Samhällsbyggnadsnämnden arbetsutskottet 2020-10-01

Kontaktinformation

Säters kommun

Telefon: 0225-55000

Besöksadress: Rådhuset, Åsgränd 2, Säter


Tack för ditt meddelande.

Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 2020-10-01

Plats och tid:
Kommunfullmäktigesalen torsdagen den 1 oktober klockan 08:30-12:07

Beslutande
Hans Johansson (C), ordf
Håkan Karlsson (S) §§ 62-67, gick klockan 10:25
Stefan Jernberg (M)

Tjänstemän
Camilla Andersson, nämndsekreterare
Andréas Mossberg, förvaltningschef §§ 62-67
Mikael Spjut, biträdande förvaltningschef §§ 62-67
Katarina Hoyles Kobosko, planarkitekt § 62
Per-Olof Grundström, fastighetschef § 62
Sven-Olov Eriksson, konsult byggnadsinspektör § 62
Liv Almstedt, VA-chef §§ 63-68
Veronica Carlsson, ekonom §§ 63-64
Camilla Sundberg-Skogström, återvinningsansvarig § 66

Utses att justera
Stefan Jernberg

Justeringens plats och tid
Samhällsbyggnadsförvaltningen, torsdagen 1 oktober 12:10

Paragrafer
§§ 62-68

Underskrifter
Sekreterare Camilla Andersson
Ordförande Hans Johansson
Justerande Stefan Jernberg

Datum för anslag 2020-10-01

Datum för när anslag tas bort 2020-10-23

Förvaringsplats för protokollet Samhällsbyggnadssektorn

Sbn au § 62

Beredning av kommande ärenden: Yttersätra 2:8 – förfrågan om exploateringsavtal

Beslut
Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott beslutar tacka för informationen.

___________

Sbn au  § 63

Skolskjutsreglementet

Beslut
Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott beslutar uppdra till sektorn att redovisa regelverket kring delat boende för barn med skilda föräldrar.

__________

Sbn au  § 64 Diarienummer: SBN2020/0338

Höjning av VA-taxan 2021

Beslut
Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott föreslår Samhällsbyggnadsnämnden före-slå Kommunfullmäktige besluta:
• En höjning av brukningsavgiften i TAXA för Säters kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning med 16% från och med den 1 januari 2021.

Höjningen gör som en generell höjning av samtliga parametrar i §14.1. En höjning enligt förslaget ser ut som följande.

Avgift utgår per fastighet med:

a) En fast avgift per år om 3 649 kronor utan moms, 4 562 kronor med moms.
b) En avgift per m3 levererat vatten om 24 kronor utan moms, 30 kronor med moms
c) En avgift per år och lägenhet för bostadsfastighet och därmed jämställd fastighet
om 1 215 kronor utan moms
om 1 518 kronor med moms
d) En avgift per år och varje påbörjat 100-tal m2 tomtyta för annan fastighet
om 1 046 kronor utan moms
om 1 308 kronor med moms

__________

Ärendebeskrivning
VA-verksamheten i Säter har som många andra VA-verksamheter en stor del åld-rande anläggningar. Stora delar av VA-verksamhetens anläggningar är från 60-, 70 – och 80-talet. Underhållet har varit eftersatt i många år. En åldrande infrastruktur kräver allt mer i form av besiktning, underhåll och reinvestering.

Samtidigt ska verksamheten möta skärpta lagkrav. Under de senaste decennierna har miljökraven på VA- verksamheter ökat. Kraven har skärpts på såväl rening som på provtagning, dokumentation, planering och åtgärder på anläggningar. Verksam-heten har under flera år varit underbemannad och har därmed inte haft möjlighet att underhålla anläggningarna i nödvändig takt.

I många kommuner runt om i landet pågår arbeten för att kompensera uteblivet un-derhåll. Detta leder till taxeökningar på många håll. Branschorganisationen Svenskt Vatten skriver i sina kommentarer till Taxestatistiken 2020 (Bilaga 1), ”Trots att me-delvärdet av VA-taxornas ökning i år är tillbaka på 4 procent är det fortfarande långt kvar till nivåer som motsvarar VA-verksamheternas verkliga behov. Svenskt Vatten anser att den långsiktiga planeringen behöver stärkas avsevärt gällande förnyelse-och investeringsbehov, vilket sedan behöver mötas av politisk beredskap och beslut för ökande taxor de kommande åren”

Hos våra grannar i länet pågår arbeten med att höja VA-taxorna på flera håll. Ludvika gjorde höjningar på 12% under 2020, och beräkningar pekar på behov av ytterligare höjning i nästan samma storlek under 2021. I Hedemora har beräkningar visat på behov att höja mer än 19% de närmaste åren för att klara drift- och förnyelsebehoven. Även i Älvdalen och i Avesta ser man behov av större höjningar de närmaste åren. Övriga kommuner ligger på en årlig höjning kring 4%. I länet ser vi fortfarande stora skillnader i nivån på VA-taxan. Svenskt Vatten har även kommenterat den stora spridningen på taxenivån mellan kommuner;

Precis som tidigare år är spridningen mellan taxenivåer i olika kommuner stor. Detta beror på de mycket olika förutsättningar som finns, där mindre kommuner behöver betydligt mer infrastruktur per betalande och där exempelvis kustkommuner kan behöva speciallösningar. När investeringarna ökar kommer dessa av samma skäl bli dyrare per ansluten brukare i mindre kommuner. Det är därför viktigt att uppmärksamma de tekniska och ekonomiska utmaningar som finns när det gäller kommunalt VA i glesbygd.

Säter ligger som 5e högsta i Dalarnas län 2020, samtidigt ligger vi på 73:e plats i landet. En höjning av taxan med 16% skulle sannolikt göra att vi klättrar i några steg upp i listan. Hur mycket är svårt att avgöra då det beror på i vilken utsträckning de andra kommunerna planerar att ta ansvar för en långsiktigt säker VA-försörjning. I Bilaga 2 finns statistik över taxenivåerna 2020 i Dalarnas län.

Förutsättningar

En höjning av taxan i enlighet med förslaget ger förutsättningar för VA-verksamheten att täcka nödvändiga kostnader utan bidrag från skatteintäkter under 2021.

För Typhus A (1 villa, tomt 800m3, förbr 150 m3/år, anslutning till vatten, spillvatten, dagvatten) ger en ökning till

10 605 kr/år (ökar med 1 463 kr/år)

För Typhus B (flerfamiljshus, 15 lgh, 800m2 tomt, förbr 2000m3/år, anslutning till vatten, spillvatten, dagvatten) ger en ökning till 87 659 kr/år (ökar med 12 091 kr/år)

Bilagor

Bilaga 1- Svenskt Vattens kommentarer till Taxestatistiken 2020

Bilaga 2- Svenskt Vattens statistik över taxenivåerna 2020 i länet

Sbn au § 65 Diarienummer: SBN2020/0549

Yttrande granskning av planering och underhåll av vatten och avlopp

Beslut
Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott beslutar
• lämna ärendet utan eget förslag till Samhällsbyggnadsnämnden
• uppdra till sektorn att till Samhällsbyggnadsnämnden arbeta fram ett förslag till yttrande

__________

Bakgrund och ärendebeskrivning
Revisorerna i Säters kommun har genomfört en granskning av rutinerna kring kommunens planering och underhåll av vatten och avlopp. Uppdraget ingår i revisions-planen för år 2020. Syftet med granskningen är att bedöma om samhällsbyggnads-nämndens underhåll av Va-anläggningar och nät är tillräcklig eller om det innebär risker för kommunen ur ett ekonomiskt och verksamhetsmässigt perspektiv. Revisionens sammanfattande bedömning är att nämnden har ett fungerande underhåll av Va-anläggningar och nät på kort sikt. Dock finns vissa bister avseende målformulering, krav på entreprenörer, dokumentation av ledningsnät, innehållet i investerings-förslagen och tjänstemannaorganisationens kapacitet inför stundande stora investeringar.

Revisionen rekommenderar utifrån sin bedömning Samhällsbyggnadsnämnden att:
• Nämnden bör förbättra målen avseende vatten och avlopp så att de är mätbara och relevanta
• Nämnden bör ställa sådana krav på rapporteringen från entreprenörerna att fördelningen av kostnader mellan skatte- och avgiftskollektivet underlättas.
• Nämnden bör göra ansträngningar för att dokumentera ledningsnätets beskaffenhet på ett långsiktigt hållbart sätt i de delar där osäkerhet råder,
• Nämnden bör utveckla planerna för underhållet på kort sikt
• Nämnden bör förstärka dokumentationen i investeringsförslaget i de delar som avser driftskostnaderna
• Nämnden bör utveckla sin organisation inom investering och drift för att säkerställa ett ändamålsenligt arbetssätt under kommande srora investeringar inom VA.
Bilaga
Revisionsrapport avseende Granskning av planering och underhåll av vatten och avlopp.

Sbn au § 66 Diarienummer: SBN2020/0614

Remissvar till Miljödepartementet angående Kommunalt ansvar för insamling och materialåtervinning av returpapper

Beslut
Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott föreslår Samhällsbyggnadsnämnden
besluta att ställa sig bakom SKR och Avfall Sveriges remissvar till
Miljödepartementet angående Kommunalt ansvar för insamling och
materialåtervinning av returpapper, med tillägg enligt ställt förslag.

__________

Förslag till tillägg
Som ett komplement till SKR och Avfall Sveriges kommentarer till avsnitt 9.3.4, Effekter för hushåll, vill vi betona att förslaget innebär att glesbygdskommuner drabbas hårdare av avgiftshöjningar för kommuninvånarna än mer tätbebyggda kommuner då dessa kommuner har långa körsträckor mellan insamlingsplatserna och ofta långa körsträckor till att leverera materialet.
Sektorns ståndpunkt
Samhällsbyggnadssektorn anser att SKR och Avfall Sveriges remissvar är väl genomarbetat och motsvarar de synpunkter som sektorn har, med tillägget om att glesbygdskommuner drabbas hårdare av avgiftshöjningar än stora kommuner.
Bakgrund och ärendebeskrivning
Miljödepartementet har remitterat ett förslag om Kommunalt ansvar för insamling och materialåtervinning av returpapper. Förslaget innebär i korthet att producentan-svaret för returpapper upphävs och att kommunerna istället ges ansvaret att samla in och återvinna det.

Sveriges kommuner och regioner, SKR, och Avfall Sverige har skickat ett gemen-samt remissvar till Miljödepartementet. De sammanfattar i sitt yttrande att de anser att:
• regeringen måste riva upp beslutet om att ta bort producentansvaret för returpap-per.
• regeringen måste besluta om en samlad lösning för insamlingen från hushållen istället för olika delbeslut om returpapper, matavfall och förpackningar.
• för säkerställande av återvinningsmålen krävs ett bibehållet producentansvar.
• regeringen behöver backa regleringen till de förordningar om producentansvar som antogs 2014 och komplettera med regler om kostnader.
• regeringen behöver göra en ordentlig utredning i god dialog om hur framtidens insamling bäst kan organiseras.
• regeringens uppskattade kostnader, det föreslagna återvinningsmålet och tidplanen för förändringarna är helt orimliga.

Bilagor
1. Remiss om promemoria.
2. Promemoria om Kommunalt ansvar för insamling och materialåtervinning av retur-papper.
3. Yttrande från SKR och Avfall Sverige.

Sbn au § 67 Diarienummer: SBN2020/0813

Namngivning av del av väg 650

Beslut
Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott föreslår Samhällsbyggnadsnämnden
besluta enligt Kulturnämndens förslag.

___________

Sektorns ståndpunkt
Vid namngivning av gator och vägar i Säters kommun är rutinen att väghållnings-myndigheten inhämtar förslag på namn från Kulturnämnden. Kulturnämnden har beslutat att föreslå Smedjebacksvägen som namnförslag till del av väg 650 och Samhällsbyggnadssektorn ställer sig bakom deras förslag.

Bakgrund och ärendebeskrivning
Väghållningsmyndigheten Trafikverket Region Mitt har till Gatuenheten inkommit med en remiss där de föreslår vägnummerändringar i Säters kommun med anledning av att vägarna helt eller delvis sedan tidigare har kommunal väghållning. De är såle-des kommunala gator och ska inte ha vägnummer. Väghållaransvaret förändras eller påverkas inte av beslutet utan det är endast redaktionella ändringar. En av vägarna som berörs, väg 650 från korsning med väg 70 fram till korsning med Jönshyttevä-gen/Magistratsvägen har inget namn och behöver därför namnges.

Sbn au § 68

Studiebesök ledningsdragning i Arkhyttan

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Ge oss feedback så att vi kan göra vår information bättre.
Här kan du läsa mer om hur vi behandlar dina personuppgifter