-13
Situationsplan, ankomstdaterad 2015-06-08
Planritning, ankomstdaterad 2015-06-08
Fasadritning, ankomstdaterad 2015-10-07

Ärendebeskrivning
Ärendet gäller förlängning av ett tidsbegränsat bygglov för skolbaracker på Kungsgårdsskolan för att sadeltak ska kunna läggas på ett säkert sätt medans skolbarnen har sommarlov.

Förutsättningar
Fastigheten är belägen inom detaljplanelagt område.

Skäl till beslut
Åtgärden strider emot detaljplanen. Enligt plan- och bygglagen 9 kap 33 § får ett tidsbegränsat bygg-lov ges för en åtgärd som uppfyller något eller några men inte alla förutsättningar enligt 10-32 §§. Miljö- och byggnämnden bedömer att ett tidsbegränsat bygglov kan lämnas med stöd av detta.

Bakgrund
2015 söktes och beviljades tidsbegränsat bygglov för uppsättning av skolbaracker tom. 2020-06-30. Sadeltaket som var med i bygglovet har ännu inte satt på.
För att monteringen ska kunna göras på ett säkert sätt vill skolan att det görs under sommarlovet.

fortsättning

Mbn § 139 forts

Bilagor
Bilaga 1 – Hur man överklagar
Bilaga 2 – Ritningar som ingår i beslutet

Sändlista
Beslutet delges: Sökande
Underrättelse av beslutet per brev till: Kända sakägare

Mbn § 140 Diarienummer: SBN2020/0932

Mora 8:73 – Tillbyggnad av affärsbyggnad/flerbostadshus samt rivning av skärmtak och skärmvägg

Beslut
Miljö- och byggnämnden beslutar enligt följande:
1. Bygglov beviljas med stöd av 9 kap. 31 b § punkt 2 plan- och bygglagen (2010:900)
2. Rivningslov beviljas med stöd av 9 kap. 34 plan- och bygglagen (2010:900).
3. Startbesked för att påbörja åtgärderna godkänns med stöd av 10 kap. 23 § plan- och byggla-gen (2010:900). Tekniskt samråd och kontrollansvarig krävs inte i detta ärende.
4. Ifylld kontrollplan och intyg skall lämnas in till Samhällsbyggnadsförvaltningen, Miljö- och byggenheten när åtgärden är färdigställd. . Efter det utfärdas slutbesked enligt 10 kap. 4 § plan- och bygglagen (2010:900). Slutbesked krävs innan byggnadsverket får tas i bruk.
5. Avgift för bygg- och rivningslovet är beräknat till 9 602 kronor (i enlighet med taxa fastställd av kommunfullmäktige). Faktura för bygglovsavgiften skickas separat.

__________

Ärendebeskrivning
Ansökan avser bygglov för tillbyggnad av en affärsbyggnad med cirka 55 m2 bruttoarea samt rivning av skärmtak och skärmvägg på fastigheten Mora 8:73. Befintlig byggnad byggs ut med ett allrum, ett varuintag och en RWC

Förutsättningar
Fastigheten ligger inom detaljplanelagt område och sammanhållen bebyggelse.
Tillbyggnaden är tänkt att byggas 1,8 meter in på mark som enligt detaljplanen inte får bebyggas, s.k. ”prickmark”. Avvikelsen är en avvikelse på cirka 36%.
En vattenledning gå några meter ifrån den sökta tillbyggnaden.

Inkomna yttranden
Åtgärden är sådan att berörda har underrättats om ansökan och getts tillfälle att yttra sig
(enligt 9 kap. 25 § plan- och bygglagen). Inga negativa yttranden har inkommit.
VA-enheten på kommunen har getts tillfälle att yttra sig då det går en vattenledning i närheten av tänkt tillbyggnad. VA-enheten har yttrat sig positivt.

Skäl till beslut
Åtgärden är av begränsad omfattning och nödvändig för att området ska kunna byggas på ett ända-målsenligt sätt. Verksamheten är i behov av att utöka med ytterligare yta och det finns idag ingen RWC. Sökt åtgärd förenklar för allmänheten att ta sig in i byggnaden och ger tillgång till tillgänglig toalett. Det finns heller inte någon alternativ placering av en tillbyggnad som skulle vara förenlig med detaljplanen.
Bygglov får därför ges med stöd av plan- och bygglagen 9 kap 31 b § punkt 2. Åtgärden uppfyller kraven i plan- och bygglagens 9 och 10 kap.

fortsättning

Mbn § 140 forts

Upplysningar
• Ett bygglov upphör att gälla enligt 9 kap. 43 § plan- och bygglagen (2010:900), om den åtgärd som lovet avser inte har på börjats inom två år och avslutats inom fem år från den dag då beslutet vann laga kraft.
• Om fråga om ändring kommer upp under arbetets genomförande ska ny ritning/beskrivning eller dylikt lämnas in för godkännande före påbörjandet.

Bilagor
Bilaga 1 – Hur man överklagar
Bilaga 2 – Handlingar som ingår i beslutet
Bilaga 3 – Kontrollplan för mindre komplementbyggnad

Delge beslutet till: Sökande
Meddelande om kungörelse till: Grannar

Mbn § 141 Diarienummer: SBN2020/0845

Södersätra 22:2 Ändrad användning från komplementbyggnad till fritidshus samt strandskyddsdispens (tilltänkt avstyckning)

Beslut
Miljö- och byggnämnden beslutar enligt följande:
1. Bygglov beviljas med stöd av 9 kap. 31 § plan- och bygglagen (2010:900).
2. Med stöd av 7 kap. 18 b och 18 c § punkt 1 miljöbalken medger Miljö- och byggnämnden dispensen från strandskyddsbestämmelserna i 7 kap. 15 § miljöbalken då särskilda skäl före-ligger.
3. Tomtplats får tas i anspråk enligt bifogad karta.
4. Startbesked för att påbörja åtgärden godkänns med stöd av 10 kap. 23 § plan- och bygglagen (2010:900). Tekniskt samråd och en kontrollansvarig enligt 10 kap. 14 § och 22 § plan- och bygglagen (2010:900), krävs inte i detta ärende.
5. Som kontrollplan fastställs att byggherren ska anmäla att åtgärden är avslutad och att utfö-randet överensstämmer med beviljat bygglov. Ifylld kontrollplan ska skickas in till Säters kommun, Miljö- och byggnämnden, Box 300, 783 27 Säter. Efter det utfärdar Miljö- och byggnämnden slutbesked enligt 10 kap. 4 § plan- och bygglagen (2010:900). Slutbesked krävs innan byggnadsverket får tas i bruk.
6. Avgiften för ärendet är 16.158 kronor (i enlighet med taxa fastställd av kommunfullmäktige).
Faktura skickas separat.

__________

Grund för dispens
Särskilda skäl föreligger för att ge strandskyddsdispens:
• Dispensen avser ett område som redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften. Hela fastighetens markområde utgör hävdad tomt.

Handlingar som ingår i beslutet
Ansökan om strandskyddsdispens, ankomstdaterad 2020-09-04
Ansökan om bygglov, ankomstdaterad 2020-09-04
Situationsplan ankomstdaterad 2020-09-04
Plan- och fasadritningar, ankomstdaterade 2020-11-05

Ärendebeskrivning
Ansökan avser ändrad användning från komplementbyggnad (gäststuga) till fritidshus samt strands-skyddsdispens med avseende att avstycka fastigheten till 2 fastigheter.

Förutsättningar
Fastigheten är belägen utanför detaljplanelagt område och utanför sammanhållen bebyggelse. Fastig-heten är belägen inom strandskyddat område invid Dalälven

fortsättning

Mbn § 141 forts

Skäl till beslut
Åtgärden får anses förenlig med översiktsplanen och uppfyller kraven i 2 kap. och 9 – 10 kap. plan- och bygglagen (2010:900)
Dispens från strandskyddet kan lämnas med stöd av 7 kap 18 c § punkten 1 miljöbalken då platsen redan är i ianspråktagen på ett sådant sätt som gör att den saknar betydelse för strandskyddets syf-ten.

Yttranden
Åtgärden är sådan att berörda har underrättats om ansökan och getts tillfälle att yttra sig (enligt 9 kap. 25 § plan- och bygglagen). Ägare av angränsande fastigheter har bedömts vara berörda. Inga negativa yttranden har inkommit.

Upplysningar/Övrigt
Länsstyrelsen har besvärsrätt varför beslutet måste vinna laga kraft (ca en månad från detta beslut) innan byggandet får påbörjas.
Om fråga om ändring kommer upp under arbetets genomförande ska ny ritning/beskrivning eller dylikt lämnas in för godkännande före påbörjandet.

Bilagor
Bilaga 1 – Hur man överklagar
Bilaga 2 – Ritningar som ingår i beslutet

Sändlista
Beslutet delges: Sökande
Kopia till: Skattemyndigheten
Underrättelse av beslutet

Mbn § 142 Diarienummer: ECOS 2020-542

Ansökan om uppskov gällande förbud

Beslut
Miljö- och byggnämnden beslutar bevilja ansökan om uppskov, gällande förbudet mot utsläpp av avloppsvatten från befintliga avloppsanordningen på fastigheten Österby 7:10.
Nytt förbudsdatum: första juni 2021.

______

Yttrande
Miljö- och byggenheten föreslår att miljö- och byggnämnden fattar beslut om att förbudsdatumet bör skjutas fram till första juni 2021.

Enhetens ståndpunkt
Miljö- och byggenheten finner att det finns förmildrande omständigheter som gör att förbudsdatu-met bör skjutas fram till första juni 2021.

Problem med kartprogrammet har gjort att bedömningar av ansökan/ansökt avloppsanordning och grannremisser försvåras med förlängda tider för prövning och har skapat högre arbetsbelastning. För att inte fastighetsägaren ska bli lidande på grund av att handläggning tar längre tid bör förbudsdatu-met flyttas fram.

I ansökan om framflyttning av förbudsdatumet till första juni 2021, så har sökande angett att entre-prenören har för fullt upp för att hinna med att anlägga avloppsanordningen före första juni 2021. Ansökan handlar om att flytta fram förbudsdatumet med 4 månader.

Även om avloppsanordningen har stora brister och att sökande skulle ha sökt om tillstånd tidigare då det fanns gott om tid och även borde ha kollat med flera entreprenörer, så är det rimligt att skjuta fram förbudsdatumet med 4 månader, i och med att det är osäkert om en bedömning av ansökan och beslut kan fattas innan förbudet träder i kraft.

Mbn § 143 Diarienummer: ECOS 2020-548

Ansökan om uppskov av förbud

Beslut
Miljö och byggnämnden beslutar avvisa ansökan om uppskov gällande förbud mot utsläpp av av-loppsvatten från befintliga avloppsanordningen på fastigheten Landa 37:2

__________

Bakgrund
Det finns inget förbud riktat mot fastighetsägarna. Förbudet mot utsläpp av avloppsvatten från be-fintliga avloppsanordningen på fastigheten Landa 37:2 är riktat mot tidigare ägaren. Därför finns inget förbudsdatum i dagsläget att skjuta fram.

Mbn § 144 Diarienummer: ECOS 2020-549

Ansökan om uppskov av förbud

Beslut
Miljö- och byggnämnden beslutar avvisa ansökan om uppskov gällande förbudet mot utsläpp av avloppsvatten från befintliga avloppsanordningen på fastigheten Landa 35:2.

______

Bakgrund
Det finns inget förbud riktat mot fastighetsägarna. Förbudet mot utsläpp av avloppsvatten från be-fintliga avloppsanordningen på fastigheten Landa 35:2 är riktat mot tidigare ägaren. Därför finns inget förbudsdatum i dagsläget att skjuta fram.

Mbn § 145 Diarienummer: ECOS 2020-449

Framflyttning av förbudsdatum för befintlig avloppsanordning på Anstahyttan 17:3

Beslut
Miljö och byggnämnden beslutar att förbudsdatumet flyttas fram till 2021 03 30.

______

Yttrande
Problem med GIS kartan gör att beslut gällande ansökan inte hinner fattas under december.
GIS kartan är avgörande för riskbedömning och bedömningen av vilken reningsförmåga som be-hövs.

För att fastighetsägaren inte ska bli lidande p.g.a. orsaker som denna inte kan rå för, så bör förbuds-datumet flyttas fram till 2021-03-30.

Ärendebeskrivning
En ansökan är inlämnad och är klar för bedömning och eventuellt beslut.

Mbn § 146

Verksamhetsinformation

Beslut
Miljö- och byggnämnden tackar för informationen.
______

Ärendebeskrivning
Information pågående arbete kring Silvbergs gruva
Diskussion om riktlinjer för små avloppsanläggningar
Information handlingsplan för förorenade områden
Information om tillsynsärenden
Skönvik
Fordonet 1
Arkhyttan 8:16
Liljan 2
Kullsveden 1:15
Skedvi Moren
Aklejan
JO-anmälan har inkommit gällande nya SÄBO

Mbn § 147

Ekonomi och budgetuppföljning

Beslut
Miljö- och byggnämnden beslutar tacka för informationen och lägger den till handlingarna.

______

Ärendebeskrivning
November månads budgetuppföljning.

Resultatuppföljning

MBN Totalt
Period: År:
Utfall Budget Avvikelse Föreg år Budget Prognos
Skatteintäkter 3 281 3 281 – 2 948 3 590 –
Övriga intäkter 3 841 3 991 -150 3 233 4 354 700
Kostnader -6 636 -7 273 636 -5 455 -7 944 –
Utfall 487 – 487 726 – 700

Mbn § 148

Arbetsmiljö- och personalfrågor

Beslut
Miljö- och byggnämnden tackar för informationen

__________

Informationen om:
• Bygglovshandläggare tillbaka
• Ny konsult på bygg, Nicklas Eriksson, som jobbar halvtid i 3 månader.
• Från årsskiftet är inte Sven-Olov längre konsult (byggnadsinspektör) utan intermittent pens-ionär

Mbn § 149

Kurser och inbjudningar

Beslut
Miljö och byggnämnden beslutar tackar för informationen
______

Ärendebeskrivning

F-SBN2020-0554
Inbjudan från Kommunakuten till kur i Tillämpning av viteslagen i praktiken – digital kurs, den 13 januari.

F-SBN2020/0529
Inbjudan från PIKU till digital utbildning i nya Förvaltningslagen och Kommunallagen, den 7-8 de-cember.

Mbn § 150

Redovisning av delegationsbeslut

Beslut
Miljö- och byggnämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut som förtecknas i protokoll av 2020-12-16, § 150

Miljöärenden

2020-528 Fäggeby 8:3 Anmälan om installation av värmepump enligt 17 § förord-ningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd AH
2019-349 Eken 9 Beslut om årlig kontrollavgift som avser livsmedelsanläggning CRV
2020-511 Storhaga 16:1 Beslut om årlig kontrollavgift som avser livsmedelsanläggning CRV
2020-426 Kråkmyra 3:19 Tillstånd till avloppsanordning för WC-avlopp JS
2020-433 Kråkmyra 3:20 Tillstånd till avloppsanordning för WC-avlopp JS
2020-419 Grenen 13 Beslut om årlig kontrollavgift som avser livsmedelsanläggning CRV
2020-534 Eken 6 Beslut om registrering av livs-medelsanläggning samt avgift för registreringen CRV
2020-535 Eken 6 Beslut om årlig kontrollavgift som avser livsmedelsanläggning CRV
2020-520 Säter 4:5 Beslut om registrering av livs-medelsanläggning samt avgift för registreringen CRV
2020-521 Säter 4:5 Beslut om årlig kontrollavgift som avser livsmedelsanläggning CRV
2020-363 Österby 32:1 Tillstånd till avloppsanordning för WC- och BDT-avlopp JS

Fortsättning
Fortsättning MBN § 150

2020-501 Skenshyttan 6:13 Tillstånd till avloppsanordning för WC- och BDT-avlopp JS
2020-264 Uddsarvet 4:3 Beslut om årlig kontrollavgift som avser livsmedelsanläggning CRV
2020-441 Kvista 3:3 Tillstånd till avloppsanordning för WC- och BDT-avlopp AH
2020-045 Fäggeby 18:2 Beslut om anmälan om kompo-stering av organiskt hushållsav-fall SJ
2020-071 Yttre Heden 55:2 Beslut om anmälan om kompo-stering av organiskt hushållsav-fall SJ
2020-554 Enbacka 16:164 Beslut om anmälan om kompo-stering av organiskt hushållsav-fall SJ
2020-537 Mora 111:1 Anmälan om installation av värmepump enligt 17 § förord-ningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd AH
2020-557 Skönvik 1:6 Anmälan om installation av värmepump enligt 17 § förord-ningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd AH

Byggärenden

Nya eller ändrade byggärenden

SBN2020/0948 Rätten 10 Installation av eldstad/rökkanal. Startbesked. CF
SBN2020/0959 Asken 5 Installation av eldstad/rökkanal. Startbesked. HO
SBN2020/0986 Hysta 16:3 Installation av eldstad/rökkanal. Startbesked. CF

Fortsättning
Fortsättning MBN § 150

SBN2020/0972 Gammelgår-den 1:4 Installation av eldstad/rökkanal. Startbesked. CF
JN2020/0026 Säter 2:1 Rivning av komplementbygg-nad (förråd). Rivningslov, startbesked. ABR
SBN2020/0914 Nyhyttan 5:6 Ombyggnad av enbostadshus (fasadändring) samt installation av eldstad/rökkanal. Bygglov, startbesked. ABR
JN2020/0034 Säter 2:1 Tillbyggnad av komplement-byggnad (av förråd med car-port). Bygglov, startbesked. ABR
SBN2020/0933 Norbohyttan 3:7 Nybyggnad av komplement-byggnad (förråd) – ej bygglov-pliktig åtgärd. Startbesked. ABR
SBN2020/0996 Jätten 4 Nybyggnad av reservkraftstat-ion. Bygglov, startbesked. ABR
SBN2020/0774 Nedre To-sarby 4:22 Förhandsbesked för nybygg-nad av enbostadshus samt komplementbyggnad. Beslut om förlängd handläggningstid. ABR
SBN2020/0702 Våbäck 46:1 Förhandsbesked för nybygg-nad av enbostadshus. Beslut om förlängd handläggningstid. ABR
JN2020/0025 Uggelbo 15:8 Rivning av byggnad (råvatten-station). Avskrivning av ären-det. HO
SBN2020/1006 Landa 100:3 Installation av eldstad/rökkanal. Startbesked. CF
SBN2020/0961 Nästet 4 Installation av eldstad/rökkanal. Startbesked. CF
SBN2020/0998 Nyberget 1:41 Tillbyggnad av fritidshus (takad altan). Bygglov, startbe-sked BK

Fortsättning
Fortsättning MBN § 150

SBN2020/0773 Skenshyttan 16:4 Tillbyggnad av komplement-byggnad (med carport). Bygg-lov, startbesked. BK
SBN2020/0924 Nyhyttan 10:3 Strandskyddsdispens för ny-byggnad av komplementbygg-nad (förråd). Strandskyddsdis-pens. BK
SBN2020/0973 Kråkmyra 3:7 Nybyggnad av komplement-byggnad (garage) – ej bygglov-pliktig åtgärd – samt strand-skyddsdispens. Startbesked, strandskyddsdispens. BK
SBN2019/0314 Fabriken 8 Ändrad användning från gruppboende till småindustri. Avvisning av ärendet. HO
SBN2020/1025 Knutsbo 4:4 Installation av eldstad/rökkanal. Startbesked. CF
SBN2020/1024 Ulvshyttan 7:47 Installation av eldstad/rökkanal. Startbesked. CF

Pågående byggärenden – separata startbesked

SBN2020/0545 Skenshyttan 6:13 Nybyggnad av enbostadshus och rivning av befintlig bygg-nad. Startbesked samt byte av kontrollansvarig. HO

Pågående byggärenden – slutbesked

SBN2020/0698 Nyberget 1:28 Installation av eldstad/rökkanal CF
SBN2018/0892 Lerviken 27:2 Nybyggnad av enbostadshus och carport/förråd HO
SBN2020/0510 Säter 3:1 Marklov och bygglov för upp-ställningsplats för husvag-nar/husbilar, nybyggnad av plank, rivning av komplement-byggnad (uthus/förråd) HO

Fortsättning
Fortsättning MBN § 150

SBN2020/0352 Skönvik 1:27 Utvändig ändring av enbo-stadshus (inglasning av befint-lig altan) HO
SBN2017/0958 Uppbo 1:13 Tillbyggnad av enbostadshus med altan/takad uteplats och garage HO
SBN2020/0256 Anemonen 7 Installation av eldstad/rökkanal, rivning av uterum, utvändig ändring av enbostadshus (glas-parti/skjutdörrar) – ej bygg-lovpliktiga åtgärder HO
SBN2016/0088 Solvarbo 1:14 Tillbyggnad av enbostadshus HO
SBN2020/0901 Yttre Heden 7:3 Installation av eldstad/rökkanal (bastu) HO
2014000196 Nedernora 1:31 Tillbyggnad av fritidshus samt nybyggnad av uthus/förråd HO
SBN2018/0322 Rätten 10 Utvändig ändring av enbo-stadshus (inglasning av befint-lig altan) HO
SBN2016/0455 Gruvby 1:4 Tillbyggnad av komplement-byggnad (garage och förråd) HO
JN2020/0021 Säter 3:5 Tidsbegränsat bygglov för uppställning av kontorsbodar t.o.m. 2025-12-31 samt strand-skyddsdispens HO
SBN2020/0581 Droppen 4 Tillbyggnad av enbostadshus (altan) HO
2012000191 Enbacka 19:152 Tillbyggnad av enbostadshus med altan HO
SBN2020/0458 Skönvik 1:30 Tillbyggnad av enbostadshus (inglasad altan) HO
SBN2020/0880 Skenshyttan 16:11 Nybyggnad av komplement-byggnad (bod) – Attefallshus – ej bygglovpliktig åtgärd HO

Mbn § 151

Överklagade ärenden

Beslut
Miljö- och byggnämnden tackar för informationen
______

Ärendebeskrivning
Status överprövningar
Gruvriset 7:9: Svea hovrätt, Mark- och miljööverdomstolen:
Förhandsbesked för ombyggnad av magasin till bostadshus,
MOD beviljar prövningstillstånd. (inget nytt)
Säter 4:5 (del av) Bygglov för parkering överklagas till LST. LST beslutar om avslag av inhi-bition.
Säter 4:5 (del av) Marklov och bygglov för platta för Säbo överklagas till LST. LST avslår överklagandet. Nämnden har chans att yttra sig till Mark- och miljödomstolen
Säter 4:5 (del av) Bygglov för nybyggnad av SÄBO. Länsstyrelsen upphäver bygglovet och återvisar ärendet för ny handläggning.
Fordonet 1: Byggsaktionsavgift för olovlig ändrad användning. LST beviljar
inhibition (inget nytt)
Arkhyttan 50:1. Grannarna överklagar både bygglov och föreläggande miljöfarlig verksamhet till LST. Inhibition avslagen på byggärendet. (inget nytt)

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Ge oss feedback så att vi kan göra vår information bättre.
Här kan du läsa mer om hur vi behandlar dina personuppgifter