Miljö- och byggnämnden 2020-12-30

Kontaktinformation

Säters kommun

Telefon: 0225-55000

Besöksadress: Rådhuset, Åsgränd 2, Säter


Tack för ditt meddelande.

Miljö och byggnämnden 2020-12-30

Plats och tid:
Fullmäktigesalen på Rådhuset i Säter onsdagen den 30december klockan 08:30-09.40

Beslutande
Kristoffer Olerås, ordförande (C)
Ola Hult (C) ersättare för Christer Eriksson, vice ordförande (M)
Östen Stenberg (C)
Lisbeth Ander (S) ersättare för Kakis Ziliaskoudis (S)

Övriga deltagare
Margareta Jakobsson, sekreterare
Helena Olander, miljö- och byggchef
Sven-Olov Eriksson, byggnadsinspektör
Hassan Jafari, bygglovshandläggare

Utses att justera
Lisbeth Ander

Paragrafer
§ 152

Underskrifter
Sekreterare Margareta Jakobsson
Ordförande Kristoffer Olerås
Justerande Lisbeth Ander

Datum för anslag
2020-12-30

Datum för när anslag tas bort
2020-01-25

Förvaringsplats för protokollet
Samhällsbyggnadssektorn

Mbn § 152 Diarienummer: JN2020/0035

Säter 4:25 – Nybyggnad av specialbostadshus särskilt boende (SäBo)

Miljö- och byggnämnden beslutar enligt följande:
1. Bygglov beviljas med stöd av 9 kap. 30 § plan- och bygglagen (2010:900). Beslutet gäller marklov, bygglov samt etablering.
2. För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig. Som kontrollansvarig god-tas byggherrens förslag:
Namn: Gunnar Johansson
Adress: Projektledarbyrån, Kaserngården 4, 791 40 FALUN
3. Avgiften för bygglovet är 537.427 kronor (i enlighet med taxa fastställd av kommunfullmäktige). Faktura skickas separat.

Handlingar som ingår i beslutet:
Ansökan om bygglov, ankomstdaterad 2020-12-03
Anmälan om kontrollansvarig, ankomstdaterad 2020-12-03
Teknisk beskrivning, ankomstdaterad, 2020-12-03
Situationsplan, ankomstdaterad, 2020-12-04
Planritningar, ankomstdaterad, 2020-12-04
Fasadritningar, ankomstdaterad 2020-12-04
Fasadritning innergård ”diamanten”, ankomstdaterad 2020-12-04
Sektionsritningar, ankomstdaterad 2020-12-04
Takplan, ankomstdaterad 2020-12-04
Plan- och fasadritning komplementbyggnad (reservkraft) ankomstdaterad 2020-12-04
Plan- och fasadritningar komplementbyggnad (sopsug) ankomstdaterad 2020-12-04
Tillgänglighetsutlåtande, ankomstdaterad 2020-12-04
APD-plan, ankomstdaterad 2020-06-12
Bilaga till bygglovsansökan ankomstdaterad 2020-12-28

Ärendebeskrivning
Ansökan avser nybyggnad av specialbostadshus särskilt boende (SäBo) på fastighet-en Säter 4:25 – med 7 044 m2 bruttoarea samt komplementbyggnader. Marklov för schaktning och fyllning, nedläggning av ledningar, anläggande av vägar samt pålning och bygglov för specialbostadshus för särskilt boende (SÄBO) samt etablering av bodar och upplag under byggtiden ingår i detta ärende.

Tidigare har detta hanterats i två separata ärenden. Dessa beslut har överklagats och upphävts av högre instans (JN2020/0004, Länsstyrelsen Dalarna 2020-09-16 och JN2020/0008, Nacka Tingsrätt 2020-12-22) och återförvisats för ny handläggning. Byggherren har arbetat med gestaltningen för att möta detaljplanens intentioner och inkommit med en ny bygglovsansökan.

Förutsättningar
Fastigheten är belägen inom detaljplanelagt område.

Skäl till beslut
Åtgärden får anses förenlig med detaljplan och uppfyller kraven i 2 kap. och 9–10 kap. plan- och bygglagen (2010:900).

Yttranden
Inga sakägare har ansetts vara berörda då åtgärderna är förenliga med gällande detaljplan.

Upplysningar
• Åtgärden för marklov och etablering är påbörjad i enlighet med tidigare startbe-sked. Övriga åtgärder får inte påbörjas förrän Miljö- och byggnämnden har lämnat ett startbesked (enligt 10 kap. 3 § plan- och bygglagen (2010:900) PBL.
• Tekniskt samråd har hållits för marklov och etablering. Ytterligare ett tekniskt samråd krävs i detta ärende. Kallelse till tekniskt samråd skickas separat.
• Ett bygglov upphör att gälla enligt 9 kap. 43 § plan- och bygglagen (2010:900), om den åtgärd som lovet avser inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från den dag då detta beslut vann laga kraft.
• Om fråga om ändring kommer upp under arbetets genomförande ska ny rit-ning/beskrivning eller dylikt lämnas in för godkännande före påbörjande.

Bilagor
Bilaga 1-Hur man överklagar
Bilaga 2-Handlingar som ingår i beslutet.

Sändlista
Beslutet delges: sökande och berörda fastighetsägare.
Kopia av beslutet till: Kontrollansvarig, Gunnar Johansson
Kopia till: Skattemyndigheten
Kungörelse av beslutet till: Kända sakägare.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Ge oss feedback så att vi kan göra vår information bättre.
Här kan du läsa mer om hur vi behandlar dina personuppgifter