Parkeringsutredning för Säters innerstad

– Parkering är en viktig fråga för trafik- och stadsplaneringen i Säters kommun. Med den här utredningen som grund, kan vi effektivisera och förbättra situationen i innerstaden, säger Mats Nilsson (S), kommunstyrelsens ordförande.

För att få en bättre uppfattning om hur parkeringssituationen ser ut i just Säters innerstad har kommunen under 2020 arbetat med en parkeringsutredning. Utredningen omfattar bland annat en kartläggning av vilka parkeringsytor som finns och hur de används. Dessutom ger utredarna förslag på åtgärder för det fortsatta arbetet med att skapa en attraktiv innerstad. Utredningens förslag handlar därför framförallt om att använda de parkeringar som idag finns mer effektivt.
–  I kommunstyrelsen ser vi positivt på förslagen från utredningen, och ser fram emot att använda utredningens förslag för en förbättrad parkeringshantering i Säter, säger Mats Nilsson.
Förslagen från utredningen ska bidra till:
• Goda förutsättningar för handel och näringsliv. Centrum ska upplevas som lättillgängligt att besöka oavsett färdmedel.
• En attraktiv innerstad. Säters unika karaktär som trästad ska utvecklas med ett ökat fokus på stadsmiljöns kvalité samt bättre förutsättningar för gående och cyklister.
• Att fler har möjlighet och väljer att resa miljövänligt.

Några möjligheter som parkeringsutredningen förslår att kommunen ska arbeta vidare med är satsningar på laddinfrastruktur, fler och bättre cykelparkeringar samt att utveckla skyltning till parkeringar där det finns gott om plats.
– För Säters kommun är det viktigt att prioritera besökarnas behov av korttidsparkering i första hand – och kommunen kommer nu att arbeta vidare med det som utgångspunkt, säger Mats Nilsson.
Samhällsbyggnadssektor har nu uppdraget att arbeta vidare utifrån utredningens förslag.
–  Nu kommer vi att arbeta fram ett förslag till en genomförandeplan. säger Mikael Spjut, biträdande sektorchef.
– Den kommer sedan att presenteras för samhällsbyggnadsnämnden och slutligen för kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen kommer besluta om den. När planen är på plats innebär det ett arbete där vi kommer genomföra åtgärderna successivt.

Läs hela parkeringsutredningen här (pdf).