Samhällsbyggnadsnämnden 2020-10-08

Kontaktinformation

Säters kommun
Telefon: 0225-55 000

Besöksadress Rådhuset
Åsgränd 2


Tack för ditt meddelande.

Samhällsbyggnadsnämnden 2020-10-08

Plats och tid:
Folkets Hus i Säter torsdagen den 8 oktober kl 08.30-12:40

Beslutande
Hans Johansson (C)
Håkan Karlsson (S)
Daniel Ericgörs (KD), ersättare för Stefan Jernberg (M)
Andreas Bertilsson (S)
Horst Bodinger (S)
Michael Arvidsson (C)
August Louthander (M)
Berith Lindgren (S)
Roger Carlsson (SD)

Ej beslutande
Lena Stigsdotter (V)
Rolf Printz (SD

Tjänstemän
Camilla Andersson, nämndsekreterare
Andréas Mossberg, förvaltningschef
Mikael Spjut, biträdande förvaltningschef
Hans Moberg, VD NTF Dalarna/Säker Trafik Dalarna AB § 89
Liv Almstedt, VA-chef §§ 89-
Veronica Carlsson, ekonom §§ 89-
Camilla Sundberg Skogström, återvinningsansvarig § 93
Richard Lennius, planeringsledare
Carina Hjort, tillförordnad kostchef §§ 94
Bengt Johansson, gatuchef §§ 94
Per-Olov Grundström, fastighetschef § 94
Tobias Jonsson, projektledare § 94

Utses att justera
Michael Arvidsson

Justeringens plats och tid
Samhällsbyggnadssektorn, torsdagen 8 oktober kl 13:00

Paragrafer
§§ 89-97

Underskrifter
Sekreterare Camilla Andersson
Ordförande Hans Johansson
Justerande Michael Arvidsson

Datum för anslag 2020-10-08

Datum för när anslag tas bort 2020-10-30

Förvaringsplats för protokollet Samhällsbyggnadssektorn

Sbn § 89

Informationsärende: Trafiksäkerhetsinformation från NTF

Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden tackar för informationen.

___________

Ärendebeskrivning
Hans Moberg Vd NTF Dalarna/Säker Trafik Dalarna informerar om kommunens olycksstatistik och Nollvisionens viktiga delar. NTF (Nationalföreningen för
trafiksäkerhetens främjande) är en idéburen organisation som verkar för ökad trafik-säkerhet för alla medborgare.

Sbn § 90 Diarienummer: SBN2020/0813

Namngivning av del av väg 650

Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att namnge del av väg 650 till
Smedjebacksvägen.

__________

Sektorns ståndpunkt
Vid namngivning av gator och vägar i Säters kommun är rutinen att väghållnings-myndigheten inhämtar förslag på namn från Kulturnämnden. Kulturnämnden har beslutat att föreslå Smedjebacksvägen som namnförslag till del av väg 650 och Samhällsbyggnadssektorn ställer sig bakom deras förslag.

Bakgrund och ärendebeskrivning
Väghållningsmyndigheten Trafikverket Region Mitt har till Gatuenheten inkommit med en remiss där de föreslår vägnummerändringar i Säters kommun med anledning av att vägarna helt eller delvis sedan tidigare har kommunal väghållning. De är såle-des kommunala gator och ska inte ha vägnummer. Väghållaransvaret förändras eller påverkas inte av beslutet utan det är endast redaktionella ändringar. En av vägarna som berörs, väg 650 från korsning med väg 70 fram till korsning med Jönshyttevä-gen/Magistratsvägen har inget namn och behöver därför namnges.

Sbn  § 91 Diarienummer: SBN2020/0549

Yttrande granskning av planering och underhåll av vatten och avlopp

Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar anta yttrandet som sitt eget enligt bilaga

__________

Bakgrund och ärendebeskrivning
Revisorerna i Säters kommun har genomfört en granskning av rutinerna kring kom-munens planering och underhåll av vatten och avlopp. Uppdraget ingår i revisions-planen för år 2020. Syftet med granskningen är att bedöma om samhällsbyggnads-nämndens underhåll av Va-anläggningar och nät är tillräcklig eller om det innebär risker för kommunen ur ett ekonomiskt och verksamhetsmässigt perspektiv. Revis-ionens sammanfattande bedömning är att nämnden har ett fungerande underhåll av Va-anläggningar och nät på kort sikt. Dock finns vissa bister avseende målformule-ring, krav på entreprenörer, dokumentation av ledningsnät, innehållet i investerings-förslagen och tjänstemannaorganisationens kapacitet inför stundande stora investe-ringar.

Revisionen rekommenderar utifrån sin bedömning Samhällsbyggnadsnämnden att:
• Nämnden bör förbättra målen avseende vatten och avlopp så att de är mät-bara och relevanta
• Nämnden bör ställa sådana krav på rapporteringen från entreprenörerna att fördelningen av kostnader mellan skatte- och avgiftskollektivet underlättas.
• Nämnden bör göra ansträngningar för att dokumentera ledningsnätets be-skaffenhet på ett långsiktigt hållbart sätt i de delar där osäkerhet råder,
• Nämnden bör utveckla planerna för underhållet på kort sikt
• Nämnden bör förstärka dokumentationen i investeringsförslaget i de delar som avser driftskostnaderna
• Nämnden bör utveckla sin organisation inom investering och drift för att säkerställa ett ändamålsenligt arbetssätt under kommande srora investe-ringar inom VA.

Bilaga
Yttrande

Yttrande till Rapport från Granskning av planering och underhåll av vatten och avlopp, Säters kommun
– Nämnden bör förbättra målen avseende vatten och avlopp så att de är mätbara och relevanta.

Mätbara relevanta nyckeltal saknas till viss del i verksamheten och behöver arbetas fram. Relevanta mål som är möjliga att följa upp ska vara användbara för verksamhetens fortsatta prioritering och i styrning av verksamheten. Sektorn arbetar med att få fram ett bra sätt att följa upp indikatorer och relevanta nyckeltal till nämnden för att underlätta uppföljning av mål.

– Nämnden bör ställa sådana krav på rapporteringen från entreprenörerna att fördelningen av kostnader mellan skatte- och avgiftskollektivet underlättas.

Inom Dala VA tas det fram ett förslag till avtal för att tydliggöra ansvarsgränser mellan VA och kommunen. Behov av förbättrad tydlighet finns, men tiden att jobba med det saknas. Sektorn planerar att lyfta fram förslaget från Dala VA för diskussionen internt och mot nämnd.

– Nämnden bör göra ansträngningar för att dokumentera ledningsnätets beskaffenhet på ett långsiktigt hållbart sätt i de delar där osäkerhet råder.

Resurser för att förbättra dokumentationen är välkommet. Avtal med Borlänge Energi möjliggöra att köpa tjänster. Åtgärderna är dock kostnadsdrivande och måste rymmas inom driftsbudgeten.

– Nämnden bör utveckla planerna för underhållet av ledningsnätet på kort sikt.

Samhällsbyggnadsnämnden instämmer i revisionen synpunkt. Resursbrist har gjort att det går långsammare än önskat. Idag finns dock bättre planer än tidigare. Formen och strukturen bör förbättras för att skapa bättre dokumentation samt som grund för en bättre planering.

– Nämnden bör förstärka dokumentationen i investeringsförslagen i de delar som avser driftkostnaderna.

Samhällsbyggnadsnämnden instämmer i revisionen synpunkt.

– Nämnden bör utveckla sin organisation inom investering och drift för att säkerställa ett ändamålsenligt arbetssätt under kommande stora investeringar inom VA.

Just nu görs besparingar av driftpersonal, som effekt av datorisering och ändrade arbetssätt. Resurser för att planera och driva utveckling- och investeringsprojekt är begränsande för takten som verksamheten utvecklas.

Sbn § 92 Diarienummer: SBN2020/0338

Höjning av VA-taxan 2021

Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar föreslå Kommunfullmäktige besluta:
• En höjning av brukningsavgiften i TAXA för Säters kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning med 16% från och med den 1 januari 2021.

Höjningen gör som en generell höjning av samtliga parametrar i §14.1. En höjning enligt förslaget ser ut som följande.

Avgift utgår per fastighet med:

a) En fast avgift per år om 3 649 kronor utan moms, om 4 562 kronor med moms
b) En avgift per m3 levererat vatten om 24 kronor utan moms, om 30 kronor med moms
c) En avgift per år och lägenhet för bostadsfastighet och därmed jämställd fastighet
Om 1 215 kronor utan moms
Om 1 518 kronor med moms
d) En avgift per år och varje påbörjat 100-tal m2 tomtyta för annan fastighet
Om 1 046 kronor utan moms
Om 1 308 kronor med moms

__________

Ärendebeskrivning
VA-verksamheten i Säter har som många andra VA-verksamheter en stor del åld-rande anläggningar. Stora delar av VA-verksamhetens anläggningar är från 60-, 70 – och 80-talet. Underhållet har varit eftersatt i många år. En åldrande infrastruktur kräver allt mer i form av besiktning, underhåll och reinvestering.

Samtidigt ska verksamheten möta skärpta lagkrav. Under de senaste decennierna har miljökraven på VA- verksamheter ökat. Kraven har skärpts på såväl rening som på provtagning, dokumentation, planering och åtgärder på anläggningar. Verksam-heten har under flera år varit underbemannad och har därmed inte haft möjlighet att underhålla anläggningarna i nödvändig takt.

I många kommuner runt om i landet pågår arbeten för att kompensera uteblivet un-derhåll. Detta leder till taxeökningar på många håll. Branschorganisationen Svenskt Vatten skriver i sina kommentarer till Taxestatistiken 2020 (Bilaga 1), ”Trots att me-delvärdet av VA-taxornas ökning i år är tillbaka på 4 procent är det fortfarande långt kvar till nivåer som motsvarar VA-verksamheternas verkliga behov. Svenskt Vatten anser att den långsiktiga planeringen behöver stärkas avsevärt gällande förnyelse-och investeringsbehov, vilket sedan behöver mötas av politisk beredskap och beslut för ökande taxor de kommande åren”

Hos våra grannar i länet pågår arbeten med att höja VA-taxorna på flera håll. Lud-vika gjorde höjningar på 12% under 2020, och beräkningar pekar på behov av ytter-ligare höjning i nästan samma storlek under 2021. I Hedemora har beräkningar visat på behov att höja mer än 19% de närmaste åren för att klara drift- och förnyelsebe-hoven. Även i Älvdalen och i Avesta ser man behov av större höjningar de närm-aste åren. Övriga kommuner ligger på en årlig höjning kring 4%. I länet ser vi fortfa-rande stora skillnader i nivån på VA-taxan. Svenskt Vatten har även kommenterat den stora spridningen på taxenivån mellan kommuner;

Precis som tidigare år är spridningen mellan taxenivåer i olika kommuner stor. Detta beror på de mycket olika förutsättningar som finns, där mindre kommuner behöver betydligt mer infra-struktur per betalande och där exempelvis kustkommuner kan behöva speciallösningar. När in-vesteringarna ökar kommer dessa av samma skäl bli dyrare per ansluten brukare i mindre kommuner. Det är därför viktigt att uppmärksamma de tekniska och ekonomiska utmaningar som finns när det gäller kommunalt VA i glesbygd.

Säter ligger som 5e högsta i Dalarnas län 2020, samtidigt ligger vi på 73:e plats i landet. En höjning av taxan med 16% skulle sannolikt göra att vi klättrar i några steg upp i listan. Hur mycket är svårt att avgöra då det beror på i vilken utsträck-ning de andra kommunerna planerar att ta ansvar för en långsiktigt säker VA-försörjning. I Bilaga 2 finns statistik över taxenivåerna 2020 i Dalarnas län.

Förutsättningar
En höjning av taxan i enlighet med förslaget ger förutsättningar för VA-verksamheten att täcka nödvändiga kostnader utan bidrag från skatteintäkter under 2021.

För Typhus A (1 villa, tomt 800m3, förbr 150 m3/år, anslutning till vatten, spillvat-ten, dagvatten) ger en ökning till
10 605 kr/år (ökar med 1 463 kr/år)

För Typhus B (flerfamiljshus, 15 lgh, 800m2 tomt, förbr 2000m3/år, anslutning till vatten, spillvatten, dagvatten) ger en ökning till 87 659 kr/år (ökar med 12 091 kr/år)

Bilagor
Bilaga 1- Svenskt Vattens kommentarer till Taxestatistiken 2020
Bilaga 2- Svenskt Vattens statistik över taxenivåerna 2020 i länet

Sbn § 93 Diarienummer: SBN2020/0614

Remissvar till Miljödepartementet angående Kommunalt ansvar för insamling och materialåtervinning av returpapper

Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att ställa sig bakom SKR och Avfall Sveriges
remissvar till Miljödepartementet angående Kommunalt ansvar för insamling och
materialåtervinning av returpapper, med tillägg enligt ställt förslag.
__________

Förslag till tillägg
Som ett komplement till SKR och Avfall Sveriges kommentarer till avsnitt 9.3.4, Effekter för hushåll, vill vi betona att förslaget innebär att glesbygdskommuner drabbas hårdare av avgiftshöjningar för kommuninvånarna än mer tätbebyggda kommuner då dessa kommuner har långa körsträckor mellan insamlingsplatserna och ofta långa körsträckor till att leverera materialet.
Sektorns ståndpunkt
Samhällsbyggnadssektorn anser att SKR och Avfall Sveriges remissvar är väl genomarbetat och motsvarar de synpunkter som sektorn har, med tillägget om att glesbygdskommuner drabbas hårdare av avgiftshöjningar än stora kommuner.

Bakgrund och ärendebeskrivning
Miljödepartementet har remitterat ett förslag om Kommunalt ansvar för insamling och materialåtervinning av returpapper. Förslaget innebär i korthet att producentan-svaret för returpapper upphävs och att kommunerna istället ges ansvaret att samla in och återvinna det.

Sveriges kommuner och regioner, SKR, och Avfall Sverige har skickat ett gemen-samt remissvar till Miljödepartementet. De sammanfattar i sitt yttrande att de anser att:
• regeringen måste riva upp beslutet om att ta bort producentansvaret för returpapper.
• regeringen måste besluta om en samlad lösning för insamlingen från hushållen istället för olika delbeslut om returpapper, matavfall och förpackningar.
• för säkerställande av återvinningsmålen krävs ett bibehållet producentansvar.
• regeringen behöver backa regleringen till de förordningar om producentansvar som antogs 2014 och komplettera med regler om kostnader.
• regeringen behöver göra en ordentlig utredning i god dialog om hur framtidens insamling bäst kan organiseras.
• regeringens uppskattade kostnader, det föreslagna återvinningsmålet och tidplanen för förändringarna är helt orimliga.

Bilagor
1. Remiss om promemoria.
2. Promemoria om Kommunalt ansvar för insamling och materialåtervinning av retur-papper.
3. Yttrande från SKR och Avfall Sverige.

Sbn § 94 Diarienummer: SBN2020/0091

Verksamhetsinformation

Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden tackar för informationen.

___________

Ärendebeskrivning
Lilla Säter – Status och fortsatt arbete
Återrapport Morbyvägen
Avtal på mjölk och grönsaker
Sammanslagning av Skedvigården, Enbackagården och Fågelsången
Investeringsprojekt gata
Investeringsprojekt VA
Investeringsprojekt fastighet
SÄBO-projektet
Avsiktsförklaring SBB

Sbn § 95

Arbetsmiljö och personalfrågor

Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar lägga dem till handlingarna.

__________

Ärendebeskrivning
Läget under rådande omständigheter.

Sbn § 96

Redovisning av delegationsbeslut

Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut som för-tecknas i protokoll 2020-10-08, § 96

__________

Diarienummer Ärende Beslut Handläggare
SBN2020/0830 Ansökan om skolskjuts Bifall CR
SBN2020/0855 LTF- parkeringsförbud på del av Gustaf Adolfsvägen CR
SBN2020/0863 Ansökan om skolskjuts Bifall CR
SBN2020/0864 Ansökan om skolskjuts Bifall CR
SBN2020/0792 Ansökan om skolskjuts Avslag CR
SBN2020/0827 Ansökan om skolskjuts Bifall CR
SBN2020/0852 Ansökan om skolskjuts Avslag CR
SBN2020/0788 LTF-förbud mot infart på Smedjebacksvägen (v650) CR
SBN2020/0861 Ansökan om skolskjuts Bifall CR
SBN2020/0862 Ansökan om skolskjuts Bifall CR
SBN2020/0913 Ansökan om skolskjuts Bifall CR
SBN2020/0903 Ansökan om skolskjuts Bifall CR
SBN2020/0822 Ansökan om kontant resebidrag Bifall CR
SBN2020/0782 Ansökan om skolskjuts Bifall CR

Sbn § 97

Övriga frågor

Fråga från Lena Stigsdotter:
Angående enkelriktade vägar.
Vid ett seminarium om cykling som jag deltog i framkom att det finns kommuner i Sverige där cyklister får cykla mot enkelriktat. Då läggs en skyltning till där det står ”Gäller ej cyklister”, jag tycker att det vore något för Säters kommun att ta efter.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Ge oss feedback så att vi kan göra vår information bättre.
Här kan du läsa mer om hur vi behandlar dina personuppgifter