Särskilda boendet Prästgärdet försenat efter upphävt bygglov

– Vi kommer att bygga ett nytt särskilt boende på Prästgärdet, men vi kommer behöva anpassa oss efter Länsstyrelsens synpunkter, säger Mats Nilsson, ordförande för styrgruppen för Särskilda boendet Prästgärdet, efter att ha nåtts av Länsstyrelsen Dalarnas beslut om att upphäva det beslut om bygglov som Miljö- och byggnämnden i Säters kommun fattat. Detaljplanen för […]

Ljud och vibrationer när pålning på Prästgärdet pågår

På Prästgärdet pågår förberedelserna för att kunna bygga det nya särskilda boendet. I det nya boendet blir det plats för 70 boenden – äldre personer med de allra största behoven av hjälp i vardagen. Under cirka en månad kommer så kallad pålning att ske. Pålning innebär att det i detta fall, slås ner långa stålrör […]

Projektet för Särskilt boende Prästgärdet fortsätter

Nu tas steg framåt för att möjliggöra att de allra sköraste äldre i Säters kommun kan bo i nytt särskilt boende på Prästgärdet – och att inflyttningen kan ske som planerat under sensommaren år 2022. Kommunfullmäktige har beslutat att godkänna de handlingar som tagits fram för projektets första del och att ge klartecken för styrgruppen […]

Styrgruppen vill ha annan lokalisering av byggbodar

Under det att det särskilda boendet Prästgärdet byggs behövs det utrymmen för bodar och parkering. Den av projektgruppen föreslagna platsen ska nu utredas vidare – vad gäller delen som innefattar olika typer av bodar. Styrgruppen vill  i så stor utsträckning som möjligt minska olägenheterna för kringboende. – Vi har föreslagit att placeringen av byggbodar och […]