Bygglov för särskilda boendet Prästgärdet

Miljö- och byggnämnden har beviljat det bygglov som Säters kommun ansökt om för att bygga det särskilda boendet Prästgärdet.

Beslutet innefattar det marklov och etablering som Mark- och miljödomstolen återförvisade för vidare handläggning i nämnden. För att kunna påbörja ytterligare arbete krävs nu ett startbesked för bygglovsdelen. För att nämnden ska kunna ge startbesked krävs ett tekniskt samråd där man bland annat går igenom hur arbetet ska planeras och organiseras, förslaget till kontrollplan och handlingarna i övrigt.

Bygglovsbeslut går att överklaga till Länsstyrelsen. Om någon överklagar handlägger Länsstyrelsen ärendet och beslutar. Länsstyrelsens beslut är i sin tur överklagansbart till Mark- och miljödomstolen.

Styrgruppen för det särskilda boendet kommer nu ta del av miljö- och byggnämndens beslut och överlägga om projektets justerade tidsplan.