Länsstyrelsen avvisar överklagan av bygglovet för Prästgärdet

Länsstyrelsen har beslutat att avvisa överklagandet av bygglovet som Miljö- och byggnämnden gett Säters kommun för särskilda boendet Prästgärdet.
Länsstyrelsen motiverar sitt avvisande med att de klagande inte har rätt att överklaga eftersom de inte äger fastigheter som direkt angränsar till fastigheten bygglovet gäller. Länsstyrelsen ser inte heller klaganden som särskilt berörda utifrån bland annat arten och omfattningen av åtgärden samt natur- eller trafikförhållandens på platsen. Länsstyrelsen konstaterar att det finns en detaljplan som pekar ut fastigheten som lämplig för ett särskilt boende. Länsstyrelsen skriver också att ”vad klagandena anfört i övrigt leder inte till en annan bedömning”.
Länsstyrelsens beslut kan överklagas till Mark- och miljödomstolen.
– Jag hoppas att vi nu kan gå vidare. Säterborna har väntat länge nog på ett särskilt boende, säger Mats Nilsson (S), ordförande för styrgruppen för särskilda boendet Prästgärdet.
– Jag har kallat styrgruppen till ett möte där vi kommer besluta om vad nästa steg är.