Näringslivsutveckling

Kontaktinformation

Näringslivenheten

Telefon: 0225-55149

 


Tack för ditt meddelande.

Näringslivsplan

Säters kommun ska präglas av en miljö som främjar näringslivet. Här ska det vara enkelt och attraktivt att vara företagare. Det i sin tur ger förutsättningar för välmående och hållbara företag som skapar arbetstillfällen vilket är en förutsättning för välfärd.

Att nå ovan vision och mål ska näringslivsplanen säkerställa då den ger en samlad, tydlig och långsiktig styrning av kommunens näringslivsarbete. I planen uttrycks den politiska viljan och planen ger vägledning för hur hela kommunorganisationen, utifrån det kommunala uppdraget, ska arbeta med näringslivsfrågor och prioriteringar för att bidra till näringslivets utveckling. Näringslivsplanen utgör även det huvudsakliga verktyget för samarbete och samverkan mellan kommunen och näringslivet som varit delaktiga i framtagandet av näringslivsplanen på olika sätt.

Serviceplan

I Säters kommun finns en lokal serviceplan vars syfte är att skapa en helhetsbild av tillgänglig service och metod för att vidmakthålla och, om möjligt, utveckla rimlig servicenivå för landsbygdens boende, företagare och besökare.

En aktuell serviceplan är en förutsättning för att Region Dalarna ska ta eventuella beslut om ekonomiskt stöd till lanthandeln, eller initiativ som syftar till att behålla den servicen som en lanthandel kan erbjuda. Serviceplanen är också ett verktyg för olika aktörer som vill utveckla landsbygden och ska ses som ett komplement till kommunens översiktsplanearbete.

Företagarråd

Vi vill säkerställa en bra dialog kring företagande och företagsfrågor med företagare i Säters kommun. Vi testar olika modeller och sätt för detta. Ett av våra forum för dialog är företagarrådet som vi startat med representanter från olika företag och branscher runt om i kommunen. Det övergripande syftet med forumet är att skapa bättre förutsättningar för företagande i Säters kommun.

Företagarrådet ska:

  • Vara dialog och samverkan mellan kommun och företagare samt företagare och företagare.
  • Behandla strategiska och långsiktiga frågor.
  • Ha näringslivsfrågor i fokus, men även samhällsutvecklingsfrågor.
  • Ge möjlighet att påverka och lämna synpunkter.
  • Öka kunskap och förståelse hos alla.

Projekt för att stärka konkurrenskraften hos handels- och servicenäringen

För att stärka konkurrenskraften hos handels- och servicenäringen i Dalarna att kunna möta den digitala strukturomvandlingen och stärka regionens attraktivitet driver vi projektet Ökad handelskraft och samverkan tillsammans med Borlänge, Falun, Gagnef, Ludvika och Smedjebacken. Projektet drivs av Falun Borlänge regionen AB med stöd av Tillväxtverket och Region Dalarna med medel ur europeiska regionala utvecklingsfonden. Projektets syfte är att via workshops och seminarier stärka små och medelstora företags förutsättningar i den digitala strukturomvandlingen genom att höja kompetensen i små- och medelstora företag gällande bland annat affärsmodellering och digitalisering.

Vill du utveckla din verksamhet?

Kostnadsfritt kan du få individuell coachning och stöd med hjälp av erfarna affärsrådgivare som sitter ner med dig som företagare och stöttar dig i de utmaningar du har. Det kan vara ekonomi, digitalisering, marknadsföring, hållbarhet med mera. Det är dina utmaningar och frågor, stora eller små, som styr innehållet. Det är kostnadsfritt för dig och du förbinder dig inte till något. Välkommen att kontakta Kjell Bergqvist, projektledare, om du vill veta mer. Mejladress: kjell.bergqvist@fbregionen.se

Se andra företagare som tagit hjälp av projektet här.