Politisk samverkan 2020-11-12

Kontaktinformation

Säters kommun

Telefon: 0225-55000

Besöksadress: Rådhuset, Åsgränd 2, Säter


Tack för ditt meddelande.

Samverkansberedning kommun/landsting 2020-11-12

Plats och tid:
Kommunstyrelsens sammanträdesrum, 14.00-14.30

Beslutande
Mats Nilsson (S) kommunalråd
Hans Johansson (C), vice kommunalråd
Sune Hemmingsson (C), ordförande socialnämnden
Crister Carlsson, regionråd Region Dalarna , via Skype
Caroline Willfox (M), oppositionsråd
Susanne Berger, oppositionen Region Dalarna

Tjänstemän
Camilla Anderson, sekreterare
Ingalill Frank, chef sociala sektorn
Lena Karlsson, områdessamordnare, via Skype
Marita Skog, kommundirektör
Cecilia Lantz, vuxenpsykiatrin § 17
Ulf Björnfot, tjänsteman Region Dalarna § 17
Joakim Bergman, tjänsteman Region Dalarna § 18
Åke Kjellin, tjänsteman Region Dalarna 19
Olof Ehrs, tjänsteman Region Dalarna § 20

Utses att justera
Susanne Berger

Paragrafer
§§ 13-20

Underskrifter
Sekreterare Camilla Andersson
Ordförande Mats Nilsson
Justerande Susanne Berger

Förvaringsplats för protokollet
Kommunstyrelsesektorn

Polsam § 13

Justering av protokoll

Susanne Berger, utses att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll.

Polsam § 14

Genomgång av föregående protokoll

Genomgång av föregående protokoll. Protokollet läggs till handlingarna.

Polsam § 15

Sammanträdestider med beredningar 2021

Beredning Möte Polsam
27 januari 11.00-12.00 10 februari 13.00-16.00
31 mars 09.00-10.00 14 april 13.00-16.00
1 september 09.00-10.00 15 september 13.00-16.00
27 oktober 09.00-10.00 10 november 13.00-16.00

Polsam § 16

Familjecentral

Familjecentral diskuterades om Barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden ska börja utreda om familjecentral.

En familjecentral bedriver en verksamhet som är hälsofrämjande, generell, tidigt förebyg-gande och stödjande samt riktar sig till föräldrar och barn. En familjecentral ska minst inne-hålla mödrahälsovård, barnhälsovård, öppen förskola och socialtjänst med inriktning på före-byggande arbete.

Polsam § 17

Samarbete Regionen/kommunen psykiatrin

Redogörelse från gemensamt möte kommer presenteras på kommande Polsam.

Bättre samordning och samverkan bör ske.
När det sker avvikelser behöver dessa skickas in.

I kommunen har det skett förändring i daglig sysselsättning – gemensam inställd men istället ges personligt besök för sysselsättning istället.

En plan för framtiden hur samarbetet ska förbättras diskuteras vidare på kommande möte som är inplanerat. Vilka samarbetsproblem finns, och vart saknas resurserna. Problemet har funnits många år redan innan pandemin. Beror ej på pandemin men vi har förståelse att det är utmaningar för alla i år.

Kommunen står med myndighetsutövning och är skyldiga att agera.

Polsam § 18

Avgiftsfri kollektivtrafik

Behov av utökad dialog/samarbete mellan Säters kommun och Regionen gällande kollektivtra-fiken bl a avseende en eventuell avgiftsfri buss samt indragna linjer. Frågan lyfts om vilken prisbild som gäller för Säters kommun.

Polsam § 19

I väntan på ambulans (IVPA)

Livsuppehållande i väntan på ambulans diskuterades. Frågan I väntan på ambulans (IVPA) be-höver utredas vidare och beslutas för att få en prisbild som man är överens om.

Polsam § 20

Bårhusutredningen

2020-12-31 ska en bårhusorganisation presenteras för 5 stora kommuner, kommer gå in till 2021 tills avtalet är framtaget.
En omvärldsbevakning sker just nu.

Kommunen har ansvar för de som avlider på Särskilt boende.
Regionen har ansvar för de som avlider i hemmet och inom deras vård..
Behöver samarbeta för ett bra omhändertagande.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Ge oss feedback så att vi kan göra vår information bättre.
Här kan du läsa mer om hur vi behandlar dina personuppgifter