Samhällsbyggnadsnämnden arbetsutskottet 2020-11-05

Kontaktinformation

Säters kommun

Telefon: 0225-55000

Besöksadress: Rådhuset, Åsgränd 2, Säter


Tack för ditt meddelande.

Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 2020-11-05

Plats och tid:
Samhällsbyggnadssektorns sammanträdesrum torsdagen den 5 november klockan 08:30-12:15

Beslutande
Hans Johansson (C), ordförande
Håkan Karlsson (S)

Tjänstemän
Camilla Andersson, nämndsekreterare
Andréas Mossberg, förvaltningschef
Per-Olof Grundström, fastighetschef §§ 69-72, 77
Mikael Spjut, biträdande förvaltningschef §§ 73-83
Liv Almstedt, VA-chef § 73
Camilla Sundberg Skogström, återvinningsansvarig §§ 73, 80
Katarina Kobosko Hoyles, planarkitekt §§ 74-76
Helene Hedin, registrator § 79
Cecilia Romlin, trafiksamordnare § 81
Veronica Carlsson, ekonom § 83

Utses att justera
Håkan Karlsson (S)

Justeringens plats och tid
Samhällsbyggnadsförvaltningen, torsdagen 5 november 14:20

Paragrafer
§§ 69-83

Underskrifter
Sekreterare Camilla Andersson
Ordförande Hans Johansson
Justerande Håkan Karlsson

Datum för anslag 2020-11-06

Datum för när anslag tas bort 2020-11-30

Förvaringsplats för protokollet Samhällsbyggnadssektorn

Sbn au § 69

Beredning av kommande ärenden: Säter 6:2 strategisk mark

Beslut
Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott beslutar tacka för informationen.

___________

Sbn au  § 70

Beredning av kommande ärenden: Björnbo 1:1

Beslut
Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott beslutar tacka för informationen.

__________

Sbn au  § 71

Beredning av kommande ärenden: Arkhyttan – 2 kommunala tomter

Beslut
Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott beslutar tacka för informationen.
__________

Sbn au § 72

Beredning av kommande ärenden: Fotbollsplaner Mora By och konsekvensutredning samt yttrande från Säterbostäder

Beslut
Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott beslutar tacka för informationen.

Sbn au § 73

Beredning av kommande ärenden: Öppettider Återvinningscentralen samt service till företag gällande farligt avfall

Beslut
Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott beslutar tacka för informationen.

__________

Sbn au § 74

Beredning av kommande ärenden: Väg 751, fråga om övertagande av vägsträcka

Beslut
Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott beslutar tacka för informationen.
___________

Ärendebeskrivning
Samhällsbyggnadssektorns uppfattning är att det saknas förutsättningar att i dagsläget svara på frågan om eventuellt övertagande aktuell vägsträcka. Frågan behöver tas upp i kommande samråd

Sbn au § 75

Beredning av kommande ärenden: Prästkälla, vägval trafiklösning samt markanvisningsavtal

Beslut
Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott beslutar tacka för informationen.

___________

Sbn au § 76                                       Dnr: SBN2020/0516

Information om gång och cykelväg i Stora Skedvi Kyrkby, Säters kommun

Beslut
Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott beslutar tacka för informationen.

___________

Sbn au § 77                                       Dnr: SBN2020/0974

Nyttjanderättsavtal för skatepark i Säter

Beslut
Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott föreslår samhällsbyggnadsnämnden
besluta:
• Uppdra till sektorn ta fram ett förslag till nyttjanderättsavtal för att möjlig-göra föreningens ansökan till arvsfonden.
• Delegera till Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott att besluta om förslag till nyttjanderättsavtal.
___________

Sektorns ståndpunkt
Samhällsbyggnadssektorn ser att en skatepark på den aktuella platsen stödjer den utveckling som planeras i området. Sektorn genomför för tillfället en utredning kopplat till Gruvplan med dess omliggande mark. I samband med genomförd workshop inom ramen för utredningen fördes tankarna om skatepark fram flera gånger och det har även diskuterats inom ramen för Säterdalens utveckling. Sektorn ser positivt på föreningens ambition och initiativ.

Ärendebeskrivning
Föreningen Säters udda sporter har visat intresse för att anlägga en skatepark vid Gruvplan. Förslagen har presenterats för Fritidsutskottet och gemensamt platsbesök i Avesta har genomförts. Klubben har för avsikt att söka medel hos Allmänna arvsfonden för att anlägga skateparken. En förutsättning för en lyckad ansökan är att klubben har nyttjanderätt på den aktuella platsen under minst 10 år.

Samhällsbyggnadsnämnden kan som markägare besluta ingå ett nyttjanderättsavtal på den mark som klubben behöver för sitt projekt. Klubben har angett att en yta på ca. 1000 kvm behövs för anläggningen. Samhällsbyggnadssektorn har begärt in mer material från klubben som styrker de planer som finns. Anläggningens placering har diskuterats och det har så här långt ansetts mest lämpligt att del av befintlig fotbolls-plan så nära Kungsvägen som möjligt. Detta utifrån risken för erosion och ras ju närmare ravinslänten anläggningen placeras.

Inledande samtal med Byggenheten har förts. Anläggningen kräver bygglov och i prövningen tas den slutliga placeringen och utformningen i beaktande. För att föreningens ska kunna ta fram de underlag som krävs för bygglov behöver dock ansökan mot arvsfonden först göras.

Bilagor
Bilaga 1 – Underlag för skatepark

Sändlista
Beslutet delges: Fritidsutskottet, Miljö- och byggnämnden

Sbn au § 78                                      Dnr: SBN2020/0977

Val av ersättare efter Caroline Willfox (M) i arbetsutskottet

Beslut
Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott överlämna ärendet till Samhällsbyggnadsnämnden utan eget förslag till beslut.
___________

Ärendebeskrivning
Caroline Willfox (M) har avsagt uppdraget som ledamot i Samhällsbyggnadsnämnden.
Caroline Willfox (M) hade även uppdrag som ersättare i arbetsutskottet. Fyllnadsval ska ske efter henne.

Sbn au § 79                                      Dnr: SBN2020/0908

Yttrande granskningsrapport avseende efterlevnad av Dataskyddsförordningen

Beslut
Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott beslutar föreslå Samhällsbyggnadsnämnden besluta anta yttrandet som sitt eget
______

Sektorns ståndpunkt
Samhällsbyggnadssektorn ser positiv på de rekommendationer som presenterats eftersom GDPR förordningen är ett viktigt område som kräver både kompetens och utrymme i verksamheten. Det är av största vikt att det finns en tydlighet i området och att det utvecklas.

Ärendebeskrivning
Revisorerna i Säters kommun har genomfört en granskning av kommunens rutiner för efterlevnad av dataskyddsförordningen/GDPR. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2020. Granskningen har syftat till att svara på om kommunstyrelsen och nämnderna har vidtagit tillräckliga åtgärder för att säkerställa att kommunen följer lagstiftningen enligt GDPR. Revisonens sammanfattande bedömning utifrån granskningens syfte är att kommunen till stor del har ändamålsenliga styrdokument för personuppgiftshantering samt en organisation för att bedriva ett systematiskt arbete med GDPR. Kommunstyrelsen och nämnder behöver dock säkerställa att dataskyddsombud får utbildning i sakfrågorna för att motsvara de lagkrav som finns för uppdraget samt re-surser för att utföra sitt uppdrag.
Vidare anser revisionen att medvetenheten och kunskapen behöver utvecklas hos de i kommunen som har ansvar för personuppgifter för att säkerställa hanteringen och att incidenter kan upptäckas.

Yttrande
I rapporten redovisar KPMG fem rekommendationer:

1. säkerställa en tillräcklig kompetensnivå och resurser för dataskyddsombud
Svar: Nytt dataskyddsombud har rekryterats och utbildats. Resurser finns för uppdraget för att säkerställa kvalitet.

2. säkerställa att dataskyddsombud involveras och rådfrågas i högre grad i alla frågor som rör skyddet av personuppgifter
Svar: Dataskyddsombudet har möjlighet att involveras och rådfrågas och arbetet med att se över hur dataskyddshandläggarna arbetar pågår för att tydliggöra roller och uppdrag.

3. dataskyddsombud fullföljer sitt uppdrag och genomför regelbunden tillsyn över per-sonuppgiftsansvarigas efterlevnad av dataskyddsförordningen
Svar: Detta sker genom en att Dataskyddsombudet kommer att ta fram tillsynspunkter under året. Ett program har köpts in för att scanna samtliga digitala filer för att rensa personuppgifter. Tillsyn kommer också ske via stickprov. Rutiner för hantering av personuppgifter vid upphandling ska tas fram under året.

4. utifrån kontrollmål för efterlevnad av GDPR i internkontrollplan för 2020 bedöma risk och konsekvenser för brister i efterlevnad av GDPR och upprätta kontrollåtgärder för dessa
Svar: Inför varje år görs en analys kring vilka punkter som ska kontrolleras i intern-kontrollen. Finns det behov av kontroller utöver det som sker i det löpande arbetet kommer detta att redovisas i internkontrollplanen

5. säkerställa att utbildning genomförs för samtliga medarbetare för att medvetenheten om hantering av personuppgifter ska vara tillräcklig
Svar: Utbildning kommer att tas fram lokalt för att vara tillräckligt intressant och nära den verksamhet medarbetaren arbetar i.

Bilagor
Missiv Granskningsrapport avseende efterlevnad av Dataskyddsförordningen
Granskningsrapport avseende efterlevnad av Dataskyddsförordningen

Datum för återrapportering
Revisionen begär yttrande över bifogad rapport senast 2020-12-31.

Delges
Revisorerna i Säters kommun

Sbn au § 80 Dnr: SBN2020/0976

Medlemskap i Dala Avfall Ekonomisk förening

Beslut
Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott föreslår Samhällsbyggnadsnämnden föreslå Kommunstyrelsen att besluta att ansöka om medlemskap i Dala Avfall Ekonomisk förening samt godkänna förslag på stadgar och samverkansavtal.

______

Ärendebeskrivning
Dala Avfall är ett samverkansorgan mellan dalakommunernas renhållare som alltsedan i början av 2000-talet samverkat kring avfallsverksamhet och dess utveckling. Dala Av-fall är idag ett mycket etablerat samverkansorgan som har stort genomslag både reg-ionalt och nationellt.

Den överenskommelse som gällt för samarbetet i Dala Avfall skrevs 2010. Överens-kommelse gäller från 2011-01-01 till utgången av år 2015, med en möjlighet för styr-gruppen att besluta om förlängning av överenskommelsen till utgången av år 2018. Överenskommelsen har förlängts till och med 2018 vilket innebär att det i nuläget saknas en överenskommelse.
Christian Olhans, Borlänge Energi och Erik Nordén, Avesta Vatten har av styrgruppen getts uppdraget att se över överenskommelsen och i samband med det även se över organisationsform.

Utfallet av uppdraget har redovisats i Dala Avfalls styrgrupp som beslutat initiera bildande av en ekonomisk förening för Dala Avfalls fortsatta verksamhet.

Motiven är främst följande;
• Svårigheter/begränsningar med nuvarande organisation att ikläda sig ekonomiskt ansvar (budget/redovisning, fakturering)
• Möjlighet till ägande av gemensamma verktyg (sorteringsguide, medlemssida, avfallsplaneportal, kommunikationsmaterial, etc.)
• Möjlighet att verka med ett gemensamt organisationsnummer (söka bidrag, arrangera seminarier och aktiviteter, upphandla tjänster, etc.).
• Verksamheten är lagreglerad i bokföringslag, årsredovisningslag och lag om ekonomiska föreningar vilket innebär att dokumentation av tillgångar tryggas.
• Ett medlemskap i en ekonomisk förening blir mer permanent på grund av insatsen, det krävs lite mer än ett beslut från en tjänsteman för att utträda ur föreningen.
• Genom registreringen hos bolagsverket blir namnet Dala Avfall skyddat.
• Möjlighet göra momsavdrag på avgifterna.

Bilagor
Bilaga 1 – Förslag stadgar
Bilaga 2 – Förslag samverkansavtal

Sbn au § 81   Dnr: SBN2020/0709

Enskilda vägar – utbetalning av förstärkningsbidrag

Beslut
Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott beslutar föreslå Samhällsbyggnadsnämnden besluta avseende utbetalning av förstärkningsbidrag inom driftsbudget 2020 upp till maximalt 700 tkr i enlighet med fastställd policy, utbetalning sker i samband med bokslut 2020.
______

Sektorns ståndpunkt
Samhällsbyggnadssektorn bedömer att det är möjligt att utföra extra utbetalning avseende förstärkningsbidrag sett till nämndens samt kommunens redovisade delårsbokslut.

Ärendebeskrivning
I och med ändringen av Policyn för bidrag till enskilda vägar så möjliggörs en enklare hantering av bidragen kopplat till de enskilda vägarna.
Tidigare år har budgeten ej räckt till för att täcka inkomna ansökningar avseende förstärkningsbidrag varpå en bidragsskuld skapats. Då det är driftsbudgeten som är styrande avseende möjligheten att arbeta ikapp bidragsskulden så krävs ett prognostiserat plusresultat för att kunna minska bidragsskulden.
Sett till 2020 så har vinterväghållningen skapat ett potentiellt överskott som skulle kunna om-fördelas mot enskilda vägar/förstärkningsbidrag.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2020-08-20 SBN§64
Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott beslutar föreslå Samhällsbyggnadsnämnden besluta uppdra sektorn att invänta och analysera delårsbokslut för att identifiera möjligt ekonomiskt utrymme att omfördela.

Sbn au § 82   Dnr: SBN2020/1118

Planering för ny gruppbostad enligt LSS

Beslut
Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott beslutar föreslå Samhällsbyggnadsnämnden besluta föreslå Kommunstyrelsen besluta
• godkänna Odalmannen 15 avseende placering för nytt LSS-boende
• uppdra till Kommundirektören att beställa LSS Odalmannen av Säterbostäder. I enlighet med detta uppdrag & framtagen utredning.
______

Sektorns ståndpunkt
Under utredningen så har det framkommit att förfarandet att teckna hyresavtal innan något är byggt ej vilar på prövad juridisk praxis. Med detta som grund föreslår sektorn att det blir Säterbostäder som uppför det nya LSS-boendet med framtagen utredning som grund.

Ärendebeskrivning
Samhällsbyggnadssektorn har med stöd av Projektledarbyrån och SBB utrett ett förslag avseende 6 stycken lägenheter för LSS. Utredningsförslag bifogas detta ärende.

Placering: Sektorn föreslår samhällsbyggnadsnämnden föreslå kommunstyrelsen att placeringen av det beställda LSS boendet sker på Odalmannen 15.

Genomförande: Sektorn föreslår samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunstyrelsen att besluta uppdra till Kommundirektören att beställa LSS Odalmannen av Säter-bostäder. I enlighet med detta uppdrag & framtagen utredning.

Kommunikation: Tillsammans med kommunikationschef ta fram en kommunikationsplan efter det att beslut fattas i detta ärende.

Bakgrund
Ärendets handläggning
Kommunstyrelsen beslutade 2018-11-27 Ks § 51
Kommunstyrelsen beslutar uppdra till samhällsbyggnadsnämnden arbeta fram en genomförandeplan för ny gruppbostad enligt LSS. Genomförandeplanen ska innehålla en kalkylerad hyra.

Socialnämnden beslutade 2018-11-08 SN§139
Socialnämndens beslut
1. Socialnämnden föreslår kommunstyrelsen uppdra till samhällsbyggnadsnämnden att ta
fram planering för en ny bostad med särskild service enligt LSS, omfattande 6 platser.
2. Gruppbostaden ska vara klar för inflyttning under våren 2020.

Bilagor
Karta
Presentation/utredning LSS
Beslut KS

Delges
Säterbostäder

Sbn au § 83

Ekonomi och budgetuppföljning

Beslut
Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott föreslår Samhällsbyggnadsnämnden tacka för informationen.

______

Ärendebeskrivning
September månads budgetuppföljning.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Ge oss feedback så att vi kan göra vår information bättre.
Här kan du läsa mer om hur vi behandlar dina personuppgifter