Samverkan om avloppsvatten med Borlänge Energi

Utifrån ett nytt samverkansavtal planeras det nu för att Borlänge Energis avloppsreningsverk ska ta emot avloppsvattnet från Gustafs som tillhör Säters kommun.

– Överföreningsledningen säkerställer att vi kan leva upp till de krav som ställs på en hållbar avloppshantering och innebär också mindre kostnader än om vi skulle hanterat behovet utan samverkan med Borlänge Energi, säger Hans Johansson, Samhällsbyggnadsnämndens ordförande.

– Vi har sedan tidigare ett samverkansavtal med Borlänge Energi kring avfallshantering, och det avtalet ger utrymme för nya samarbetsmöjligheter. Nu sätter vi en sådan utvecklingsinsats i verket, säger Mats Nilsson, Kommunstyrelsens ordförande.

– Kapaciteten finns och vi ser bara fördelar i det här samarbetet säger Jesper Johansson Keskitalo, Affärsområdeschef Vattentjänster.

– Delade driftskostnader skapar möjligheter som vi ska ta vara på.

– Vi får gemensamma nyttor, och totalt sett så minskar utsläppen i Dalälven, säger Liv Almstedt, VA-chef.

Uppdraget till Samhällsbyggnadsnämnden att arbeta fram ett förslag till samarbetsavtal gavs i december 2021 av Kommunstyrelsen. Avtalet är till nytta för båda organisationerna. Förutom ekonomiska fördelar finns även sådant som gäller arbetsmiljö, och inte minst miljöpåverkan.

Med samverkan skapas också möjligheter att utföra planerad bebyggelse i Gustafs, samt i framtiden förbinda några mindre avloppsanläggningar i Säters nordvästra del till gagn för miljö och samhällsutveckling i området.