Aspirantprogrammet för blivande chefer

Kontaktinformation

Säters kommun

Telefon: 0225-55000

Besöksadress: Rådhuset, Säter


Tack för ditt meddelande.

Aspirantprogram 2020-2021– ledarutbildning för blivande chefer

Aspirantprogrammet vänder sig till dig som idag arbetar inom Säters kommun, och som är intresserad av en framtid som chef. Nu är det dags att söka till årets upplaga av Aspirantprogrammet!

Idén bakom aspirantprogrammet

Aspirantprogrammet, med start i september 2020 och en längd på nio månader planeras utifrån att de fem inblandade kommunerna (Falun, Borlänge, Säter, Ludvika och Gagnef) investerar för en gemensam kompetensökning, det vill säga att deltagarna utbildas utifrån gemensamma behov. Deltagarna är anställda som visar vilja och förmåga att i framtiden bli chef. Antal deltagare i aspirantprogrammet 2020 beräknas till 24 personer.

Deltagare i aspirantprogrammet garanteras inte framtida arbete som chef.

Syfte

Programmet syftar till att:
• För deltagarna – öka kunskap och förmåga inom kommunikation och ledarskap för att söka chefstjänst
• För arbetsgivaren – samverka med deltagarna i utbildningen för att öka möjlighet till internrekrytering av chefstjänster
Mål
Deltagaren ska efter genomgången utbildning kunna använda olika redskap inom ledarskap och kommunikation, främst i kommunal miljö

Säters kommun ska efter deltagarens avslutade utbildning kunna registrera en tydligt beskriven kompetens för de deltagare som är godkända, som en del av chefsförsörjningen.

Deltagare

Du som kan söka och bli antagen ska
• Vara tillsvidareanställd
• Inte arbeta som chef eller formell ledare idag
• Visa motivation att ta en chefsroll och visar vilja att arbeta som chef i framtiden
• Visa förutsättningar för ledarskap i form personliga egenskaper.
• Visa vilja och ha förutsättningar att lägga ner den tid och det engagemang som krävs för att uppnå utbildningsmålen genom att delta i programmet.
• Efter antagning välja ut en mentor som kommer att vara aktiv under programtiden till stöd för deltagaren

Ansvarig chef

Ett deltagande förutsätter att det finns en ansvarig chef för varje deltagare.
Chef ansvarar för att
• betala (eller låter betala) utbildningsavgift oavsett deltagarens resultat
• bistå med resurser för deltagarnas genomförande. Det innebär främst tid för att aktivt medverka i de uppgifter och övningar som deltagarna ska genomföra mellan träffarna.
HR-chef/kommunledning
• fattar beslut om kommunens deltagande i aspirantprogrammet
• följer styrgruppens beslut om antal deltagare (kvot/kommun)
• deltar i eventuellt urval av yrkesgrupper eller förvaltningar inför urval av sökande enligt tidplan
• skickar (eller låter skicka) eventuell ersättare inom senast en månad efter kursstart om deltagare slutar programmet.

Mentor

Den som blivit antagen till programmet väljer själv ut sin mentor. Mentorn ska vara en chef i någon av de medverkande kommunerna. Mentorn ska vara någon som deltagaren uppmärksammat som god ledare och gärna vill samarbeta med. Mentorn bör vara någon annan än deltagarens chef. Mentorn bör räkna med regelbunden kontakt med deltagaren, åtminstone ett par timmar mellan varje kurstillfälle, ca 15-20 timmar. Mentor kallas till obligatorisk förträff tillsammans med aspiranterna innan programstart. Mentor erbjuds sammanfattande utbildningstillfällen ett par gånger under programtiden, för att träffa andra mentorer och för att få tillgång till kunskapen som aspiranterna får. Mentor bjuds in till sista utbildningstillfället för aspiranterna.

Programmet – kortfattat upplägg

• Utbildningen varar under 9 månader, med träffar ca en gång per månad. 11 kursdagar fördelas på nio kurstillfällen. Första och sista träffen är två dagar med övernattning. Programstart september 2020, programslut maj 2021.
• Studietakt: Motsvarande ca 10% av en heltidstjänst. Där är inräknat en heldag/per månad för schemalagda träffar och sammanlagt en heldag/månad för genomförande av obligatoriska uppgifter. Utöver detta tillkommer reflektion, inläsning och dokumentation och detta sker på egen fritid. En förträff för deltagare med utvald mentor är obligatorisk.
• Studieort: Borlänge, internat förläggs till Tällberg
• Litteratur och övrigt material tillhandahålls av utbildningssamordnaren och ingår i priset.
• Undervisningsspråk: Svenska

Ansökan

Ansökan skickas in av den anställde. Annons för ansökan finns på Falu kommuns webbplats. Du som anställd söker på eget initiativ. Det är dock viktigt att ha en samsyn med ansvarig chef om ambitioner och den kostnad det innebär om den du blir antagen.

Ansökan är skriftlig och skall tydligt ange:
• beskrivning av nuvarande tjänst
• en motivering till varför den sökande vill delta i programmet.
• viljan att i framtiden axla en chefsroll med personal-, verksamhets- och budgetansvar.
• vilken slags verksamhet som är målet att verka i som chef
• att chef beviljar ansökan och eventuell antagning

Personalcheferna i de fem kommunerna får tillgång till kandidatbanken för att göra första urvalet.

Urval – kriterier

Kriterierna är oviktade och oprioriterade som de anges nedan. Personalchefsgruppen, tillika styrgruppen för aspirantprogrammet, har kommit fram till att urvalskriterierna endast berör personliga egenskaper:

• Personlig mognad. Är trygg, stabil och har självinsikt. Ser relationer i sitt rätta perspektiv, skiljer på det personliga och professionella. Förhåller sig på ett sätt som är anpassat till situationen.
• Uthållig. Förblir motiverad och effektiv trots bakslag och besvikelser. Arbetar på tills projekt är avslutade eller resultat uppnådda.
• Samarbetsförmåga. Arbetar bra med andra människor. Relaterar till dem på ett lyhört och smidigt sätt. Lyssnar, kommunicerar och löser konflikter på ett konstruktivt sätt.
• Muntlig kommunikation. Talar klart, välformulerat och engagerat i enskilda möten och små och stora grupper. Lyssnar och är mottaglig för motparten och anpassar sig till situationen.
• Ledarskap. Leder motiverar och förser andra med befogenheter som krävs för att effektivt nå gemensamma mål. Samordnar grupper och blir en referenspunkt för andra. Skapar engagemang och delaktighet.

Antal deltagare per kommun

Planerat antal deltagare för kommunerna att skicka till utbildningen: Borlänge 8, Falun 8, Säter 2, Gagnef 2, Ludvika 4.

Urval – process

• . Du skickar själv sin ansökan till Falu kommuns Rekryteringscenter.
• Personalchefen i Säters gör förslag på ett första urval i sin egen kommun, i samråd med kommunledning, innan vidare urval. Detta första urval kan bero på särskild satsning på förvaltningar eller yrkesgrupper. Urvalet kan även ange särskilda krav som är högre för vissa grupper
• De utvalda sökande genomgår förmågetest.
• De utvalda sökande som klarat förmågetest intervjuas enligt kompetensbaserad intervjumall, byggd på kriterierna ovan. Intervjuerna sker i respektive kommun. Förslagsvis deltar representant från HR och en chefsrepresentant.
• Varje kommun rangordnar sina kvarvarande sökande. Rangordningen av de som uppnått kraven beror på respektive kommuns prioritering av till exempel yrkesgrupper, förvaltningar eller andra personalpolitiska skäl.
• Personalchefen ansvarar för att kontakta ansvarig chef för de som förväntas bli antagna i programmet. Detta steg är viktigt för att verksamheten påverkas av ett deltagande i programmet. I detta skede kan urvalet/rangordningen ändras.
• Personalchefen meddelar Rekryteringscenter i Falun slutgiltig rangordning, med namn på eventuella reserver.
• Programansvarig/projektledare meddelar de antagna med information inför programstart. I informationen anges att den antagne ska ordna med mentor inför programstart.
• När slutlig antagning är gjord förväntas chefen till den som inte kommit med, att ta en kontakt för att diskutera annan kompetensutveckling.

Tid och planering inför programmet

Aspirantprogrammet startar i september 2020. Inför första kurstillfället planeras en gemensam träff för utsedd mentor och deltagare i augusti 2020. Dessa kallas av programansvarig.
Sista dag för ansökan är 30 mars 2020. Inför detta datum planeras information till ledning och anställda i de fem kommunerna.
Under april-maj 2020 genomförs urval och besked till de antagna lämnas senast 8 maj 2020.

Kontakt

För frågor om utbildningens upplägg och innehåll; kontakta projektledare för aspirantprogrammet: Petra Hedgren, tel: 023-876 39, E-post: petra.hedgren@falun.se.

För frågor som gäller interna frågor gällande deltagande i aspirantprogrammet; kontakta personalchef eller ansvarig chef.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Ge oss feedback så att vi kan göra vår information bättre.
Här kan du läsa mer om hur vi behandlar dina personuppgifter