Antagande av Detaljplan i Mora by

Detaljplan för mötesspår samt upphävande av del av detaljplan för del av Mora by antogs i kommunfullmäktige den 16 juni. Planen vinner laga kraft 13 Juli om ej överklagande från sakägare inkommit till och med 12 juli.

Mer information om Detaljplanen