Långsiktiga prioriteringar för Säterdalen är beslutade

Säterdalen är en fantastisk plats som Säters kommun vill värna och fortsätta utveckla över tid. Nu har kommunstyrelsen beslutat om prioriteringar av insatser och aktiviteter för kommande år.

-Det känns bra med en långsiktig planering med prioriteringar för vi kan inte göra allt på en gång, säger Mats Nilsson, kommunstyrelsens ordförande.

Säterdalens utvecklingsarbete

Arbetet med att utveckla Säterdalen utgår från strategin som kommunfullmäktige antog år 2017. I strategin slår man fast att Säterdalen har utvecklingspotential och följande fem områden är identifierade som besöksanledningar som bör utvecklas: fäboden, lekplats i naturmiljö, parken, naturmiljön och folkparken. Det finns också fyra identifierade stödfunktioner som behövs för Säterdalens utveckling. Dessa är: kommunikation, destinations- och produktutveckling, koordinering samt tillgänglighet, infrastruktur och transporter.

Inom fyra av de fem besöksanledningarna har fördjupade planer redan arbetats fram och antagits av kommunfullmäktige. År 2015 antogs en konceptualisering av fäbodens verksamhet; ”Säterdalens fäbod – där dåtid blir framtid”. År 2017 antogs en plan för hur leken ska utvecklas och i år antogs en övergripande planering för naturmiljön och parken. Med dessa underlag som tagits fram för de olika områdena var det ett naturligt steg att nu också prioritera i vilken ordning de olika insatserna ska förverkligas.

De prioriterade insatserna

Takten på insatserna styrs av kommande års investeringsramar. Ambitionen för år 2020 är att en lekplats för mindre barn prioriteras i form av ett Säter i miniatyr. Sedan ska information, vägvisning och skyltar prioriteras men också infrastrukturen i parken i form av till exempel picknickmiljöer. Investeringar i utrustning för mätningar av besökarantalet ska därefter prioriteras. Åren därefter vill man förverkliga det som återstår av beslutad plan för utvecklingen av leken.

Många insatser är redan idag på gång och beslutet som nu är taget ger en vägledning för utvecklingsarbetet som fortsätter.