Omläggning av dagvattenledning på Prästgärdet

Under vecka 23 påbörjas schaktningsarbeten för omläggning av dagvattenledning på Prästgärdet.

Tunga transporter kommer förekomma i området från korsningen Gränsgatan-Åsenvägen och söderut.

Arbetet är förberedande för den planerade nybyggnationen av särskilt boende, men ingår inte i de arbeten som det behövs mark- och bygglov för.