Åtgärder kring Nybergets gruva klara

I november genomfördes den sista delen i att skapa ett öppnar intryck, och lyfta fram slaggstensrösen och gruvhål vid Nybergets gamla gruvdrift. Då flisades materialet från den gallring som gjorts.

Tidigare delar av arbetet genomfördes under april och maj månad. Då har kommunen gallrat främst gran, för att istället ge utrymme åt lövträd och tallar. Gallringen ska gör att området upplevs ljust och luftigt, så att det känns tilltalande för människor som rör sig på platsen. Tanken har också varit att landskapet nu tydligare ska visa platsens historia som gammal gruvdrift. Gruvdriften upphörde i mitten av 1900-talet. Den bestod av många dagbrott och det har även funnits en större gruva med gruvlave och orter under marken (som brann efter gruvans nedläggning). Platsen runt gruvdriften har hållit på att växa igen, och därför har behovet av röjning funnits. Det finns många rösen och lämningar vid platsen och därför har det nu röjts för att  kulturvärdena ska bli mer tillgängliga.

Vid sjön finns även en  utsiktsplats som används som grillplats och även här har det röjts bort uppväxande sly på slaggen.

Karta över Nyberget

Åtgärderna har genomförts som en del av EU:s jordbruksfond för landsbygdsutveckling och satsningen på Skogens miljövärden.

EU-logotype