Politisk samverkan 2020-09-23

Kontaktinformation

Säters kommun

Telefon: 0225-55000

Besöksadress: Rådhuset, Åsgränd 2, Säter


Tack för ditt meddelande.

Samverkansberedning kommun/landsting 2020-09-23

Plats och tid:
Kommunstyrelsens sammanträdesrum, 14.00-15.00

Beslutande
Mats Nilsson (S) kommunalråd
Hans Johansson (C), vice kommunalråd
Sune Hemmingsson (C), ordförande socialnämnden
Crister Carlsson, regionråd Region Dalarna , via Skype
Caroline Willfox (M), oppositionsråd

Tjänstemän
Margareta Jakobsson, sekreterare
Ingalill Frank, chef sociala sektorn
Lena Karlsson, områdessamordnare, via Skype
Marita Skog, kommundirektör
Anna-Klara Levin, verksamhetschef mobila teamet, via Skype
Marita Björkman, vuxenpsykiatrin, via Skype

Utses att justera
Caroline Willfox

Paragrafer
§§ 7-12

Underskrifter
Sekreterare Margareta Jakobsson
Ordförande Mats Nilsson
Justerande Caroline Willfox

Polsam § 7

Justering av protokoll

Caroline Willfox (M), utses att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll.

Polsam § 8

Genomgång av föregående protokoll

Genomgång av föregående protokoll. Protokollet läggs till handlingarna.

Polsam § 9

Samarbete Regionen/Säters kommun vårdkedjan för personer med psykisk funktionsnedsättning ”

Kommunen upplever en försämring det senaste två åren i samarbetet med Regionen vid samsjuklighet, beroende kopplat till psykisk ohälsa. Enligt kommunen hävdar psykiatrin att de inte kan göra något om personen inte är nykter/drogfri i tre månader. Oftast är det psykisk ohälsa som ligger bakom missbruket. Regionen meddelar att inga avvikelser har inkommit.

Bättre samordning och samverkan bör ske vid behandling under en tidsperiod och för-väntas av kommunen.

Psykisk ohälsa bland unga har ökat, självmedicinerar med droger. Kommer hem från be-handling och det dröjer tills behandlingen av den psykiska ohälsan påbörjas. De behöver hanteras på liknande sätt som de som skrivs ut från kriminalvården dvs behandlingen på-börjas direkt.

Den länsgemensamma överenskommelsen bör aktualiseras.

Polsam § 10

Mobila teamet

Verksamhetschef Anna-Klara Levin informerar om mobila teamet som omfattar kommu-nerna Hedemora/Säter/Avesta. Syftet är att avlasta sjukvården.
Nära samarbete sker med primärvården, hemsjukvården och kommunsjuksköterskan.

Mobila teamet verkar som en “rullande vårdcentral” och utför bedömningar av sjukskö-terska och läkare i det egna hemmet, hos patienter som på grund av fysiska, psykiska eller kognitiva svårigheter och inte kan ta sig fysiskt till vårdcentralen.
Mobila teamet har medicinsk utrustning med sig, EKG, CRP, Hb, P-glukos Bladderscan, doppler och kan ta prover, ge dropp, antibiotika, inhalationer m.m. för att kunna göra be-dömningar i hemmet, precis som på vårdcentralen. Teamet har även tillgång till mobila IT-lösningar som gör det möjligt att läsa patientens journal på plats.

Polsam § 11

Familjecentral – finns intresse i Säter

Den politiska majoriteten i Regionen vill utvidga antalet familjecentraler i länet. Borlänge och Falun har familjecentraler, Ludvika och Smedjebacken är på gång.

Presidierna i barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden kommer att ta upp frågan på kommande möte. Säters kommun har intresse av ett samarbete kring en familjecentral som bör knytas an till vårdcentralen.

En familjecentral bedriver en verksamhet som är hälsofrämjande, generell, tidigt förebyg-gande och stödjande samt riktar sig till föräldrar och barn. En familjecentral ska minst in-nehålla mödrahälsovård, barnhälsovård, öppen förskola och socialtjänst med inriktning på förebyggande arbete.

Polsam § 12

Kollektivtrafik

Regionens jurister undersöker om avgiftsfri kollektivtrafik kan införas i enstaka kommu-ner eller om hela länets kommuner måste införa avgiftsfri kollektivtrafik.

Indragna linjer – upp till tre passagerare per tur, då drar man in linjen, Falun mest drabbad

Avesta kommuns avtal är uppsagt och skall omförhandlas.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Ge oss feedback så att vi kan göra vår information bättre.
Här kan du läsa mer om hur vi behandlar dina personuppgifter