Miljö- och byggnämnden 2020-10-14

Kontaktinformation

Säters kommun

Telefon: 0225-55000

Besöksadress: Rådhuset, Åsgränd 2, Säter


Tack för ditt meddelande.

Miljö och byggnämnden 2020-10-14

Plats och tid:
Kommunstyrelserummet onsdagen den 14 oktober klockan 08:30-11:32

Beslutande
Kristoffer Olerås, ordförande (C)
Christer Eriksson, vice ordförande (M), §§ 109, ej §110 pga jäv, 111-120
Östen Stenberg (C)
Daniel Ericgörs (KD) ersättare för Kakis Ziliaskoudis (S) § 109
Kakis Ziliaskoudis (S) kom klockan 08:40 §§ 110-120
Lisbeth Ander (S) ersättare för Emma Sjöberg (V)

Ej tjänstgörande ersättare
Daniel Ericgörs (KD) ej §110 pga jäv, §§ 111-120

Övriga deltagare
Camilla Andersson, nämndsekreterare
Andréas Mosberg, sektorschef, §§ 109, ej §110 pga jäv, 111-120
Helena Olander, miljö- och byggchef
Ingela Johansson, miljöinspektör §§ 111-112, 120
Anna Hagström, miljöinspektör § 113
Sven-Olov Eriksson, byggnadsinspektör § 114
Veronica Carlsson, ekonom § 116

Utses att justera
Östen Stenberg

Justeringens plats och tid
Samhällsbyggnadsförvaltningen, 2020-10-14 klockan 11:45

Paragrafer
§§ 109-120

Underskrifter
Sekreterare Camilla Andersson
Ordförande Kristoffer Olerås
Justerande Östen Stenberg

Datum för anslag
2020-10-14

Datum för när anslag tas bort
2020-11-05

Förvaringsplats för protokollet
Samhällsbyggnadssektorn

Mbn § 109 Diarienummer: SBN2020/0647

Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus (uterum samt skärmtak över entré) utvändig ändring av garage och husgrund (färgbyte) samt uppsättning av plank

Beslut
Miljö- och byggenheten föreslår Miljö- och byggnämnden att besluta enligt följande:
1. Bygglov beviljas med stöd av 9 kap. 30 § plan- och bygglagen (2010:900).

2. Startbesked för att påbörja åtgärden godkänns med stöd av 10 kap. 23 § plan- och bygglagen (2010:900). Tekniskt samråd och en kontrollansvarig enligt 10 kap. 14 § och 22 § plan- och bygglagen (2010:900), krävs inte i detta ärende.

3. Som kontrollplan fastställs att byggherren ska anmäla att åtgärden är avslutad och att utförandet överensstämmer med beviljat bygglov. Ifylld kontrollplan ska skickas in till Säters kommun, Miljö- och byggnämnden, Box 300, 783 27 Säter. Efter det utfärdar Miljö- och byggnämnden slutbesked enligt 10 kap. 4 § plan- och bygglagen (2010:900). Slutbesked krävs innan byggnadsverket får tas i bruk.

4. Avgiften för bygglovet är 8 751 kronor (i enlighet med taxa fastställd av kommun-fullmäktige).
Faktura skickas separat.

Handlingar som ingår i beslutet
Ansökan, ankomstdaterad 2020-07-09
Situationsplan, ankomstdaterad 2020-08-31
Planritning, ankomstdaterad 2020-07-09
Fasadritning, ankomstdaterad 2020-08-31

___________

Ärendebeskrivning
Ansökan gäller tillbyggnads av enbostadshus med uterum med 15 m2 bruttoarea samt uppförande av ett 1,8 meter högt plank av trä.
Ansökan gäller även utvändig ändring i form av ändrad kulör på garage och husgrund (S 6010-G30Y).

Förutsättningar
Fastigheten är belägen inom detaljplanelagt område.

Skäl till beslut
Åtgärden får anses förenlig med detaljplanen och uppfyller kraven i 9 och 10 kap. plan- och bygglagen (2010:900).

Yttranden
Åtgärden är sådan att berörda har underrättats om ansökan och getts tillfälle att yttra sig (enligt 9 kap. 25 § plan- och bygglagen). Ägare av angränsande fastigheter har be-dömts vara berörda. Flera yttranden har kommit in. Sökanden har ändrat sin ansökan när det gäller planket för att möta upp mot yttrandena.

Upplysningar
• Ett bygglov upphör att gälla enligt 9 kap. 43 § plan- och bygglagen (2010:900), om den åtgärd som lovet avser inte har på börjats inom två år och avslutats inom fem år från den dag då beslutet vann laga kraft.
• Om fråga om ändring kommer upp under arbetets genomförande ska ny ritning/beskrivning eller dylikt lämnas in för godkännande före påbörjandet.
• Utsättning får ske genom byggherrens egen försorg.
• Färdigställandeskydd krävs ej i detta ärende.

______

Bilagor
Bilaga 1 – Hur man överklagar
Bilaga 2 – Ritningar som ingår i beslutet
Bilaga 3 – Kontrollplan

Sändlista
Beslutet delges: Sökande, berörda sakägare
Underrättelse av beslutet per brev till: Kända sakägare

Mbn  § 110 Diarienummer: JN2020/0008

Yttrande till Mark om miljödomstolen

Beslut
Miljö- och byggnämnden beslutar uppdra till ordförande att yttra sig till mark och
miljödomstolen gällande målet marklov för schaktning och fyllning m m.

Ärendebeskrivning
Diskussion kring underrättelse från Nacka Tingsrätt Mark och Miljödomstolen, P5391-20.

Jäv
Christer Eriksson (M), Daniel Ericgörs (KD) samt Andréas Mossberg sektorschef anmäler jäv och deltar ej i överläggningar och beslut.

__________

Mbn  § 111 Diarienummer: SBN2020/465

Återlämnande av tidigare överlåtet tillsynsansvar till Länsstyrelsen

Beslut
Miljö- och byggnämnden anhåller hos Länsstyrelsen att de återtar det tidigare över-låtna tillsynsansvaret beträffande följande områden:
1. Samråd och tillsyn av master, ledningar och massor (12:6 § miljöbalken)
2. Stängselgenombrott (26:11 § miljöbalken)

Som datum för när återtagandena bör kunna ske föreslås 2021-01-01.
__________

Bakgrund
Länsstyrelsen har tidigare efter ansökan överlåtit hanteringen av samråd och tillsyn av master, massor och ledningar till Miljö- och byggnämnden. Den tidigare Byggnads-nämnden har också tidigare övertagit ansvaret för hantering av ärenden om stängsel-genombrott; ett ansvar som vid nämndsammanslagningar övergått till dagens Miljö- och byggnämnd.

Skäl till beslut
Idag har Miljö- och byggnämndens verksamhet, både beträffande antalet ärenden och beträffande antalet ansvarsområden, växt betydligt jämfört med för något decennium sedan. Vi ser därför att det skulle gagna helheten, om kommunen i högre grad kunde koncentrera sig på den övriga verksamhet vi utifrån lagar och förordningar har ansvar för. Vi kan också se att såväl olika verksamhetsutövare som Länsstyrelsen själv ofta initialt missar kommunens delegerade ansvar, med tidsmässiga förseningar och prak-tisk förvirring som följd. Många 12:6-samråd handlar idag också om ledningsdrag-ningar och liknande ärenden, som berör flera kommuner. En sammanhållen hantering av hela ärendet hos en och samma instans bedöms därför vara önskvärd.

Mbn § 112 Diarienummer: SBN2020/0947

Diskussionsärende: Silvbergs gruva

Beslut
Miljö och byggnämnden beslutar tacka för informationen.
___________

Ärendebeskrivning
Diskussionspunkt

Mbn § 113 Diarienummer: SBN2020/0757

Verksamhetsinformation

Beslut
Miljö- och byggnämnden beslutar tacka för informationen.
___________

Ärendebeskrivning
Status avlopp
Inventering limträkonstruktioner från Haverikommissionen

Mbn § 114

Tillsynsärenden

Beslut
Miljö- och byggnämnden beslutar tacka för informationen.
___________

Ärendebeskrivning
Arkhyttan 8:16

Mbn § 115

Arbetsmiljö- och personalfrågor

Beslut
Miljö och byggnämnden beslutar tacka för informationen.
___________

Mbn § 116

Ekonomi och budgetuppföljning

Beslut
Miljö- och byggnämnden beslutar tacka för informationen.
___________

Mbn § 117

Kurser och inbjudningar

Beslut
Miljö och byggnämnden beslutar tackar för informationen.
___________

Ärendebeskrivning
F-SBN2020-0421 Dialog för ökad livsmedelsproduktion i Dalarna – Save the date

Mbn § 118

Redovisning av delegationsbeslut tiden 2020-09-01 – 2020-09-30

Förslag till beslut
Miljö- och byggnämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut som förtecknas i protokoll av 2020-10-14, § 118

Miljöärenden

2019-395 Bomsarvet 18:1 Beslut om undantag från kommunens föreskrifter om avfallshantering – uppehåll i slamtömning AH

2020-416 Morkullan 5 Beslut om årlig kontrollavgift som avser livsmedelsanläggning CRV

2019-319 Iris 2 Beslut om årlig kontrollavgift som avser livsmedelsanläggning CRV

2020-324 Grenen 7 Beslut om årlig kontrolltid för livsmedelsanläggning samt beslut om riskklass UL

2020-176 Gustafs-Moren 2:2 Beslut om årlig avgift för tillsyn enligt miljöbalken ÅM

2020-419 Grenen 13 Beslut om årlig kontrollavgift som avser livsmedelsanläggning CRV

2020-424 Bodarne 2:5 Beslut om riskklassning och årlig kontrollavgift som avser livsme-delsanläggning CRV

2020-411 Nedernora 1:152 Anmälan om installation av värmepump enligt 17 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd AH

2020-385 Landa 99:2 Tillstånd till avloppsanordning för WC- och BDT-avlopp JS

2020-409 Skedvi-Fiskarbo 6:6 Tillstånd till avloppsanordning för WC-avlopp JS

2020-409 Skedvi-Fiskarbo 6:6 Föreläggande om försiktighetsmått gällande anmälan om anläggande av avloppsanordning för BDT-avlopp JS

2019-229 Österby 30:4 Beslut om årlig kontrollavgift som avser livsmedelsanläggning CRV

2020-364 Nedernora 1:26 Tillstånd till avloppsanordning för WC- och BDT-avlopp AH

2020-444 Kärven 7 Anmälan om installation av värmepump enligt 17 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd AH

2020-399 Gussormsbo 2:6 Tillstånd till avloppsanordning för WC- och BDT-avlopp JS

2020-323 Österby 30:4 Beslut om årlig kontrollavgift som avser livsmedelsanläggning CRV

2020-420 Nyckeln 1 Anmälan om installation av värmepump enligt 17 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd AH

2020-450 Landa 7:3 Anmälan om installation av värmepump enligt 17 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd AH

2020-400 Tomtebo 3:4 Tillstånd till avloppsanordning för WC- och BDT-avlopp JS

2020-412 Kvarnsveden 15:1 och 16:1 Tillstånd till avloppsanordning för WC- och BDT-avlopp JS

Byggärenden

Nya eller ändrade byggärenden

SBN2020/0678 Landa 37:2 Installation av eldstad/rökkanal. Startbesked. CT

SBN2020/0824 Säter 6:70 Installation av eldstad/rökkanal. Startbesked. CT

SBN2020/0577 Gustafs-Källberget 3:32 Nybyggnad av enbostadshus samt komplementbyggnad (garage). Beslut om förlängd handläggningstid. HJ

SBN2020/0799 Jökeln 1 Installation av eldstad/rökkanal. Startbesked. CT

SBN2020/0812 Yttre Heden 47:5 Installation av eldstad/rökkanal. Startbesked. CT

SBN2020/0736 Nedre Stubbersbo 3:8 Utvändig ändring av komplement-byggnad (upprustning av fasaden samt byte av fönster). Bygglov, startbesked. CT

JN2020/0012 Enbacka 13:1 Renovering, ombyggnad och tillbyggnad av sporthall. Bygglov. HJ

SBN2020/0701 Orren 11 Utvändig ändring av enbostadshus (ny trapp för groventré och ny ytterdörr). Bygglov, startbesked. BK

SBN2020/0804 Skönvik 1:1 Förhandsbesked för rivning av Fasta Paviljongen. Avskrivning av ärendet. HO

SBN2020/0775 Odalmannen 10 Nybyggnad av enbostadshus. Bygglov. BK

SBN2020/0419 Övre Stubbersbo 15:7 Nybyggnad av enbostadshus samt komplementbyggnad (garage). Avskrivning av ärendet. HO

SBN2020/0673 Grenen 5 Ändrad användning av källarlokal från kiropraktormottagning till loppis. Bygglov, startbesked. BK

SBN2020/0505 Fäggeby 1:2 Nybyggnad av komplementbyggnad (garage) samt strandskyddsdispens. Bygglov, strandskyddsdispens. BK

2014000633 Gruvriset 5:10 Ändrad användning från privatbostad till hotell. Avskrivning av ärendet. HO

SBN2018/0276 Gruvriset 5:10 Tillsyn – Åtgärdsföreläggande angående villkor i lovbeslut som inte följs. Avskrivning av ärendet. HO

SBN2020/0656 Silvbergs-Fiskarbo 1:6 Strandskyddsdispens för nybyggnad av komplementbyggnad (Attefallshus) – ej bygglovspliktig åtgärd BK

SBN2020/0671 Lerviken 22:9 Förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus samt strandskyddsdis-pens. Beslut om förlängd hand-läggningstid. HJ

SBN2020/0496 Landa 95:2 Tidsbegränsat bygglov för tak över uteservering t.o.m. 2024-09-30. Tidsbegränsat bygglov, startbesked. BK

SBN2020/0886 Säter 5:7 Installation av eldstad/rökkanal. Startbesked. HJ

SBN2020/0885 Klockaren 12 Tillbyggnad av enbostadshus (inglasad veranda). Bygglov, startbesked. HJ

SBN2020/0889 Våbäck 50:2 Installation av eldstad/rökkanal. Startbesked. HJ

SBN2020/0856 Iris 1 Installation av trapphiss i lägenhet i flerbostadshus – ej bygglovpliktig åtgärd. Startbesked. BK

SBN2020/0821 Orkanen 2 Nybyggnad av komplementbyggnad (Attefallshus) – ej bygglovspliktig åtgärd. Startbesked. HJ

SBN2020/0880 Skenshyttan 16:11 Nybyggnad av komplementbyggnad (bod) – Attefallshus – ej bygglovs-pliktig åtgärd. Startbesked. HJ

SBN2020/0814 Gruvriset 5:10 Ändrad användning från hotell till privatbostad. Avskrivning av ärendet. BK

SBN2020/0829 Övre Heden 9:136 (f.d. 9:131) Uppsättning av skylt/ljusanordning. Bygglov, startbesked. HJ

SBN2020/0587 Bodarne 23:5 Installation av eldstad/rökkanal. Beslut om nedsättning av avgift. HO

SBN2020/0599 Solvarbo 93:2 Strandskyddsdispens för nybyggnad av staket. Beslut om nedsättning av avgift. HO

SBN2020/0901 Yttre Heden 7:3 Installation av eldstad/rökkanal (bastu). Startbesked. CT

SBN2020/0895 Mora 34:23 Installation av eldstad/rökkanal. Startbesked. CT

Pågående byggärenden – separata startbesked

SBN2020/0506 Säter 5:46 Nybyggnad av fritidshus samt installation av eldstad/rökkanal HJ

SBN2020/0232 Arkhyttan 31:1 Tillbyggnad av enbostadshus samt strandskyddsdispens HJ

JN2020/0002 Säter 3:5 Rivning av servicebyggnad (nedlagd bensinstation) HJ

JN2020/0012 Enbacka 13:1 Renovering, ombyggnad och tillbyggnad av sporthall HJ

Pågående byggärenden – slutbesked

SBN2020/0425 Bondhyttan 3:2 Installation av eldstad/rökkanal CT

SBN2020/0525 Mora 23:6 Nybyggnad av fritidshus (Attefallshus) – ej bygglovpliktig åtgärd HJ

SBN2018/0982 Risshyttan 21:3 Rivning av enbostadshus, nybyggnad av enbostadshus och garage/carport samt strandskydds-dispens HJ

SBN2019/0722 Säter 6:64 Nybyggnad av enbostadshus HJ

SBN2020/0597 Skenshyttan 2:18 Installation av eldstad/rökkanal HJ

SBN2020/0587 Bodarne 23:5 Installation av eldstad/rökkanal HJ

SBN2019/0983 Enbacka 19:104 Installation av eldstad/rökkanal HO

SBN2020/0672 Alven 13 Installation av eldstad/rökkanal HO

JN2018/0030 Liljan 4 Nybyggnad av plank HO

SBN2020/0609 Solvarbo 76:3 Installation av hiss i enbostadshus – ej bygglovpliktig åtgärd HO

SBN2020/0742 Prosan 3 Installation av eldstad/rökkanal HJ

SBN2019/0762 Dalkarlsnäs 1:19 Rivning av fritidshus – ej bygglov-pliktig åtgärd HJ

SBN2019/0333 Mora 13:86 Nybyggnad av enbostadshus HJ

SBN2020/0889 Våbäck 50:2 Installation av eldstad/rökkanal CT

SBN2020/0730 Nyberget 46:1 Installation av eldstad/rökkanal CT

________________________

Mbn § 119

Överklagade ärenden

Beslut
Miljö och byggnämnden beslutar tackar för informationen.
___________

Mbn § 120

Utbildning: Nytt sätt att rapportera farligt avfall 1 november

Beslut
Miljö och byggnämnden beslutar tackar för informationen.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Ge oss feedback så att vi kan göra vår information bättre.
Här kan du läsa mer om hur vi behandlar dina personuppgifter