Länsstyrelsens beslut om Prästgärdet överklagat

– Vi fortsätter arbetet med att skapa det särskilda boendet Prästgärdet där kommunens äldre invånare med stora beslut ska kunna leva ett liv med den hjälp och stöd de behöver, säger Mats Nilsson, styrgruppens ordförande, särskilda boendet Prästgärdet.
– Att det nu skett en överklagan av Länsstyrelsens beslut att avvisa en överklagan gällande projektets bygglov påverkar inte styrgruppens inriktning vad gäller att arbetet ska fortsätta inom de ramar vi tidigare beslutat, det som vi kallar fas 1. Nu väntar vi på Mark- och miljödomstolens beslut vad gäller överklagan, för att styrgruppen därefter ska kunna ta beslut om fas 2.

Bakgrund till överklagan av Länsstyrelsen beslut

Länsstyrelsen har kommit fram till att de som överklagat bygglovet för det särskilda boendet inte är sakägare, utifrån att de inte är omedelbara grannar till fastigheten där det särskilda boendet kommer ligga.

I den detaljplan som vunnit laga kraft, och därför inte längre går att överklaga, framgår att fastighetsreglering ska ske för att möjliggöra detaljplanens intention. Fastighetsregleringen innebär att de överklagande efter fastighetsbildningen inte längre är grannar till fastigheten, eftersom den ursprungliga fastigheten delats. Ansökan om fastighetsreglering skedde innan Säters kommun ansökte om bygglov, i april 2020.