Länsstyrelsen avvisar överklagan av bygglovet för Prästgärdet

Länsstyrelsen har beslutat att avvisa överklagandet av bygglovet som Miljö- och byggnämnden gett Säters kommun för särskilda boendet Prästgärdet. Länsstyrelsen motiverar sitt avvisande med att de klagande inte har rätt att överklaga eftersom de inte äger fastigheter som direkt angränsar till fastigheten bygglovet gäller. Länsstyrelsen ser inte heller klaganden som särskilt berörda utifrån bland annat […]

Mer information om särskilt boende Prästgärdet

Dalarnas tidningar har publicerat flera artiklar om processen kring det särskilda boendet Prästgärdet. Säters kommun välkomnar granskning av kommunala processer, som en del av det demokratiska samhället. För den som vill veta lite mer utifrån det som publicerats, kommer här kompletterande information om delar av det som berörts. Från uppskattning 120 miljoner kr år 2016 […]

Ny bygglovsansökan för särskilda boendet Prästgärdet

Det särskilda boendet Prästgärdet har tidigare under hösten fått sitt bygglov upphävt av Länsstyrelsen. Länsstyrelsens tre grunder för upphävandet hade alla utseendemässiga grunder. 1. Taket. Taket planerades att delvis täckas med solcellspaneler av en sort som inte blänker. Det bedömde Länsstyrelsen inte överensstämde med vad detaljplanen anger för möjliga takmaterial. 2. Färg. Länsstyrelsen bedömde att […]

Det händer i projektet särskilt boende Prästgärdet

Just nu pågår de sista arbeten som projektets marklov ger möjlighet att genomföra. Det praktiska arbetet på platsen beräknas pågå till slutet av året. När vintern kommer är det dags att täcka in det utförda markarbetet med cellplastisolering som täcks av presenning. Det gör projektet för att inte tjälen ska kunna krypa ner i marken […]

Särskilda boendet Prästgärdet försenat efter upphävt bygglov

– Vi kommer att bygga ett nytt särskilt boende på Prästgärdet, men vi kommer behöva anpassa oss efter Länsstyrelsens synpunkter, säger Mats Nilsson, ordförande för styrgruppen för Särskilda boendet Prästgärdet, efter att ha nåtts av Länsstyrelsen Dalarnas beslut om att upphäva det beslut om bygglov som Miljö- och byggnämnden i Säters kommun fattat. Detaljplanen för […]

Ljud och vibrationer när pålning på Prästgärdet pågår

På Prästgärdet pågår förberedelserna för att kunna bygga det nya särskilda boendet. I det nya boendet blir det plats för 70 boenden – äldre personer med de allra största behoven av hjälp i vardagen. Under cirka en månad kommer så kallad pålning att ske. Pålning innebär att det i detta fall, slås ner långa stålrör […]

Projektet för Särskilt boende Prästgärdet fortsätter

Nu tas steg framåt för att möjliggöra att de allra sköraste äldre i Säters kommun kan bo i nytt särskilt boende på Prästgärdet – och att inflyttningen kan ske som planerat under sensommaren år 2022. Kommunfullmäktige har beslutat att godkänna de handlingar som tagits fram för projektets första del och att ge klartecken för styrgruppen […]

Styrgruppen vill ha annan lokalisering av byggbodar

Under det att det särskilda boendet Prästgärdet byggs behövs det utrymmen för bodar och parkering. Den av projektgruppen föreslagna platsen ska nu utredas vidare – vad gäller delen som innefattar olika typer av bodar. Styrgruppen vill  i så stor utsträckning som möjligt minska olägenheterna för kringboende. – Vi har föreslagit att placeringen av byggbodar och […]