Upphandling

Kontaktinformation

Näringslivenheten

Telefon: 0225-55149

 


Tack för ditt meddelande.

Säters kommun välkomnar ditt företag att delta i upphandlingar. Både små och stora företag kan vara med och konkurrera om affärerna eftersom upphandlingarnas storlek och omfång varierar från små enstaka inköp till stora fleråriga avtal.

Aktuella och planerade upphandlingar

Avesta, Borlänge, Falun, Gagnef, Hedemora, Ludvika och Säters kommun har en gemensam upphandlingssamverkan som är placerad i Ludvika. Upphandlingscenter ansvarar för all upphandling i kommunerna, med undantag för direktupphandling och byggentreprenader som respektive kommun upphandlar själva.

Upphandlingscenters webbplats kan du ta del av aktuella och planerade upphandlingar för de samverkande kommunerna.

Prenumerera på aktuella upphandlingar för din verksamhet

Vi använder oss av upphandlingsverktyget e-avrop. Registrera dig i systemet e-avrop och få meddelande om planerade och aktuella upphandlingar inom just ditt område.

Hur sker upphandlingar i Säters kommun?

De upphandlingar Säters kommun gör, genomförs enligt lagen om offentlig upphandling, LOU. De flesta upphandlingarna genomförs via Upphandlingscenter, UHC, som är en gemensam organisation för kommunerna Avesta, Borlänge, Falun, Gagnef, Hedemora, Ludvika och Säter. Kommunerna har en gemensam upphandlingspolicy som innehåller riktlinjer som, utöver lag om offentlig upphandling, ska tillämpas vid upphandling av varor och tjänster samt byggentreprenader. Upphandlingscenter har en gemensam webbplats där all information som rör upphandling och inköp är samlat.

Hjälp kring upphandling

Upphandlingsdialog Dalarna, UDD, är ett forum som ska förmedla kunskap, visa goda exempel och ge metodstöd vid upphandling. Det övergripande målet för arbetet är att det ska bli fler små företag i Dalarna som lägger anbud och deltar i offentlig upphandling. UDD erbjuder kurser och rådgivning med syftet att du ska lära dig mer om offentlig upphandling. Läs mer på Upphandlingsdialog Dalarnas webbplats.

Att lämna anbud

En upphandling består av upphandlingsdokument med tillhörande bilagor.

 • Börja med att ta reda på vad upphandlingen handlar om och när anbudet senast ska vara inlämnat.
 • Upphandlingsdokumenten innehåller så kallade ”ska-krav” som måste vara uppfyllda.
 • Anbud ska lämnas elektroniskt genom e-avrop. Frågor gällande anbudet och upphandlingen ställer du också genom e-avrop. Därefter meddelas svar på frågan till alla som hämtat ut förfrågningsunderlaget via e-avrop. OBS: de svar som ges på frågorna är tillsammans med upphandlingsunderlagen styrande för hur du ska besvara upphandlingen.
 • Du måste skicka in ditt anbud i tid för att det ska vara giltigt och allt som efterfrågas måste besvaras.
 • Vid utvärdering av anbud kommer en av följande tre principer att tillämpas. Du hittar information i upphandlingsunderlagen om vilken princip som tillämpas.
  1. Anbuden kommer att utvärderas med ”bästa förhållande mellan pris och kvalitet som grund”.
  2. Anbuden kommer att utvärderas med ”kostnad som grund”.
  3. Anbuden kommer att utvärderas med ”pris som grund”.
 • När upphandlingen är färdig meddelas tilldelningsbeslut till deltagande anbudsgivare. Efter tilldelningsbeslut löper en avtalsspärr på 10 dagar vilket går att överpröva inom den tiden.