Arbetet med särskilda boendet Prästgärdet fortsätter

Fasader på särskilda boendet Prästgärdet

Aktuellt arbete

För närvarande pågår arbete med olika former av gjutningar och arbetsstyrkan består för närvarande av cirka 15 personer.
En tornkran kommer monteras inom kort.

Ansökan om statligt stöd

I samband med att bygglovet vinner laga kraft (inte går att överklaga) kommer kommunen kunna skicka in ansökan om statligt stöd från Boverket.
Projektet har en budget om 230 miljoner kr, exklusive eventuellt statligt stöd.

Nästa fas

Nästa fas innebär en beställning av den slutliga byggnationen. I projektet arbetar man nu med den beställningen.
I samband med att kommunen gör beställningen fastställs tidsplanen för projektet – när det ska vara inflyttningsklart för de som ska bo där.

Överklagan

Bygglovet för det särskilda boendet överklagades till Länsstyrelsen. Länsstyrelsen beslutade att avvisa överklagan på grund av att de överklagande inte har rätt att överklaga. Även mark- och miljödomstolen fattade samma beslut som Länsstyrelsen. Mark- och miljödomstolens beslut har nu överklagats upp till högsta instans: Mark- och miljööverdomstolen.
Från mark- och miljööverdomstolen har det ännu inte kommit något besked om överklagan får prövningstillstånd. Prövningstillstånd krävs för att domstolen ska ta upp ärendet för prövning. Generellt krävs att ett ärende har någon form av principiell karaktär för att domstolen ska ge prövningstillstånd.