Arbetet med detaljplan Präst Källa fortsätter

Arbetet med att ta fram en detaljplan för bostadsbebyggelse på Präst Källa pågår fortsatt och nu görs kompletterande utredningar inför den så kallade granskningen. Det handlar bland annat om en geoteknisk utredning. I samband med utredningarna förekommer platsbesök och viss aktivitet på planområdet så som till exempel provtagning av markförhållanden och höjdmätningar. I dagsläget påverkar inte arbetet omgivningen i någon större utsträckning.

Granskningen beräknas ske någon gång under våren 2022 och innebär att du kan lämna synpunkter på ett reviderat detaljplaneförslag. Då publiceras nya detaljplanehandlingar här på hemsidan. Fram till dess kan du läsa övergripande information, se nuvarande detaljplanehandlingarna och tidigare utredningarna här på hemsidan. Först efter granskningen kan detaljplanen gå mot antagande. Om detaljplanen antas kan byggnation påbörjas.

Mer information om vad en detaljplan är finns att läsa här.